Plné a prázdné roviny

Plné a prázdné roviny

Čísla našeho data narození se mohou seskupit do tzv. rovin, a to plných či prázdných. Chybějící čísla tak tvoří tzv. prázdnou rovinu. Tyto roviny v sobě hromadí určité energie, které následně přisuzují dané osobě určité vlastnosti a zkušenosti.

A/ PLNÉ ROVINY

e

 • rovina 3⇔ 6 ⇔ 9  rovina Empatie ⇒ tato rovina dává lidem bystrou inteligenci směrovanou na vysoké vzdělání. Tito lidé mají přirozený soucit a účast s druhými, dovedou se především díky šestce vžít do jakékoli situace a chápat přitom, jak její podstatu, tak i pocity lidí, kterých se týká. Z tohoto důvodu se lidé s touto rovinou vydávají na cestu lékařů či duchovních. Dost často rovina empatie netíhne ke standardnímu vzdělání. Trojky totiž dávají lidem umělecké vlohy a zároveň zálibu v neobvyklých a výstředních věcech. Lidé s touto rovinou empatie se proto mohou také vydat na uměleckou dráhu. Především více trojek v mřížce dodává lidem k umění potřebnou energii. Devítky v této rovině přináší analytické schopnosti. Pokud je jich v této rovině více, bude daná osoba neustále něco nového objevovat. Lidé s rovinou empatie jsou pozorní, laskaví a citliví milenci. Vždy projeví pochopení. Svůj vztah k rodině staví na první místo.
 • rovina  2⇔ 5 ⇔ 8  rovina Vášně ⇒ lidé s rovinou vášně jsou velice emocionálně založení. Všechny emoce (lásku, strach, ctižádost, hněv, pomstu, pláč, nenávist aj.) vnímají intenzivněji než ostatní lidé. Chtějí všechno nebo nic, nikdy nic mezi tím. Nikdy nic nedělají napůl. Buď budou k zbláznění milovat, nebo pro ně druhá  osoba přestane existovat. Ať už se lidé s touto rovinou rozhodnou pro cokoli, vždy toho dosáhnou. Za svým cílem jdou bezohledně a přímo. Více dvojek v této rovině zvyšuje senzitivitu a schopnost intuice. Více osmiček přináší mentální energii a myšlení, s tím vzrůstá intelekt a rozumové schopnosti. Pětky prohlubují cit a emoce.
 • rovina  1⇔ 4 ⇔ 7  rovina Dovednosti ⇒ tito lidé mají neuvěřitelně obratné ruce a někdy i celé tělo. Pracují neradi tam, kde není vidět výsledek jejich práce. Pokud však dělají něco, co vzbudilo jejich zájem, budou pracovat neúnavně až do vyčerpání se. Raději pracují sami na sebe, rádi za svou práci zodpovídají a mají přehled o vlastních financích. Zpravidla jsou štědří, ale dávají s rozvahou. Tato rovina je nejfyzičtější a nejmateriálnější ze všech rovin. Pokud tito lidé nemohou využít svých schopností a nemají kam odvádět svoji nevyčerpatelnou energii, začnou být výbušní a agresivní. Moc si nepotrpí na kázeň a autority neuznává.
 • rovina  1⇔ 2 ⇔ 3  rovina Myšlení⇒ rovina myšlení sestává z jedničky, která je číslem verbálního vyjadřování, z intuitivního čísla dvě a z čísla tři, které je nositelem pojmové představivosti. Kombinace těchto tří čísel vytváří lidi, kteří jsou schopni zcela se odpoutat od svého okolí a ponořit se do toho, co dělají takovou měrou, že je nic nedokáže rozptýlit. Tito lidé se dovedou velice soustředit, jsou skvělými řečníky a skvěle využívají argumenty. Život zasvěcují bádání a učení. Občas jsou zádumčiví, zamyšlení a mají sklon se “emocionálně vypínat”. Zmizí na nějaký čas ve svém vlastním světě a své okolí jakoby ani neviděli. Většinou jsou málo sdílní. Pro studium je tato rovina ze všech nejlepší. Nikdo se nedovede na učení tak soustředit, jako lidé s touto rovinou
 • rovina  4⇔ 5 ⇔ 6  rovina Vytrvalosti ⇒ lidé s touto rovinou jsou vytrvalí, dokáží jít pevně za svými cíli, ničím se nenechají odradit a často dojdou k úspěchu navzdory velkým překážkám. Tato houževnost je však nutí zůstávat i v pozicích či na místech, ve kterých se necítí dobře. Raději se snaží v této pozici vše pochopit a vyrovnat se s ní, jen aby nemuseli odejít. Tato osoba je velice něžná a pevná i ve vztazích. Je přímočará, otevřená, houževnatá a nedá se zastrašit ani podplatit. Pokud je nevyrovnaná, ocitá se v depresi. Někdy může být zarputilá a nesmlouvavá.
 • rovina  7⇔ 8 ⇔ 9  rovina Energie ⇒ tito lidé bývají až nadměrně činorodí. Čísla sedmička, osmička a devítka jsou totiž čísla s největší hladinou energie, takže pokud se vyskytnou spolu pohromadě, může energie, kterou vytvářejí, skoro nahánět strach. Tato energie může být jak mentální (ta dělá z těchto osob nesmírně chytré jedince), tak fyzická (tyto osoby se většinou věnují sportu a manuálním činnostem). Lidé s touto rovinou jsou hyperaktivní, musí neustále něco dělat, nikde nemají stání. Nesnáší omezování a zákazy, autority a jsou velice nesoustředění. Špatně snáší konzervační přísady, cukr, kávu, kořeněná jídla a někdy i antibiotika. Často trpí alergiemi. Milují čerstvé ovoce a zeleninové saláty. Jsou zvýšeně citliví, což se projevuje výbušností a častým pláčem. Mají skvělý postřeh pro detail a bleskové myšlení. Mohou být ironičtí a příliš kritičtí, kousaví. O všem přemýšlí do hloubky.
 • rovina  3⇔ 5 ⇔ 7  rovina Pochopení ⇒ rovina pochopení přináší energii v podobě porozumění a myšlenkovou bystrost. Lidé s těmito čísly mají cit pro rytmus, hudbu a společnost. Nejvíce umělců a léčitelů má právě tuto rovinu. Osoby s rovinou pochopení nutně potřebují kontakt s lidmi. Potřebují někomu pomáhat, být užiteční a prospěšní. Mohou toho v životě hodně dokázat, protože jsou chytří a bystří. Jsou chápaví, ohleduplní a citliví. Proto jsou ve společnosti velice oblíbení.
 • rovina  1⇔ 5 ⇔ 9  rovina Odhodlání ⇒ tato rovina dává lidem vrozenou podnikavost a aktivitu a probouzí v nich houževnatost. Je to nesporně jedna z nejsilnějších rovin. Pokud je v této rovině jen jedna jednička, nemáte ani tušení, jak umanutí a tvrdohlaví dovedou takoví lidé být. Jako by měli klapky na očích a viděli jen to, co vidět chtějí. Když si vezmou něco do hlavy, nic je nezastaví. Dvě jedničky již přináší více ohleduplnosti a poddajnosti. Čím více jedniček, tím větší citlivost a menší umanutost. Pětky pak ještě přinášejí více citu. Devítky dávají těmto lidem originalitu a analytické schopnosti. Lidé s touto rovinou mají vysoké ideály, avšak mnoho citů je od uskutečnění těchto cílů často odradí.

B/ PRÁZDNÉ ROVINY

IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2018-05-17 21_30_12

 • rovina  4⇔ 5 ⇔ 6  rovina Saturnu ⇒ v astrologii je Saturn velký učitel, který učí trpělivosti a vytrvalosti. Saturn udílí lekce spojené s karmou. Snaží se naučit a pochopit karmickou zátěž tím, že přináší velmi silné zážitky v oblasti mezilidských vztahů, finanční jistoty a případně i zdraví. Lidé mohou být postaveni před problém, jak se vyrovnat se slávou a mocí. Osoby musí projít zkouškou trpělivosti a vytrvalosti. Musí získat poučení z obtížných životních zkušeností. Důležité pro osoby s touto rovinou je milovat a být milován.
 • rovina  2⇔ 5 ⇔ 8  rovina Senzitivity ⇒ díky chybějícím číslům má tato rovina vztah k citům a tito lidé prožívají své city skutečně velmi, velmi hluboce. To je však dělá velmi zranitelnými. Je snadné jim ublížit neuváženými slovy či skutky. Jednou  to dovedou odpustit, ale podruhé již ne. Osoby s rovinou senzitivity jsou chápavé, velkomyslné a ochranitelské. Vkládají hluboký cit  do práce. Jsou citlivé a vstřícné a eroticky založené. Jsou psychicky nevyrovnané, odměřené a nedůtklivé. Mohou být agresivní. Ve stavu vrcholného rozčilení mohou i fyzicky zaútočit. Jsou jako sopka. Z úplného klidu vybuchnou, uvolní se a pak jsou zase v pohodě.
 • rovina  3⇔ 5 ⇔ 7  rovina Vize ⇒ lidé s touto rovinou mají schopnost vidět dopředu v míře, která daleko přesahuje to, co by většina lidí považovala za normální. Nejvíce u těchto lidí překvapuje, že o svých schopnostech nemají ani tušení, přesto je plně a často využívají v mnoha oblastech svého života. Svoje sny a předtuchy prostě poslouchá. Lidé s touto rovinou mají neuvěřitelnou emocionální sílu a odvahu. Jsou schopni snášet kritiku, ústrky, vězení i týrání, ale svých ideálů se nikdy a za nic nevzdají. Vize některých lidí této roviny však nemusí být bohužel v souladu se zájmy většiny. Mnozí nevyužívají svých schopností konstruktivně a pozitivně. Osoba s rovinou vize je velkorysá a vnímavá. Pro uměleckou tvorbu je tato rovina velkým přínosem.
 • rovina  3⇔ 6 ⇔ 9  rovina Inspirace ⇒  mentální schopnosti lidí s touto rovinou jsou obrovské. V mnoha případech mají dost potenciálu k tomu, aby vznikl opravdový génius. Umí nejen chápat, ale také plně využít svůj dar nových myšlenek a nápadů. Tito lidé jsou velice chytří a dávají přednost práci o samotě. Svému okolí se jeví jako chladní podivíni. Pokud u nich dojde k inspiraci, chvíli žijí ve velikém zmatku a nejistotě, pak ale začnou jednat a výsledek stojí zato. Milostný vztah s těmito lidmi není vůbec jednoduchý. Pokud však najdou tolerantního partnera, zůstávají mu věrní. Jen neradi cokoli na svém životě mění.
 • rovina  7 ⇔ 8 ⇔ 9  rovina Oddanosti věci ⇒ mnozí lidé s touto rovinou dosáhnou svojí vytrvalostí a oddaností věci vysokého postavení. Ne vždy jsou však pro svoji neústupnost chápáni. Přesto právě tito lidé již mnohokrát předběhli dobu. Tato rovina přeje vynálezcům, kteří právě díky svojí víře v úspěch vynálezu dosáhli nevídaných výsledků. Pravda, občas je potřeba mít také štěstí.
 • rovina  1 ⇔ 4 ⇔ 7  rovina Postřehu ⇒ postřehnout znamená povšimnout si, zaregistrovat smysly a rázem také pochopit. Lidé s touto rovinou se vydávají na cestu hledání nového smyslu života. Hledají nové podněty. Neuznávají hmotné hodnoty. Rádi studují , chápou a upozorňují na skryté filozofické otázky. Mají potřebu měnit myšlení celé společnosti
 • rovina  1⇔ 5 ⇔ 9  rovina  Rozvoje ⇒ rozvojem se myslí pozvolný, vzestupný vývoj, vylepšování, detailní propracování detailů. Právě v tom je člověk s touto rovinou vynikající. Osvobozuje se od osobních ambicí, své myšlení “já jsem” mění na “my jsme”. Snaží se vyvinout něco nového. Pracuje skupinově pro dobro všech. Přináší lidem mír a osvícení, nikdy neztrácí víru v dobro a v budoucnost. Bez naděje na lepší život nemá nic smysl.
 • rovina  1⇔ 2 ⇔ 3   rovina X ⇒ tato rovina přibližně dalších 2000 let nemůže nastat, neboť vždy bude přítomna v datu narození buď dvojka nebo trojka.
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *