11. až 20. Den narození

11. až 20. Den narození

11. den narození = CITLIVOST = je na rozdíl od desítky číslem porušené harmonie, ať už se pojímá jako porušená desítka (10 + 1), nebo porušená dvanáctka (12 minus 1). Proto o ní staří vykladači říkali, že je to číslo nemírnosti, nezdrženlivosti a přestoupení. Někteří volali: “Jedenáctka je zlé číslo! Jedenáctka je hřích! Jedenáct přestupuje deset přikázání!” Číslo jedenáct je ale také jednoznačně mistrovské číslo, je proto velmi mocné a silné. Ne každý je však schopen přijmout potenciál mistrovského čísla, neboť s mistrovskými čísly není jednoduché žít. Ne vždy  osoba, která je pod vlivem čísla jedenáct, dokáže využít potenciál tohoto čísla. Jedenáctka v sobě znásobuje jak citlivost a intuici dvojky, tak i snahu po nezávislosti, tvůrčí potenciál, ego, energie a originalita, které v sobě nese číslo jedna. Jedenáctka je číslem nejistoty.

Klady:

 • tato osoba je citlivá a intuitivní, má zájem o duchovní cestu
 • je velice charismatická, tvořivá
 • má revoluční myšlení a značně autoritářské chování
 • je snílkem, který miluje lidi (děti především)
 • je rozeným diplomatem
 • je perfekcionalista
 • má léčitelské a často i věštecké schopnosti
 • cítí se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování
 • vědomě neublíží
 • nutně k životu potřebuje harmonii a soulad (především v rodině)
 • nutně potřebuje dost odpočinku

Zápory:

 • tato osoba nerada sděluje druhým své pocity a starosti, je v otázkách citů hodně zranitelná a prchlivá
 • je umíněná a jedovatá
 • často je závislá na druhých
 • pozor na hněv, emoce a agresivitu
 • pozor na povrchnost, snahu neustále manipulovat s druhými a na konfrontaci okolí
 • často ji přepadají stavy nejistoty a zmaru
 • je dost sobecká, egoistická
 • musí se naučit udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním, protože má sklony pouze brát a nic nedávat

Ideální povolání:

 • advokát, pečovatel, učitel, terapeut, hudebník, kuchař, herec…

Nemoci:

 • žaludek, neurózy, nespavost, migrény, deprese, ekzémy, Pozor na úrazy!

12. den narození = Všestrannost = Číslo dvanáct je odpozorována z pohybu nebeských těles. Za jeden rok vymění totiž měsíc dvanáctkrát své čtyři fáze. Proto se podle toho dělil rok od pradávna na dvanáct měsíců.  Dvanáct hodin je také půlka dne. Odtud potom dvanáctka vnikla do starověkého myšlení jako číslo velkého cyklu (na rozdíl od sedmy – čísla malého cyklu) a nakonec je brána dvanáctka i jako číslo úplnosti a dokonalosti. V Novém zákoně má Ježíš dvanáct apoštolů, dvanáct košů zbylo po nasycení, dvanáct bran má nebeský Jeruzalém. Augustin říká: Počet dvanáct je nejsvětější.  Židovský patriarcha Jákob měl 12 synů, kteří byli zakladateli 12 kamenů izraelských. Na Olympu sídlilo 12 hlavních starověkých řeckých bohů a bohyň.

Klady:

 • tato osoba je činorodá a myšlenkově bystrá
 • je všestranná a profesionálně schopná
 • je chytrá, oblíbená a přitažlivá, vyniká v řadě oblastí
 • má smysl pro rodinu
 • je otevřená, přátelská, společenská a zvídavá, veselá a rychle chápající
 • je cílevědomá a tvořivá
 • miluje cestování, vaření, slavnosti a oslavy
 • je snadno přizpůsobivá

Zápory:

 • potřebuje vedle sebe stabilního partnera, pak si  chrání  své soukromí. Pokud se jí ale rodinný a partnerský život nedaří, dochází u ní ke zmatku a chaosu, který vede k nestabilitě v jejím chování
 • neustále říká, že to či ono nedokáže
 • pociťuje stavy úzkosti a napětí, je impulzivní
 • pozor na lhostejnost, uzavřenost a tvrdohlavost
 • je žárlivá a majetnická, život vede chaoticky (vše dělá na poslední chvíli)
 • pozor na mstivost, vztek a velice prudké reakce

Ideální povolání:

 • moderátor, obchodník, masér, kuchař, zahradník, učitel, politik…

Nemoci:

 • žaludek, zažívací potíže, oběhové potíže, kůže…

13. den narození = ZRANITELNOST=  Třináctka byla číslem babylónského Nergala, boha podsvětí, a tak byla číslem nešťastným, kterým je v lidové pověře až dodnes. Mnozí, kdo dodnes chovají úzkost před třináctkou, netuší, že se vlastně strachují před Nergalem. Třináctka je číslem  přinášející smůlu. Chorobný strach z třináctky se nazývá triskaidekafobie. Číslo 13 se proto často vynechává v číselných řadách, například některé hotely nemívají 13. podlaží nebo sportovci nedostávají takové startovací číslo. Třináctka ale jako číslo nového počátku a nového roku je šťastná, podobně jako osmička, začátek nového týdne. Sem patří některé biblické zmínky o třináctce jako počtu obětních zvířat, či počtu levítských měst. V sikhismu je 13 považováno za šťastné číslo, protože se řekne tera, což také znamená „Tvůj“. Předkolumbovské kultury Mezoameriky považovaly číslo 13 za posvátné – rozlišovaly např. třináct vrstev nebe.

Klady:

 • tato osoba je samostatná, ctižádostivá, věrná, otevřená a odpovědná
 • je oddaným partnerem, dovede vytvořit bezpečí a pohodu domova
 • tvrdě pracuje pro získání materiální jistoty
 • praktická a spolehlivá
 • je vůdčí osobnost, dovede inspirovat druhé
 • je činorodá, aktivní, přizpůsobivá
 • práce bývá často koníčkem

Zápory:

 • je snadno zranitelná, nechá se ovládat, podléhá dominantním osobám, má nedostatek sebedůvěry
 • je dobré se vyhýbat rutině a  jednotvárnosti
 • je vznětlivá a nedůtklivá
 • dovede ublížit slovem, má výbuchy hněvu a časté konflikty
 • pozor na extrémní chování a zbytečná rizika
 • pozor na silné závislosti (na jídle, na alkoholu, na drogy, na sex, na léky, na hraní automatů  atd.)

Ideální povolání:

 • politik, makléř, investiční politika, ekolog, sociální pracovník, kovář, malíř, umělec, terapeut, manažer…

Nemoci:

 • žaludeční potíže, močové cesty, krevní tlak, poranění a úrazy…

14. den narození = CÍLEVĚDOMOST = Čtrnáctka je samozřejmě zdvojená a tedy zesílená sedmička (což je považováno za šťastné číslo). Proto byla považována za číslo štěstí a úspěchu už ve staré Babylónii i v Egyptě. Egypťané věřili, že člověk má čtrnáct schopností. Ty byly později považovány za čtrnáct ochranných duchů člověka. Zde jsou asi kořeny katolické úcty ke čtrnácti svatým pomocníkům uctívaných římskokatolickou církví. Křížová cesta má obvykle 14 zastavení.  Čtrnáctka, jako dva týdny, je doba očišťování.

Klady:

 • zařizuje si život podle sebe
 • potřebuje bezpečné domácí prostředí a dobré povolání
 • pracuje tvrdě a dovede vydělat peníze, je dobrá v obchodě a podnikání
 • je ohleduplná, pozorná a spolehlivá
 •  projevuje se u ní sklon k hudbě, spiritualitě a k náboženství
 • rychle myslí a hodně mluví, někdy ráda komunikuje pomocí čísel nebo symbolů
 • nemá ráda, když jí někdo radí
 • dodržuje staré, i když někdy už nefunkční, zvyklosti

Zápory:

 • snaží se vyhnout řešení problémů, starosti a povinnosti odkládá na co nejpozději
 • těžko zapomíná na křivdy
 • ráda všem diktuje a poroučí
 • zahazuje dobré příležitosti
 • pozor na závislosti a zbrklost, která často přináší úrazy

Ideální povolání:

 • reklama a marketing, cestovní ruch, práce na PC, novinář, zpěvák, modelka, knihovník, účetní, informační technologie…

Nemoci:

 • střevní potíže, poruchy imunity,nemoci  krku, štítná žláza, artritida…

15. den narození = ODVAHA =  V Babylónii to bylo číslo bohyně Ištary. Tato  Babylonská matka zvaná též  Absus a zároveň  bohyně války byla laskavá, mateřská, schopná léčit fyzické bolesti a chronická onemocnění. Patnáct bran mělo hlavní město Asýrie Ninive.  Patnáct loktů vysoko sahaly vody při velké potopě světa. Také je to označení začátku nového týdne po dvoutýdenním období. Jinak je patnáctka číslo méně výrazné.

Klady:

 • osoba s číslem dne patnáct je velice vnímavá, citlivá a nezávislá
 • je ambiciózní, aktivní, energická, má kuráž a odvahu, je hrdá a pracovitá
 • má tvůrčí schopnosti
 • je starostlivá a laskavá
 • rodina je pro ni vším
 • má ráda majetek a popularitu, přepych, volnost a nevázaný život. Proto vstupuje do pevného svazku (popř. do manželství) a v pozdějším věku. Ráda si tzv. “užívá”
 • tato osoba je komunikativní, vtipná a dovede ocenit krásu
 • chce si vše vyzkoušet na sobě

Zápory:

 • žárlivě střeží své soukromý i partnera
 • někdy je posedlá prací, získáváním financí
 • musí se naučit přijímat realistické závazky
 • občas vede rozmařilý a bujarý život
 • pozor na emocionální nevyrovnanost (výbuchy hněvu střídají výbuchy pláče)
 • občas je pomstychtivá a neústupná, zlostná se sklony obviňovat druhé

Ideální povolání:

 • obchodník, hudebník, zábavný průmysl, tanečník, redaktor, zdravotník, poradce…

Nemoci:

 • cukrovka, stres, zažívání…

16. den narození = PŘÍMOČAROST= V šestnáctce se vrací symbolika osmičky. V bibli i jiných písemnostech se vyskytuje málo. Snad jen počet šestnáct se objevuje ve Starém zákoně, kde bylo 16 proroků. Číslo 16 je symbolem úplnosti. Za mimořádně příznivé je již od starověku považují například Indové. Určitě vám bude povědomé jméno 16. prezidenta Spojených států Abrahama Lincolna, který se zasadil o zrušení otroctví.

Klady:

 • tato osoba má jasný názor na to, co je v životě dobré a co špatné. Ozývá se proti netoleranci
 • má famózní pozorovací schopnosti a skvělý postřeh
 • má smysl pro harmonii, lad a krásu
 • má ráda veselého a vtipného partnera či kamarády
 • je něžná, milá, umí naslouchat druhým
 • často se u ní projevují věštecké schopnosti, prorocké sny, inklinuje k duchovnímu životu, dovede léčit sebe i druhé
 • smysl života hledá v pomoci druhým
 •  je to silná osobnost s analytickým myšlením a intuicí

Zápory:

 • někdy se příliš fixuje na jednu osobu
 • má exhibicionistické sklony
 • někdy žije v iluzích a ve svých snech
 • nemá ráda pravidla a omezení, nejistotu a špatně snáší pocity duševního napětí
 • pozor na pletichaření a intriky
 • život má jako na houpačce, vzestup-pád, vzestup-pád…
 • hledí často do sebe a pak nevnímá realitu
 • je málo průbojná
 • je přecitlivělá a občas značně lenivá

Ideální povolání”

 • léčitel, zvěrolékař, zdravotník, lékař, masér, herec, výtvarník…

Nemoci

 • alergie, hormonální poruchy, potíže s příjmem potravy, zažívání…

17. den narození = ZDATNOST = Podle Augustina je deset číslo Božího zákona = Desatera, sedmička je pak číslem darů Ducha sv., proto  je sedmnáctka číslem těch, kdo dosáhli věčné spásy. V mnoha zemích je to šťastné číslo. Jistě není náhoda, že právě sedmnáct svalů je potřeba k vytvoření našeho úsměvu.

Klady:

 • tato osoba má sílu a je odvážná, je citlivá a ctižádostivá
 • má dobrou pozorovací schopnost
 • je pracovitá, výkonná a bystrá
 • má vůdcovské schopnosti
 • je velice společenská
 • ve středním věku většinou dosáhne značného úspěchu v profesním životě i v materiálním zajištění, ale v partnerských vztazích může mít potíže, protože buď ona ovládá partnera nebo ji naopak ovládá partner, což ani jeden nesnese
 • často na sebe bere všechny povinnosti a starosti světa
 • má skvělé logické myšlení, je ambiciózní a odhodlaná, nepropadá panice

Zápory:

 • měla by se vyhýbat manipulativnímu chování
 • je náchylná k dramatickým projevům, ke stavům zlosti a k výbuchům
 • někdy se svému okolí jeví jako primadona
 • je s ní velice obtížné žít, neustále vyvolává konflikty. je agresivní a dotěrná, myslí jen na sebe
 • pozor na posedlost úspěchem a majetkem
 • nestrpí odpor, odmlouvání či argumenty jiných
 • prudce stoupá vzhůru a pak se zhroutí
 • je paličatá, egoistická, v případě neúspěchu úzkostná a depresivní

Ideální povolání:

 • učitel, analytik, účetní, finančník, psycholog, režisér, výtvarník, švadlena…

Nemoci:

 • akné, ledviny, močový měchýř, kolena, deprese…

18. den narození = ODPOVĚDNOST= V Číně je číslo osmnáct považováno za velmi příznivé, protože se vyslovuje stejně jako slovní spojení „rozhodně zámožný“, a spojuje se s člověkem, který je předurčen k úspěchu a prosperitě. Osmnáctka je šťastná také podle Židů, protože slovo Chai znamená život. Osmnáct proseb má známá židovská modlitba Šemone esré .V bibli se osmnáctka vyskytuje většinou jen v datech.

Klady:

 • tato osoba zdatná a silná
 • je přemýšlivá, má dobrou inteligenci
 • je starostlivá a má ochranitelský vztah k lidem
 • dokáže získat inspiraci z vyšších zdrojů
 • má sklon k filozofii
 • je upřímná a zásadová, dovede překonat obtížné situace
 • je velice materialisticky založená, získání materiálního zabezpečení je pro ní životní prioritou
 • touží po uznání, je chytrá a ambiciózní
 • má pevnou vůli a skvělé organizační schopnosti
 • má sklon k experimentování se vším (oblečení, vaření, umění, práce atd.)

Zápory:

 • má vyhraněné názory a chce mít vždycky pravdu
 • je citlivá na kritiku, ale sama ráda kritizuje
 • často je ukvapená a ztřeštěná, hněvivá a nedůtklivá
 • trpí vnitřními konflikty a napětím
 • má nepokojnou povahu a smysl k melodramatičnosti
 • nevyrovnaná povaha vede ke zdravotním potížím
 • je žárlivá
 • její život je plný dramatických změn
 • pozor na karmu především v oblasti uznání e respektu, na autoritářství, předsudky a agresivní výkyvy chování
 • nevyrovnaná energie narušuje každý přátelský i partnerský vztah

Ideální povolání:

 • politik, soudce, vedoucí funkce, hudebník, finančník, učitel, poradce, práce v humanitárních organizacích, sociální pracovník, zdravotník…

Nemoci:

 • astma, páteř, nohy, klouby, játra, bolesti hlavy…

19. den narození = ÚČASTENSTVÍ =  Je to číslo poměrně vzácné a v mnoha kulturách málo významné. V Koránu je ale devatenáctka počtem andělů  hlídajících peklo. Východní národy zase věřili, že v 19. roce bude svět znovuzrozen, protože součet čísla 19 naznačuje souvislost s tajemnou 10, která v sobě spojuje počátek i konec zároveň. V Tarotu má číslo 19 karta „Slunce“.

Klady:

 • tato osoba je velice moudrá, chápavá a účastná
 • je intelektuálně založená, trpělivá, snaží se všem vyhovět
 • má velkou sílu a elán, vášnivě ochraňuje rodinu
 • obvykle pracuje tam, kde je dobře zaplacená, je majetnická, vynalézavá a tvořivá
 • má ráda privilegované postavení, neochvějnou víru v sebe sama
 • je vlídná a sebevědomá, nezávislá, ale občas značně osamocená

Zápory:

 • příliš lpí na svých názorech
 • je obtížné jí porozumět, je nevyrovnaná a náladová, panovačná a často dost nervózní
 • někdy je neurotická, nesoustředěná a žírlivá
 • pozor na tvrdohlavost a výbuchy vzteku, na podlézavosz významným osobám ve snaze dosáhnout svého
 • někdy je lépe ustoupit (couvnout), než jít tvrdošíjně za svým cílem
 • ráda kritizuje druhé
 • při neúspěchu ztráta sebedůvěry a depresivní stavy

Ideální povolání:

 • výtvarník, hudebník, umělec, podnikatel, soudce, politik, duchovní, učitel, manažer…

Nemoci:

 • žlučník, játra, zažívací potíže, dutiny, rýmy,  migrény…

20. den narození = INTUICE = je zdvojenou desítkou, což energii desítek znásobuje.  V Babyloně byla dvacítka číslem boha Slunce Šamaše, který dohlížel především na spravedlnost a trestal zločince.

Klady:

 • tato osoba je citlivá, oddaná, laskavá a trpělivá
 • je pro ni velice důležitý dobrý partner, milostný vztah je pro ni živou vodou
 • je pečlivá a starostlivá se sklonem ke spolupráci a soucítění s druhými
 • je rozený diplomat, který umí s noblesou řešit i ty nejsložitější spory
 • je tolerantní a umírněná, přemýšlivá
 • špatně snáší samotu, miluje společnost lidí

Zápory:

 • je náladová, prchlivá, někdy zlostná a vzteklá» tak se u ní totiž projevuje stres
 • je bojácná, zranitelná, často propadá smutku a depresím
 • pozor na manipulaci s druhými
 • její emocionální výkyvy mohou být pro její okolí těžko pochopitelné a tolerované

Ideální povolání:

 • právník, zprostředkovatel, obchodní zástupce, diplomat, vyjednavač, lékař, zdrav. sestra, pečovatel, účetní…

Nemoci.

 • dýchací cesty, plíce, žaludek, deprese…
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *