Pahorky

Pahorky

IMG_0168_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 11_19_50

Pahorky jsou vyvýšené části dlaně, jsou odedávna pojmenovávány podle atrologických planet. Někdy je pojmenování však nejednotné, např. Marsův pahorek je často nazýván také jako Martův pahorek aj. Pahorky ukazují rozsah existujících energií, tedy množství sil a stimulů, osobní potenciál. Hodnocení pahorků není úplně jednoduché. Většinou jsou vyvýšeniny lépe vidět na tenké, štíhlé ruce, na silné, masité ruce je obtížné je rozeznat. Studovat pahorky  lze pouze přímo z ruky, nikoliv z jejího otisku. Obvykle existuje na ruce jeden velký, dominantní pahorek (jeho vliv je největší), ostatní pahorky jsou malé (mají malý vliv) či zcela chybí.

A/ Venušin (palcový, nebo též sluneční) pahorek 

Venuše (římská Afrodita) byla bohyní lásky. Odtud tedy pochází láska, která vyvěrá ze srdce. Vliv tohoto pahorku však nemusí být vůbec romantický. Ve skutečnosti mnozí vykladači z ruky věří, že spíš než lásku ukazuje tento pahorek vlastní JÁ. Na tomto pahorku nacházíme především silné pudy a energie, jež zajišťují chod života: sexualitu, lásku k rodině, neklid nutkající k pohybu, energii zdraví těla i ducha. U většiny dlaní je Venušin pahorek největší, nejrozsáhlejší a tedy i nejvýraznější.

 • normální Venušin pahorek ⇒ člověk s takovým pahorkem je upřímný, sympatický a srdečný. Má smysl pro rodinu, dovede být velkorysý a umí se v životě prosadit. Většinou je také dobrým milencem.
 • značně vystouplý a vyvinutý Venušin pahorek ⇒ pudový život je silně vyvinut a vyžaduje si uspokojení. Taková osoba se ráda oddává smyslným požitkům, nelze vyloučit výstřednost a nedostatek zábran. Otevřenost a upřímnost se mohou změnit v bezohlednost a lhostejnost k názorům a potřebám okolí.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Venušin pahorek ⇒ ukazuje na nevelkou vitalitu, která může být způsobena vážným onemocněním. Potřeba a schopnost lásky skoro neexistuje, projevuje se naopak značný citový chlad. Takoví lidé jsou suší a pasivní.
 • velmi široký a zakulacený Venušin pahorek ⇒ ukazuje na silní a pevné zdraví, upřímnost a soucit
 • velmi pevný (až tvrdý) Venušin pahorek ⇒ ukazuje na silnou sexualitu
 • měkký Venušin pahorek⇒ ukazuje na vrtkavého a popudlivého člověka
 • dolní část Venušina pahorku je výraznější než horní část ⇒energie se přesouvá více k zápěstí, které symbolizuje nadání a umění. Tito lidé jsou tedy umělecky zaměření
 • bledá až bílá barva Venušina pahorku (oproti celé dlani) ⇒ tento člověk se příliš nezajímá o srdeční záležitosti

B/ Jupiterův pahorek (pahorek ukazováku)

Král bohů Jupiter (známý více z řecké mytologie jako Zeus či Dias) představuje autoritu a vědomí vlastní ceny. V tomto pahorku jsou  tak soustředěny ctižádostivost, autorita, usilování o moc a uznání. Tito lidé mají smysl pro spravedlnost a sociální zodpovědnost.

 • normální Jupiterův pahorek ⇒ tito lidé neustále touží zlepšit svůj život, hledí vpřed, jsou optimističtí, spravedliví a družní. Rádi přijímají zodpovědnost. Mají rádi uznání, jsou ješitní, nechybí jim velkorysost a osobní kouzlo.
 • značně vystouplý a vyvinutý Jupiterův pahorek ⇒ činí tohoto člověka pyšným a nafoukaným, licoměrným a marnotratným. Takoví lidé jsou malý tyrani, kteří touží po moci jen kvůli moci jako takové, trvají na své autoritě, třebaže jim není vrozená. Života si chtějí užívat za každou cenu a mají sklony k vychloubačnosti.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Jupiterův pahorek ⇒ tito lidé jsou chladní a připadají si méněcenný. Ctižádostivost a pevná vůle jim nebyla dána, stejně tak jim chybí velkorysost, smysl pro spravedlnost a kompromis. Nedostává se jim ani osobní důstojnosti a obtížně vytvářejí společenské vztahy. Nezajímají se ani o náboženské, ani o morální zásady.
 • široký Jupiterův pahorek ⇒ nosí lidé přátelští, velkorysí, milující společenský život
 • velmi mohutný a tvrdý Jupiterův pahorek ⇒ ukazuje na člověka arogantního a zpupného, naprosto zahleděného do sebe, bičovaného vlastní ctižádostí
 • Jupiterův pahorek spojený se Saturnovým pahorkem ⇒ přináší lidem touhu pracovat v kolektivu (takový člověk nerad pracuje sám) a menší důvěryhodnost
 • propadlý Jupiterův pahorek ⇒ tento člověk je od přírody pesimista, úsměv na jeho tváři je vzácný

C/ Saturnův pahorek (pahorek prostředníku)

Saturn je jméno starověkého boha času. Odhaluje mnoho o smyslu pro zodpovědnost, povinnost, práci, obchod a obecné schopnosti.

 • normální Saturnův pahorek ⇒ zde převládá opatrnost a střízlivost. Takoví lidé se umějí soustředit a smysl života nacházejí v samotě. Jsou věcní, spolehliví a stálí. Věří v osud, což je ale někdy značně deprimuje.  Rádi se zaobírají exaktními vědami a jsou poněkud plaší.
 • značně vystouplý a vyvinutý Saturnův pahorek ⇒ příliš Saturna dělá člověka podezíravým, trudomyslným a uzavřeným. Takoví lidé dovedou existovat takřka v naprosté samotě a vést v ní asketický život. Mají sklony k chmurným myšlenkám, k hloubání a tvrdosti.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Saturnův pahorek ⇒ příliš málo Saturna vede k lehkomyslnosti a nesvědomitosti. Tito lidé neznají zodpovědnost a pouze se nechávají unášet životem. Těžko se soustředí. Lehkovážný postoj k životu v nich vyvolává neurčité tísně a působí jim starosti.
 • Saturnův pahorek spojený s Apollonovým pahorkem ⇒ tato osobnost má silně vyvinutý smysl pro krásu

D/ Apollónův pahorek (pahorek prsteníku)

Apollón byl bůh mládí, ochránce umění, poezie a krásy. Proto se zde soustředí vlastnosti tohoto boha, tedy smysl pro krásu, vkus, láska ke krásnu a luxusu, k lehkému a šťastnému životu. Typický je idealismus a snaha o harmonické vztahy. Obecně platí, že čím je tento pahorek větší, tím více jsou zdůrazněny snahy o slávu, lásku a štěstí.

 • normální Apollónův pahorek ⇒ převládá umělecké nadání, vkus a empatie. Tito lidé jsou příjemní, milí a většinou jsou dětmi štěstěny. Dávají přednost pěknému prostředí a harmonickým vztahům.
 • značně vystouplý a vyvinutý Apollónův pahorek ⇒ příliš Aplollóna přináší hýřivost, ješitnost a touhu po přepychu.  Tito lidé vyžadují hodně uznání, aniž mají odpovídající nadání. Rádi se předvádějí (i když často trapně) a projevují se u nich sklony ke spekulacím.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Apollónův pahorek ⇒ je zde patrný chabě vyvinutý smysl pro krásu, lehkost a vkus. Tito lidé jsou šediví a střízliví, chybí jim empatie a vnímavost, problémy mají především v partnerských vztazích.

E/ Merkurův pahorek (pahorek malíčku)

Merkur nebo též Hermes byl bohem vědy, medicíny, studia a filozofie.  Zde se proto soustředí vlastnosti Merkura, tedy vyjadřovací schopnosti, schopnost učit a předávat informace, schopnost obchodovat myslet, řečnit, bádat a léčit.

 • normální Merkurův pahorek ⇒ Merkur dává lidem rychlost a lehkost, tomu odpovídají vlastnosti jako vnímavost, pružnost a mobilita (fyzická i psychická) a dobrá schopnost napodobování. Kromě toho dává Merkur talent a nadání na vědy (zejména lékařské). Jazykové nadání a organizační talent napomáhají k uznání a úspěchu ve většině povolání.
 • značně vystouplý a vyvinutý Merkurův pahorek ⇒ přílišný Merkur mění inteligentního obchodníka v mazaného podvodníka, přesvědčivého řečníka ve lstivého přemlouvače. S pravdou si takoví lidé příliš hlavu nelámou. Skvěle vyvinutý obchodní talent mnohdy zneužívají k vlastnímu prospěchu. Je patrný velký smysl pro humor.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Merkurův pahorek ⇒ duševní mobilita těmto lidem chybí, nevalné jsou i jazykové a vyjadřovací schopnosti, podnikavost, obchodní talent a navazování vztahů. Vztahy s okolním světem jsou značně komplikované. tento typ člověka je hloupý, důvěřivý suchar.

F/ Měsíční pahorek (pahorek Luny)

Protože Luna na sebe v lidové mytologii brala ženské povahové vlastnosti, je tento pahorek pojmenován po ní. Pahorek je středem vnitřního, skrytého světa, proto představuje skryté, vnitřní stránky našich životů, podvědomá hnutí mysli a tzv. šestý smysl. Obsahuje nevědomé, minulé a potlačené. Soustředí se v něm naše nálady, představy, sny, fantazie, iluze a nápady. Je zde obsaženo jak tvůrčí, tak mlhavé a zastřené, dále vnitřní neklid a pasivita.

 • normální Měsíční pahorek ⇒zde se setkáváme s fantazií a tvůrčími schopnostmi, dále se zájmem o literaturu, pohádky, báje, pověsti a legendy. Tito lidé dovedou velice dobře naslouchat své duši a se svými nápady a svojí fantazií si vystačí sami. Mají živé sny a vize či tušení. Jsou vnímaví a pasivní.
 • značně vystouplý a vyvinutý Měsíční pahorek ⇒ příliš Luny má negativní vliv na kontakt s realitou. Takový člověk je závislý na svých náladách, které často střídá. Podléhá obavám, tušením a pověrám. Zvládání reality je pro něj obtížné.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Měsíční pahorek ⇒ málo Luny vede k suchosti a prázdnotě. Tito lidé jsou bez fantazie, střízliví, suchopární a nudní. Nemají nápady, vnitřní chlad jim znemožňuje vřelé a přátelské kontakty.
 • vysoký a pevný Měsíční pahorek ⇒ukazuje na nadměrnou obrazotvornost, až neskutečnou fantazii, ale také nedůvěryhodnost. Takový člověk je “pohádkářem”, nelze mu příliš věřit, často podléhá hysterii.
 • vysoký a měkký Měsíční pahorek ⇒ ukazuje na člověka nedůtklivého, urážlivého, těkavého snílka, který se rád poslouchá
 • Měsíční pahorek dosahuje až k Venušinu pahorku ⇒nadměrně vášnivý člověk

G/ Malý  Marsův pahorek (horní část pahorku Venušina – aktivní)

Nachází se pod pahorkem ukazováčku a často bývá součástí horní části Venušina pahorku. Mars je spojen s bohem války. Je svázán se sklonem k odolnosti, sebeovládání a k bojovým schopnostem.

 • normální Malý Marsův pahorek ⇒ ukazuje na schopnost spolupráce a přátelství. Tito lidé se nebrání projednávat s ostatními své představy a plány a diskutovat o nich. Je těžké takového člověka rozzlobit, je klidný a dokonale se ovládá, má dlouhou výdrž a nenechá se lehce manipulovat.
 • značně vyvinutý  Malý Marsův pahorek ⇒ spolupráce a přátelství může přejít až v dotěrnost a otravnost. Ego takového člověka neposkytuje dostatečný prostor ostatním. Dochází ke konfliktům a výbuchům. Člověk s velkým Merkurem v zádech se stává bojovníkem a neustálým vyzyvatelem.
 • nedostatečně vyvinutý nebo chybějící Malý Marsův pahorek ⇒ jedná se o člověka, kterému chybí odvaha a Ego. Svému okolí se tak raději vyhýbá, konfliktů se obává natolik, že raději zůstává sám v ústraní. nechává ostatní na pokoji a totéž očekává od nich.

H/ Velký Marsův pahorek a jeho rovina či pole (pod pahorkem malíčku – pasivní)

Nachází se pod pahorkem malíčku. Mars je spojen s bohem války. Je také svázán se sklonem k odolnosti, sebeovládání a k bojovým schopnostem obdobně jako Malý Marsův pahorek.

 • normální Velký Marsův pahorek ⇒ takový člověk je odvážný a statečný. Má velkou výdrž a je odhodlaný.
 • značně vystouplý a vyvinutý Velký Marsův pahorek ⇒ tento typ člověka je neustále špatně naložený, uštěpačný a duševně krutý.
 • nedostatečně vyvinutý, zapadlý či zcela chybějící Velký Marsův pahorek ⇒ tento člověk má malé charizma, příliš si nevěří

Marsova rovina, nebo též Marsovo pole je tzv. pole sváru. Ukazuje na konflikty a sváry, agresivitu a násilí. Pokud je příliš velký a vystouplý, jedná s o člověka se značnou agresivitou a hádavostí, nesnášenlivostí. Takovému člověku je lépe se vyhnout. Pokud je tento pahorek naopak vpadlý a nevýrazný, ukazuje na člověka s uspokojivým společenským chování, který se umí ovládat a nepodléhá výbuchům hněvu.

CH/ Neptunův pahorek 

Objevuje se jen velice vzácně, a to  pod Měsíčním a Venušiným pahorkem (mezi nimi přímo uprostřed) na spodní hraně zápěstí. Je pojmenován podle římského boha moře Neptuna. Má ho jen velice malé procento lidí.  Soustředí se v něm vlastnosti Luny i Venuše. Tento pohorek zdůrazňuje mimosmyslové schopnosti, telepatii a jasnozřivost. Lidé, kteří ho mají, jsou úzce spojeni s přírodou, uznávají pouze přírodní léčbu. Jsou skvělými přírodními léčiteli, ale i telepaté, věštci aj.

 

IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 09_16_52

Čtení z ruky

Čtení z prstů

Čáry ruky

 zdroje :
kniha Obrazový lexikon čtení z ruky
kniha Ottova encyklopedie čtení z ruky
kniha Chiromancie od Marcely Zlatohlávkové
kniha Čtení z ruky snadno a rychle aneb mapa života v dlani od Lindy Domin

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *