Čáry ruky

Čáry ruky

IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 09_16_52

Teprve čáry (rýhy, linie) umožňují diferencované odpovědi nejen o fyzickém a psychickém stavu člověka, ale i o jeho minulosti a budoucnosti. Zatímco tvary rukou a prstů představují typologicky fixované a neměnné akční pozadí, čáry lze použít k jemnější diagnóze. Čáry se mohou měnit a tím naznačovat vývoj, který se dosud neprojevuje a o němž nemáme dosud ponětí. Hlavní čáry jsou tři (čára života, srdce a hlavy) a vznikají ve druhém měsíci embryonálního vývoje. Ostatní čáry jsou vedlejší (odvozené)  a vznikají až během života.

stažený soubor

Tři hlavní čáry:

Hlavní čáry najdeme na každé ruce. Jejich nepřítomnost by nasvědčovala těžkým mentálním a fyzickým defektům. Může se však stát, že část některé z hlavních čar chybí a je zastoupena jinými čarami, např. chybějící část čáry života ve spodní části dlaně lze nahradit čarou osudu. Normální čáry jsou výrazné, hluboké a souvislé, bez vedlejších čar, přerušení či jiných narušení celkového harmonického průběhu. narušením mohou být ostrůvky, body, mezery, řetízky…Normální barva čar je narůžovělá v podobném odstínu dlaně.

 • čára života ⇒ začíná mezi palcem a ukazovákem a v ideálním případě opisuje široký oblouk Venušiným pahorkem
 • čára hlavy ⇒ začíná v blízkosti čáry života a lehce se stáčí dolů
 • čára srdce ⇒ začíná na malíkové hraně a mírným obloukem se klene vzhůru

IMG_0045_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_15_01 Vedlejší čáry: Existuje mnoho vedlejších čar, které buď nejsou klasifikovány, anebo jsou pojmenovány a interpretovány různě. Nejdůležitější vedlejší čáry jsou:

 • čára osudu (čára předurčení) vertikální uprostřed dlaně
 • čára Apollónova (čára Slunce, úspěchu) vertikální, směřuje k prsteníku
 • čára Uranova (čára intuice) vertikální zahnutá, na malíkové straně
 • čára Neptunova horizontální, v oblasti pahorku Neptunova
 • čára zábran (čára strachu) vertikální v čáře života
 • čára Marsova od malého pahorku Marsova přes pahorek Venušin
 • čára sexu horizontálně z pahorku Venušona do pahorku Neptunova
 • čáry nápomocnosti z malého pahorku Marsova horizontálně napříč ruky
 • pás Venušin horizontálně až obloukovitě u začátků prstů
 • prsten Jupiterův půlkruhovitě kolem ukazováku
 • prsten Šalamounův jako prsten Jupiterův, ale vně (nad klouby)
 • prsten Saturnův polokruhovitě kolem prsteníku
 • čáry lásky (partnerství) horizontálně na malíkové hraně mezi čárou srdce a malíčkem
 • náramky (rascety) čáry na vnitřní straně zápěstí

IMG_0046_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_15_42 IMG_0047_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_19_28  IMG_0047_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_19_28 (1) Průběh čar:

 • čára mírně obloukovitá ⇒ ideální průběh, harmonické vyjádření příslušných vlastností, k tomu přizpůsobivost a pružnost
 • čára rovná ⇒cílevědomost, síla a důslednost, ale také nepřizpůsobivost a neochota ke kompromisům, konzervativnost, nedostatek fantazie (pro čáry vertikální to však zpravidla neplatí)
 • čára vlnitá ⇒ silná přizpůsobivost, mrštnost a vyhýbavost. Může ukazovat na diplomatické schopnosti, ale i na nečestnost
 • čára dvojitá (rovnoběžky) ⇒ podpora funkce, vlastnosti čáry jsou zdvojené, zesílené
 • čára přerušovaná ⇒ těžké narušení normální funkce, čára na nějaký čas neexistovala a nepůsobila, příslušné vlastnosti byly ochromeny nebo zcela zmizely
 • čára na konci rozštěpená ⇒ vlastnosti čáry se štěpí, čára přejímá síly, energie a vlastnosti obou pahorků, v nichž končí
 • čára rozvětvená (delta) ⇒ síly se rozvětvením čáry ztrácejí

IMG_0048_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_24_40

Vlastnosti čar

 • čára hluboká ⇒ výrazná, s jasnými konturami ukazuje na možnost soustředěného nasazení energií a schopností, které čáře příslušejí. Takové čáry působí ostře vykresleně, jakoby vyryté
 • čára mělká ⇒ méně výrazná s nejasnými konturami ukazuje, že energie a schopnosti příslušející těmto čarám se špatně soustředí nebo špatně nasazují, nedostatek odolnosti
 • čára úzká ⇒ citlivý, vnímavý a opatrný člověk (fajnovka). Energie jsou nasazovány ohleduplně, opatrně, ale zcela cílevědomě.
 • čára široká ⇒ ukazuje na hrubého člověka. Je to spíše primitiv a je těžkopádný. Energie a vlastnosti čar se neuplatňují, protože je tu nedostatečné proudění pudové energie
 • kombinace čáry ⇒ a) úzká a mělká ⇒ nerozhodnost a vrtkavost jsou překážkami na cestě k rozvoji schopností b) široká a mělká ⇒ primitivita a těžkopádnost působí potíže při zlepšování životních podmínek c) široká a hluboká ⇒ bezohlednost jde ruku v ruce se soustředěností, osoba dosahuje úspěchu tím, že se prosadí tvrdě a mnohdy nevybíravě d) úzká a hluboká ⇒ nejlepší kombinace ukazuje na cílevědomost a přizpůsobivost

Obrazce čar

 • ostrůvek ⇒ ochromené působení čáry, energie proudí v kruhu, ostrůvky nasvědčují omezení, uzavření, nemoci. Čím užší ostrůvek, tím negativněji působí. Ostrůvky se mohou časem otevřít, v takovém případě jejich účinek slábne
 • řetízek ⇒ oslabení síly čar, rovněž známka organické slabosti nebo poškození
 • vlákna ⇒ třepení, vlasové čáry, klas. Energetický proud se vlákní, tříští, rozštěpuje a vsakuje se. To dává čarám zvýšenou vnímavost, avšak spojenou s omezenou akceschopností
 • větve ⇒ jsou podobné jako vlákna, ale silnější. A to v dobrém i ve zlém.
 • příčné čáry ⇒ způsobují přetnutí, tedy narušení a omezení hlavní čáry. Může to být způsobeno hlubokým zážitkem, radikální změnou, náhlou překážkou atd.
 • body a skvrny ⇒ mohou ukazovat na některé choroby, např. a) červené ⇒ horečnaté onemocnění, zánět, popálení, zranění, bodnutí atd.  b) modré ⇒ aktivní nedostatek kyslíku, porucha pokrvení c) žluté či hnědé ⇒ dlouhotrvající horečnaté popř. infekční onemocnění d) zelené ⇒ organické jedy (hnis) e) tmavé ⇒ anorganické jedy (např. soli těžkých kovů…)
 • kříž ⇒ náhlé, většinou nepříjemné, nečekané události či problémy (kříž, který musíme nést)
 • hvězda ⇒ zesílená forma kříže
 • čtverec ⇒ něco je ukončeno, může to mít dobré i špatné důsledky
 • trojúhelník ⇒ rovněž zesílené nějaké ukončení, ale harmoničtější než v případě čtverce. Energie se sbíhají, těžko určit, k čemu to povede
 • mžíž ⇒ překrývání křížů, poukazuje na závažné narušení příslušné oblasti. S mříží se setkáváme většinou na pahorcích

IMG_0049_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_25_14IMG_0050_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 12_26_07

Počet čar

 • hodně čar ⇒ takový člověk je vystaven mnoha vjemům a zkouškám
 • málo čar ⇒ ukazuje na nekomplikovanost osobnosti, charakteru i událostí

ČÁRA ŽIVOTA – linea vitalis

Je nejdůležitější čárou ruky. Začíná mezi palcem a ukazovákem, normálně opisuje širokým obloukem pahorek Venušin a končí u zápěstí. Vypovídá o kvalitě života, o zdraví a životních událostech. Spadají pod ní i pudy, zvláště pohlavní, tělesné potřeby aj. Čím delší a zřetelnější je, tím odhodlanější je konstituce daného člověka. Neplatí však, že krátká životní linie znamená krátký život a naopak. Obecně se bere střed čáry života jako 35- 40 rok a každý milimetr navíc znamená další rok. Na spodním konci čáry by pak byl věk okolo 80-90 let. Pokud je ze všech čar nejvýraznější, pak patří člověku fyzicky zdatnému. Jakékoli přerušení nebo její nedokonalosti jsou předzvěstí potíží.

 • silná a hluboká čára života ⇒ ukazuje na robustní fyzickou konstituci. Osud na takovou osobu dává mnohem větší břímě než na ostatní lidi. Přesto tato osoba vše zvládá jakoby s lehkostí a nenuceností.
 • tenká čára života ⇒ ukazuje na osobu, která se spíše straní ostatních a vyhýbá se kontaktu s okolním světem. Uzavírá se do jakési ochranné ulity.
 • nepatrná, extrémně slabá čára života ⇒ nevýraznost této čáry svědčí o tom, že si daná osoba ještě nezačala vychutnávat život. Podvědomě si upírá radosti a slasti života, pravděpodobně proto, že to buď pokládá za hříšné, nebo proto, že to v ní vyvolává hlubší pocit provinění.
 • nestejnoměrná tloušťka čáry života ⇒ pokud je tato čára v některých místech tenčí a v jiných tlustší, ukazuje to na místy nahromaděnou a omezovanou energii. Tato osoba je pak nevyrovnaná, trpí výbuchy vzteku a pláče, má poruchy nálady a sklon k násilí.
 • silně vyklenutý oblouk čáry života ⇒ jedná se o člověka velkorysého, který má pochopení a soucit s druhými, ale sám si také ledacos dopřeje. Jeho životní prostor je široký, má  dost energie na mnoho okruhů svého zájmu. Rád se nechává obdivovat druhými, miluje společnost, veselí a zábavu.
 • méně vyklenutý oblouk čáry života ⇒ tento člověk se rychle vyčerpá, špatně snáší dlouhodobou fyzickou zátěž. Citlivost má omezenou. Cit pro druhé je málo vyvinut, což může vést k citové chudobě a vnitřnímu chladu. Otevřenost, srdečnost a velkorysost nezná. Je spíše střízlivý a věcný, neumí si příliš užívat života.

5f4bbee6-fcbc-4526-a06d-e1937b7b611b d9b827da-4f11-4892-adf1-9432b879075c

 • vlnitá čára života ⇒ ukazuje na zručného a přizpůsobivého člověka, který však nemá výdrž ani pevnost. Přesto může v životě dosáhnou velkého úspěchu, protože umí využít každou situaci. Konfliktům a rozhodování jde raději z cesty, což mu může vynést pověst nepříliš charakterního člověka
 • krátká čára života ⇒  končí většinou v polovině dlaně nebo o něco málo níže. Není pravda, že to znamená brzkou smrt. Ale i tak to není příznivé znamení. Krátká čára života vypovídá o tom, že životní energie se příliš rychle a snadno rozprchává. Nedostatek této energie přináší chatrné zdraví, nevyléčitelné nemoci, někdy i předčasnou smrt (ale jen málokdy!). Zároveň ukazuje, že tato osoba má dostatek síly, aby ovládala svoji mysl a pocity. Dokáže to lépe, než ostatní lidé. Je hrdá, zvyklá mít vždy poslední slovo, na svůj omyl či chybu reaguje vzdorem. Tato rebelantská povaha je limitujícím faktorem na cestě k úspěchu.
 • dlouhá čára života ⇒ vyšší mocí byl dán této osobě dlouhý a zdravý život. Je však nutné jej plně využít, správně směrovat svoji energii a dosáhnout vytyčeného cíle.
 • dvojitá čára života ⇒ je dobré znamení. Tito lidé mají zesílenou vitalitu a odolnost, dokážou zvládat krize a dobře snáší špatné časy. Pokud je zdvojená pouze v některých místech, pak je energie zesílena pouze v daném časovém období

stažený soubor stažený soubor (1)stažený soubor (2)

 • větve směrem dolů na čáře života ⇒ když z čáry života vybíhají větve dolů, jedná se o znamení negativní. Nasvědčuje rozštěpení vitality a tím jejímu úbytku. Nějaká událost či vývoj situace v této době přivede člověka k pasivitě a rezignaci. Bere vše mnohem tragičtěji, než je třeba.

stažený soubor (3)

 • větve směrem nahoru na čáře života ⇒  když z čáry života vybíhají větve nahoru, jedná se o znamení pozitivní. Ukazují, že člověk usiluje o něco vyššího. Čáry se vyhodnocují podle jejich směru: 1/ když směřují k pahorku Jupiterovu, nasvědčuje to zvýšené ctižádosti. pro takového člověka je potřebné dosáhnout vyššího postavení. 2/ když směřují k pahorku Saturnovu, lze usuzovat na větší svědomitost, odpovědnost a potřebu dotáhnout něco (projekt, vztah…) do konce. očekávání výsledku či odměny. 3/ když směřují k pahorku Apollónovu, nasvědčuje to zvýšenému zájmu o uměleckou činnost a příjemné, nekonfliktní vztahy. Takový člověk potřebuje harmonické vztahy s okolím. 4/ když směřují k pahorku Merkurovu, můžeme usuzovat na zvýšené intelektuální a obchodní zájmy. Pro takového člověka je potřebou duševní činnost (četba, studium, debaty, meditace) 5/ když směřují k velkému pahorku Marsovu, získává člověk více energie k tomu, aby se vypořádal s okolním světem. Je zde patrný boj o postavení a značná činorodost. 6/ když směřují k pahorku Luny, přicházejí silné impulzy, podněty a vnuknutí z podvědomí. Pro takového člověka se pak může vitální potřeba projevovat honbou za fantazií, denním sněním, inspiracemi…

stažený soubor

 • vidlice směřující k pahorku Jupiterovu na čáře života ⇒ jestliže čára života získává přítok z pahorku Jupiterova nebo dokonce v něm začíná, klade se až příliš velký důraz na čest. Člověk bere vážně skutečné i domnělé útoky na svou čest  a to vede k ohrožení jeho existence. Je velice urážlivý a může prudce reagovat i na maličkosti. Uspokojení ctižádostivých plánů je pro něj bezprostřední potřebou. Je zde značná touha po moci a ovládání druhých.

stažený soubor

 • zakončení čáry života v pahorku Luny ⇒ když čára života končí v pahorku Luny anebo  do něj vysílá větev, vstupuje do života hodně neklidu. Člověk je někam nevědomě tažen. Neurčitá touha po dálkách z něj může dělat věčného poutníka, hledače ideálů, emigranta. Potřebuje být nezávislý,  proto chce odejít z domova. Domnívá se, že tím si získá svobodu, ale přesto se svého vnitřního neklidu nikde nezbaví. Sice vede velice pestrý a zajímavý život (i když ne nutně úspěšný), štěstí, klid a pohodu však nenachází.

stažený soubor (1)

 • zakončení čáry života v pahorku Neptunovu ⇒ zde můžeme hovořit o zvláště vyvinuté citlivosti. Celé tělo je anténou přijímající vibrace okolního světa, jež běžné smysly nevnímají. Lidé s takovou čarou mohou umět dobře zacházet s kyvadlem či virgulí. Také se s nimi setkáváme často mezi nevidomými, kteří se musí vzdát nejdůležitějšího smyslového orgánu, a proto používají celé své tělo jako přijímač.

stažený soubor

 • čára života s rozvětveným zakončením ⇒ jestliže se čára života na konci rozvíjí do vějíře, je výklad podobný jako u čáry života končící v pahorku Luny. Vnitřní neklid a nespokojenost vedou k nestálému životu, zvláště ve stáří. Přitom se životní síly štěpí. Člověk mrhá svou vitalitou, což vede k oslabení, ke křehkému zdraví a k rozmanitým strastem stáří. Jek negativně je třeba tuto čáru hodnotit, závisí na síle a vlastnostech čar na jejím konci. Jsou-li souvislé a silné, jedná se spíše o neklid a mnohostrannost. Jsou-li přerušované a tenké, platí celkové oslabení zdraví a vitality.
 • čára života zakončená drobnou vidlicí (jednoduché rozvětvení)⇒ je zpravidla dobrým znamením. Tito lidé rádi čtou, píší a hloubají o životě. V životě se nebojí  postavit se riziku tváří v tvář. Ovšem vitalita se vlivem štěpení energie může oslabit, což ke konci života povede ke zdravotním potížím.

stažený soubor (1)

 • čára života dole nedotažená ⇒ jestliže není čára nedotažená až na zápěstí (není však úplně krátká!), mohou vitální energie přecházet do opačné strany dlaně (oblast “TY”). To znamená jednak oslabenou vitalitu, protože se energie rozlévá do dlaně, a také koncentrace lidí je obtížná, což vede k prudkým výbuchům a k náladovosti. Takový člověk jakoby ztratil hlavu a z nicotného popudu dostanou nečekaný vztek. Energie zadržované jinými prostředky se vybíjejí “dírou” ve spodní části ruky. Tato čára života ukazuje na pudové chování. Tyto pudy jsou prudké a nepředvídatelné. K pudům patří i potřeba sexu, pohybu aj.
 • velice výrazná čára života ⇒ čára, která je silná, dobře vykreslená, souvislá a ničím nenarušená, ukazuje na pevné zdraví. Jedná se o nezlomnou fyzickou i psychickou odolnost. S takovým člověkem nic neotřese, přečká hravě zlé časy, vyrovná se se zlými lidmi a krize života zvládá s lehkostí. Vyznačuje se rovnováhou, psychickou silou, jedná bezprostředně, upřímně a bezstarostně.
 • nevýrazná a narušená čára života ⇒ jestliže je čára života krátká nebo sice dlouhá, ale stěží patrná, plná různých narušení (např, plná křížících čar, řetízků, ostrůvků, třepení apod.), lze usuzovat na narušenou vitalitu a slabé zdraví. Takoví lidé mají sklony k horečnatým onemocněním, poruchám spánku z nervozity, obecně k neklidu a tísni. Snadno reagují na negativní vlivy podrážděností, stresem a nervozitou. Nevýrazné mohou být jen některé části čáry života. Potom výše zmíněné platí pro příslušnou dobu života a slabost se může týkat pouze určitého orgánu. Čára života bývá většinou zasažena buď v horní části, což ukazuje na časté dětské choroby, nebo v dolní části, což předurčuje churavění ve stáří.
 • hodně extrémně široká čára života ⇒ energie takovou čarou pluje velice pomalu a pozvolna, což se projevuje sníženou schopností koncentrace. Takoví lidé se nechávají pouze unášet životem a často plýtvají svojí energií ve zbytečných akcích. Nedokáží napřít síly správným směrem, přepínají se, nebo jsou naopak líní a neteční. Často jde o primitivní osoby se zločineckými sklony. Tyto negativní vlastnosti jsou ještě zesíleny červenou barvou čáry. Právě červená barva nasvědčuje brutalitě, sklonům k neovladatelným citovým výbuchům hněvu a zlosti.

stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor (2) stažený soubor (3)

 • přerušená čára života ⇒ přerušení čáry života znamená nějaké narušení života. Vyznačuje období, v nichž dochází k zásadním změnám. Pokud dokonce kus čáry života chybí (viz. obrázek), člověk se během tohoto období svým způsobem ztratí. Jeho život přestává vědomě existovat. Pouze vegetuje, skoro  nevnímá okolní svět, prožívá něco, jako psychický zimní spánek. Může to být způsobeno emigrací, nemocí čí stresovou zátěží. V takové situaci často přebírá životní energii jiná hlavní čára života (zpravidla ta nejsilnější)
 • posunutá čára života ⇒ při přerušení čáry života můžeme občas vidět posunutí, tedy bezprostřední pokračování čáry není v rovině, ale je někam posunuto. Základní význam této čáry je stejný, jako u přerušované čáry, posunutí však znamená také posunutí se v životě (životní zlom, po němž již nic není jako dřív). Změna je trvalá, nezvratná a neměnná. Může jít např. o úraz s trvalými následky, ukončení vztahu s trvalým životním dopadem či o stres , který posune mysl zcela jinam (alkoholismus, drogová závislost, hazard, trvalá ztráta zaměstnání atd.)

stažený soubor stažený soubor (1)

 • přetnutá čára života ⇒ přetnutí čáry života poukazuje na zásadní událost, která však nijak trvale nepozmění běžný chod života. Lze usuzovat na nemoc, úraz či operaci bez trvalých následků, či na změnu práce, bydliště aj. též bez trvalého posunutí mysli (prostě jen dočasné “nepohodlí”)
 • ostrůvky na čáře života ⇒ každý ostrůvek váže životní síly. Tyto síly pak proudí v kruhu, což má dva důsledky. Zaprvé se síly nemohou rozvíjet vně, to znamená omezení vitality a odolnosti. Zadruhé se jejich negativní účinek vztahuje na nitro, tedy na nějaký konkrétní orgán nebo systém, což vede k jeho poškození. Ostrůvky tedy poukazují nejčastěji na nějaké (většinou chronické) onemocnění, vyvolávají nějakou zděděnou slabost (např. poruchy krevního systému, trávicí potíže, bolesti hlavy atd.), bázlivost, poruchy soustředění a jiné vlastní problémy.
 • řetízkovitá čára života ⇒ nejčastěji bývá řetízek patrný v horní (počáteční) části, což ukazuje na určité potíže v dětství či dospívání. Jde o např. o  zvýšený sklon k nemocem či úrazům, k poškození orgánů či  k psychickým problémům atd. Řetízek lze brát někdy jako vetší množství ostrůvků, což samozřejmě přináší větší počet oslabení či poruch.
 • kříž nebo hvězda na čáře života ⇒ význam je v podstatě stejný, jako u přerušení. Negativní možnosti jsou však výraznější. Na člověka tak dopadnou s mnohem větší razancí. Kříž přináší velké břímě, hvězda pak ohrožuje samou existenci života, přichází jako náhlý blesk z nebe (např. hrozí nehoda, úraz, akutní selhání srdce aj.). Křížek na konci čáry života ukazuje, že této osobě bylo v průběhu jejího života cosi utajeno. Ona sama se sice snažila chovat upřímně, ale přesto s ní někdo v jejím životě hrál nečistou hru. Pokud je křížek či častěji ostrůvek na začátku čáry života (tedy mezi palcem a ukazovákem), značí to o utajené záhadě, k níž došlo v dávné minulosti před narozením této osoby. Mnozí z blízkých osob o tom vědí víc, ale zachovávají mlčení. Tato osoba cosi tajného sice tuší, ale většinou se jí pravdu zjistit nepodaří.
 • čtverec a trojúhelník na čáře života ⇒ obě znamení znamenají uzavření a soustředění sil na něco, u čtverce je doprovázeno silným napětím, u trojúhelníku jde o mnohem harmoničtější a klidnější stav. Uzavření sil může v příznivém smyslu znamenat nasazení sil k nějakému účelu (studium, nový projekt, založení rodiny, stavba domu atd.). Negativní význam spočívá v tom, že může dojít k izolaci od okolního světa (např. pobyt v nemocnici nebo v nápravném zařízení…).

stažený soubor stažený soubor (1)   stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor

Vedlejší čáry v pahorku Venušině v blízkosti čáry života  

 • Marsova čára ⇒ (první obrázek zleva) začíná v malém Marsově pahorku a nezávisle na čáře života probíhá více či méně přímo dolů. Naznačuje zvýšenou ochotu k pohybu, akčnost a bojeschopnost. Lidé s touto čárou jsou podnikaví a aktivní. U ruky s nevhodnými vlastnostmi může nasvědčovat agresivitě a brutalitě
 • čára Strachu ⇒ (druhý obrázek zleva) se nachází na pahorku Venušině za čárou života a z ní vybíhají další kratší čáry. Tato čára poukazuje na bázlivost a pudové strachy. Takoví lidé jsou v normálním životě zcela otevření a srdeční, ale v intimním životě mají problémy. Nikdo do jejich nitra nevidí. Tito lidé působí vesele a šťastně, uvnitř sebe se však topí ve strachu, smutku a v depresích.
 • čára Sexu ⇒ (třetí obrázek zleva) vede-li čára spodní částí pahorku Venušina (kde sídlí pudy) do oblasti Neptuna nebo Luny, přenášejí  se do podvědomí silné sexuální impulzy. Následkem toho mohou být trýznivé sexuální fantazie a utkvělé představy. U normálně vyvinuté ruky můžeme usuzovat na tvůrčí inspiraci pro uměleckou tvorbu. U ruky s nevhodnými vlastnostmi nelze vyloučit bezohlednost až brutalitu v sexuálních záležitostech.
 • čára nápomocnosti ⇒ (čtvrtý obrázek zleva) čáry vedoucí z malého pahorku Marsova k malíkové hraně poukazují na ochotu pomoci. Energie pahorku si hledají cestu k druhým lidem (oblast “TY”). Tito lidé se vyznačují potřebou pomáhat jiným čistě z vnitřního popudu, nikoli z povinnosti nebo prospěchářství.

stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor stažený soubor (1)

ČÁRA HLAVY – linea cerebralis

Čára hlavy má, jak už sám název napovídá, vztah k hlavě. Organicky se vztahuje na hlavu, nervovou soustavu v hlavě, mozek, oči, uši, zuby atd. Psychologicky znamená schopnost myšlení, zpracování smyslových vjemů a duševní soustředění, dále sebeuvědomění a jeho poruchy, tok myšlenek a schopnost samostatného úsudku. Průběh začíná zhruba na stejném místě jako čára života, tedy v oblasti “JÁ” mezi palcem a ukazovákem. V ideálním případě probíhá mírným obloukem dolů a končí přibližně mezi prsteníkem a malíčkem. Při normálním průběhu poukazuje na vlastnosti myšlenkové, na schopnost se soustředit, na schopnost úsudku dobrou paměť. Určování časových údajů na čáře hlavy není přesné, je spíš orientační (na rozdíl od čáry života). Osvědčilo se členění na úseky po dvaceti pěti letech (viz obrázek), ale to nemusí platit vždy a u všech.

stažený soubor

 • ideální průběh čáry hlavy ⇒ v ideálním případě probíhá čára hlavy mírným obloukem dolů a končí asi tři šířky prstu pod malíčkem. Člověk s ideální čárou hlavy má vyvážené a prakticky orientované myšlení. Jeho schopnosti vnímání a pozorování jsou dobře vyvinuty, totéž platí pro paměť a fakta. Má zdravý lidský rozum, je schopen logického úsudku, je kritický. Přistupuje k ostatním přirozeně, nevnucuje se, ale nejsou mu lhostejní. Má silnou vůli a umí se prosadit. Při výkladu je potřeba brát v potaz i délku této čáry
 • rovná čára hlavy ⇒ ukazuje, že i myšlení je přímočaré, logické a důsledné. Takoví lidé berou v potaz i maličkosti, nezapomínají na fakta, nepřetržitě myslí, mnohdy i nepřetržitě mluví. Nic nezapomínají, to však v negativním smyslu znamená, že také nic neodpouštějí. Může zde převládat nepružnost vedoucí ke střízlivému, konzervativnímu postoji, jenž neposkytuje prostor pro fantazii. Tito lidé jsou neoblomní, tvrdí a bezohlední. jejich důslednost je nepřekonatelná,neoblomná a neměnná. Jejich logika bývá většinou neúprosná. Při výkladu je potřeba brát v potaz i délku této čáry.
 • krátká čára hlavy ⇒ neznamená, že by myšlení přicházelo nějak zkrátka. Svědčí pouze o tom, že myšlenkové procesy probíhají rychle. K rozhodnutí tito lidé dospívají rychle a impulzivně, spíše z vnitřních popudů. Silnou stránkou těchto lidí není striktní, logická a střízlivá analýza. Duševní kontakt s druhými také není příliš vyvinutý. Tyto osoby jsou proto orientované především na sebe, vcítit se do bližních a vnímat jejich myšlenkové vibrace nedovedou. To může vést k psychické izolaci.
 • dlouhá čára hlavy ⇒ čára hlavy sahající až k hraně malíkové svědčí o značném duševním zájmu o druhé. Vlastní psychická energie se směřuje vždy do okolí. Vede to k živým debatám a k velké otevřenosti a cítění k druhým. V extrémním případě může vést průběh této čáry až k dotěrnosti, šťouravosti a vlezlosti.

stažený soubor  stažený soubor (1)   stažený soubor stažený soubor (1)

 • vlnitá čára hlavy ⇒ jaká čára, takové myšlení. Myšlení těchto lidí není přímočaré, nýbrž křivolaké. Tento fakt můžeme vykládat pozitivně i negativně. Pozitivně jako přizpůsobivost, duševní pružnost a diplomatické schopnosti. Negativně  jako vyhýbavost, neupřímnost, vrtkavost a nespolehlivost. Každopádně dokáže tento člověk skvěle kličkovat a přizpůsobovat se myšlením okolnostem a situacím.
 • čára hlavy vyboulená nahoru ⇒  vyboulení nahoru lze interpretovat jako silný vliv prstu, k němuž vyboulení směřuje. Znamená to, že osoba chce v dané oblasti výš. Podle prstu se pak pozná, o co se jedná. Ukazovák ukazuje na silnou touhu po moci a slávě, prostředníček se zabývá hmotou a materiálním zabezpečením, prsteníček má vliv na vědu a umělecké uznání, malíček je spojen s obchodem a intelektuální činností. Ať už je vyboulení kdekoliv, vždy svým způsobem vyčerpává a nepůsobí přirozeně.
 • čára hlavy vyboulená dolů ⇒ vyboulení dolů znamená pasivitu v dané oblasti. Člověk je ochromený a nespolehlivý. Opět se podle prstu, kde je vyboulení, pozná, o jakou oblast jde. Ať už je vyboulení kdekoliv, vždy svým způsobem vyčerpává a nepůsobí přirozeně. Vyboulení nad ukazovákem snižuje smysl pro čest, prostředník poukazuje na smysl pro svědomitost (ta zde chybí), prsteník narušuje partnerské vztahy a malíček duševní činnost a kontakty.

stažený soubor stažený soubor (1)stažený soubor

 • čára hlavy na začátku krátce spojena s čárou života (méně než na šířku prstu) ⇒  nasvědčuje realismu a vnímavosti. Takový člověk je uvážlivý, střízlivý a rozvážný. Myšlení (čára hlavy) a konání (čára života) jsou spojeny a vzájemně se ovlivňují. Tato osoba nejdříve myslí, teprve potom jedná. Zachovává si rozvahu a nenechá se snadno ovlivnit. Je věcná, uvážlivá a umí se skvěle ovládat.
 • čára hlavy na začátku dlouze spojena s čárou života (více než na šířku prstu) ⇒ nejedná se již o rozvážného člověka, nýbrž o “váhavce”.  Uvážlivost degeneruje v nejistotu, opatrnost, v bázlivost, zdrženlivost a uzavřenost. Výběr z více možností takové lidi staví před nepřekonatelný problém. V životě postupují jen pozvolna a k podstatě věci přistupují pomalu. Rozum jim ztěžuje přirozené síly a brání jim v rozvoji.
 • čára hlavy má jen malou vzdálenost od čáry života (méně než půl cm) ⇒ myšlení a konání probíhá nezávisle na sobě. Vede to k otevřenosti, rychlému rozhodování, k impulzivitě a optimismu. Takový člověk prochází skvěle veškerými situacemi. Nikoli proto, že se nedopouští chyb, naopak. Protože se rozhoduje podle citu a stejně tak i jedná. Cit ho sice občas zklame, dochází tak k poněkud ukvapeným názorům a rozhodnutím, ale tento člověk si z toho nic nedělá. Po pádu vstane, oklepe se jde životem s lehkostí zase dál. Velice často se jedná o osoby s kouzlem osobnosti, humorem a optimismem, které jen tak něco nezdolá.
 • čára hlavy má velkou vzdálenost od čáry života (více než půl cm) ⇒ pozitivní stránky malé vzdálenosti obou čar se zde mění v opak. Z optimismu máme lehkomyslnost, z bezstarostnosti nezodpovědnost a z upřímnosti bezohlednost. Jednání těchto lidí je “bezhlavé”, neboť rozum je příliš daleko od citů a tak neovládá pudy. To může vést k tomu, že takoví lidé začnou z nicotných důvodů zmatkovat, ztrácejí hlavu, přestávají uvažovat. Rozhodují se rychle a neuváženě, tím se dostávají do nepříjemných situací, z nichž se snaží dostat rychle ještě ukvapenějšími rozhodnutími. Jakkoli jsou impulzivní, přesto kladou důraz  na uznání a vážnost, protože čáry hlavy je vysoko v oblasti Jupiterova pahorku. Nesnáší tak kritiku, mají sklony ke šťouravosti  a v osobních věcech jsou značně háklivý. To vše jim komplikuje vztahy s okolím.

stažený soubor (1)  stažený soubor (2)    stažený soubor

 • čára hlavy má začátek na pohorku Jupiterovu ⇒ výklad v podstatě odpovídá výpovědi pahorku Jupiterovu. Hlavním tématem jsou zde ctižádostivost a usilování o moc a uznání. Takový člověk se bude značně zabývat  svou kariérou a zlepšením své životní situace. Rád přejímá zodpovědnost a má značnou autoritu, čímž se hodí do vedoucích funkcí.
 • čára hlavy se kříží s čarou života ⇒ zde se nepříjemně projevují Marsovy vlastnosti. Takový člověk je popudlivý, urážlivý a svárlivý, vrtkavý, agresivní a vždy psychicky aktivní. Někdy se mohou tyto vlastnosti projevit i kladně, ale to záleží na tvaru a vlastnostech obou čar.

stažený soubor (1)stažený soubor

 • čára hlavy má začátek uprostřed dlaně ⇒ jestliže čára hlavy nezačíná na kraji dlaně, ale až někde uprostřed, myšlení této osoby visí ve vzduchu, protože mu chybí počátek. Lidé s touto čárou ho musí nejprve sami najít ve svých myšlenkových procesech. To se projevuje zpomaleným myšlením. Zároveň chybí zakořenění, bezpečný výchozí bod, přístup. Tato skutečnost vede k psychickému zmatku. Osoba s takovou čarou má veliké duševní problémy, často musí hledat odborníka, který jí pomůže se v životě lépe orientovat.
 • čára hlavy se zakončením vyhnutým nahoru ⇒ jestliže čára hlavy náhle změní směr, nasvědčuje to člověku, že se bude jeho život sestávat z neustálých konfliktů a bojů. Tento člověk umí být vypočítavý a bezohledný, přestože to na něm není na první pohled vidět. Osoba s takovou čarou hlavy by ráda postupovala vpřed a vzhůru, ale vzhledem k tomu, že tato čára končí ve velkém Marsově pahorku, k postupu nedochází. Naopak přibývá četných psychických střetů. Tito lidé mají pocit, že jim ostatní lidé stojí v cestě a nepřejí jim úspěch, proto se snaží proti nim bojovat všemi prostředky  a vyhrát za každou cenu. Opovrhují jimi a snaží se nebýt jako ostatní.
 • čára hlavy se zakončením v pahorku Luny ⇒ takový člověk je rozený poeta. Jeho rozum dokáže uchopit a zpracovat nápady, představy a fantazie. Je idealistický a intuitivní. Vnitřní život pro něj znamená víc než realita. Je silně závislý na svém citovém světě, tedy na náladách. Tato osoba má tedy obrovské výkyvy nálad, jednou se šťastně raduje, o chvíli později se naopak topí v slzách. Má sklony k depresím a chmurným myšlenkám. Je tzv. bohém. Čím hlouběji spadá konec této čáry do pahorku Luny, tím ostřejší jsou z toho pramenící potíže.
 • čára hlavy se zakončením v pahorku Neptunu ⇒tato osoba neumí psychicky zpracovat vlivy svého okolí. Takový člověk se izoluje od světa a topí se v depresích. Má utkvělé představy, že není k ničemu a nikdo ho nemá rád.

stažený soubor  stažený soubor (1) stažený soubor (2)  stažený soubor

 • čára hlavy s rozvětveným zakončením ⇒ když se čára hlavy vsakuje do dlaně v podobě stružek (vějíře) a přechází tak v papilární linie, myšlení žije z vjemů pod kůží, tedy z neviditelných vjemů. Takový člověk je závislý na intuici, vnuknutích a tušeních. Mívá nezvyklé, leckdy až šokující nápady. Ostatním jeho myšlení připadá nejisté, váhavé, mlhavé a neukázněné, nepochopitelné a podivné. Tito lidé se vyznačují nejasnými tužbami a lákají je dálky.
 • čára hlavy s rozštěpeným zakončením ⇒ když je tato čára rozštěpená, lze očekávat i rozštěpené myšlení. Projevy jsou různé. Může jít o nervozitu, psychický neklid, časté měnění života (partnerů, bydliště, zaměstnání, přátel…). Takový člověk má pocit, že do toho světa jaksi nepatří, že není na svém místě, že nepatří do svého těla atd. Je neustále nespokojený a rozpolcený. Uvědomuje si mnohostrannost svého rozumu, neví však, jak svoje myšlení efektivně usměrnit.

stažený soubor 1  stažený soubor

 • silná čára hlavy ⇒ silná, souvislá a hluboká čára hlavy dává nejlepší předpoklady pro soustředěnou duševní práci. S takovou čárou ji lze dobře zvládat i delší čas. Takový člověk se neunaví a nerozbolí ho hlava. Nedá se rozptylovat a mozek se mu dostatečně prokrvuje. Nedá se snadno odradit od načatého díla, když se jednou vydá na cestu, musí dojít k cíli.
 • nevýrazná čára hlavy ⇒ když je čára hlavy tenká, slabá, bledá, sestávající z vlasových čárek nebo jinak chabá, nasvědčuje poruchám nervů a bolestem hlavy. Člověk s takovou čárou je sice vnímavý a flexibilní, tedy dobře chápe situace a myšlenky a dovede se psychicky snadno přizpůsobit, bohužel mu ale chybí výdrž a pevnost rozhodnutí. Má sklon k nervozitě, vyčerpání a psychickým problémům. Trpí bolestmi hlavy a nespavostí. Jeho nervová soustava je zkrátka stejně slabá, jako jeho čára hlavy.
 • široká a nejasná čára hlavy ⇒ nejasná čára hlavy nasvědčuje nejasnému, neostrému myšlení. Rozum funguje toporně, těžkopádně. Lidé se širokou čárou hlavy mají tedy problémy s intelektuálními činnostmi. Brzy se unaví, duševně vyčerpají, a proto se všem těmto činnostem (např. čtení knih) zdaleka vyhýbají.

stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)

 • dvojitá čára hlavy ⇒ je to jakoby měl člověk dva mozky, které může střídavě využívat. To mu dodává neuvěřitelnou duševní výdrž.  Snáší hravě i ty největší psychické zátěže a ještě se při nich blýskne svou mnohostranností. To mu zaručuje úspěch v povolání, které si vyžaduje přesně takové vlastnosti. Pro okolí působí jeho myšlení občas těkavě, neboť dovede bez přechodu přepnout z jednoho psychického okruhu na druhý.
 • přerušená čára hlavy ⇒ při takové čáře je myšlení těkavé, nesouvislé, rozporné a nemotivované. Člověk se těžko soustředí, přeskakuje rychle z jednoho tématu na druhé, z jedné činnosti na druhou, nemá jednotný názor, čímž vzbuzuje u druhých dojem nestálosti, roztržitosti a psychické nespolehlivosti.

stažený soubor  stažený soubor (1)

 • přetnutá čára hlavy ⇒ když je tato čára přetnutá, může poukazovat buď na úder do hlavy, tedy zranění, anebo na náhlé pomatení smyslů, např. nečekanou agresivitu vůči sobě či okolí.
 • ostrůvky na čáře hlavy ⇒ mohou nasvědčovat organickým vadám mozku. Člověk je zajatcem svého psychického světa. Myšlenky mu běhají v kruhu jako křeček v kolečku. Nedokáže se zbavit problémů, trpí nespavostí a bolestmi hlavy. Větší počet ostrůvků se projevuje jako řetízek. Většinou je tento obrazec pozorovatelný na začátku čáry hlavy. Nasvědčuje psychickým problémům nebo slabým nervům v dětském nebo dospívajícím věku.
 • kříž nebo hvězda na čáře hlavy ⇒ význam je podobný jako u přetnuté čáry. Může dojít k náhlým událostem, které představují nebezpečí pro hlavu a její orgány. Hvězda může znamenat také zvlášť skvělé nápady.
 • tečka nebo skvrna na čáře hlavy ⇒ tečky a skvrny jsou známkou nějaké choroby. Na čáře hlavy znamenají  onemocnění, krvácení, úraz hlavy, mozku či nějakého orgánu hlavy.

stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor stažený soubor (1)

 • větev na čáře hlavy vybíhající k čáře srdce ⇒ větví vybíhající k čáře srdce se rozum pokouší získat kontrolu nad vlastními city. Lidé s takovou čárou k sobě pouštějí city pouze přes filtr rozumu. nedovedou je dávat spontánně najevo.
 • větévky na čáře hlavy vybíhající vpřed ⇒ jestliže z čáry hlavy vybíhají větévky ve směru jejího “toku”, jedná se o osobu, která neustále hledá nové poznatky. Psychické antény má v ustavičné pohotovosti, je citlivá, vnímavá a intuitivní.
 • větévky na čáře hlavy vybíhající vzad ⇒ když větévky do čáry hlavy ústí (anebo když čára připomíná klas), dokáže člověk dobře zpracovávat minulé zkušenosti. Je otevřený vlivům minulých zážitků a dovede se z nich poučit.

stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor

 • čára hlavy ve velké vzdálenosti od čáry srdce ⇒ lidé s větším prostorem mezi citem a rozumem mají myšlení velkorysé a zároveň pružné. Jsou to příjemní společníci, neboť díky jejich bezstarostnosti a tolerantnosti se s nimi snadno jedná a vychází. Jsou velkorysí, vstřícní a veselí. Velmi často mívají velké plány, ale jejich realizace je o to nepravděpodobnější, čím více jsou čáry od sebe vzdáleny.  Jsou skvělými pedagogy, nic neberou příliš vážně nebo tragicky, ze všeho nejméně vlastní život. Někdy se stávají nedbalými, ledabylými a nechávají se unášet životem. Potom končí jako bohémové, v horším případě jako bezdomovci.
 • čára hlavy v malé vzdálenosti od čáry srdce ⇒ srdce a rozum si nedávají dostatečný prostor, překážejí si. Tito lidé jsou úzkoprsí, malicherní, netolerantní. Odsuzují druhé a nedokáží se jim otevřít. V životě většinou bývají navenek značně úspěšní (na rozdíl od osob, u nichž je vzdálenost mezi těmito čarami větší), protože se dovedou jistit, jdou za svými cíli pomalu a obezřetně a umějí využít všech výhod. Lidé tohoto typu jsou bázliví a křečovití. Následkem neschopnosti uvolnit se mohou být náchylní k astmatu.
 • čára hlavy souběžná s čárou srdce ⇒ souběžnost obou čar nasvědčuje souladu citu a rozumu. Člověk dovede angažovat city pro rozum a rozum pro city. Jinými slovy je to dobrý herec. Myslí si, co cítí, a cítí, co si myslí. Tento rys bývá většinou patrný pouze v určitém úseku.

stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)

ČÁRA SRDCE – linea emotionalis

Význam čáry srdce směřuje, jak již naznačuje sám název, k záležitostem srdce a to jak organicky (srdce, krevní oběh, ledviny), tak i psychologicky (citlivost, srdečnost, náklonnost rozlet citů). Čára srdce začíná na malíkové hraně a mírně stoupajícím obloukem směřuje k ukazováku. V ideálním případě končí pod ukazovákem nebo mezi ukazovákem a prostředníkem. Určování časových údajů se podobá určování u čáry hlavy. Jiná forma určování  vychází z jedenadvacetiletého cyklu, který vzniká jako projekce středu prstů na čáře srdce. Samozřejmě i zde platí, že určení času je sporné a že je musíme brát se značnou rezervou.

stažený soubor

 • čára srdce obloukovitá ⇒ city jsou v tomto případě harmonické, hluboké a  flexibilní. Člověk s touto čárou srdce se dovede přizpůsobit okolí a situaci a je schopen jemnějších, něžnějších citů. Při výkladu je třeba brát v potaz i délku této čáry.
 • čára srdce rovná ⇒ city probíhají jako tato čára, přímočaře, bez rozletu, chladně. Člověk s rovnou čárou srdce může působit zcela srdečně, ale v citech se orientuje spíše na sebe než na druhé. Dovede být značně bezohledný, tvrdý, a přísný a nemusí mít přílišné porozumění pro druhé. Má omezenou schopnost vnímat nálady okolí. Tím zůstává uvězněn sám v sobě.
 • čára srdce vlnitá ⇒ city jsou jako tato čára, nestálé, pokřivené, přizpůsobivé, uhýbavé. Osoba s vlnitou  čárou srdce nedokáže citově zůstat u jedné věci nebo u jednoho člověka. Kličkuje životem a může tak snadno nabýt pověsti citově nespolehlivého člověka.

stažený soubor  stažený soubor (1)stažený soubor

 • čára srdce krátká ⇒ krátká čára srdce znamená, že city proudí jen krátce, jinými slovy citový život takového člověka je zakrnělý jako tato čára. Taková osoba je střízlivá, chladná až studená a v citech se fixuje na sebe. Vřelé pochopení pro druhé jí zcela chybí. V citových záležitostech je ovlivnitelná a nesamostatná. reaguje spíše instinktivně a pudově. Vyšší vibrace duše se nemohou rozvinout. Krátká čára srdce může také nasvědčovat organické srdeční vadě.
 • čára srdce dlouhá ⇒ extrémně dlouhá čára srdce se může táhnout přes celou dlaň.  a ukazuje na přebytek citů. Člověk s takovou čárou potřebuje druhé, aby je zahrnoval láskou, někdy však až příliš. tato osoba se sice obětuje, ale zároveň má sklony k citovému vydírání. Je žárlivá, stále se zabývá partnerem nebo dětmi, kteří tak nemají ani chvilku klid a čas pro sebe.
 • čára srdce vyboulená dolů ⇒ když je na čáře srdce “jamka”, city v ní uvíznou. Zapadnou a čekají na impulz. Význam jamky se liší podle prstu, pod kterým se nachází. Jestliže je pod malíčkem, citový život potřebuje nový impulz rozhovory a myšlenkami. Je-li pod prsteníkem, získává umělecké podněty díky okolí a partnerovi. Když leží pod prostředníkem, šíří se jistý chlad a mrazivost. Materiální úvahy proudí do citového života, svědomitost a tendence k izolaci brání plnému rozvoji. Prohlubeň pod ukazovákem říká, že přichází na scénu ctižádostivost a touha po moci a city jsou silně ovlivňovány úvahami ohledně společenského postavení a kariéry.

stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)

 • čára srdce nízko položená ⇒ když  čára srdce začíná daleko od prstů, je tu hodně prostoru pro cítění, city a psychické vjemy. Lidé s takovou čárou přijímají  svojí duší hodně citů, nálad a podnětů. Vyznačují se duchovním bohatstvím a hloubkou, soucitem a pochopením.
 • čára srdce vysoko položená ⇒ jestliže čára srdce začíná blízko prstů, není dostatek prostoru pro psychické vnímání. Lidé s takovou čárou jsou spíše chladní a nemají příliš pochopení pro city a soužení bližních. Jejich psychická vnímavost je nedostatečná, jsou střízliví, materiální a studení.

stažený soubor  stažený soubor (1)

 • čára srdce se začátkem uprostřed dlaně ⇒ nevede-li čára srdce od malíkové hrany, ale začíná někde v dlani, visí city ve vzduchu. Schopnost milovat je tak omezena, protože nepřicházejí podněty z vnějšího světa. Lidé s takovou čárou prožili v dětství nebo v dospívání psychické trauma, které ochromilo jejich citovou oblast. Neschopnost lásky si mohou tito lidé uvědomovat velice bolestně.
 • čára srdce se zakončením zahnutě dolů ⇒ při tomto průběhu se čára srdce hodně sklání k oblasti “JÁ”. Lidé s tímto zakončením se citově hodně zabývají samo sebou. Veškeré city jim plynou k vlastnímu egu. Bývají egocentričtí, izolovaní, narcističtí. Často mají sklony k melancholii.

2f877bcae10c407ca588cbc125ebf8f9  1bb7bd4e36e7495abc942d7cbae2cdc0

 • čára srdce zakončená pod ukazovákem v pahorku Jupitera ⇒ City čerpají energii z pahorku Jupitera. Člověk s takovým zakončením čáry srdce se vyznačuje soudností a sebevedomím. Rád by změnil svůj sociální status (např. vhodným sňatkem) a rozšířil své společenské styky (třeba odstěhováním se od rodičů). Má hodně přátel, miluje společnost a zábavu. Někdy však pocit vlastní ceny z něj dělá domácího tyrana. Ve společnosti je žoviální a velkorysý, doma očekává přizpůsobivého a submisivního partnera. Jestliže čára srdce směřuje do ukazováku, znamená to posílení Jupiterových negativních vlastností. Z velkorysosti se stává fanfaronství, ze sebevědomí arogance, ze ctižádostivosti usilování o moc. Takoví lidé se hodí do vedoucích funkcí, protože se rádi ujímají odpovědnosti. Ale protože jsou citliví, urážliví a autoritativní, snadno se dostávají do konfliktů s podřízenými.
 • čára srdce zakončená mezi ukazovákem a prostředníkem ⇒ jedná se o šťastnou kombinaci velkorysosti (Jupiter) a věrnosti (Saturn). Člověk s touto čárou srdce je schopen hlubokých citů, které se orientují především na rodinu. Vazba na jednoho partnera je hluboká a zásadní. Narušení harmonie ve vztahu berou vážně a pořádně jim umí zkazit náladu. Tito lidé se domnívají, že bez protipólu nemohou být, a proto se často již velmi časně vážou na jednoho partnera.

4d88e9af51464de082509024963cf5af  5437cb3d505f4d899523c1d0871f1642

 • čára srdce zakončená pod prostředníkem v pahorku Saturna ⇒ s krátkostí čáry se kombinuje Saturnova tíže. Tito lidé orientují své city na hmatatelné, hmotné, materiální. Snaží se zvýšit si životní standard. Jsou střízliví a chladní, v citovém životě spíše suší a zkostnatělí. jejich schopnost lásky je omezená a zastiňována nedůvěrou. Povinnosti jsou pro ně víc než láska. Čím hlouběji čára srdce zasahuje do prostředníku, tím jsou negativní vlastnosti výraznější. V takovém případě mohou povinnosti a střízlivé úvahy zastínit veškeré city.
 • čára srdce s rozštěpeným zakončením ⇒ člověk s touto čárou srdce vede mnohostranný citový život. Ovlivňuje jej láska k partnerovi, ale i vlastní sobectví. Entuziasmus a idealismus mohou kráčet ruku v ruce se ctižádostí a chladným kalkulem, což tomuto člověku propůjčuje cosi nejednoznačného, podivného a zneklidňujícího. Je zcela na něm, zda dokáže různé vlivy uvést do souladu.

cdd8c00df288486ebf9946f0317cc832e10f044c17e24cebb3e05653c0504604

 • čára srdce silná ⇒ jaká čára, takové i city, hluboké a jednoduché. Člověk s výraznou, silnou a nenarušenou čárou srdce je schopen vroucích, soustředěných citů. Ve svých citových projevech je stálý, spíše jednoduchý, přímočarý a nekomplikovaný. V podstatě se nijak nezkoumá, nehloubá v sobě. Jeho city vyvěrají z hlubin srdce a nebývají ovlivňovány rozumovými úvahami nebo vnějšími impulzy.
 • čára srdce nevýrazná, slabá ⇒ city jsou jako tato čára, tedy nevýrazné, tenké, přerušované, někdy rozvětvené, zato vnímavé. Člověk s touto čárou se nedokáže plně citově rozvinout. Přijímá sice z okolí množství vjemů, ale city ho příliš intenzivně nezasahují. Jeho vztahy jsou tak rozkolísané, nejisté, nestálé a povrchní. V citových projevech je spíše chladný.
 • velmi široká čára srdce ⇒opět i zde platí, že jaká čára, takové city. Velmi široká, až téměř nejasná čára srdce ukazuje na člověka lenivého, pomalého a nejasného. Takovému člověku se nedaří navázat pevný vztah, protože je velice smyslný a nevybíravý, požitkářský a výstřední. Jeho citům chybí hloubka. Ale pozor, někdy nemusí jít o tento typ člověka, protože široká čára srdce může být ukazatelem poškozeného zdraví, konkrétně může jít o rozšířené cévy.
 • dvojitá čára srdce ⇒člověk s dvojitou čárou srdce vydrží psychicky opravdu hodně. Snáší a překonává žal s lehkostí. Svým citovým bohatstvím se hodí ke službě bližním. Dovede se obětovat a rozvíjet v humanitární oblasti. Jeho osobní vztahy nejsou však jednoznačné.  Okolí připadá jako dobrosrdečný člověk s nesmírným množstvím soucitu a lásky. Když ho však někdo zklame, dokáže dát najevo city zcela jiné, například mstivost.

421b6b4e7be443e193b510e353604ac2 d12acac98c2643ce87af021aac8a8225211ff8492b0041eaa75b12ab71114ba9 73bb6580d7914448924628ee816267c1

 • přerušovaná čára srdce ⇒ zlom v čáře srdce může vypovídat o “zlomeném srdci”. V časovém úseku, v němž se přerušení nachází, duši silně zasáhla nějaká zásadní událost. Šokující prožitek se zásadně odrazil na citech a vedl k jejich změně. Například dobrosrdečnost a náklonnost ne najednou zvrátila v odmítavost a chlad.
 • přetnutá čára srdce ⇒ v citovém vztahu došlo k náhlému zlomu. Zčistajasna skončilo přátelství nebo láska anebo jiná událost zapůsobila jako těžká rána. Přetnutí vak může nasvědčovat i organické srdeční vadě, třeba stavům stísněnosti, při nichž nás něco píchá u srdce.

stažený soubor   stažený soubor (1)

 • ostrůvky na čáře srdce ⇒ ostrůvek na čáře srdce nasvědčuje psychické zátěži. Tato osoba prožívá nějakou tísnivou a zdánlivě bezvýchodnou situaci. Pocity krouží stále dokola znovu a znovu kolem jednoho a téhož problému, aniž nachází východisko. Organicky se může jednat o chronické zatížení, o přetížení srdce nebo krevního oběhu. Větší počet ostrůvků se projevuje jako řetízek. Většinou jej lze pozorovat na počátku čáry srdce, což nasvědčuje citovým zátěžím a těžce prožívaným citovým situacím v dětství.
 • kříž nebo hvězda na čáře srdce ⇒ oba obrazce nasvědčují náhlým událostem, které mohou mít za následek organickou srdeční vadu nebo poškození koronárních cév.
 • tečka nebo skvrna na čáře srdce ⇒ tečky nebo skvrny jsou známkou nějaké nemoci. Na čáře srdce se tedy vztahují k srdci a krevnímu oběhu, pod prsteníkem možná i k očím a ledvinám. Většinou se jedná o poruchy prokrvení (červená tečka) nebo o poškození  určitých částí srdce, vyvolané akutním nebo chronickým onemocněním.

stažený soubor  stažený soubor (1)  stažený soubor

 •  větev na čáře srdce vybíhající k čáře hlavy ⇒ city, nálady a vjemy zatěžují myšlení. Jestliže se člověk s takovou čárou srdce cítí špatně, nemůže správně uvažovat, protože tyto čáry propojují rozum a cit. Taková osoba všechny své city a emoce neustále filtruje přes rozum. To však přináší těžké životní zkoušky a rozhodování.
 • větévky na čáře srdce vybíhají vzhůru ⇒ tyto větévky zjemňují citlivost a zvyšují vnímavost. Větévky směřující nahoru  dávají pocitům křídla. Takový člověk je optimistický a vzletný, rád se baví a je plný elánu a hravosti.
 • větévky na čáře srdce vybíhají dolů ⇒ větévky směrem dolů přináší negativní myšlenky a city. Takový člověk má příliš velké rozumové zábrany se veselit a být plný života. Pravděpodobně k tomu přispívá i nejistota ve vztazích a strach ze zklamání.

stažený soubor (1)  stažený soubor (1)   stažený soubor

OPIČÍ ČÁRA -rýha čtyřprstá

stažený soubor (1)

V případě, že čára srdce a čára hlavy splynou v jednu, je dlaň v horní části zcela přehrazena. Existují různé přechodové formy tohoto splynutí. Podobnou čáru mají vyšší primáti (opice), proto se jí říká “opičí”. Často se s ní setkáváme u dětí s Downovým syndromem, to však ještě neznamená, že by jí nemohli mít i lidé zcela zdraví. Rozum a city jsou na sebe splynutím této čáry vázány. Znamená to, že takový člověk neudělá nic, co mu citově vyhovuje, anebo že necítí nic, co rozumově nepovažuje za správné. Tato čára nepropouští emoce, a proto takový člověk působí navenek klidně a spolehlivě.To mu zaručuje profesní úspěch. Většinou se o něj ani nemusí nijak zvlášť snažit. Jeho vnitřní život však zdaleka tak klidný není. Platí u něj totéž, jako u dlouhé čáry srdce. Tento člověk má sklony k citovému ovládání partner, k jeho vydírání a k patologické žárlivosti. Platí tu však i výrok dlouhé čáry hlavy. Ta zaručuje velkou soustředěnost, logiku a vynikající paměť. Tento člověk tedy v kombinaci se zmíněnými fakty obtížně zvládá spolupráci s okolím i partnerem, proto často zůstává velice schopným a zajištěným “šéfem” samotářem. Je sice citlivý a logický, ale také urážlivý a nerad ukazuje ven, co se skrývá uvnitř jeho duše.Vše tedy drží hluboko v sobě, což logicky může vést k příslušným organickým onemocněním, např. k zácpě, astmatu či depresím. Někdy se cítí být tak vyloučený ze svého okolí, že občas nahromaděná energie exploduje a vybuchne (vztek, agrese, amok…). Většinou však chladný kalkul tuto energii ven nepustí, takže se tento “životní sólista” navenek nijak neprojevuje. Na následujících obrázcích můžete vidět příklady přechodu čáry hlavy a srdce v opičí čáru.

stažený soubor (1) stažený soubor

ČÁRA OSUDU nebo též ČÁRA PŘEDURČENÍ – linea Saturnalis, linea longitudinalis

Čára osudu nás informuje o našem osudu, předurčení, tedy o profesním a jiném vývoji, o naší životní cestě. Ukazuje, zda osud bereme do vlastních rukou, anebo se jen necháváme unášet událostmi. tato čára stoupá dlaní vertikálně nebo lehce šikmo. Někdy může chybět, aniž to znamená nějaký defekt. V ideálním případě probíhá přímo od zápěstí k prostředníku. Takový případ však nemusí být bezpodmínečně ideální ani pro dotyčnou osobu. Určování časových údajů se k této čáře uvádí jako na cyklus po 21 letech, ale toto určení je velice orientační  nepřesné. (viz následující obrázek)

stažený soubor

 • čára osudu rovná ⇒ dlouhá, rovná, souvislá čára osudu nasvědčuje snaživému, pilnému, cílevědomému člověku. Půjde životem stejně důsledně. Brzy si začne uvědomovat povinnosti a odpovědnosti a své životní cíle bude sledovat se silnou vůlí. Vzhledem k tomu, že jeho čára osudu nestrpí žádné odchylky, bude na cestě k úspěchu občas bezohledný a neoblomný. Má výdrž, vytrvalost a organizační talent. Někdy se však cítí, jako by byl hnán k úspěchu nemilosrdným osudem. Tento “osud” může též nabýt podoby lidí, např. ctižádostivých rodičů, partnerů, kolegů…
 • čára osudu vlnitá ⇒ jaká čára osudu, taková cesta životem, kolísavá, křivá, kličkující. Lidé s touto čárou osudu neznají stálost, mají mnoho povolání. Vyhýbají se životním překážkám a v plnění úkolů, které nějakým způsobem souvisejí s povinnostmi a odpovědností, nejsou vždy spolehliví.
 • čára osudu krátká nebo chybějící ⇒ při neúplné čáře osudu chybí individuální cesta životem. Nedostává se předvídavosti, ctižádosti ani vůle. Člověk s krátkou čárou osudu se nechává pasivně unášet životem a v zaměstnání ovlivňovat ostatními. Žije spíše jen pro bezprostřední okamžik a dělá mu problémy vést spořádaný život anebo důsledně jít za svými cíli. Jinak se však necítí vázán nějakým osudem. Připadá mu, že život pevně třímá v rukou, třebaže z něj dohromady nic nemá.
 • čára osudu přerušovaná ⇒ přerušení čáry osudu nasvědčuje radikálnímu přerušení životního vývoje. V zaměstnání anebo v tom, co se považuje za kariéru (může to mít něco společného i s partnerským životem), dochází či již došlo k náhlé a zásadní změně, po níž se život začne ubírat jiným směrem. Když je čára osudu navíc posunutá (jako na čtvrtém obrázku zleva), začíná na tomto místě nový život. Podle tvaru a kvality nové čáry osudu dochází ke zhoršení nebo naopak ke zlepšení životní situace.

stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor stažený soubor (1)

 • čára osudu vícenásobná ⇒ když je na dlani více souběžných čar osudu, člověk vede jakoby dvojí (nebo ještě početnější) život. Možná vykonává několik povolání současně anebo svým koníčkům věnuje stejně velkou pozornost jako svému povolání. Možná také vystupuje v různých podobách, pod pseudonymem, přezdívkou či falešnou identitou. Tak či onak je mnohostranný, aktivní, zvídavý, otevřený a přizpůsobivý. Zajímá se o vše nové. Přitom tříští své energie a může stát, že v ničem nedosáhne výrazného úspěchu a uspokojení.
 • čára osudu nevýrazná ⇒ když je čára osudu bledá, zpřetrhaná, rozvětvená, přetnutá, prostě jakkoli narušená, znamená to životní pouť plnou potíží a nezdarů. Člověk s takovou čárou je sice svědomitý, ale má problémy dostát svým povinnostem. Nedostává se mu sebekázně a pevnosti, aby se prosadil navzdory nepříznivým okolnostem. Proto ho nezdary těžce zasahují. Brzy se vzdává, cítí se unavený a propadá komplexům méněcennosti.
 • čára osudu se začátkem uprostřed dlaně ⇒ jestliže čára osudu začíná někde v dlani, vlastní osud visí takříkajíc ve vzduchu. Chybí zde zakořenění v tradici nebo nevědomých představách. Člověk s takovou čárou se stále musí sám z něčeho zachraňovat a ustavičně bojovat o úspěch. Zda dosáhne životních cílů, závisí pouze na jeho úsilí. Může to však mít i dobré důsledky, není takový člověk zatížen tradicemi nebo zkostnatělými představami.
 • čára osudu se začátkem v čáře života ⇒ v případě, že čára osudu vychází bezprostředně z čáry života, vychází utváření vnějšího života z bezprostředních vitálních potřeb. Takový člověk dělá jen to, co ho baví. Povolání mu musí přinášet naprosté uspokojení, prestiž, moc nebo peníze pro něj nejsou nic (anebo až příliš, jak se to vezme). Jinak se tento člověk cítí rovněž silně závislý na rodině a tradicích. Vychází-li čára osudu u pohorku Venušina, potom hlavním stimulem v profesní kariéře ukájení pudů.

stažený soubor  stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)

 • čára osudu vycházející z čáry hlavy ⇒ zde platí totéž jako u čáry osudu, která začíná uprostřed dlaně. Úspěch se dostaví až později. Postavení v životě se ujasní nejdříve ve dvaceti letech. Vlastní osud lze utvářet psychickým úsilím. Vše závisí na hlavě, vše ovlivňuje rozum. Což občas může vést k psychickému přetížení.
 • čára osudu vycházející z čáry srdce ⇒ zaměstnání, kariéra a úspěch závisí na psychice, na citech  a na náladě. Může to vést k citové zátěži. To proto, že člověk vnímá životní cestu jako něco nuceného. Osoba s takovou čárou osudu si smysl svého života uvědomí až později. Úspěch se dostaví při činnosti, v níž významnou úlohu sehrávají city.
 • čára osudu souběžná s čárou života ⇒ spodní část čáry osudu vypovídá o dětství a mládí. Protože jako děti si život ještě nemůžeme svobodně utvářet a jsme vázáni na rodinu, domov, znamená souběžnost osudu a života silnou vazbu na tradice, způsoby chování a směřování rodiny. Tito lidé se mohou svobodně rozvíjet, teprve když se čára osudu oddělí od čáry života a jde si svou cestou.
 • čára osudu dotýkající se čáry života ⇒ v tomto případě zde vidíme osudovou vazbu na domov a rodinu. Takový člověk může být donucen k útěku či odchodu z domova nebo z vlastní země kvůli válce, práci aj. Trvá mu  nějaký čas, než se dokáže vymanit z neustálých ohledů na svou rodinu a než se naučí žít sám. V každém případě to pro něj bude velice obtížné.

stažený soubor stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)

 • čára osudu vycházející z pahorku původu ⇒ význam této čáry je dán už místem, ze kterého vychází. Osud zde silně řídí zděděná tradice. Domov je vnímán jako místo stability, bezpečí a pevnosti. Takové jsou i představy o životních cílech. Člověk s touto čárou touží po uznání a bezpečí. V jádru je konzervativní, váží si existujících hodnot a rád by je i udržoval.
 • čára osudu vycházející z pahorku Neptunova ⇒ cesta životem bude  poznamenána Neptunovými vlastnostmi. Osobu s takovou čárou třeba čeká kariéra média, věštce, astrologa aj. Může se ale také stát, že její život bude ovlivňován nevědomými představami, tušeními a pocity. Takový člověk nedokáže jasně formulovat, co vlastně od života chce. Přesto bude kupodivu úspěšný. Jako by instinktivně vyhledával situace, které maximálně odpovídají jeho hluboce skrytým představám.
 • čára osudu vycházející z pahorku Luny ⇒ utváření života poznamenávají vlastnosti Luny. Nevědomí proniká stále více do života, takže povolání a životní cíle jsou závislé na náladách. Může to znamenat uměleckou dráhu (zejména spisovatelskou a hudebnickou), do života se však může přenést i nestálost Luny, což vede k častému střídání zaměstnání. Tito lidé jsou nápadití a nezávislí. Radost z práce je pro ně nesmírně důležitá. Povolání, která nesplňují představy a očekávání s lehkostí opouštějí a hledají tak dlouho, až najdou pro ně to pravé.
 • čára osudu vycházející z velkého pahorku Martova ⇒povolání a kariéra jsou v ustavičném střetu s okolím. Životní cestu, která je chápána jako setrvalý boj, určují podněty druhých.

stažený soubor  08d25f18-5fb5-4184-b14a-02a3a97e54bb stažený soubor  stažený soubor (1)

 • čára osudu zakončená v čáře hlavy ⇒ jestliže čára hlavy brání čáře osudu v pokračování, bude rozum překážet v profesionální kariéře. Člověk s touto čárou příliš myslí, a to i v případech, kde je především třeba jednat. Neustálým myšlením omezuje sám sebe.
 • čára osudu ústící do čáry hlavy ⇒ v případě, že čára osudu ústí do čáry hlavy, budou další cestu životem ovládat výhradně rozumové úvahy. zde tedy můžeme právem hovořit o “kariérním myšlení”.
 • čára osudu zakončená v čáře srdce ⇒ pokud čára srdce brání čáře osudu v pokračování, zastaví profesní kariéru city. Může jít o nešťastnou, ale i šťastnou lásku nebo o jiné city, které dostanou přednost před kariérou. Rovněž se však může jednat (při špatné kvalitě čáry srdce) o organickou srdeční vadu nebo o poruchu krevního tlaku.
 • čára osudu ústící do čáry srdce ⇒ když čára osudu ústí do čáry srdce, budou další cestu životem ovládat výlučně city, pocity a nálady. Zda takový průběh čáry  je či není kariéře na prospěch, to závisí na citech. Například náplní života se může stát partnerský vztah nebo se posláním stane práce se silnou citovou investicí (například služba bližním)

stažený soubor  stažený soubor (1) stažený soubor 05b08f1f-2656-4cdd-a118-b6e9e2f42b6d

 • čára osudu zakončená pod ukazovákem ⇒ v tomto případě určují životní cíle vlastnosti Jupitera: ctižádostivost, odpovědnost a autorita. Takový člověk je snaživý a přičinlivý a dbá na zlepšení svých životních podmínek. Jeho profesní dráha, ale i manželství, slouží k uspokojení ctižádostivých plánů a k vyniknutí vlastní osoby. Tito lidé jsou hodně věrní a jsou ješitní.
 • čára osudu zakončená pod prostředníkem ⇒ zde určují životní cíle vlastnosti planety Saturna: vytrvalost, soustředění, šetrnost a výdrž. Tento člověk je svým způsobem spoután s osudem. Má smysl pro materiálno, ale i pro studia, jež si vyžadují trpělivost a soustředění. Je si vědom své odpovědnosti, ale nedává ji na odiv a nedere se do popředí. Pracuje především pro práci jako takovou, nikoli jen pro finanční ohodnocení. Pokud však čára osudu končí až u prostředníku, jedná se již o přemrštěnou svědomitost. V takovém případě jde o člověka workoholika, který pracuje až do úplného se vyčerpání a vede velice neradostný život.
 • čára osudu zakončená pod prsteníkem ⇒ z této čáry se stává čára Apollónova s jejími typickými znaky
 • čára osudu zakončená pod malíkem ⇒ z této čáry se stává čára Merkurova s jejími typickými znaky

stažený soubor  stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)

 • ostrůvky na čáře osudu ⇒ ostrůvek v čáře osudu říká, že se osud takříkajíc otáčí v kruhu. Takový člověk má intenzivní pocit, že se nemůže hnout z místa a že ustavičně běhá jako křeček v kole. Stává se bázlivým a cítí se uzavřen ve svém mikrokosmu a vyloučen z okolního světa. Okolnosti, které ho omezují, nemusí vždy prohlédnout, a proto se zdá, jako by byl obklopen nějakým tajemstvím.
 • přetnutá čára osudu ⇒krátké čáry, které přetínají čáru osudu, znamenají zásadní události v daném časovém období. Neznamená to však přerušení stávající cesty životem. Může se například jednat o změnu bydliště, zaměstnavatele aj.. Změny nemají vliv na životní cíle.
 • kříž nebo hvězda na čáře osudu ⇒kříže a hvězdy vždy znamenají náhlé (většinou nepříjemné) události. Do života zasáhne něco nečekaného. Někoho to může tížit jako kříž na zádech anebo zasáhnout jako blesk z čistého nebe. A nebo mu může náhle vyjít šťastná hvězda
 • čtverec nebo trojúhelník na čáře osudu ⇒ životní zkušenosti, majetek, peníze, vztahy atd. se sbíhají jakoby v nádrži. Tyto obrazce mohou znamenat dvojí: člověk má k dispozici velké jmění (duchovní či materiální, popř. obojí) a v oné nádrži sedí jako ve zlaté kleci, z níž se mu nedaří uniknout, nebo toto jmění neumí správně využít, nevidí ho.

stažený soubor  stažený soubor (1)  stažený soubor stažený soubor (1)

ČÁRA APOLLÓNOVA

zvaná též čára Venušina, čára Slunce, umění štěstí, zdaru a úspěchu

stažený soubor

Tato čára nasvědčuje úctě k ideálům, kráse a harmonii. Podává informace o možnosti umělecké tvorby, o druhu a hloubce partnerského vztahu a o vkusu. Čára Apollónova probíhá svisle a končí pod prsteníkem. Většinou nebývá dlouhá. Přetíná-li celou dlaň, lze mluvit o extrémní délce.

 • výrazná Apollónova čára ⇒ dlouhá, jasná, silná a přímá čára Apollónova svědčí o vkusu, uměleckých schopnostech a smyslu pro harmonické vztahy. Člověk s touto čárou miluje ideály, a to v práci a ve vztazích. Většinou nikde dlouho nezůstává a k nikomu se příliš neváže, aby měl možnost hledat svůj ideál.
 • nevýrazná Apollónova čára ⇒ jestliže je tato čára zpřetrhaná, řetízkovitá nebo jinak narušená, lze sice hovořit o snaze o umění a zabývání se otázkami vkusu a elegance, avšak bez výraznějšího úspěchu. Jedná se o nekonečné pokusy  vyznívající do ztracena.
 • chybějící Apollónova čára ⇒ zájem o duchovno, zvláště o umění, u této osoby takřka neexistuje. Tento člověk se orientuje zejména na to, co je nasnadě, na věci praktické a hmotné. Je spíše vážný, střízlivý a skeptický

stažený soubor  stažený soubor stažený soubor (1)

 • vlnitá Apollónova čára ⇒ osoba s takovou čárou je neupřímná především sama k sobě. Nesetrvá u jednoho uměleckého výrazu, stylu či slohu. Neustále zkouší ledacos. Není to otázka vkusu, ani otázka úspěchu. Problém spočívá ve vlastní víře v sama sebe. Neumí se spolehnout sama na sebe, neumí si věřit, proto se neustále přestrojuje, a to i v přeneseném smyslu. Staví na odiv falešný, neupřímný a nepravdivý, vylepšený obraz.
 • vícenásobná Apollónova čára ⇒ v umění, vkusu a vztazích jsou takoví lidé přizpůsobiví a umějí se vcítit do druhých. Jsou mnohostranně umělecky nadaní, což však může  vést k tomu, že se jejich talent tříští.
 • rozštěpená Apollónova čára ⇒ rozštěpená či větvící se Apollónova čára má podobný význam, jako čára vícenásobná. Jsou tu mnohostranné, ale roztříštěné umělecké zájmy a talenty. Lidé s takovou čárou mají umění (někdy i vztahy) mnohostranné. Podle toho, kde větve končí, přijímají vlivy Saturna nebo Merkura. Saturnův vliv ukazuje spíše na seriózní umělecká studie, Merkurův zase na výřečnost a schopnost komerčního zhodnocení uměleckých směrů.

stažený soubor  stažený soubor (1)  d64fdfa9-9752-4719-b8fc-3eac4e70bbfd

 • začátek Apollónovy čáry v čáře života ⇒ úspěch v umění se dostaví díky vlastnímu úsilí, nebude jej dosaženo nějakými povrchnostmi. Tato čára svědčí o bezprostřední, přímo vitální potřebě krásy a harmonie. Tyto vlastnosti jsou zesíleny, když čára vychází z pahorku Venušina a přetíná čáru života. Člověk s takovou čárou vyzařuje množství sympatické vitality, krásy a osobního kouzla.
 • začátek Apollónovy čáry v pahorku Původu ⇒ takto začínající čára bývá většinou dlouhá. Naznačuje velké umělecké úspěchy. Kořeny jsou v rodině, může se jednat o tradici, dobré finanční zázemí nebo o chápavé a podporující prostředí.
 • začátek Apollónovy čáry v pahorku Luny ⇒ uměleckou intuici živí v tomto případě podvědomí. Tito lidé mají výjimečnou inspiraci, silnou fantazii, představivost a empatii. Začátek této čáry však nenaznačuje praktickou realizaci tvůrčích impulzů, k ní je potřeba dalších znaků.
 • začátek Apollónovy čáry v čáře osudu ⇒ umělecká činnost a mezilidské vztahy jsou brány vážně a pociťovány jako osudové. Cesta životem se v určitém časovém bodě rozděluje do dvou toků. Jeden z nich určují otázky umění, vkusu a vztahů.

stažený soubor  stažený soubor (1)  stažený soubor (2)  stažený soubor

 • Apollónova čára se začátkem uprostřed dlaně ⇒ umělecká kariéra visí do jisté míry ve vzduchu. Člověk s takovou čárou se musí ustavičně snažit a stále znovu si vytvářet předpoklady pro úspěch.
 • začátek Apollónovy čáry v čáře hlavy ⇒ znamená spisovatelskou, vědeckou nebo diplomatickou dráhu. Na vztahy má silný vliv rozum, vnáší  do nich na jednu stranu jasnost, avšak na druhou stranu i jistou labilitu.

stažený soubor (1)  stažený soubor

 • začátek Apollónovy čáry v čáře srdce ⇒ tato čára znamená uměleckou tvorbu řízenou city. Ale protože se citům nedostává tvůrčí síly, může se čára projevit také jako touha po zvláště cituplném partnerovi.
 • začátek Apollónovy čáry ve velkém Marsovu pahorku  ⇒ uměleckou tvorbu a vztah k partnerovi živí ustavičný střet s okolním světem.  jedná se o osobu, která nedokáže umělecky tvořit bez boje.
 • Apollónova čára s ostrůvky ⇒  rozvoji umělecké tvorby brání nějaké vnitřní (např. bázlivost, tréma, nervozita…) nebo vnější překážky. To se může týkat i vztahů.

stažený soubor  stažený soubor  stažený soubor (1)

ČÁRA MERKUROVA – linea hepatica

čára pohybu a  zdraví

stažený soubor

Tato čára vypovídá o čilosti. Ve spodní části se vztahuje na fyzickou, v horní na psychickou a spirituální pohyblivost.Organicky k ní patří nervová soustava a žaludek. Tato čára probíhá lehce šikmo k malíčku. Často je patrná pouze lehce v horní části dlaně (na pahorku Merkurovu).

 • výrazná Merkurova čára ⇒  výrazná čára svědčí o jazykovém a organizačním talentu. Tento člověk má nadání pro intelektuální činnosti a pro obchod. Hodí se také na technika, vědce, novináře, spisovatele a učitele. Je všestranný a tělesně čilý.
 • nevýrazná Merkurova čára ⇒ jestliže je tato čára zpřetrhaná, narušená, řetízkovitá či jinak narušená, lze usuzovat na slabé nervy. Je tu sice vnímavost pro duchovní vjemy, ale tato osoba je pro jejich záplavu neumí a nestíhá zpracovávat. tento člověk se obtížně soustředí. Někdy (v případě čáry připomínající žebřík) může jít o poruchy jater.
 • chybějící Merkurova čára ⇒ zdraví i nervy jsou v pořádku. Tato osoba není zatížena vjemy, které by ji mohly narušit nebo negativně ovlivňovat. Nedostává se jí však vnímavosti a psychické pružnosti a působí někdy trochu neotesaně.

stažený soubor  stažený soubor  stažený soubor (1)

 • Merkurova vlnitá čára ⇒ duševní činnost se pojí s extrémní přizpůsobivostí. Tato osoba se dokáže vykroutit z každé situace. Snadno propadá pokušení využívat svých schopností, přičemž pravda, upřímnost a spolehlivost přichází často zkrátka.
 • Merkurova čára vícenásobná ⇒ tento člověk má četné intelektuální zájmy. Jeho rozum je mimořádně čilý a přizpůsobivý, pro přílišnou zvídavost se však může tříštit. Zároveň jsou tu sklony k povrchnosti v myšlení a mluvě.
 • Merkurova čára začínající v čáře života ⇒ zde vidíme bezprostřední vitální potřebu pohybu. Duchovní zájmy jsou živeny takřka pudovou zvědavostí. Tento člověk je velice komunikativní.

stažený soubor  stažený soubor (1) c7c8afbe-7659-4c08-a882-fef35f49704d

 • Merkurova čára začínající v pahorku Původu ⇒ rodinné tradice a dědičnost podporují intelektuální aktivity. Takový člověk se snaží udržet za každou cenu své dědictví a rozvíjet je především z duchovního (vzácně i  materiálního) smyslu.
 • Merkurova čára začínající v pahorku Luny ⇒ Merkurova vědomá mysl se zde spojuje s nevědomou částí psychiky Luny. Ale co z toho vzejde, to záleží na mnoha jiných faktorech. V příznivém případě může takový člověk dobře přijímat nevědomé vjemy (např. tušení, inspiraci aj.). V nepříznivém případě jsou komunikace a činy negativně ovlivněny náladami a matoucími fantaziemi.
 • Merkurova čára začínající ve velkém Marsově pahorku ⇒ Vidíme tu mnoho duchovních střetů, které jsou hybnou silou komunikace, studia a činů.

stažený soubor  stažený soubor  stažený soubor (1)

NEPTUNOVA ČÁRA

Čára Neptunova vychází vodorovně z malíkové hrany ve spodní části dlaně. Většinou směřuje k čáře osudu nebo k čáře hlavy. Často je vícenásobná anebo na jedné ruce výraznější. Patří k ní mimosmyslové schopnosti jako je prekognice (nahlížení do budoucnosti) a telepatie (čtení myšlenek).  Tyto schopnosti se však většinou projevují pouze jako fantazie, tušení, nálady a sny. Člověka vyvádějí z klidu, nahánějí mu strach nebo v něm vyvolávají deprese, zvláště když je nedokáže zpracovat střízlivým rozumem. Vztah k okolí je ovlivňován náladami, pocity, intuicí. Je tu vidět záliba ve vodě  (alkoholu) nebo v omamných látkách. Ostrůvky na této čáře mohou telepatické schopnosti ještě zesilovat.

stažený soubor

URANOVA ČÁRA

Čára Uranova neboli čára intuice probíhá většinou lehkým obloukem z pahorku Neptunova k pahorku Merkurovu. Spojuje Nepunovu schopnost tušení s Merkurovou duševní jasností. Lidé s touto čárou mívají proto nezvyklé nápady, živou fantazii a vyznačují se  duchaplností. Překypují originálními nápady, které umí většinou také realizovat. Jsou to revolucionáři ducha a organizační novátoři. Jestliže je však tato čára narušena, stává se z brilantního nápadu pošetilost, ze snahy prosazování novinek utkvělá představa, z originality trapnost, z nezvyklosti bizarnost. Takový člověk má ztřeštěné nápady, které lze jen stěží uskutečnit.

stažený soubor

PLUTONOVA ČÁRA

Čára Plutonova (někdy též Isidina) probíhá svisle na malíkové hraně. Tato vzácná rýha nasvědčuje člověku váženému a důstojnému, který má značné vnitřní síly, jež dovede využít k přestavbě své osobnosti. Leckdy bývá velice skromný až asketický.

stažený soubor

JUPITERŮV PRSTEN

Prsten Jupiteův  obepíná pahorek Jupiterův (někdy jen částečně). Jsou v něm v pozitivním smyslu “uzavřeny” sebevědomí a schopnost úsudku. Vědomí vlastní ceny je zde chráněno, je nedotknutelné a neotřesitelné.  Těmto lidem se také přisuzuje zvýšený zájem o okultní a mystické záležitosti a obzvláštní nadání pro ně. jsou to dobří poradci a chiromanti.

71a3c777-820c-4b08-859d-2e6a9b722f36

SATURNŮV PRSTEN

Uzavřený prsten Saturnův (někdy jen částečně) zdůrazňuje vlastnosti Saturna, které jsou však jen těžko přístupné. Takový člověk se cítí podivně zatížen, ani nedokáže říct proč. Svým způsobem vláčí kříž celého lidstva, což vede k trudomyslnosti a snaze izolovat se od ostatních. Tato osoba má intenzivní pocit, že tohoto světa jaksi nepatří.

stažený soubor

ŠALAMOUNŮV PRSTEN

Prsten Šalamounův je prsten Jupiterův prodloužený na hřbet ruky. Obepíná ukazovák na hřbetě ruky (někdy jen částečně). Silně zdůrazňuje Jupiterovy vlastnosti, zejména zájem o pomoc bližním nebo filozofické myšlenky globálního významu. Takoví lidé mají vnitřní moudrost a schopnost duchovního růstu, přičemž do tohoto procesu dokážou vtáhnout i své okolí.

stažený soubor (1)

NÁRAMKY = RASCETY

Náramky neboli rascety uzavírají ruku na zápěstí. Každá čára představuje zhruba dvacet let života. Tři čáry tedy ukazují, že by se daná osoba měla dožít cca 60. let, čtyři čáry naznačují život do okolo 80. let atd. Mimo to však také souvisejí s vitalitou. Čím více náramků a výraznějších, tím déle člověk žije a má více vitality, čím méně a nevýraznějších jich má, tím více jej sužují choroby a slabosti. Dále platí, že jsou-li špatně tvarované, některé neúplné či pouze naznačené, pak přináší této osobě řadu zdravotních komplikací. Horní náramek má vztah k pánvi, vyboulená horní čára naznačuje porodní a gynekologické potíže (u mužů potíže s prostatou). Jsou-li dobře tvarované a vedou paralelně nad sebou, značí to dlouhý život, úspěch a osobní svobodu. jsou některé z nich řetízkovité, naznačují v daném období neustálý boj a potíže. Jsou-li některé náhle přerušené nebo protnuté jinou čárou, křížkem, ostrůvkem, mřížkou atd. značí to životní zkoušku, životní zvrat.

stažený soubor

ČÁRY LÁSKY

stažený soubor

Čáry lásky leží na malíkové hraně mezi čárou srdce a začátkem malíčku.  Ubíhají vodorovně od hřbetu ke dlani. Vypovídají o druhu, počtu a průběhu partnerských vztahů. Zhruba řečeno, každé čáře odpovídá možnost hlubokého partnerského vztahu.  Časové určení vztahu lze zjistit z jejich polohy, jeho průběh z kvality čáry. Čteme je zvnějšku dovnitř.

 • Výrazná a silná čára lásky (jednoduchá, jasná a nekomplikovaná) ukazuje na stejný typ vztahu. Neexistuje zde žádný prostor na experimenty, složitost nebo spletitost. tento vztah bude upřímný a přímý. Pokud je čára zakončena ostře, i vztah bude rychle a náhle ukončen. Pokud mizí v nenávratnu, pak i tento vztah bude dlouhý (dost možná i trvalý).
 • Nevýrazná čára lásky, tenká, zpřetrhaná či jinak narušená ukazuje na vztah plný neklidu a nestability. Stačí jen malá zatěžkávací zkouška a vztah se rozplyne. Takové vztahy přináší smutek a zklamání.
 • Obdobně je to i s vlnitou čárou lásky, která značí vztah, na něž není spolehnutí.
 • pokud čáry lásky zcela chybí, ukazuje to na osobu, která netouží po hlubokém vztahu, nebo neumí takový vztah vytvořit. Nikdy nezůstane s jedním partnerem (buď nemá žádného, nebo jich má příliš a krátce). V podstatě se jedná o člověka samotáře, individualistu, často u něj nad láskou vítězí práce, zájmy, materiální hodnoty atd.
 • rozštěpená čáry lásky ukazuje na rozchod či odloučení partnerů. Pokud je toto rozštěpení krátké a na začátku čáry, jde o odloučení dočasné , pokud je však vidlice na konci čáry, vztah neskončí dobře (obtížný a komplikovaný rozchod).

stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor stažený soubor (1) stažený soubor

 • přerušená čára lásky říká, že vztah se přeruší, ale začne znovu za změněných podmínek
 • přetnutá čára lásky ukazuje na překážku ve vztahu (např.nesouhlas rodičů nebo jiných osob, choroba, pracovní vytížení partnera…)
 • stoupající čára lásky naznačuje stoupající tendenci vztahu, který nemusí být zpočátku brán vážně (začínající flirt)
 • klesající čára lásky naznačuje problémy ve vztahu, které partneři neřeší. Lásky tak pomalu vadne a uhasíná. Pokud klesá mírně, není tento stav vidět hned, ale až po dlouhém čase. prudký pád naznačuje prudší problémy. Pokud čára klesá a končí až u čáry srdce, bude tento konec lásky víc než bolet.

stažený soubor (1)  stažený soubor  stažený soubor (1)  stažený soubor

 • dlouhá čára lásky je výkladem stejná, jako dlouhá čára srdce. Ukazuje na dlouhodobý vztah, který je však poznamenán žárlivostí a autoritářstvím. Jeden z partnerů se obětuje pro druhého, který očekává věrnost, oddanost a především poslušnost!
 • krátká čára lásky nasvědčuje spíše románku, milostnému dobrodružství, který však zanechá v srdci hlubokou jizvu

stažený soubor (1) stažený soubor

VENUŠIN PRSTEN

stažený soubor

Na mnoha dlaních vidíme nad čárou srdce zahnutou čáru vedoucí od ukazováku k malíku. Lidem s touto čárou se přisuzuje sexuální rafinovanost a velice výrazné sexuální pudy. Takový člověk má schopnosti upoutat na sebe pozornost druhých lidí. Je citlivý a společenský. Pokud je tato čára zbarvena do hněda, má tato osoba homosexuální orientaci. Pokud je čára řetízkovitá, naznačuje sklon k perverznosti. Trhavá a přerušená čára svědčí pro hysterii. Pokud je na této čáře znatelný kruh (kdekoliv na ní), prokazuje tato čára sklon k násilnému chování. Hvězda na této čáře značí pohlavní chorobu. Krátká, slabá či nevýrazná čára značí člověka sexuálně zdrženlivého a opatrného.

Čar na ruce může být velice mnoho. Ty základní jsme si již ukázali. Nyní se již jen velice stručně podíváme na některé vedlejší možné čáry  (kliknutím na obrázek jej zvětšíte) :

IMG_0001 IMG_0002  IMG_0003  IMG_0004 IMG_0005  IMG_0006 IMG_0007

číslo 2 Marsova čára (druhá linie života) ⇒ tato čára se nachází vedle linie života a avizuje  dobrý zdravotní stav a poukazuje na určité vlastnosti člověka. Táhne-li se po celé délce čáry života, pak má jedinec dar pevného zdraví, nechybí mu chuť do života a bude ho provázet dostatek energie. Pokud vystupuje k Jupiterovu prstu (ukazováčku) a je rovná, značí úspěch a matematické nadání. pokud je silná, čistá a dlouhá, slibuje bohatství či dědictví. Krátká a zpřetrhaná linie varuje před nehodami a úrazy. Pokud tato čára úplně chybí, bere člověku energii bojovat se životem. Takový člověk se nechá do jisté míry ovlivňovat okolím, je odevzdaný a neprůbojný.

číslo 3 čára VIA LASCIVA ⇒ o této čáře se hovoří často jako o čáře jedů. Naleznete ji na spodní části dlaně, táhne se mezi vrchem Venuše a Měsíce (tedy mezi palcem a malíkovou hranou). Kdo ji má, může mít sklony k alergickým reakcím a astmatu či k zvýšené návykovosti na léky či alkohol.

číslo 4 Venušin prsten ⇒ o něm jsem již hovořila výše

číslo 5 Jupiterův prstenec ⇒ nachází se pod kořenem ukazováčku. Kdo ho má, je většinou moudrý, rozvážný, než cokoli řeší, důkladně si to rozmyslí. Takový člověk se může zajímat i o paranormální jevy, metafyziku, náboženství…

číslo 6 Šalamounův prstenec (půlkruh) ⇒ Je o kousek níž než Jupiterův prstenec a zesiluje účinky Jupiterova vrcholu. Je znamením moudrosti a meditačních schopností. Takový člověk je dobrým léčitelem či ošetřovatelem.

číslo 7 Apollonův prstenec ⇒ Můžeme ho najít pod kořenem prsteníku. Značí buď štěstí, nebo naopak zklamání v zálibě či tvořivé aktivitě. Jde ovšem pouze o přechodné znamení

číslo 8 Saturnův prstenec ⇒ Tato linie leží pod kořenem prostředníku a je znakem samotářů nebo lidí se sklonem k depresím

číslo 9 Linie vztahů (též linie manželství) ⇒ Jde o rýhu na malíkové hraně a již jsem ji popisovala výše jako Čáry lásky

číslo 10 Uranova linie ( čára) ⇒ Také je již popsaná výše

číslo 11 Čára cestování a změn ⇒ Objevuje se v dolní části malíkové hrany, jde o vodorovné linky vedoucí z úderové hrany slaně k vrchu Měsíce. Mívají tyto čáry lidé toužící po cestování a po změnách (migranti), nebo ti, co dlouhodobě pracují v cizině.

číslo 12 Sourozenecká linie ⇒ Nachází se mezi palcem a prostředníčkem a většinou bývá pouze naznačena. Ukazuje vztah k sourozencům (popř. jejich počet). Čím je výraznější, tím hlubší je vztah.

číslo 13 Linie dětí ⇒  Jde o svisle  vedené čárky pod kořenem malíčku, na okraji malíkové strany ruky. Měly by protínat linii vztahů. Zvýrazní se při mírně sevřené dlani. Nachází-li se pouze na jedné ruce, značí u žen hrozbu potratů, u mužů potíže s plodností. Obecně značí lásku k dětem, proto se mohou vyskytovat i u bezdětných lidí, kteří s dětmi pracují (vychovatelé, učitelé atd.)

číslo 14 Léčivá linie ⇒ Tyto čáry jsou umístěny na Merkurově  vrcholu pod malíkem, obvykle jde o tři rýhy, ale někdy může být jen jedna. Značí snahu pomáhat lidem a je častá u lékařů, léčitelů, ošetřovatelů atd. Jedna linie značí, že takový člověk raději pracuje sám, více linií ukazuje na potřebu kolektivu.

číslo 15 Prstenec rodiny ⇒ Může být jeden či dva a značí schopnost získat majetek, něco vlastnit nebo (při absenci této čáry) nevlastnit vůbec nic. Přerušení této čáry značí majetkovou ztrátu či změnu. Je-li tato čára tenká či zcela chybí, nelze počítat se životem v luxusu. Jsou ale tyto čáry dvě, značí, že tato osoba získá něco materiálního navíc (dar, dědictví, výhra).

číslo 16 Čára dědictví ⇒ Vstupuje do dlaně z místa vzniku čáry života a hlavy a vystupuje na Apollonově vrchu pod prsteníkem. Jak již název říká, značí dědictví, které přinese někdo z příbuzenstva. pokud však vystupuje na pahorku Venuše, takové dědictví přinese cizí osoba. Linie však nemusí nutně znamenat dědictví majetkové, může jít o dluhy, děti, starosti aj.

číslo 17 Čára zisku ⇒ Jde o krátkou svislou čáru v blízkosti vnější palcové strany pod Jupiterem (ukazovákem), spojuje svůj kořen s čárou hlavy nebo čárou života. Kdo tuto čáru má, vždy si poradí, umí vydělat velké peníze a nikdy dlouho nestrádá

číslo 18 Čára vdovecká ⇒ Objeví se až při ztrátě partnera nebo u lidí, kteří žijí dlouho sami (např. jsou dlouho rozvedení nebo svobodní). Značí především nechtěnou osamělost.

číslo 19 Učitelská linie ⇒ Tento člověk má učitelské vlohy. Dotýká-li se tato čára linie zdraví, pak se tento člověk bude snažit učit žít především o zdraví a hygieně.

číslo 20 Linie ovlivnění a rozhodování ⇒ Objevuje se jako jemné čárky běžící přes velké, hlavní rýhy. Jsou důsledkem změn názorů a postojů. Je možné  vystopovat jejich původ při sledování jejich záměrů.

číslo 21 Společenská linie ⇒ Ukazuje, že člověk v případě ztráty partnera nebude dlouho sám, dokáže se znovu zamilovat

číslo 22 Mystický kříž ⇒ vzniká na linii osudu, je v prostoru mezi hlavními liniemi hlavy a srdce. Kdo tento znak má, disponuje mimořádnými schopnostmi, má vyhraněný názor na život, přírodu a mystiku

číslo 23 Čáry starostí ⇒ vystupují z vrchu Venuše až k linii hlavy nebo osudu. Mají pozitivní a posilující účinek, zesilují vliv podle toho, kde se právě vyskytují a kterou linii protínají

druhý obrázek zprava Svatební rýha ⇒ nachází se mezi malíčkem a čárou srdce. Svatbu znamená jen tehdy, odbočuje-li současně větev od čáry života k čáře srdce. Více těchto rýh znamená více manželství. Podle kvality této rýhy pak vidíme kvalitu manželství: silná rýha = silné manželství, tenká či naznačená rýha = nepovedené manželství, přerušovaná rýha = nevěra či odloučení v manželství, krátká rýha = krátké manželství, ostrůvky na této rýze = komplikované manželství atd.

první obrázek zprava Pás smrti ⇒ Bohudíky se vyskytuje jen velice zřídka. je to totiž neblahé znamení , utvořené dvěma silnými podélnými rýhami na úrovni druhého článku palce. Pozor, neplést si ji s čarami spojenými s ohybem palce! Pás smrti se nachází jen na rukách zločinců a je znamením trestu smrti či doživotí.

Ruce a zdraví: na následujících obrázcích vidíte, jak dlaně ukazují na zdravotní potíže

 IMG_01  IMG_02  IMG_03

A na závěr několik moudrostí o našich rukách. Přeji hezký den.

“Slibovat můžeš jenom ústy, ale prosit jde i rukama”. 

“Bůh chtěl dát ženě tři ruce, potom si ale uvědomil, že nemá tolik šperků”.

“Je těžké být pravákem, když máš obě ruce levé”.

“Nejvíce nadbytečných rukou je v poslanecké sněmovně”.

“Složit ruce v klín znamená vzdát se svých myšlenek”.

“Nejhorší poctou je být pravou rukou někoho, kdo nepoužívá hlavu”.

“Chceš-li pracovat, nástroje nosíš stále při sobě. Jsou to tvoje ruce”. 

“Nerozvazuj jazyk, když nemá soupeř svázané ruce”.

Čtení z ruky

Čtení z prstů

Pahorky ruky

zdroje:
kniha Obrazový lexikon čtení z ruky
kniha Ottova encyklopedie čtení z ruky
kniha Chiromancie od Marcely Zlatohlávkové
kniha Čtení z ruky snadno a rychle aneb mapa života v dlani od Lindy Domin

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *