Síla a Poustevník

Síla

IMG_0010IMG_0006IMG_0009

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Nyní se setkává Blázen-Dionýs s udatným a silným Héraklem nebo též Herkulesem. Byl dalším ze synů Velkého boha Zeuse a tirynthské královny Alkmény. A opět na zálety svého muže přišla jeho manželka Héra, a tak jako i v předchozích případech se rozhodla nevěru pomstít. Přísahala, že bude dítěti klást všude nástrahy. A svoji přísahu svědomitě plnila. Když Hérakles dospěl v muže, oženil se a zplodil potomky, nechala ho Héra zešílet. Ve svém šíleném stavu Hérakles zabil svoji manželku i děti. Pak mu Héra zase rozum vrátila. Hérakles byl naprosto zdrcený. I vydal se ve svém žalu do Delf, aby se otázal bohů, jak by se mohl ze svého strašlivého činu očistit. Dostalo se mu odpovědi, že se má odebrat k mykénskému králi Eurystheovi a vstoupit na dvanáct let do jeho služeb. Během těch dvanácti let měl u něj vykonat dvanáct přetěžkých úkolů, které mu král uloží. Ty úkoly samozřejmě našeptávala králi Héra, která Hérakla hluboce nenáviděla. Prvním úkolem, který měl hrdina vykonat, bylo zabít nemejského lva. Nebyl to ale jen tak nějaký lev. Tento byl dvakrát větší, měl nezranitelnou kůži a proto byl téměř nesmrtelný. Hérakles lva vypátral a začal na něj střílet své šípy. Ale žádný lva ani neškrábl. Nato použil meč, ale i ten se po dotyku lví kůže ohnul. Nakonec udeřil lva svým obrovským kyjem do hlavy, čímž ztratil lev na malou chvíli vědomí. Hérakles toho využil a lva vlastníma rukama uškrtil. Poté z něj Hérakles stáhl kůži, kterou od té doby používal jako svoje brnění. Ze lví hlavy si vyrobil helmu, a tak se stal Hérakles stejně nezranitelný, jako šelma, kterou zabil. Hárakles musel následně vykonat ještě mnoho velice odvážných činů (zabít Hydru, chytit Kerynejsou laň se zlatými parohy, přivést Krétského divokého býka atd.), ale protože získal díky napití se mléka od Héry nesmrtelnost (bylo to samozřejmě lstí, ale o tomto příběhu zase někdy jindy) a díky lvímu brnění měl i nezranitelnost, všechny úkoly nakonec dovedl do šťastného konce.

Co  tedy karta Síla znamená:

 • Hérakles byl nejsilnější, nejodvážnější a nejudatnější bojovník, jakého kdy svět měl. Nemejský lev představoval ztělesněné zlo a nepřemožitelnost.  Byl  symbolem pýchy a královské vznešenosti, a to i v době , kdy se projevovaly jeho destruktivní způsoby.
 • Lev představuje symbol lidské duše. Je animální, nezkrotný, číhající v lidském nitru.  Lev se v mnohém podobá rozzlobenému dítěti v lidském nitru, které vyžaduje, aby se celý svět točil jenom okolo něj. Touží být neustále středem pozornosti.
 • Úkolem Herkulese bylo zkrotit dravou šelmu, což vlastně představuje snahu o zkrocení vlastního nitra, o vlastní vnitřní transformaci. To je samozřejmě ta pozitivní stránka této karty, ale…
 • Po ukončení boje se oblékl Hérakles do lví kůže a přilby, což znamená, že divokou sílu, kterou si již  podmanil, využívá dál proto, aby se obrnil proti životu. Krunýř, který začal nosit, jej sice chrání, ale také odděluje od zbylého světa.

Pozitivní významy karty:

 • Nastane situace, kdy bude muset dát Blázen najevo  svou sílu a odvahu prosadit vlastní názor, bude muset čelit mnoha střetům na úrovni duševní a citové
 • nastal čas přistupovat v klidu ke zlobě druhých i ke své vlastní
 • triumf pozitivních sil nad negativními (např. triumf lásky nad nenávistí, zdraví nad nemocí, vítězství  nad zlozvyky a neřestmi atd.)
 • karta znamená závazek i sílu postavit se těžkostem života
 • ve výkladu tato karta snižuje dopad negativních karet

Negativní významy karty:

 • Karta  varuje Blázna- Dionýse, že se objeví situace, v níž pro něj bude  nevyhnutelný střet s jeho vlastní vnitřní šelmou, kdy a jak tato situace nastane, ukáže čas. Tato konfrontace bude mít za cíl podrobit ho těžké zkoušce, zdali již umí zvládnout svůj vztek a zbytečnou pýchu
 • Aby dokázal tuto situaci zvládnut, bude v sobě muset nají stejnou sílu, jakou měl Herkules
 • Blázen si musí osvojit rozumové myšlení a naučit se zacházet s vlastními city, krotit svoji vášeň
 • K dosažení cíle je zapotřebí osobní odvahy, kázně a disciplíny  (např. snaha přestat kouřit, pít alkohol…)
 Herkules ukázal Bláznovi, jak bojovat s vnitřními démony, jak zvládat své emoce a svoji zvířeckost ve svém nitru. To byla pro něj velice těžká zkouška a rád by si nyní jistě odpočinul, ale není mu bohužel dáno. Čas na odpočinek ještě nenastal. 

Poustevník

IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_15_32 IMG_0007 IMG_0011

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen se v další kapitole svého života setkává s  dávným bohem Kronem, jehož jméno znamená ČAS. Úranos, bůh nebe a samo nebe, se zrodil bez otce i matky ze země Gaie. S ní se později spojil v manželství a zplodil s ní první lidskou rasu zvanou Titáni. Kronus byl z nich nejmladší. Úranos však na své potomky hleděl s nenávistí a ošklivostí. Byl z nich znechucen, protože Titáni byli z masa a kostí! Aby se na ně Úranos nemusel dívat, zavřel Titány do hlubin země. To se samozřejmě nelíbilo jejich matce Gaie a rozhodla se pomstít. Když padl soumrak, přemluvila svého nejmladšího syna Krona k tomu, aby svého otce zničil. Ten tak učinil a osvobodil své sourozence z nitra země. A tak bylo dokončeno Velké Dílo Stvoření. Kronos se pak jako věčný bůh času staral o pravidelné střídání ročních období a o neměnný řád nekonečného cyklu zrození, růstu a smrti, nového oplodnění růstu atd. Byl uctíván nejenom jako bůh plodnosti, ale i jako posel smrti, neboť určoval hranice, které nesměly být překročeny ani bohy, lidmi ani přírodou. Samotný Kronus se však proti zákonům, které sám stvořil, postavil. Jakmile vyslechl věštbu, podle níž bude i on jednou jedním ze svých synů z trůnu svržen, podobně jako on svrhl z trůnu svého otce, rozhodl se jednat. Kdykoliv se mu narodil potomek, bez milosti jej spolkl, aby o svůj trůn nepřišel. A tady se dostáváme zpět tam, kde začíná příběh Císaře-Dia. Neboť právě on Krona přemohl a usedl místo něj na trůn a započal tak vládu olympských bohů. Kronuse však zcela nezabil,pouze ho vykázal  do hlubin Tartaru (ostrov Blažených), kde ve svém spánku očekává příchod nového zlatého věku.

Co  tedy karta Poustevník znamená:

 •  Karta Poustevník popisuje poslední morální lekci, kterou musí Blázen projít
 • Je třeba, aby se Blázen naučil žít s vědomím, že vše je řízeno časem a že je ve své pozemské existenci omezen svou smrtelností
 • Kronus je bohem času, ale sám se proti němu nakonec bouří a nechce se podřídit svým vlastním zákonům. Musí být proto ponížen a přemožen (nikoliv zabit), aby se v samotě a tichu začal učit moudrosti
 • Všechny lidské bytosti jsou na své lidské pozemské pouti Poustevníky. Musí se osvědčit v životních zkouškách, které jsou jen a jen jejich a nikoho jiného. Každá lidská bytost má své vlastní životní lekce a svůj vlastní výukový plán, který musí zvládnout, aby mohla postoupit dál
 • Ke zdolání této zkoušky Bláznovi nepomůže ani Herkulesova síla, ani Mágovo čarování, zde bude muset najít o samotě a rozjímání sám smysl a hloubku své cesty. Teprve přijme-li skutečnost, že je ve svém těle pouze v područí času a že omezení a bolestivé zkušenosti a okolnosti přemůže jenom čas, nikoli hrubá síla, pokud pochopí život sám a pokorně jej přijme, bude moci svou samotu opustit a vydat se na další cestu poznání

Pozitivní významy karty:

 • Karta naznačuje, že přichází období samoty a rozjímání, kdy bude nutné se na čas vzdát společenského života a aktivit zaměřených navenek
 • Je tady čas utřídit si vlastní zkušenosti, více pochopit princip a smysl života a najít ve svém nitru pokoru
 • “Abys spatřil záři svého světla, musíš vstoupit do tmy”
 • Poustevník učí Blázna přijímat samotu, které se každý většinou bojí. Učí přijímat běh života, nebojovat s ním, učí trpělivosti, toleranci a poklidu
 • Je čas rozjímat, není čas na činy a konání
 • Čas na setkání se s moudrou a osvícenou osobou

Pozitivní významy karty:

 • zpoždění cíle
 • odhalení nebezpečných a zákeřných záležitostí či nepřátel
 • něco se před námi tají, tma zakrývá pravdu
 • strach z osamělosti, která může být maskována závislostí na práci či přehnaném a nepřirozeném veselí
 • nepřetržitá práce  brání zaobírat se tím, co je skutečně důležité, tedy vlastním nitrem
 • nutno se zamyslet, jaký důvod mají zdravotní problémy a symptomy. Není příčinou nemoci právě snaha o zastavení a uvedení Blázna do klidu?

Toto byla poslední morální lekce Blázna a v jistých ohledech mohla být i nejtěžší. Samota Blázna děsila víc než cokoliv jiného, ale snad pochopil, že samota ve skutečnosti zlá není. No tak nechme Blázna chvíli vydechnout a pak se s ním vydejme ke třem bohyním osudu, které žijí v tmavé jeskyni a odměřují délku vlákna života.

Následující tři karty: Kolo Štěstí, Viselec a Smrt  provází dále Blázna krizemi, ztrátami a nečekanými ranami osudu. Vypovídají o utrpení postávajícím z bezmoci a zoufalství. Takže to asi příjemná cesta nebude. Ale neopouštějme Blázna na jeho cestě. 

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje , ze kterých tento článek čerpal jsou:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *