Kolo Štěstí, Viselec a Smrt

Kolo Štěstí

IMG_0020IMG_0012 IMG_0015

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Dionýs se nyní setkává s bohyněmi osudu Moirami. Moiry mají v mytologii zvláštní postavení, částečně vystupují i v lidské podobě. Mluví se o jedné nebo o třech Moirách, které „předou nit osudu“. Bývají někdy připodobňovány našim Sudičkám. Původ  bohyně Moiry  je velice nejasný. O tom, kdo byli její (jejich) rodiče se vedou neustálé spory, ale nejpravděpodobněji byla  matkou bohyně Noci Nyx, jež se zrodila sama ze sebe samé, bez mužského sémě. Ale mohly to být dcery bohyně osudové nutnosti Ananké, nebo jsou v některých bájích představovány jako dcery Dia a bohyně Themis. Ať už je původ Moiry jakýkoliv, jedná se o bohyně osudu, životního údělu. Přadlenou nitě života byla Klóthó, která předoucí nit načínala. Upředenou nit pak dále rozvíjela Lachesis, která kontrolovala správnost a bezchybnost navíjení nitě. A Atropos (její jméno znamená “Ta, které nelze uniknout” nebo též “Neodvratná”) přestřihnutím nitě lidský život ukončovala. V tajemné jeskyni v naprostém šeru tyto tři bohyně spřádaly nitě lidského osudu, jemuž se nemohl nikdo vzepřít ani z lidí, ale ani z bohů (ani Zeus). Jakmile bylo vlákno života upředené, neexistovalo vůbec nic, co by ho změnilo. Samozřejmě bylo mnoho hrdinů, kteří se o to alespoň pokoušeli a doufali, že překročí vlastní stín. Jenže nerespektovat nitě Osudu a stavět se proti Moirám vždy vyvolalo obrovskou zlobu a vztek bohů, kteří takové nešťastníky tvrdě ztrestali. Jedna báje přesto mluví o Apollónovi, bohu Slunce, kterému se podařilo na Moirách vyprosit změnu osudu pro Adméta, jež byl v  řecké mytologii králem města Féry. Bylo mu na přímluvu od samotného Dia přislíbeno, že až přijde den Admétovy smrti, může být ušetřen, jestliže někdo za něj dobrovolně zemře. Ale to byl jediný známý případ, kdy se nechaly Moiry obměkčit.

Co  tedy karta Kolo štěstí znamená:

 • Přestože nikdo z nás nevíme, jakou nit života nám Moiry navinuly, vnitřně to tušíme
 • Čtyři lidské postavy na Kole štěstí nebo na některých kartách na Kole osudu představují různé formy zkušenosti. Postava na vrcholku kola byla katapultována k úspěchu, zatímco muž pod kolem je zásahem osudu zcela zlomen a považuje jej za neštěstí. Domnívá se, že si na něj osud “zasedl”. Postava na pravé straně kola je bez svého přičinění na vzestupu, směřuje spolehlivě nahoru, zatímco postava na levé straně kola je proti své vůli tažena dolů a její pád se nezadržitelně blíží.
 • Tato karta nevypovídá o nešťastných či šťastných lidech na Kole osudu. Kolem točí Moiry, které představují vyšší moc. Lidé na Kole osudu si nemohou sami vybrat, zda budou  stoupat či padat. To znamená, že za zdánlivě nahodilými životními převraty často stojí nejvyšší řád, jemuž je podřízeno veškeré bytí.
 • Není to osud, který nám jde vstříc, ale jsme to naopak my, kdo kráčíme ke svému osudu, který máme neustále v sobě
 • Před Moirou se musí poklonit i Zeus, proto není Kolo osudu pouze předzvěstí nějaké změny, ale je to zároveň cesta do hlubin našeho nitra, na níž se Blázen, jako ztělesnění lidských bytostí, smíří se svým osudem

Pozitivní i negativní významy karty:

 • Karta předvídá zásadní změnu, ale jakou? Dobou? Zlou? Stoupá Blázen nebo naopak klesá?
 • Karta varuje, či lépe řečeno upozorňuje a něco, co změní náš osud (nová láska- odchod partnera, nová práce -výpověď z práce, výhra v loterii- zadlužení se, narození dítěte- smrt někoho, přestěhování se aj.). Jen velice omezeně to můžeme změnit, spíš to ale prostě musíme přijmout
 • Otvírá se nová kapitola nebo musí být učiněno důležité rozhodnutí
 • Karta je směsicí svobodné vůle a  osudu
 • Je potřeba změnu přijmout a nebránit se jí, i když nemusí být změna příjemná. Je nutné se učit přijmout osud i zodpovědnost za svůj život
 • Karta je též symbolem karmy (co jsi zasel, to teď sklidíš)

Blázen se musí naučit vnímat Kolo osudu-štěstí. Musí si uvědomit, že toto kolo se neustále otáčí. Chvíli je dole a pak zase nahoře. A tak pořád dokola. Nelze se tomu bránit, nelze to změnit ani zastavit. Lze to pouze přijmout a přizpůsobit se.

 Viselec 

IMG_0019_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_30_09IMG_0013 IMG_0016_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_28_04

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Znáte Titána Prométhea? Ne? Blázen-Dionýs se s ním také dosud nesetkal, ale to se právě teď změní. Titán Prométheus byl jedním z největších hrdinů řecké mytologie. Vzepřel se totiž vůli samotného Boha Bohů Dia tím, že mu ukradl oheň a daroval ho lidem. Ale začněme od začátku. Báje vyprávějí, že to byl právě Prométheus, kdo vyrobil z hlíny a z vlastních slz člověka. Hliněné sošce pak vdechla život bohyně Pallas Athéna. Snad právě proto Prométheus svůj lid – své dílo, tolik miloval a hluboce s ním soucítil. Jednou došel Zeus k Prometheovi a řekl, že by lidé měli bohům přinášet oběti, protože jim dovolují žít. Prométheus předčil všechny lidi i bohy svou vychytralostí a mazaností. A navíc neměl žádnou úctu k bohům a vysmíval se také Diovi. A tak se stalo, že druhý den Prometheus zabil býka, stáhl z něj kůži, do které zabalil maso a dal to na jednu hromadu a pak na druhou hromadu dal kosti obalené tukem, zavolal Dia a řekl: „Pojď Die, vyber první hromadu toho co chceš, aby lidé obětovali bohům a druhou, co si mají ponechat“. Zeus, který očekával nějakou zradu, přišel k hromadě kostí s tukem a odhrnul to bílé a hleděl na kost, která tam byla, když přišel k druhé, a odhrnul kůži, praštila ho do nosu vůně masa. I odešel zpět na Olymp. Od té doby lidé obětovali bohům pouze tuk a kosti protože tak si Zeus sám vybral. Zeus, znechucen lstí s obětinou, na zemi větrem udusal všechen oheň a vodou uhasil všechna ohniště a řekl: „Když mají maso místo nás, ať ho jedí syrové“. Prométheus (znamená “moudrá předtucha”) byl obdařen schopností znát budoucnost. A tak věděl, že za to, co chce vykonat, bude neskutečně trpět. Přesto nemohl jinak. Rozhodl se vrátit do rukou lidí oheň tak, že ho lstí bohům ukradl a přinesl ho lidem ukrytý v dutině hole. Diův zuřivý hněv neznal mezí. Běsnil a soptil a vymýšlel hroznou pomstu. Na celých devět dní a devět nocí potopil svět i s lidmi. Potopa světa byla strašlivá. Přesto se podařilo díky varování Prométhea přežít tuto hrůzu synovi Deukaliónovi a jeho ženě. Deukalión ihned po skončení potopy přinesl bohům děkovnou oběť za svoji záchranu. Zeus byl jeho zbožností tak dojat, že mu nechal život, dovolil mu osídlit lidmi svět a vrátil na Zemi oheň. Ale Prométheovi nebylo dáno, aby za svůj čin unikl trestu. Zeus nechal Promethea přikovat za nohy hlavou dolů ke skále v pohoří  Kavkaz a čekal, kdy ho Prométheus začne za svůj čin odprošovat. Ten byl však tvrdohlavý a neodprosil. A tak za ním Zeus poslal orla Ethona, který Prométheovi každý den ráno co ráno  vyrval játra. Ta mu pak do druhého dne dorůstala a orel měl po 12 generací co jíst. Bolest, kterou Prométheus zažíval, byla nepředstavitelná. Teprve po třiceti letech Zeus svolil, aby byl Prométheus zachráněn. Poslal hrdinu  Héraklese, aby šípem orla zastřelil. Prometheus se pak navrátil na Olymp, avšak stále musel mít s sebou skálu, ke které byl přikován, alespoň ve formě  prstenu s kamínkem.

Co  tedy karta Vieselec znamená:

 • Prométheus-Viselec  ztělesňuje obraz dobrovolné vědomé oběti, jež přesahuje sobecké cíle. Tato oběť se může týkat jak vnějšího, tak vnitřního světa, tak i vnitřního postoje či principu
 • Součástí této oběti je plné přijetí vědomého utrpení, které je nutnou součástí této oběti
 • U karty Kolo osudu-štěstí se Blázen-Dionýs setkal s osudovými ranami, které navozují dalekosáhlé životní změny. Tento osud si však nemohl sám vybrat ani jej nijak ovlivnit. U karty Viselec je také podroben ranami osudu, o kterých si však  může sám rozhodnout.  To sice může být velice obtížné, ale většinou sám Blázen zjistí, že ho obtíže a bolest posunou v životě vpřed, a tak svůj úděl  přijme stejně jako je přijal Prométheus
 • Prométheus-Viselec je ochoten vědomě podstoupit mučivé čekání v temnotách duše, ale protože ho naplňuje trýznivá úzkost a fyzická bolest, je zmítán pochybami a strachem, zdali jeho oběť bude mít nakonec nějaký smysl. Přesto však na jeho tváři zůstává výraz pokorného klidu.
 • Karta Viselec je přímým důsledkem otáčení Kola osudu. Výsledek se dostaví v momentě, kdy najde Blázen víru v sama sebe, pochopí vyšší princip a význam života

Pozitivní i negativní významy karty:

 • Viselec při výkladu říká, že je potřeba učinit nějakou vědomou dobrovolnou oběť, abychom uvolnili místo něčemu, co se pro naši cestu stává hodnotnějším a smysluplnějším
 • Možná se budeme muset zříct něčeho, co nám dosud dávalo pocit jistoty a bezpečí, něčeho, na čem nám velice záleží
 • Může ale jít i o vědomé překonání názoru či postoje, nenávisti, neústupného jednání, neuskutečnitelné ideje či o získání duchovní nadřazenosti
 • Blázen je postaven před volbu, zda se nesmyslně postavit osudu, či zda dát svou důvěru do služeb svého duchovního Já
 • Karta říká, že se Blázen musí dobrovolně  odevzdat zkušenosti či situaci, což zpočátku přináší značné nepohodlí, ale oběť Blázna je následně odměněna osvícením

 Smrt

IMG_0018_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_28_57IMG_0014  IMG_0017

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen-Dionýs se nyní musí opět vrátit do podsvětí, aby tentokrát navštívil temného boha podsvětí Hádése. Poprvé se o něm Tarot zmiňuje již na kartě Císařovny, poté na kartě Velekněžky.  V řecké mytologii byl nazýván též Neviditelným, Plútón či Pluto (v překladu bohatství). Byl nejstarším synem Titána Krona a Theii, byl tedy starším bratrem nejvyššího z bohů Dia. Když Kronovy děti přicházely na svět, postupně je Kronus polykal, aby unikl zlé věštbě. Nejmladší ze sourozenců (Zeus, nebo též Die) tomuto osudu unikl a nakonec přinutil svého otce, aby děti ze svých útrob pustil. Rozdělil se s nimi o vládu nad světem, a Hádovi připadlo bdít nad temnou a nevlídnou, ale také nesmírně bohatou říší mrtvých ukrytou hluboko pod zemí. Tvořila ji bezútěšná rovina a pět řek: Styx= řeka nenávisti, Acherón- řeka nářku, Kókytos – řeka zármutku, Pyriflegethon- ohnivá řeka a Léthé – řeka zapomnění, jejíž vody vezmou vzpomínky na vše pozemské. Zde tedy panoval Hádés spolu se svojí bohyní Persefonou. Když se vydal do světa pozemšťanů, přilba, kterou nosil, jej před očima smrtelníků činila neviditelným. Protože však Hádés nebyl mezi bohy oblíben, své sídlo zpravidla neopouštěl. Do věcí mezi nebem a zemí se příliš nepletl, věděl, že „každý, kdo se jednou narodil, musí dříve či později vejít do jeho domu“. Podle dávných rituálů musela být zemřelému, než se jeho duše odebrala na cestu do podsvětí, vložena pod jazyk zlatá mince. Kdyby totiž nezaplatil Hádovi, co mu náleží, jeho duch by navždy bloudil po březích řeky Styx, která tvořila hranici mezi pozemským světem a podsvětím. Hádova moc  byla v jistých ohledech mnohem větší než moc samotného Dia, neboť jeho zákony měly neodvolatelnou platnost. Jakmile totiž sestoupila duše do temného království, nebylo již v moci žádného z bohů, aby ji navrátil zpět na pozemský svět. Přece se však našli hrdinové, kteří se odvážili vstoupit do posvětí. Tam obelstili převozníka Charóna i trojhlavého hlídacího psa Kerbera a vrátili se zpět na svět. Jedním z nich byl například Orfeus, se kterým se Blázen -Dionýs setká později. Orfeus byl výborný pěvec, jehož zpěvu nikdo neodolal. Zamiloval se do vodní víly Eurydiky, která ale zemřela na uštknutí hadem. Orfeus pro ni tak truchlil, že se vydal přímo za Hádesem požádat o její propuštění. Žádný z hrdinů, kterým se kdy podařilo říši  temna opustit, se však na zem nevrátil stejný, jaký byl dřív, protože Hádova moc byla obrovská.

Co  tedy karta Smrt znamená:

 • Hádés, Pán smrti, je obrazem trvalého a definitivního ukončení životního cyklu. Už nikdy nic nebude jako před prožitou změnou.
 • Černý plášť, do nějž je zabalen, naznačuje, že každý konec doprovází menší či větší žal a zármutek, který duši očistí a připraví ji na něco nového. Vždy, když něco končí, něco jiného zase začíná. Karta tedy naznačuje konec něčeho a začátek něčeho jiného současně
 • Všechny tři karty : Kolo štěstí (osudu), Viselec a Smrt tedy značí v zásadě to samé. Předvídají nějakou změnu v životě. Kolo osudu točí sudičky, nemůžeme si tedy změnu vybrat či ji nějak ovlivnit, musíme se ji pouze naučit přijmout. Karta Viselec určuje změnu (oběť), kterou můžeme sice odmítnout, ale tím se zříkáme dalšího osobního růstu. Je tedy lepší tuto změnu dobrovolně přijmout. Karta Smrt symbolizuje také změnu, kterou je ukončení nějakého cyklu a započetí cyklu nového. Změna, kterou karta věští, nemusí tedy být nutně negativní a bolestivá, může být naopak předzvěstí radostných chvil (např. svatba, narození dítěte atd.). Rozdíly ve významu těchto tří karet nejsou ve výkladu příliš velké. Je tedy potřeba využít spíše cit a vnitřní intuici k jejich pochopení.

Pozitivní i negativní významy karty:

 • Karta naznačuje, že něco musí být ukončeno, aby udělalo místo něčemu novému
 • S kartou je spojena celá řada šťastných událostí (svatba, narození dítěte, první odchod z domova, cesta za novou prací, ukončení studia atd.) nebo neveselých záležitostí (smrt nebo odchod někoho blízkého, výpověď z práce, ztráta zdraví atd.). Tyto změny jsou zdravé, nutné a žádané, přesto přinášejí i pocity smutku a strachu z nového způsobu života
 • Bez karty Smrt nepřichází nový život, ale zůstává pouze stagnace
 • Smutek  Blázna se rozplyne v laskavé náruči Smrti, aby se proměnil a vrátil se zpět v podobě lásky

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *