Hvězda, Měsíc a Slunce

Hvězda

IMGIMG_0028IMG_0001

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázna čekalo další důležité setkání. Tentokrát se byl nucen seznámit s Pandórou, která otevřela bájnou skříňku. Poté co Titán Prométheus ukradl z Olympu posvátný oheň bohů a daroval jej lidstvu, rozhodl se Zeus pomstít. Jak se pomstil Prométheovi už Blázen viděl na kartě Viselec, ale to Diovi rozhodně nestačilo. Chtěl se pomstít také lidstvu samotnému. Seslal na lidi nejrůznější pohromy, které vyvrcholily potopou světa. Ačkoliv byla potopa pro lidstvo velkou ranou, Zeus ještě nebyl uspokojen. Nařídil proto božskému kovářovi Héfaistovi, aby zhotovil z hlíny a vody krásnou dívku. Když se tak stalo, vdechl jí život a obdařil ji líbezným lidským hlasem a krásou tak nevídanou, že se vyrovnala i nejkrásnějším bohyním. Nato požádal všechny bohy, aby ji bohatě obdarovali a oni tak učinili. Panna dostala jméno Pandóra, neboli “Vším obdarovaná”. Hermés naplnil její srdce proradností a na rty jí vložil lež. Dalším jejím darem byla kouzelná “Pandořina skříňka”, která obsahovala všechny bědy, zla, nemoci, hoře a strádání. Poté Zeus přikázal Hermovi, aby ji se všemi dary odvedl na svět k Prométheovu bratru Epimétheovi, což znamená “moudrost, která přichází pozdě”. Prométheus svého bratra varoval, aby od Dia žádné dary nepřijímal, a proto tedy zdvořile dárek odmítl. Jenomže když spatřil překrásnou Pandóru, se sňatkem s ní souhlasil. Epimétheus  nakázal Pandoře, že svojí skříňku NIKDY za žádných okolností nesmí otevřít a přidal k tomu ještě mnoho svých hrozeb. Avšak Héfaistos obdařil Pandoru nejen krásou a půvabem, ale ve stejné míře také bláhovostí, povrchností a škodolibostí. Proto, jakmile Epimétheus odešel, svoji skříňku samozřejmě rychle otevřela. A Diův záměr se tím uskutečnil. Z truhlice vylétlo Stáří, Práce, Nemoc, Neštěstí a Vášeň a nakazilo celé lidstvo, které do té doby nic z toho neznalo a žilo tak do té doby šťastným životem. Pandóra se  toho, co udělala, lekla a proto skříňku rychle zavřela. Bylo však pozdě. Ve skříňce tedy zůstalo jenom to, co bědy a utrpení zatlačily na samé dno. Byla to Naděje.

Co  tedy karta Hvězda znamená:

 • Pandóra, neboli Hvězda či také Naděje přináší lidstvu zklamání, krize a ztráty, ale zároveň věří ve vyšší smysl všeho dění i v lepší budoucnost, která se zrodí z bolestné minulosti.
 • Hvězda nepředstavuje jasně zformované plány do budoucnosti, ani konečné řešení problému. Není tedy ani pobídkou k nějakému činu. Podobně jako karty Poustevníka či Viselce je i Hvězda kartou pokorného čekání. Vyjadřuje na prvním místě NADĚJI, která se ve tmě leskne a třpytí. Hvězda však může svítit pouze ve tmě, ve světle ji Blázen neuvidí. Je tedy nezbytné se do tmy hluboce ponořit. Ale naděje neumí zahnat všechny bědy, ani zrušit trest, který Zeus na lidstvo seslal. Její síla je v tom, že záhadně naplňuje lidskou duši vírou, a proto nejsou Pandořiny oči upřeny  na bídu, kterou vyvolala, ale upírají se k mlhavé, iracionální a nevysvětlitelné důvěře, ba přesvědčení, že se mraky zase brzy roztáhnou a bude zase vidět slunce.
 • Tato víra či naděje nemá nic společného s očekáváním něčeho, co již považujeme za jisté. Naopak, jedná se o projev nejhlubší úrovně naší duše, jež bývá někdy  nazývána “vůle k životu” a která může nakonec rozhodovat o životě a smrti. Tak se stává, že lidé nevyléčitelně nemocní, u kterých je již téměř jisté, že brzy zemřou, se náhle sami zase uzdraví. Hvězda tedy nepředstavuje nic konkrétního, nic hmatatelného. Nedá se naučit, nedá se přikázat ani poradit. Musí ji každý nalézt sám ve svém nitru.
 • Z hlediska výkladu je karta Hvězdy ztělesněním naděje, vyššího smyslu života, věcí a víry uprostřed převelice obtížného a často bezvýchodného období.

Pozitivní i negativní významy karty:

 • Hvězda má dvojznačný význam. Může varovat před slepou nadějí, která nemá na čem stavět, ani oč se opřít. Tento význam karty však nebývá příliš častý (záleží na okolních kartách). Většinou  může v bezvýchodných situacích tuto naději  naopak poskytovat. Karta Hvězda velice často bývá tou nejlepší kartou Tarotu.
 • Karta představuje obrovskou vůli žít a překonat nepřekonatelné, značí optimismus a nedovoluje se vzdát.
 • Karta přináší nadějné vyhlídky a nezbytnou víru. Vždyť když jde poutník v nejhlubší tmě krajinou, je hvězda tím jediným, na co upírá svůj zrak a své myšlenky. Hvězda je navigací duše.

Měsíc

IMG_0002IMG_0003IMG_0004

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Další zastávkou Blázna byla Hékaté, podsvětní bohyně se třemi hlavami, která byla nejen vládkyní Měsíce, ale i vládkyní strašidelných nočních bytostí, čar a kouzel vůbec. Často byla ztotožňována s Artemis, bohyní měsíce, ačkoliv byla mnohem starším božstvem. Zeus ji obdařil velikou mocí nejen v říši Stínů, ale i na nebesích a na zemi. Byla možná dcerou Dia a Héry, nebo snad Persea a Asterie (zde se zdroje různí). Hékaté byla nesmírně parádivá. I ukradla jednou své matce růž a poté se před jejím hněvem běžela ukrýt na Zemi. Schovala se v domě ženy před slehnutím. Kontakt s porodem však pošpinil její božskou neposkvrněnost a očištěna mohla být jen v podsvětí. I stalo se , že se z ní stala jedna z  podsvětních bohyní, jež začala být též nazývána “Neviditelnou královnou”.  Dohlížela na smývání hříchů zemřelých duší a na jejich pokání. Stala se  patronkou cest, křižovatek a především porodů, byla vládkyní tajemných sil, měsíce, noci a podsvětí. Hékaté byla zároveň i čarodějnice. Byla zobrazována ve třech podobách  (což symbolizovaly její tři hlavy), které během dne střídala – ráno byla panna, v poledne zralá žena a večer stařena. Na nebi má také měsíc tři základní podoby: úplněk, nový měsíc a starý měsíc. Jako bohyně vládnoucí příšerám a přízrakům vysílala na Zemi své démony, kteří lidské bytosti navštěvovali ve snech a ve spánku je trýznili. Když sama za temných nocí přicházela na svět, potulovala se smečkou podsvětních psů, doprovázena příšernými bytostmi navštěvovala hřbitovy a místa zločinů. Lidé jí především za úplňku hluboce uctívali a dávali kolem cest na její počest tříhlavé sošky. Dokonce i sám Zeus ji hluboce ctil. Mohla totiž kdykoliv každému poskytnout či odepřít jakýkoliv vytoužený dar. Jejími nejlepšími přítelkyněmi byly tři  Fúrie, podsvětní bohyně pomsty a kletby, které se vždy Hékaté ihned zastaly a které ji zároveň i chránily. A kdo by si chtěl s nimi něco nepěkného začít? A tak se stala Hékaté velice uznávanou a obdivovanou bohyní, před kterou se každý klaněl.

Co  tedy karta Měsíc znamená:

 • Hékaté je obrazem záhadných a neuchopitelných hlubin podvědomí. S touto podivnou říší se Blázen již setkal u karet  Velekněžky a Kola štěstí. Přidá-li k nim Blázen ještě kartu Měsíc, začne pomálu hledat mezi nimi významovou souvislost. Prostřednictvím Persefony-Velekněžky si Blázen teprve začal uvědomovat své intuitivní vnímání jako prostředek komunikace. Moiry, jež otáčely kolem jeho života, ho naučily vnímat mocnou sílu Osudu, které je plně podřízen a nemůže ji změnit. U karty Měsíce zakusil Blázen nekonečnost oceánu kolektivního nevědomí, z něhož povstal jak on sám, tak každý lidský jedinec i veškerý život vůbec.
 • Hékaté vyjadřuje představivost, snění a fantazii, která vedla lidstvo od nepaměti k vysvětlení věcí, kterým nerozuměli a díky čemu překonávali nemožné.
 • Měsíc je kartou zrání, plnou zmatků, pochyb a úzkostí. Je to neuchopitelný snový svět, kde není oč se opřít a kam směřovat. Je nezachytitelný, těžko pochopitelný, naprosto neosobní, neboli duchovní. Je ztělesněním zmatku, úzkosti a hledání. Hékaté nelze pochopit, protože je vládkyní čar a kouzel. Přesto právě od ní povstal život každé živé bytosti, neboť právě ona byla patronkou porodu.

Pozitivní i negativní významy karty:

 • Karta ohlašuje období vnitřního tápání, zmatků, pochyb, nejistoty a váhání. Blázen se jejím prostřednictvím ocitl v sevření vlastního nevědomí. Musí se mu tedy pouze poddat, nic nepodnikat, čekat a přijímat prchavé obrazy a noční sny, které k němu vysílá Hékaté
 • Karta symbolizuje velmi proměnlivé období, ale nemusí jít nutně o období negativní. Jde spíš o nestálost a zmatečnost, kterou Měsíc přináší. Chaos není sice většinou příjemný, ale je velice tvůrčí a nakonec i plodný.
 • Tato doba není příliš vhodná k pevným rozhodnutím, lépe je nechat nápady pomalu přicházet, plynout  a zase odcházet. Je potřeba nespěchat, nepřijímat rozhodnutí jenom proto, že se zdají být jednodušší. Ráno moudřejší večera.
 • Proměnlivá nebo nejistá situace, v níž hraje roli buď podvod a klam, nebo se v ní odhalí důležité skutečnosti

Slunce

IMG_0005IMG_0006IMG_0007

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Slunce, to je oslnivý bůh Apollón, který svou osobní vznešeností, ušlechtilostí a uhlazeností vynikal nad ostatními bohy Olympu. Byl vládcem věšteckého umění, hudby, duševního vědění a osvícení a jedním z jeho přídomků bylo jméno Zářící. Byl synem nejvyššího boha Dia a Titánky Léty, bohyně noční tmy. Nikdy nebyl odkojen mateřským mlékem, jeho pokrmem byla božská ambrózie a nektar, po kterém ihned odhodil své dětské plínky, neboť rychle vyrostl do takové síly, že se během několika hodin stal jinochem oslnivého vzhledu. I vydal se do světa s lukem a zázračnými šípy, se zbraní, kterou pro něj vytvořil božský kovář Héfaistos. Nejprve se vypravil za Pýthónem, potomkem Zeuse a jeho milenky bohyně Létó, kterého měl zabít na popud žárlivé Héry. Našel ho v hluboké rokli pod Parnasem a svými šípy ho usmrtil. Nato ozdobil svou hlavu věncem z posvátného vavřínu, a aby po Pýthónovi nezůstala ani památka, změnil jméno z Pýthó na Delfy a usadil se zde. Založil zde svou svatyni a věštírnu. Apollón se každého podzimu vydával do záhadné země Hyperboreů na severním okraji světa. Jako bůh Slunce a světla byl nepřítelem tmy a temnoty a v jeho moci bylo zbavit zdejší lidstvo prokletí a dědičné viny a osvobodit je od utrpení. Hyperborea byla země za severním kruhem a podle legend a mýtů byla označována jako země věčného slunečního svitu, tepla, štěstí a hojnosti. Její obyvatelé se dožívali až tisíce let, nikdy nemohli zemřít nebo onemocnět. Umírali většinou až z vlastní vůle sebevraždou, kvůli přesycenosti životem. Bůh Apollón zde pobýval vždy šest měsíců v roce, na rozdíl od ostatních bohů, kteří se tomuto místu spíše stranili.   Lidé proto Apollónovi posílali dary a oběti. Avšak ani on nebyl jednoznačně kladným bohem, neboť jeho věštby byly často dvojsmyslné a vyhýbavé. Pokud si je prosebníci špatně vyložili, přinesly jim zkázu a někdy i nečekanou smrt. Šípy Apollóna uměly velice rychle zabít i člověka. Byl to bůh, který mávnutím ruky dokázal přinést vyléčení i smrt, radost i žal.

Co  tedy karta Slunce znamená:

 • Apollón byl obrazem mocné síly vědomí, která zahání a rozptyluje temnotu a nevědomí. Byl ztělesněním nezměrného úsilí, pronikal do říše vědění a kultivovanosti, byl protikladem Hékaté
 • Jakmile se Blázen setkal s Apollónem, jeho nitro se naplnilo nadějí, vírou a radostí, paprsky slunce  prozářily temnotu duše, do níž byl, v pokorném čekání, dlouhou dobu uzavřen v neproniknutelné tmě Hékatina lůna. Ačkoli utrpěl Blázen mnoho bolestivých ran a ztrát, byl osudem tvrdě zkoušen, jeho nitro posílilo a produchovnělo. Apollónova hudba mu dala zase radost do života a chuť vydat se dál na cestu poznání
 • Apollón však byl také bohem, který uměl zabíjet. Snad proto měl vždy problém získat ženu a byl vždy odmítnut. Každá žena před ním prchala, protože jeho záře byla příliš oslepující a příliš pálila.Žár slunečních paprsků sice krásně hřeje, ale umí i rychle sežehnout.

Pozitivní i negativní významy karty:

 • Karta předznamenává období jasného myšlení, optimismu a obnovené sebedůvěry. Nabízí možnost plánování budoucnosti, neboť cesta vpřed je otevřená
 • Období pozitivní energie, znovuzrození,  bujnosti a veselí. Pozor, někdy však přináší i smrt stejně jako Apollónovy paprsky slunce (záleží na významu ostatních karet)
 • Nastává čas radosti a pokroku, jasné vize a učení
 • Pozor na přílišnou sebedůvěru a ztrátu vlastní kontroly. Díky slunci plody dozrávají, ale jsou-li sluneční paprsky příliš dlouho silné, šťáva se z ovoce rychle vypaří
 • Slunce je symbolem moudrosti a vědomého pochopení, což je tím nejhlavnější poselstvím této karty. Takže je potřeba, aby Blázen jednal na své cestě rozumně, moudře a uvážlivě.

Během své pouti musel Blázen projít nocí a tmou pod vedení Hvězdy a Měsíce. Musel proniknout do svého nejhlubšího nitra. Díval se, jako noc plynule přechází v den. Mohl se radovat, ale i obávat slunečního záření, které mu náhle vše ukázalo v jasnějším světle. Nyní je již obohacen o mnoho svých bolestí a traumat, ale také je posilněn novou energií. Je tedy potřeba, aby se vydal k cíli svého putování po Zemi.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *