Královské karty pohárů

Královské karty pohárů

PÁŽE pohárů

IMG_0030_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_17_01IMG_0029_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_17_45IMG_0031

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Karta Páže pohárů popisuje počátky zrození vodního živlu, neustále plynoucího, věčně se proměňujícího, plného křehkosti a zranitelnosti. Tento proces je zachycen v báji o krásném jinochovi Narkissovi, který se zamiloval do obrazu své vlastní tváře na vodní hladině. Narkissos byl synem říčního boha Kéfisa a nymfy Leiriopy. Byl neobyčejně krásný a zároveň velice nesmělý a kdokoli jej spatřil, ať žena či muž, ať dítě či stařec, stanul okouzlen nad líbeznou spanilostí a ztratil hlavu. Věštec Teiresias, který na žádost Narkissovy matky pohlédl do budoucnosti syna, však pronesl tato slova: “Má-li se Narkissos dožít požehnaného věku, nesmí nikdy poznat sám sebe”. Od té doby jej matka úpěnlivě střežila, aby nikde nezahlédl svoji tvář. A skutečně se jí podařilo Narkissa po nějakou dobu uchránit před sebou samým. Jednoho dne se však na svých toulkách vydal příliš daleko. Přišel až k jezeru, kam nikdy nevkročila lidská noha, ani zvíře, a jež nikdy nebylo vyrušeno ze svého klidu. Ani lístek padající ze stromů, které jezero objímaly, nerozčeřil hladinu hladkou jako zrcadlo. Narkissos byl vyčerpán. Poklekl u břehu do měkké trávy, aby uhasil svou žízeň. Když se sklonil nad hladinu, spatřil na ní tvář tak nevídaně krásnou, že se okamžitě zamiloval. Pokusil se toho spanilého chlapce, jenž mu z vodní hladiny hleděl vstříc, obejmout a políbit, ale jeho pohyb vyšel naprázdno. Tu poznal sám sebe. Nemohl od svého obrazu odtrhnout oči, zůstal po dlouhé hodiny ležet na břehu jezera, a uchvácené jej pozoroval. Nakonec již však nemohl dále snášet muka, která mu působila jeho nenaplnitelná a nedosažitelná láska. Neboť není dáno, aby láska k sobě samému v podobě, v jaké jí Narkissos podlehl, došla svého naplnění. V zoufalství si probodl dýkou hruď a přitom zvolal: “Mladíku, marně milovaný, buď sbohem”, a vydechl naposledy. Jeho krví nasákla zem, a z ní vykvetl bělostný květ narcisu s rudým středem barvy krve.

Narkissos se zpočátku jeví jako obraz marnivé sebelásky. Avšak stejně tak jej můžeme vnímat jako archetyp sebeobjevování a sebepoznávání, neboť schopnost pocítit lásku k druhé bytosti pramení z poznání sebe sama a své vlastní hodnoty. Narkissos jako Páže pohárů ztělesňuje rodící se citový život v plné křehké zranitelnosti a jako takový symbolizuje zrození nové formy lásky.

Co  tedy karta Páže pohárů znamená:

 • Všechna pážata představují zárodek něčeho nového. Páže pohárů se dotýká citů a vztahů, ne však rozumu
 • Z hlediska výkladu karta Páže pohárů naznačuje, že se na citové úrovni připravuje zrození něčeho nového. Může se jednat o nový vztah, o dosud nepoznané nové pocity ve stávajícím vztahu, nebo dokonce i o narození dítěte. Páže pohárů často uzavírá kapitolu citového útlumu po prožití milostného zklamání či ztráty a otevírá nové období, během něhož znovu přichází schopnost se zamilovat. City jsou v tomto období velice křehké, rozjitřené
 • Nové city, nové vztahy, zrození dítěte

RYTÍŘ pohárů

IMG_0033IMG_0034_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_25_08IMG_0032

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Dokonalým ztělesněním Rytíře pohárů  je bájný hrdina Perseus. Všechna dobrodružství, která podstupuje, jsou motivována touhou po lásce krásných žen. Než se mu však podaří splynout se svou láskou, musí být na svých cestách konfrontován s mnoha tvářemi, temnými i světlými, které na sebe ženství bere. Perseus byl synem nejvyššího boha Dia a smrtelné ženy Danay, dcery krále Akrisia. Narodil se za neobyčejných okolností. Jeho děd Akrisios se kdysi dozvěděl věštbu, že zahyne rukou svého vnuka. Aby tomuto osudu unikl, vybudoval pro svou dceru Danau podzemní komnatu, do které ji zavřel a izoloval od styku s muži. Nejvyšší bůh Zeaus však nad Akrisiovým dětinským řešením vyzrál. Jelikož byl Danaé okouzlen, pronikl k ní skrze strop v podobě zlatého deště. Po příslušné době se Danaé narodil syn. Akrisios odmítl uvěřit, že jeho otcem je Zeus. Přesto se však neodvážil zabít jej. Namísto toho dal zhotovit dřevěnou truhlici, zavřel do ní Danaé i Persea, osobně ji zatloukl a svrhl do moře. Diovu synovi ovšem nebylo souzeno, aby zahynul. Vlny odnesly truhlici daleko na východ k ostrovu Serifu, kde ji vylovil rybář, který oba uvězněné poutníky zavedl do královského paláce krále Polydekta. Polydektés se jich přátelsky ujal a věnoval jim veškerou péči a pozornost. Danaé dokonce větší, než si přála, a po celou dobu Perseova dětství a dospívání ji pronásledoval svými milostnými návrhy. Její sympatie si tím samozřejmě nezískal. Když se jeho naléhání stalo nesnesitelným, postavil se proti němu na obranu své matky Perseus. Polydektés viděl, že má-li dosáhnout cíle, musí se Persea zbavit. Netroufal si však proti němu otevřeně vstoupit, protože se bál hněvu Dia. Po dlouhém přemýšlení však dostal nápad. Zapochyboval před ním o jeho božském původu a vyzval ho, aby nějakým nadlidským činem dokázal svůj vznešený původ. Když s tím Perseus souhlasil, dal mu úkol, aby zabil strašlivou Gorgonu Medúsu s hady  místo vlasů a ohavným obličejem a přinesl mu  její hlavu. Sama Medusa byla sice smrtelná, ale její sestry byly nesmrtelné.  Perseus  by se měl mít na pozoru, protože kdo se na Medusu podívá, ihned hrůzou zkamení. Byl to skutečně nadlidský úkol. Zde mohli Perseovi pomoci jedině bohové. I dostal od bohyně Athény lesklý měděný štít, v němž se všechno odráželo jako v zrcadle. Od nymf dostal kouzelnou mošnu, která se přizpůsobí velikosti věci, které se do ní vloží, okřídlené střevíce, pomocí kterých může uletět jejím sestrám a Hádovu přilbu neviditelnosti. Vyzbrojen těmito vzácnými dary se vydal Perseus splnit přetěžký úkol. Když přišel na místo, uťal po dlouhém boji Meduse hlavu a ostatním dvěma sestrám Gorgonám zmizel. S Medúsinou hlavou se vydal zpět na ostrov Serifos. Na své cestě se zastavil v Etiopii, aby zde zachránil krásnou pannu Andromedu před hroznou smrtí ve chřtánu mořské obludy Krakena. Po těžkém boji obludu porazil a jeho pobyt skončil svatební slavností. Po svatbě s Andromedou se vydal zpět na ostrov Serifos. Perseus tam přišel právě včas, neboť Polydektés se chystal Danay zmocnit násilím. Perseus králi oznámil, že svůj úkol splnil. Ten však nevěřil a nazval jej lhářem. Perseus tedy vytáhl Medúsinu hlavu, Polydektés na ni pohlédl a v tom okamžiku se proměnil na kámen. Jelikož však Perseus po vládě nad Serifem nikterak netoužil, vydal se i se svou matkou a manželkou opět na cestu, tentokrát do svého rodiště, kde mu jako dítěti o život usiloval jeho děd. Akrisios před ním uprchl z obavy, že se ona stará věštba vyplní, a tak se Perseus ujal vlády nad Argosem. Když se Akrisios přesvědčil, že mu Perseus s matkou odpustili, vrátil se zpět.  Svému osudu však neunikl. Při sportovních hrách ho Perseus nešťastnou náhodou zasáhl diskem do hlavy. V žalu nad tím, že způsobil dědovi smrt, opustil Argos a vydal se do Tírynthu, kde se usadil v překrásném paláci.

Perseus, coby Rytíř pohárů, představuje čistý archetyp romantického ducha a zachránce žen v nesnázích, jenž žije pro lásku, krásu a pravdu a bojuje za čisté ideály. Touží po lásce a neúnavně se  ji snaží nalézt ve spojení s milovanou bytostí, ačkoli onu dokonalou lásku, po níž touží, může objevit a rozvinout jen ve své duši. Přesto však ve chvíli, kdy se zamiluje, podléhá znovu a znovu dojmu, že tentokrát ji skutečně našel. Rytíř pohárů, coby ztělesnění romantického hrdiny, je zosobněním kvalit jemné kultivovanosti, idealismu a vlídného vystupování, avšak nikoli slabosti. Naopak oplývá velkou odvahou a je schopen obětovat vše ve jménu svého ideálu nebo milované bytosti.

Co  tedy karta Rytíř pohárů znamená:

 • Rytíři obecně představují rychle probíhající události nebo prudké změny.
 • Z hlediska výkladu naznačuje karta Rytíře pohárů období, během nějž přijde poněkud romantické období. Pravděpodobně přichází čas, kdy se zamilujeme, případně padne návrh na sňatek. Také ale přináší uměleckou inspiraci
 • Karta zosobňuje milence nebo osobu, která nabízí vztah či sňatek
 • Karta též může  představovat čas hledání dokonalé lásky. Karta hledá pravdu, krásu a lásku stejně, jako náš rytíř Perseus. Často nemusí jít o lásku vzájemnou či zcela naplněnou, ale může jít o lásku pouze platonickou či dokonce jednostrannou
 • Rytíř pohárů je člověk, jehož činy jsou motivovány city, vztahy a uměleckými aktivitami
 • “Mé srdce je krutý učitel, přesto jdu za ním všude tam, kam mě vede”

KRÁLOVNA pohárů

IMG_0037IMG_0035_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_33_23IMG_0036_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_34_22

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Ideálním ztělesněním Královny pohárů je postava krásné Heleny, jejíž krása byla příčinou trojské války, s níž jsme se již seznámili u karty Zamilovaní. Helena byla dcerou nejvyššího boha Dia a spartské královny Lédy. Už když byla  docela mladou dívkou se o ní a její kráse šířily takové pověsti, že se ve Spartě, v paláci jejího nevlastního otce, krále Tyndarea, scházeli snad všichni řečtí králové a princové se svými bohatými dary, protože zatoužili  pojmout ji za svou manželku. Helena si nakonec vyvolila za chotě prince Meneláa, jenž se po smrti Tyndarea ujal vlády nad Spartou. Avšak jejich manželství nebylo šťastné. Neboť bohyně Afrodita přislíbila trojskému princi Paridovi nejkrásnější ženu na světě, pokud ze tří bohyň, jež se před ním ucházely o prvenství v kráse, vybere ji. Afrodita byla Paridem prohlášena za nejkrásnější bohyni a ona tak musela splnit svůj slib. Onou nejkrásnější smrtelnou ženou na světě , která měla být Paridovi odměnou, nebyl nikdo jiný než Helena. Když se Paris poprvé setkal s Helenou, okamžitě se do sebe oba zamilovali. Helena s Paridem uprchla od svého manžela, krále Meneláa, a tím zpečetila osud mnohých kolem sebe. Meneláos přece nemohl přejít potupnou porážku svého majestátu, aniž by viníka potrestal. Vypukla trojská válka, v níž byl Paris zabit. Helena však dlouho nezůstala sama. Po Paridovi následovali ještě tři další milenci a všichni si získali Heleninu přízeň v době, kdy byla držena za trojskými zdmi. Tak bylo pro Helenu deset let, po které válka trvala, vzrušujícím obdobím plným zkušeností. Jakmile byla Trója konečně dobyta, Meneláos odpřisáhl, že Heleninu zradu ztrestá smrtí, a vydal se ji hledat. Ve chvíli, kdy ji opět spatřil, však znovu podlehl její kráse a jejímu kouzlu, odpustil jí a odvezl si ji zpět do Sparty. Zdali pak již byla Helena Meneláovi věrná, báje nevypráví.

Helena, Královna pohárů, je více než pouhým archetypem svůdné ženské krásy. Ztělesňuje hypnotickou moc ženství a citů, moc, která svou tajemností magneticky láká a přitahuje a která se vzpírá pouhé fyzické dokonalosti jako měřítku ženského půvabu.Helena byla neustále pronásledována muži. Po čem ale sama Helena v hloubi své duše skutečně toužila, co si přála a jaká byla ve skutečnosti, to nevíme.  Jako by byla vodní hladinou, v níž všichni muži spatřovali odraz záhadných hlubin vlastní duše.

Co  tedy karta Královna pohárů znamená:

 • Královny signalizují čas vnitřního růstu nebo konfrontace
 • Karta Královny pohárů ohlašuje období, během něhož budeme konfrontováni s neznámými hlubinami  svého nevědomí, z něhož se na povrch vynoří citové obrazy plné zneklidňujících protichůdných pocitů. Královna je svůdná a krásná, ale zároveň velice tajemná. Její kouzlo má zneklidňující moc. Může přijít osoba, nebo se sami můžeme takovou osobou pro někoho stát, která je milována a obdivována a stane se objektem milostné touhy
 • Karta vyjadřuje nutnost poznávat a chápat svět pocitů. Osoba, která přichází nebo kterou jsme se sami stali, probouzí vášnivou lásku a mění život lidí okolo sebe, je sice krásná, ale vyvolává v lidech často strach. Tato láska přináší nejen radost, ale i smutek a žal. Královna pohárů (v našem případě Helena) také přináší ve stejné míře obojí.
 • Láska je dar, ale nedostaneš ho zadarmo

KRÁL pohárů

IMG_0041_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_41_41IMG_0039_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_40_00IMG_0040_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_40_49

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Králem pohárů se stala postava bájného pěvce Orfea, jenž byl mimo jiné též knězem a léčitelem. Jeho příběh je příběhem plným smutku a osamění, ačkoli on sám byl svým druhům zdrojem útěchy. Orfeus byl synem thráckého krále Oiagra a můzy Kalliopy. Báje vyprávějí, že byl nejnadanějším a nejznámějším básníkem a hudebníkem, jaký kdy spatřil světlo světa. Jeho pověstná lyra byla darem od boha Apollóna a hrát jej na ni naučily samy Múzy. Hrál tak líbezně, že se divoké šelmy při zaslechnutí jeho hudby měnily v krotké beránky, a stromy i skály se rozhýbaly, aby mohly být blíž sladkým tónům jeho lyry. Za sobě rovného jej proto považovali i největší hrdinové. Argonauté  ho například pozvali na svou výpravu za zlatým rounem, a jeho hudba jim skutečně pomohla překonat mnohá nebezpečí. Po návratu z cest pojal Orfeus za manželku Eurydiku a usadil se v Thrákii. Nebylo mu však souzeno, aby žil pokojným životem a užíval si rodinného štěstí. Jednou, při trhání květů, Eurydika šlápla na jedovatého hada. Když k ní Orfeus přiběhl, našel ji již mrtvou. Zachvátil ho nesmírný žal, který se změnil v zoufalství a nakonec v odhodlání k činu, jakého se do těch dob žádný smrtelník neodvážil. Rozhodl se sestoupit do podsvětní říše boha Háda a vyžádat si od něj svou manželku zpět. Kouzlem své hudby obměkčil nejen starce Charóna, převozníka přes řeku smrti Styx, ale i tříhlavého psa Kerbera a Erínye, bohyně kletby a pomsty, jež soudily pozemské činy mrtvých. Orfeova píseň dojala celou podsvětní říši, na svá muka na chvíli zapomněly i duše odsouzené k věčnému zatracení. Tantalos zapomněl na žízeň a hlad, Sísyfos přestal valit svůj balvan, Ixionovo kolo se zastavilo a v očích nelítostných Erínyí se zaleskly slzy. Když Hádés viděl, že i jeho manželka Persefona se rozplakala, slíbil, že Orfeově prosbě vyhoví. Avšak pod jedinou podmínkou. Když bude podsvětí opouštět, nesmí se za Eurydikou, která ho bude následovat, ohlédnout, dokud oba nespatří světlo pozemského světa. Orfeus s Hádovou podmínkou okamžitě souhlasil a během celé dlouhé a svízelné cesty se ovládal a neotočil se. Euridika po cestě naslouchala tónům jeho lyry a beze strachu šla v jeho stopách. Těsně před vstupem do říše živých však Orfeus pozbyl své víry, silně znejistěl, zda Hádés svůj slib dodržel, přepadla jej úzkost, že ho již Eurydika nenásleduje, a ohlédl se. Spatřil však již jen její odcházející stín. Tak ji navždy ztratil. Nato se stal Orfeus knězem zasvěcujícím do duchovních mystérií. Ve svých kázáních se stavěl proti rituálním krvavým lidským obětem. Jeho věhlas se šířil po celé Thrákii a lid jej začal vzývat jako na zemi  vtělené božstvo. To se však nezamlouvalo Dionýsovi, který vše s žárlivostí sledoval. Nakonec poslal na Orfea své šílené ctitelky a průvodkyně – mainady. Vrhly se na něho jako hejno dravých ptáků a roztrhaly ho na kusy. Celá příroda se nad tímto činem zděsila a zahalila se do smutku. Můzy, jejichž miláčkem Orfeus byl, v pláči posbíraly kusy jeho rozervaného těla a pohřbily je na úpatí hory Olympos. Báje vypráví, že tam od té doby slavíci pějí sladčeji než kdekoli jinde na světě.

Orfeus, jako Král pohárů, představuje archetypální obraz toho, jenž sám prostřednictvím svého soucitu a empatie zmírňuje bolest ostatních a hojí jejich rány. Sobě však neumí pomoci od žalu, který v jeho srdci způsobuje hluboká, stále živá rána. V mnoha ohledech se mu podobá postavení dnešních sociálních pracovníků a psychoterapeutů. Král pohárů staví mezilidské vztahy nade vše.

Co  tedy karta Král pohárů znamená:

 • Králové jsou lidé s autoritou a pravomocemi, kteří ovlivňují výsledek nějaké situace. Činí důležitá rozhodnutí, která mají přímý dopad na okolní život. Ze všech dvorních karet jsou králové nejméně ovlivnitelní
 • Z hlediska výkladu Král pohárů naznačuje, že jsme se ocitli v situaci, kdy jsme schopni moudře poradit a utěšit druhé v otázkách vztahů a citů, neboť s nimi plně soucítíme a chápeme jejich bolest. Nám samotným se však víry v život a lásku příliš nedostává, a proto se nemůžeme plně a s důvěrou odevzdat. Náš život byl poznamenán např. špatným vztahem s rodiči, nebo nešťastnou láskou či jinou nepěknou zkušeností. Může jít ale obráceně o to, že my sami jsme se stali osobou, která potřebuje poradit
 • Člověk Krále pohárů je dobrý rádce, pozorný posluchač či citlivý přítel. Karta ukazuje na vlídnou osobu, která chce a umí pomáhat, ale zároveň je sama emocionálně zraněna
 • Neštěstí k nám nepřichází proto, abychom se trápili, ale abychom dostali rozum. Není tu proto, abychom se litovali, ale abychom zmoudřeli

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *