Královské karty mečů

Královské karty mečů

Páže mečů

IMG_0010  IMG_0032  IMG_0036

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Páže mečů zosobňuje bájný Zefyros, mladistvý bůh západního větru. Říše čtyř větrů světa povstala ze spojení Astraia, otce hvězd a větrů, nazývaného též zosobněním noční hvězdné oblohy, a Éoie, bohyně ranních červánků. Jejich dětmi byly vlažný jižní vítr Notos, východní vítr Euros, nejmocnější z nich byl bouřlivý severní vítr Boreás a již zmíněný Zefyros. Oba byli uctíváni jako nespoutané, drsné přírodní síly, nezkrotné a divoké ve své nezralosti, jež s ohromným potěšením rozpoutávaly děsivé bouře a vrhaly po sobě mořskými vlnami, které se v jejich hrozivé hře vzdouvaly. Zefyros přebýval spolu se svým bratrem Boreem v horských jeskyních Thrákie. Často vylétl do oblak, usadil se na velkém mraku a dul ze všech sil, až na zemi fičel strašlivý západní vítr. Zafyros byl mladík hrubý, zlomyslný, záludný a škodolibý. Z jeho spojení s ohyzdnou Harpyjí Podargou, stvůrou s lidskou hlavou a hrudí a s ptačími křídly a pařáty, se zrodily dva divocí koně táhnoucí vůz reka Achillea do Trojské války. Když Zefyros dospěl, jeho drsná povaha se změnila. Stal se nejmírnějším ze všech větrů. Boreás zůstal stejným násilníkem jako dřív. Zefyrova proměna snad byla důsledkem toho, že se jeho manželkou stala líbezná a jemná Íris, ochránkyně duhy, jejichž služeb s oblibou využívali bohové k předávání zpráv lidstvu. S touto bohyní jsme se již podrobně seznámili na kartě Střídmost. Pod vlivem svého svazku s Íris se Zafyros proměnil v lahodný vánek plný sladkých vůní, jenž se mírně proháněl po Élysejských nivách, kde žili svůj věčný život spravedlivých duchové největších hrdinů.

Zefyros jako Páže mečů představuje archetyp prvních krůčků nezávislého, individuálního duševního života, který se musí nejprve začít projevovat ve své nezralé formě. Teprve mnohem později bude možné formulovat vlastní myšlenky a spojovat je do logických konceptů a struktur, které budou zprostředkovány ostatním. Právě tato počáteční stádia vývoje popisuje Páže mečů.

Co  tedy karta Páže mečů znamená:

 • Karta říká, že nastává období, kdy je potřeba dát průchod dětské zvídavosti a snaze poznat svět.
 • Zafyros rád zle pomlouval své bratry a ostatní bohy, a tak i tato karta nese v sobě tento nešvar. Proto se jí také často říká karta “Pomluvy”. Přichází období zlých a závistivých pomluv, podráždění, vznětlivosti a nesnesitelnosti. Ale stejně jako Zafyros se časem uklidnil a dospěl, i toto období nebude trvat věčně.
 • Karta naznačuje počátek nových směrů myšlení a nabývání vědomostí
 • Ze všech Pážat je toto nejméně trpělivé, ale zároveň nejodvážnější, připravené se pustit do jakéhokoliv nového dobrodružství ať to stojí co to stojí. Má největší sebevědomí, rychle chápe nové myšlenky, rád překonává nemožné. Často odmítá nápady nebo plány na základě jejich logického vyhodnocení. Jeho výřečnost a lehkomyslné užívání slov bez pečlivého zvažování může připadat jako bezohledné a někdy i zlé. Co na srdci, to na jazyku.
 • Karta popisuje osobu, která připomíná mladého muže z velmi majetných rodin, která si myslí, že vše je dovoleno. Taková osoba vám může vstoupit do života, nebo vy sami můžete někomu pripomínat

Rytíř mečů

IMG_0011  IMG_0033  IMG_0037

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Karta Rytíře mečů představuje další z podob, které na sebe bere živel vzduchu, jenž je zde v neustálém pohybu. Projevuje se svou přizpůsobivostí, proměnlivostí, prchavostí, nestálostí, přelétavostí, lehkomyslností, vrtkavostí, prchlivostí, rozmarností a pomíjivostí. Toto bouřlivé víření mysli dokonale zosobňují bájní Dioskúrové, bratři Kastor a Polydeukés, nejslavnější dórští hrdinové po Héraklovi. Narodili se jako dvojčata, ale přesto byli nevlastními bratry. Jejich matkou byla Léda, královna spartská, do níž se v době, kdy byla těhotná se svým manželem, spartským králem Tyndareem, zamiloval sám vznešený Zeus. Když Léda bez ustání Dia odmítala, proměnil se mocný bůh v labuť a královnu si vzal proti její vůli. Ze spojení s oběma muži, přišla na svět dvě vejce. Z prvního se zrodily dvě děti, jimž v žilách kolovala smrtelná krev, Kastor a Klytaimnéstra, s níž jsme se setkali v příběhu o Orestovi. Z druhého vejce se narodily děti zasvěcené nejvyššímu bohu, svému otci, Diovi, Polydeukés a krásná Helena, s jejímž příběhem jsme se seznámili u Královny pohárů. Tak se tedy Dioskúrové stali dvojčaty, přičemž Kastor byl smrtelný a Polydeukés božský. Oba bratři se velice milovali, nikdy je nerozdělilo žádné dobrodružství. Kastor se proslavil jako voják a krotitel divokých koní, zatímco Polydeukés byl znám jako vynikající pěstní zápasník. Útoční, výbojní a bojechtivý, nikdy neměli daleko k rozpoutání hádek a půtek. Nakonec jim bylo dáno se utkat s jinými dvojčaty, Ídem a lynkeem, což pro ně bylo osudné. Ídás smrtelného Kastora zabil. Poté jako odvetu zabil Polydeukés Lynkea. Když se vrhnul na Ídáse a též ho chtěl zabít, vstoupil do urputného boje sám Zeusm který seslal z oblačných výšin blesk, jímž Ída spálil. Polydeukés se však místo díků obrátil na Dia s výčitkou, že mu nedovolil zemřít spolu s milovaným bratrem Kastorem, a proklel svou božskou nesmrtelnost, která mu bránila sdílet společný osud s bratrem. Zeus se ho snažil utěšit, ale marně. Nakonec mu dal na vybranou: buď tedy bude žít věčně mladý mezi olympskými bohy, nebo bude s bratrem  vždy jeden den v temné podsvětní Hádově říši a jeden den na zářivém Olympu. Polyseukés si s radostí vybral druhou možnost, a tak jsou oba bratři stéle spolu. Sláva Dioskúrů přetrvala tisíciletí a dodnes je můžeme na obloze vidět spolu jako souhvězdí Blíženců.

Dioskúrové jsou zosobněním archetypu energie, jež se vždy vynoří zcela nečekaně a je je ve své podstatě prchlivá a nestálá. Vyjadřuje schopnost uchopit náhle se vynořivší proud inspirace a čerpat z něj. Tak přichází na svět nové myšlenky a idee, které uvedou v naprostý zmatek a chaos starý řád duševního světa a vyvolají v něm hluboké změny.

Co  tedy karta Rytíř mečů znamená:

 • Karta Rytíře mečů  upozorňuje, že je potřeba se připravit na nečekané změny, které naruší náš poklidný život. tyto změny mohou znamenat setkání s člověkem, který představuje charakterové vlastnosti  typické pro Dioskúry, neboli Blížence. Nebo se může v naší mysli zčistajasna  objevit nová myšlenka či vize, která naruší zavedený běh života. Ať už se karta projeví zvenku či zevnitř nás samých, vždy přinese bouři, chaos a neklid
 • Rytíř mečů přináší vzbouření se, vzrušení, změnu a rozervání
 • Čas činnosti, akce a díky tomu také čas velkého zmatku. Rytíř mečů hledá poznatky a změnu

Královna mečů

IMG_0012 IMG_0034  IMG_0038

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Kvality Královny mečů dokonale zosobňuje bájná postava královny Atalanty, lovkyně, jíž nebylo rovno, která byla zklamána láskou, neboť měla příliš vysoké ideály. Když se Atalanta, jejíž jméno znamená “neovlivnitelná, neovladatelná”, narodila, její otec, král Íasión, který toužil mít jen syny a narození dcery ho hluboce zklamalo, ji nechal pohodit v lese na úpatí pohoří nedaleko města Kalydónu. Malou princeznu našla medvědice, kterou na její záchranu poslala bohyně Artemis, neboli Hékaté, a ujala se jí. Atalanta vyrostla mezi lovci v krásnou ženu a stala se též vynikající lovkyní. Nikdy neodkládala své zbraně. Proslavila se mnoha odvážnými činy, zúčastnila se i nebezpečného honu na kalydónského kance, na nějž syn kalydónského krále, princ Meleargos, pozval nejslavnější hrdiny té doby. Podařilo se jí přesvědčit svým loveckým uměním všechny muže, neboť to byla ona, kdo jako první zasáhl obrovské nebezpečné zvíře svým šípem. Meleagros se do ní okamžitě zamiloval a chtěl ji učinit svou královnou. Atalanta však odmítla přijmout osud obyčejné ženy. Král Íasión, její otec, stále obdivněji naslouchal příběhům o jejích statečných skutcích, jež opěvovaly její obratnost a udatnost, až podlehl otcovské pýše, že onou slavnou lovkyní je právě jeho dcera. Slavnostně a s veškerými poctami ji přijal jako svou dceru a přislíbil jí manžela, jenž by svou urozeností odpovídal její vznešenosti. Atalanta protestovala, ale nakonec souhlasila pod jednou podmínkou. Totiž, že všichni nápadníci, kteří se budou ucházet o její ruku, s ní musí závodit v běhu. Ten, který ji porazí, dostane její ruku, avšak všichni ostatní za svou prohru zaplatí vlastním životem. Obětí bylo mnoho, neboť Atalanta byla obdařena takovou obratností a rychlostí, že na celém světě nebylo žádného smrtelníka, který by ji v běhu překonal. Porazil ji teprve krásný Meilanión, kterému pomohla bohyně lásky Afrodita. Dala mu tři zlatá jablka a poradila mladíkovi, aby za sebe ve chvíli, kdy jej bude princezna dohánět, vždy jedno jablko odhodil. Atalanta skutečně při závodu neodolala, aby si zlaté jablíčko nezvedla. A tak se opozdila a prohrála. Vůbec jí to ale nevadilo, protože se jí mladík velice líbil. Svatba se nakonec uskutečnila, ale jejich vztah byl odsouzen k záhubě. Meilanión totiž Atlantu svedl přímo na oltáři Diovy svatyně. Zeus, rozezlen jejich pýchou, proměnil oba za znesvěcení božího chrámu ve lvy. A protože staří Řekové věřili, že si lvi nikdy nehledají svého druha mezi lvy, ale mezi levharty, Diův trest podle nich znamenal. že od sebe byli svou proměnou navždy odděleni.

Atalanta jako Královna mečů zosobňuje archetyp nezúčastněného odstupu, rezervovanosti, hrdosti a nedotknutelnosti, která se projevuje skrze lidskou mysl, jež žije jen pro svůj dokonalý ideál. To je však možné pouze tehdy, je-li ze života vyloučena jakákoli forma smyslnosti. Proto působí Královna mečů chladně a nepřístupně. Její touha po dokonalosti stejně jako skutečnost, že se plně ztotožnila s mužským duchovním a duševním světem, jí dovoluje s muži navázat pouze hluboký přátelský, nikoli však milenecký a erotický vztah. Působí tak vznešeně a důstojně, a zároveň i osamoceně.

Co  tedy karta Královna mečů znamená:

 • Když se karta Královny mečů objeví mezi ostatními kartami v našem výkladu, měli bychom se seznámit s dalším rozměrem své osobnosti, který neoblomně lpí na svých čistých a neposkvrněných ideálech.
 • Karta přináší odvahu i v období velkého smutku nebo odmítání, důstojnost a silný charakter.
 • Osoba, která brzy do našeho života vstoupí nebo už vstoupila (tou osobou může být někdo jiný nebo tou osobou můžeme být sami), svůj vnitřní svět skrývá. Je trocho chladná a odměřená, ale není bezcitná. Nikdy nemrhá časem, nechodí okolo horké kaše, vždy říká rovnou pravdu, jedná přímo. Pokud nechcete znát její upřímný názor, neptejte se jí.
 • Karta je spojena s utrpením, zklamáním, ale i odvahou a důstojností
 • Přichází obtížné období, které musí být přetrpěno s vysokou mírou stoického klidu a síly, i když to bude velice nepříjemné. Je nutné některé věci, osoby či situace skrývat.

Král mečů

IMG_0013  IMG_0035  IMG_0039

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Kvality Krále mečů dokonale zosobňuje postava bájného hrdiny Odyssea, jehož přezdívali “mazaný, lstivý a úskočný”. S Odysseem jsme se letmo seznámili jako s manželem Pénelopy u karty královny holí. Odysseus, ithacký král, se zrodil z tajného spojení Sísyfa a dcery jednoho z nejlstivějších Řeků  mytických dob, zloděje Autolyka. Zjevně po svém prohnaném otci zdědil něco z jeho lstivosti a bystrosti. Když vypukla trojská válka, připojil se k ostatním řeckým princům a účastnil se jí od samého začátku. Po celou dobu prokazoval svou bystrost a lstivost, byl skvělým rádcem a vynikající stratég řeckého vojska. V desátém roce již válečníci byli unavení a hovořilo se o návratu do vlasti. Výsledek války stále nebyl rozhodnut. Tehdy navrhl Odysseus, aby se pokusili Tróju dobýt lstí. Navrhl postavit velkého dřevěného koně, v němž se ukryjí vybraní bojovníci. Tohoto koně potom dostat za nedobytné hradby města. Je třeba říci, že za autora nápadu bývá považován také věštec Kalchás  či věštec Prylis  (jemu tu myšlenku vnukla sama Athéna). Zdá se však, že Odysseus si všechny zásluhy přivlastnil. Díky této známé lsti se podařilo Řekům do jinak nedotknutelné  Tróji proniknout. Skutečně vyrobili ze dřeva  ohromného dutého koně, kterého poslali do Tróji jako dar bohyni Athéně. Jeho obrovský břich byl k prasknutí naplněn řeckými bojovníky. Jakmile lidé za hradbami Tróje usnuli, bojovníci opustili břicho koně. Vylezli po provazovém žebříku, běželi otevřít brány města, kde  pobili stráže. Mezitím Sinón dal ohňové znamení vojsku a loďstvu, které zaútočilo na Tróju z moře. Té noci byli krutě a nemilosrdně vyvražděni všichni obyvatelé a zejména členové královské rodiny, z mužů se nezachránil nikdo. Ženy byly vzaty do otroctví. Trója lehla popelem. Tak byla zničena Trója navzdory věštbě, jež pravila, že Trója nemůže být nikdy dobyta. I po její zkáze si Odysseus zachoval svou moudrost a chladnou hlavu, k zajatcům se choval milosrdně a těm, jež se vzdají bez boje, slíbil slušné zacházení, a svůj slib dodržel. Ačkoli se v trojské válce velmi proslavil, jeho návrat do Ithaky již nebyl zdaleka tak úspěšný. Osud mu po deset let od skončení trojské války nedovolil se vrátit domů. Musel tak splatit daň za všechny své válečné úspěchy. Bloudil  po mnoha zemích a bojoval s tajemnými a nebezpečnými silami.

Odysseus jako král mečů zosobňuje archetyp lidské mysli, jež dokonale využívá strategických schopností. Odysseus byl v každém případě nejduchaplnější, nejvynalézavější ze všech hrdinů řecké mytologie, ačkoli ne vždy nejčestnější, neboť jeho intelekt z něj činil zdatného lháře. Jeho prohnanost a úskočnost však neměla nic společného se zlomyslnou zákeřností. Král mečů je skutečně mužem vznešených principů a zásad.

Co  tedy karta Král mečů znamená:

 • Jako u všech královských karet i tato přináší setkání s člověkem podobných kvalit a vlastností, jaké měl Odysseus, nebo se sami hrdinovi v něčem podobáme či se máme jeho vlastnosti a schopnosti naučit.  Takový člověk překypuje duševní zdatností a tvůrčími, originálními myšlenkami, které určují vývoj věcí budoucích. Je značně autoritářský, má velikou moc, ale je spravedlivý. Je věrný, spolehlivý a vytrvalý rádce, oddaný tomu, čemu věří. Může být spolehlivým přítelem i spolehlivým nepřítelem.
 • Myšlení  je důkladné a nestranné a nedá se lehce ovládat emocemi

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *