Královské karty holí

Královské karty holí

PÁŽE holí

IMG_0025IMG_0026IMG_0024

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Páže holí nám představuje bájnou postavu Frixa, jehož příběhu jsme se již lehce dotkli při vyprávění o Iásonovi a jeho výpravě za zlatým rounem u desítky karet nesoucích symbol holí. Iásonova pouť vlastně u Frixa začíná, ačkoli není jedním z hlavních hrdinů, kteří se jí účastní, ani bohem, který za ní stojí. Jeho úkolem v tomto příběhu bylo, aby při naplňování vlastního osudu dopravil pověstné zlaté rouno přes souši i moře do vzdálené Kolchidy. Frixos byl synem krále Athamanta, který na příkaz nejvyššího z bohů Dia pojal za svou choť nebeskou bohyni oblaků Nefelu. Zplodil s ní syna Frixa a dceru Hellé. Avšak Nefela se po nevěře krále Athamanta rozplynula a Athamás se znovu oženil se smrtelnou Ínó, která nejenže žárlila na svoji předchůdkyni, ale stejná žárlivost ji spalovala i vůči oběma dětem, které se z nadpozemského svazku narodily. Proto připravila tajný plán. Dala usušit zrní připravené k setbě, takže se nic neurodilo a v zemi nastal hlad. Pak už jen stačilo přesvědčit Athamanta, aby vyslal posly do delfské věštírny pro radu, co dělat proti neúrodě. Tyto posly podplatila, aby přinesli odpověď, že si Zeus žádá Frixa, a tehdy ze země kletbu sejme. Součástí jejího plánu bylo, že potom sama přivede na svět Athamanovi vlastního dědice trůnu. Když se však Zeus dozvěděl, že jeho jméno takto zneužila ke své pomstě a komplotu, rozhodl se zasáhnout. K záchraně malého chlapce vyslal do Orchomenu prostřednictvím Frixovy matka Nefely okřídleného berana se zlatým rounem, který vzal Frixa i jeho sestru na záda a zmizel s nimi v oblacích. Tím stojí Zeus na počátku pouti Iásona a jeho druhů a otevírá ji ještě předtím, než o ní má kdokoli z budoucích Argonautů tušení.

Frixos, který ztělesňuje principy Páže holí, představuje archetyp prvních křehkých, nejistých krůčků tvůrčí obrazotvornosti, kterou v její nerozvinutosti může zahubit příliš reálné vnímání světa. Podobně je ohrožena i při řešení praktických požadavků každodenního života. Nebezpečí, v němž se Frixos nachází, je pro Páže holí charakteristické. Ačkoli je totiž jeho potenciál příslibem velké budoucnosti, prozatím se nachází ve stavu nezralosti a dosud nezískal konkrétní formy. Začíná se projevovat jeho jakási vnitřní rozjitřenost a podrážděnost, vnitřní neklid a nesoustředěnost, což ostatní často provokuje a vyvolává potíže v osobním životě i na profesionální úrovni. Frixos otevírá příběh o zlatém rounu, avšak nezůstává jeho aktérem a odchází ze scény dříve, než na ni vstoupí hlavní hrdina Iásón. To také vypovídá o Pážeti holí něco podstatného. Zárodky nových myšlenek, jejich krůčky, které karta zachycuje, jsou často dětinské, a nikdy nepředstavují konečnou formu, kterou vrcholí tvůrčí proces jejich realizace.

Co  tedy karta Páže holí znamená:

 • Všem pážatům je společná zvědavost, nedůvěra, odvaha i strach. Všechna mohou pociťovat jistou nerovnováhu a budou vděčna za radu či podporu nebo dokonce pomoc. Výměnou za to mohou nabídnout nadšení a něco nového
 • Karta Páže holí znamená, že bychom se měli zaposlouchat do hlasu svého nitra, kde se začíná rodit nová myšlenka či nápad, a tuto inspiraci přijmout
 • Karta přináší nové tvůrčí nápady, zárodky inspirace, rodí se nová představa. Karta je příslibem nového růstu a rozvoje v tvůrčí oblasti. Člověk Páže holí je připraven zkusit něco nového např. v oblasti umění, profese, koníčku či třeba v sexu

RYTÍŘ holí

IMG_0028IMG_0027IMG_0029

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Karta Rytíře holí ztělesňuje nestálost, výbušnost a nespoutanost ohně, tedy další z podob, které na sebe tento živel bere. Oheň zde neustává v pohybu, trvale vyhledává nové výzvy. Tento princip dokonale zosobňuje postava bájného hrdiny Bellerofonta, jenž si ochočil okřídleného koně Pégasa a zabil obludu Chiméru. Jeho konec však nebyl příliš šťastný, neboť zpychl natolik, že se chtěl vyrovnat olympským bohům. Byl krásný jako bůh a také svojí odvahou se jim rovnal. Nebylo mu to však nic platné. Z neopatrnosti usmrtil svého vlastního bratra a poté také svého soka v  lásce, a proto musel  uprchnout ke králi Proitovi do Argosu. Bellerofontés  byl totiž příliš impulzivní a obou vražd se dopustil z toho důvodu, že svou výbušnost neuměl ovládat. Ve svém srdci však nebyl zlým člověkem. Útočiště na svém útěku našel u týrinthského krále Proita, který si ho velice oblíbil.  Tam se do něj ale naneštěstí zamilovala králova manželka Antea okouzlená jeho prudkostí i záhadností.  Bellerofontés její lásku neopětoval. Antea ho z pomsty udala králi, že se pokoušel připravit ji o čest. Král se sám nechtěl na svém hostu mstít, a tak ho poslal s dopisem ke svému tchánovi, králi Íobatovi do Lýkie.  Dopis skrýval žádost, aby Íobatés nechal Bellerofonta popravit. Ani ten nechtěl svému hostu ublížit, a tak ho raději posílal do takových nebezpečí, kterým by měl podle Iobatových předpokladů podlehnout. Nešlo o nic menšího, než zabít obludu Chiméru chrlící oheň, která zahubí každého, kdo se k ní přiblíží. Mladík si však věděl rady. Nejdříve si zjistil, jak lze Chiméru usmrtit. Bylo jasné, že po zemi se k ní nedostane. Jediná cesta vedla vzduchem. Pochopil, že mu nezbývá jiná možnost, než si opatřit okřídleného koně Pégasa. Vypravil se za ním a tak dlouho na něj číhal, až se okřídlený kůň objevil. Na radu věštce na něj hodil zlatou uzdu, kterou mu darovala sama bohyně Athéna, a Pégas okamžitě zkrotl. Odletěl pak na něm do Lykie, spustil se nad rokli, kde Chiméra přebývala, a zasáhl ji přesně mířeným šípem. Obludu však jen zranil, a tak jí pomocí svého kopí vrazil do tlamy kus olova, které se roztavilo Chiméřiným žhavým dechem. Olovo jí steklo do hrdla a to ji zabilo. Bellerofontés dostal ještě několik podobných úkolů a všechny je úspěšně splnil. Hrdinské skutky, které vykonal, se  v něm ale neproměnily v pokornou skromnost. Naopak v něm probudily pýchu a aroganci. Jeho pýcha byla taková, že se domníval, že je v jeho moci vyrovnat se bohům. Osedlal si tedy Pégasa a namířil si to rovnou na samotný Olymp, jako by byl skutečně nesmrtelný. To však bylo víc, než byl Zeus ochoten strpět. Seslal na Pégasa zuřivost, aby ho Bellerofontés neovládl. Domýšlivec spadl z obrovské výšky neslavně na zem, přímo na hlavu, a ztratil rozum. Dlouho pak ještě jako pomatený bloudil světem.

Bellerofontés, který ztělesňuje principy Rytíře holí, představuje archetyp neutuchající touhy po stále nových dobrodružství, jejichž prostřednictvím lze získat věhlas a obdiv okolí. Jeho postava je velice rozporuplná. Na jedné straně disponuje ohromným potenciálem tvořivosti, chytrosti a zručnosti, na straně druhé má stavy výbušné zlosti,  nabubřelosti a domýšlivosti. Přesto zosobňuje obraz téměř dětinské víry, že štěstí je vždy na jeho straně, ať udělá cokoli. Rytíř holí je nesmírně krásný a okouzlující, zároveň neumí být věrný. V lásce, ale často i v životě, je nespolehlivý, protože je příliš soustředěn na sebe a na svou vlastní pýchu.

Co  tedy karta Rytíře holí znamená:

 • Karta Rytíř holí znamená, že bychom se měli uvolnit a dovolit vlastnímu nitru, aby vyvinulo kvality, které se v nás probouzejí a pokoušejí se dostat na světlo. Karta se často projevuje jako změna bydliště, stěhování se do zahraničí nebo změna práce či samotného stylu života. Rytíř holí přináší neklid a touhu po dobrodružství, kterou lze ukojit pouze tím, že se vymaníme z omezení současného života
 • Karta přináší zásadní změnu, nový pohyb, energii a novou činnost
 • Rytíř holí hledá smysl a poznání, ne však kvůli okolí, ale pouze kvůli sobě samému
 • Tato karta znamená, že do vašeho života osoba podobná Bellerofontésovi může vstoupit nebo že o jeho poznání budete usilovat vy sami
 • Nejlepším způsobem, jak zabránit rytíři holí, aby na svém tažení šel přes mrtvoly, je zaměřit jeho pozornost na něco užitečného. Rytíř holí je velice vášnivý, jeho vášeň je motorem jeho vůle, proto ho zkrotit nebude vůbec snadné

KRÁLOVNA holí

IMG_0033_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 01_34_16IMG_0034_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 01_33_20 Královna Holí

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Královna holí se nám představuje v podobě postavy královny Pénelopé, manželky bájného hrdiny, ithackého krále Odyssea. Když přišla na svět, její otec Íkarios přikázal, aby byla vhozena do moře, neboť si přál syna. Hejno kachen ji však nenechalo klesnout pod hladinu a podrželo ji nad vodou. Nakrmily ji a donesly zpět na pobřeží. Král Íkarios byl tímto zázrakem ohromen, neboť si uvědomil, že byla-li jeho dcera zachráněna před smrtí tak zvláštním způsobem, pak jí byl bohy určen jedinečný osud, a nad svou dcerou se slitoval. Pénelopé byla velmi krásná a tak není divu, že se do ní Odysseus zamiloval. Ona se za něj provdala také z velké lásky, ale nebylo ji souzeno, aby s ním žila ve štěstí a pohodě. Krátce poté, co se jim narodil syn Télemachos, musel Odysseus odejít bojovat do trojské války. Válka se protáhla na deset let a dalších deset trvalo, než se z ní po mnohých útrapách vrátil domů. Po celou tu dobu Pénelopé pevně věřila, že se její manžel šťastně  vrátí, a v této víře ji neotřáslo ani to, že mnozí přinášeli zprávy o jeho smrti. Statečně vládla celému království a oporou jí byl její syn. Když se však Odysseův návrat začal protahovat, počali k ní přicházet urození muži z blízkého i dalekého okolí a nabízeli jí manželství. Žádný se však nespokojil s jejím odmítnutím. Pokušení získat s Penelopou i Odysseovo království bylo příliš velké. Zůstávali proto v její blízkosti a znovu a znovu ji přemlouvali k sňatku. Postupně se jich u ní sešlo stodvanáct. Pénelopé všem řečem a slibům nápadníků statečně odolávala a snažila se získat především čas. Nejdříve prohlásila, že věří, že její manžel je živ. Když však přicházely stále nové zprávy o jeho smrti, prohlásila s úzkostí v srdci, že se tedy provdá, avšak až potom, co utká Odysseovu starému otci Láertovi pohřební rubáš. Tři roky je takto klamala stále věříc, že se Odysseus vrátí. Co přes den utkala, v noci vždy rozpárala. Nakonec ji však zradou jedné ze služek odhalili a potom už musela rubáš dotkat. Dlouhý čas čekání si nápadníci příjemně krátili hodováním a sváděním služek. Jejich řáděním trpěla jak Pénelopé, tak i její syn Télemachos, který mezitím téměř dospěl. Když se syn začal stavět na obranu své matky, rozhodli se nápadníci, že ho raději zabijí, aby se zbavili zákonného dědice Odysseova trůnu. Télemachos byl ovšem stejně jako Pénelopé  přesvědčen, že Odysseus nezahynul, a vypravil se ho potají hledat. V té době se již Odysseus vracel ze své dlouhé pouti. Našel přístřeší u pastýře Eumaia na pobřeží Ithaky. Tam se s ním také syn setkal a podrobně mu vše vylíčil.  Télemachos s Odysseem poté nápadníky zabili. Pénelopé a Odysseus strávili pak společně dlouhý a poklidný život, jako by Odysseus nikdy neodjel. Pénelopé je od té doby pokládána za vzor manželské věrnosti.

Pénelopé, která ztělesňuje principy Královny holí, představuje archetyp věrnosti srdce, síly ducha i tvůrčí představivosti, jež je pro stálost víry zapotřebí. V jistém smyslu slova je ideálem věrné manželky. Královna holí nevyhledává dobrodružství, ani nesní o své slávě, netouží vystoupat na Olymp jako Rytíř holí. Neláká ji vidina trůnu a bohatství. Ve svém nitru pouze hledá a koncentruje obrovskou vůli a energii, aby mohla dosáhnout svého cíle.

Co  tedy karta Královny holí znamená:

 • Karta Královny holí znamená to, že bychom v sobě měli začít rozvíjet kvality, které tato karta ztělesňuje. Patří mezi ně lidská vřelost, stálost a spolehlivost, stejně jako věrnost a víra ve vlastní tvůrčí vizi, která nás nutí vytrvat a nevzdávat se svého cíle.
 • Karta může do našeho života zasáhnout prostřednictvím skutečné osoby podobných kvalit nebo je vyžadováno, abychom podobné vlastnosti, odhodlání  a víru v sebe i jiné někomu nabídli my sami
 • Do našeho života pravděpodobně vstupuje schopná osoba s vřelým srdcem, která úspěšně spojuje domáví život s prací
 • Karta říká: “Jsem královnou srdce a domova”

KRÁL holí

IMG_0032IMG_0030IMG_0031

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Krále holí zosobňuje bájná postava athénského hrdiny a krále Thésea, s nímž jsme se již letmo setkali u desítky holí jako s druhem dalšího bájného hrdiny Iásona na jeho dobrodružné výpravě za zlatým rounem. Král Théseus zosobňuje všechny vlastnosti charakteristické pro vášnivého ducha. Jeho matka Aithra milovala dva muže – boha moří Poseidóna a athénského krále Aigea, přičemž celé dětství si Théseus nebyl jistý, kdo z nich je vlastně jeho skutečným otcem. O svém pravém původu se dozvěděl od matky, až když dosáhl šestnácti let. Když dospěl právě do tohoto věku, dovedla ho matka k velkému balvanu, kde mu řekla pravdu a pak mu poradila, ať balvan odvalí.  Théseus pod ním našel ukrytý meč a střevíce. Ty mu zde zanechal ukryté Aigeus  těsně předtím, než sám odplul do Athén  kam ho volaly královské povinnosti a svého syna a matku  zanechal v Troizéně, kde kraloval Pittheus, otec jeho matky Aithry. Théseus si měl nyní vzít meč a střevíce a vydat za otcem, který ho podle těchto věcí  pozná. A tak se Théseus  vydal na cestu plnou dobrodružství a nebezpečí, aby si vydobyl právo usednout na trůn jako Aiegův dědic. Cestou se nevyhýbal dobrodružství ani soubojům, chtěl si hrdinskými činy vydobýt slávu. Místo krátké plavby zvolil cestu po souši. Dokonce se dobrovolně přihlásil mezi mladíky a panny, aby byli předhozeni obludnému Mínótaurovi, člověku s býčí hlavou a lidským tělem, zavřenému v knósském labyrintu. Štěstí však Théseovi přálo, na první pohled se tam do něj zamilovala Minóova dcera Ariadna a tajně mu přinesla meč a klubko zlatých nití, aby mohl Mínótaura zabít a sám se díky nitím dostal z labyrintu ven. Théseus obludu opravdu porazil a stal se hrdinou. Jako všemi oslavovaný vítěz se vrátil do Athén a usedl na athénský trůn. Začal postupně uskutečňovat své tvůrčí sny. Vládl moudře, ale stále toužil po dobrodružství a hrdinských činech.  A tak se po nějakém čase opět vydal do světa, aby se  zúčastnil lovu  na kalydónského kance, potom odplul s Iásonem na lodi Argonautů do daleké Kolchidy pro zlaté rouno. S udatným hrdinou Héraklem se vydal do války proti Amazonkám a také v Athénách si jako vládce vedl dobře. Vydával nové zákony, např. zavedl novou společenskou strukturu a propustil většinu otroků na svobodu. Proto je dodnes Théseus považován za prvního tvůrce demokracie. Théseova milostná dobrodružství byla stejně pestrá a bouřlivá jako jeho hrdinská dobrodružství. Byl neúnavným dobyvatelem ženských srdcí.

Théseus, který ztělesňuje principy Krále holí, představuje archetyp planoucího nadšení, které činí z člověka rozeného vůdce. Neprojevuje se pouze impulsivním jednáním, vnitřním neklidem, který nedovolí člověku ani na chvíli spočinout, a tvůrčím nadšením. Jeho nedílnou součástí je přirozená aristokratická vznešenost a síla. Théseus není jen statečným mladíkem. Je velkým stratégem, psychologem a politikem.

Co  tedy karta Krále holí znamená:

 • Karta Krále holí nabádá, že bychom v sobě měli  začít rozvíjet kvality, které ztělesňuje. Nastal čas, abychom se vědomě zaměřili na nové myšlenky a směry, které přinesou velké změny v našem životě. Král holí v nás probouzí doposud nerozpoznané schopnosti vůdce.
 • Karta signalizuje příchod optimistického vůdce, nadšeného obchodníka či šlechetného člověka. Takové osoba bude netrpělivá a neustále v pohybu. Bude toužit potkávat nové lidi a zkoušet nové projekty a nápady. Tato osoba může přijít odněkud zvenku, a nebo může přijít z našeho nitra a tak se sami můžeme stát pro jiné Králem holí
 • Heslem Krále holí je “akce” a tu také karta přináší. Půjde však o akci  netradiční, zvláštní a ojedinělou, např. o  let horkovzdušným balónem kolem světa, uspořádání světové konference či postavením nemocnice v chudé části Afriky aj.
 • Pokud však Krále holí doprovází Mág, mějte se na pozoru a držte se raději zpátky. Budou se totiž dít neuvěřitelné věci a někdy zdánlivě z ničehonic.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *