Eso pohárů-Desítka pohárů

Eso pohárů-desítka pohárů

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Tato báje vypráví příběh o Psýché (v překladu duše), která byla tak nadpozemsky krásná, že na ni začala žárlit i jinak nežárlivá  bohyně lásky Afrodita. I rozhodla se bohyně tuto nepředstavitelnou krásu zničit a pomstít se. Přikázala proto svému synu Erótovi, bohu lásky, aby zranil šípem lásky srdce Psýché a ona se tak zamilovala do nejbídnějšího tvora na světě. Mezitím se otec Psýché obrátil na delfskou věštírnu, aby mu poradila, jak najít ženicha pro svou dceru. Dostal hrozivou odpověď. Měl ji vyvést ve svatebních šatech na vysokou skálu a tam si pro ni měl přijít ohavný šupinatý drak. Když Éros přiletěl ke skále provést rozkaz své matky, při pohledu na princezninu krásu se mu zatočila hlava, a on se poranil  hrotem svého šípu, který přinášel lásku. A tak se do Psýché bezhlavě a poblouzněně zamiloval. Rozhodl se proto neuposlechnout rozkazu své matky. Odvedl si Psýché do nádherného paláce, kde se jí v noci tím nejsladším hlasem na světě vyznal ze své lásky. Učinil ji posléze svoji manželkou a oba se tak těšili ze své lásky. Jedinou podmínkou, aby byli oba šťastni bylo, že ona nikdy nesměla spatřit jeho tvář. Přicházel k ní pouze v noci, za naprosté tmy, mluvil na ni sladkým hlasem a zdálo se, že nemůže být na světě šťastnější a zamilovanější pár. Psýché byla se svým životem spokojena. Nic ji nechybělo, až na stálou přítomnost jejího milovaného muže. Její  štěstí by nemělo konce, kdyby nezačala naslouchat svým dvěma sestrám, které stravovala závist. Do srdce Psýché zasévaly jedovatá slova podezření a snažily se ji přesvědčit o tom, že se před ní skrývá její manžel jenom proto, že je příšerným netvorem. Jejich naléhání bylo natolik neodbytné, až se Psýché jedné noci skutečně rozhodla, že svůj slib daný svému muži poruší. Když Erós usnul, zapálila Psyché lampu a jejím světlem osvítila doposud nespatřenou tvář svého chotě. Namísto ohavné zrůdy však spatřila obličej nejkrásnějšího mladíka na celém světě, který patřil samotnému bohu lásky. Ve svém překvapení však Psýché klopýtla  o toulec šípů, který si Erós odložil u nohou postele. Poranila se o jeden z hrotů, a její láska nabyla tak na ještě větší síle. Když však zavrávorala, na jeho nahé rameno ukápl vařící olej z lampy. Okamžitě se probudil, a když Psýché vyčetl nedostatek její víry, beze stopy se ztratil. Ve stejnou chvíli zmizel i zámek a nebohá Psýché zůstala opět zanechána v děsivé samotě uprostřed hor. Byla tak zoufalá, že se ze žalu  vrhla do nedaleké řeky. Proud vody ji však vynesl ven na druhý břeh. A tak se celá ztrápená začala toulat světem a snažila se najít svoji ztracenou lásku. Afroditin hněv ji však nepřestal pronásledovat. Nakonec nezbylo Psýché nic jiného, než bohyni vyhledat a pokořit se jí. Afrodita ji slíbila pomoc, pokud splní tři pro smrtelníka nesplnitelné úkoly. Přírodě však Psýché zželelo a seslala jí mravence, ptáky a rákosí. A tak Psýché splnila dva úkoly. Třetí úkol byl ale nejhorší. Protože Afrodita plná starosti o svého syna, který kvůli ztrátě Psyché onemocněl, pozbyla část své božské krásy, bylo posledním dívčiným úkolem sestoupit do podsvětí Háda a tam požádat vládkyni podsvětí Persefonu o trochu její krásy, kterou měla ukrýt do černé skříňky. Tu měla Psyché střežit a přinést Afroditě. Jak už ale víme z předchozích bájí, nikdo, kdo vstoupil do podsvětí, nesměl se vrátit zpátky na zem. Psýché netušila, jak se do podsvětí dostat. Usoudila, že nejrychlejší cestou do podsvětí je smrt. Vylezla proto na věž, aby se vrhla dolů. Tajemný hlas ji však v posledním okamžiku zadržel, ukázal cestu do podsvětí a poradil jí, jak překonat pekelného psa Kerbera a převozníka zemřelých Charóna.  Když konečně dorazila k Persefoně, rozplakala se. I zželela se bohyně nad žalem psýché a  byla svolná vyhovět Afroditině žádosti. Dala jí tajemnou skříňku a pomohla ji ven z podsvětí. Když Psyché opustila podsvětí, rozhodla se otevřít skříňku a vzít si z ní také trochu krásy pro sebe. Doufala, že jí to vrátí Erótovu lásku. Uvnitř však byl věčný spánek, který ji překvapil a uspal. Erós ale přiletěl k jejímu tělu a odstranil spánek s jejích víček.  Byl natolik dojat láskou a pokáním své nešťastné manželky, kterou nikdy nepřestal milovat a ochraňovat, že se vydal k Diovi, aby na něm vyžádal svolení, že se k němu může zase Psýché vrátit. Zeus nakonec svolil a povýšil Psýché ze smrtelné ženy na bohyni. Dokonce i Afroditu opustila její zášť a s krásnou Psýché se smířila. Druhá svatba obou těžce zkoušených milenců se tak už slavila na Olympu. Ze spojení Eróta a Psyché se narodila dcera nevšední krásy nazvaná jménem  Hedoné.

ESO pohárů

IMG_0015IMG_0014IMG_0016

 

Karta Eso pohárů znázorňuje např. překrásnou ženu vystupující z mořské pěny, na jejíž dlani spočívá velký zlatý pohár. Seznamujeme se tak s bohyní lásky Afroditou, která rozehrála milostný příběh mezi Erótem a Psýché. Afrodita byla velice složitou bohyní. Ačkoliv byla ztělesněním nejčistší esence ženské krásy, nejpůsobivějšího ženského kouzla a harmonie, nechyběly jí ani záporné vlastnosti. Uměla být (jak ukazuje příběh) velice žárlivá, nenávistná a záludná, marnivá a pyšná, proradná a klamající, zahálčivá i pomstychtivá. Přinášela světu radost, vášeň a lásku, ale spolu s tím i proradnost a nenávist. A v podstatě taková je i láska. Krásná a okouzlující, zraňující a ničivá zároveň.

Co  tedy karta Eso pohárů znamená:

 • Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek.
 • Afrodita, která se se zlatým pohárem pozvedá z mořských vod, znázorňuje stoupající hladinu impulsivních, nevědomých citů, jež musí být pozvednuty a kultivovány. To se projevuje jako touha navázat nový vztah, najít spřízněnou duši. Karta ale zároveň upozorňuje, že ještě nemusíme být připraveni na setkání se se svým životním partnerem.
 • Příběh jasně ukazuje, že nebýt Afrodity, nikdy by k lásce mezi Psýché a Erótem nedošlo. Vše začíná její pýchou a rozmarem. Proto karta Eso pohárů naznačuje počátek velké cesty do říše zasvěcené srdci, neboť právě srdce překypuje bohatstvím citů, které nás neomylně vedou k novému vztahu.
 • Přichází city, které nebyly ještě vědomě zpracovány, působí proto nezvladatelnou, ohromující a tajemnou silou. Na obzoru je začátek nového vztahu, ačkoliv tomu ve vnějším světě nic nenasvědčuje. V každém případě cesta lásky právě začíná
 • Setkání  s osudovým člověkem, přitažlivost k někomu nebo k něčemu (v dotazu na práci např. touha najít jiné místo, snění o daleké cestě aj., to vše ale z důvodů emocí nikoliv z prospěchu)

DVA poháry

IMG_0020IMG_0018IMG_0019

Karta Dva poháry znázorňuje první setkání Eróta s Psýché. Ona je oděna do bělostné barvy na znamení svého panenství a nevinnosti. Psýché se ocitla spoutána na skále uprostřed moře. U jejích nohou je zlatý pohár. Hledí do dálky a pokorně čeká na smrt v hrozivých čelistech draka číhajícího pod mořskou hladinou. Za jejími zády se však vznáší Erós zaplaven zlatou září. Pohár, který on drží v ruce symbolizuje pohár citu, lásku a vřelost.

Co  tedy karta Dvou pohárů znamená:

 • Dvojka vždy znamená pár, dualismus, partnerství, přátelství, dva prvky, dvě strany jedné mince, dva protiklady, prvek ženský a mužský…
 • Všechny dvojky Malých Arkán (všech barev) představují usměrnění počáteční syrové a nezvladatelné energie, kterou zastupují Esa. V případě dvou pohárů se jedná o city, lásku, přitažlivost. Panensky nezkušený a impulsivní cit, jenž si u Esa pohárů prorazil cestu z hlubin nitra, si zde nachází objekt svého zbožňování. Podobně jako si v naší báji našel Erós svoji Psýché.
 • U karty Eso pohárů někde hluboko uvnitř sebe cítíme změnu, přitažlivost do kohosi (čehosi). Karta Dvě esa nám již ukáže osobu (cestu, vývoj události), která je příčinou našeho zmatku v nitru.
 • Karta Dva poháry seznámila Eróse s Psýché a stejně tak i nám oznamuje začátek nového vztahu. U již existujícího vztahu, který prodělával krizi a rozkol, naznačuje čas smíření, znovu zasažení kouzelným šípem lásky.

TŘI poháry

IMG_0023IMG_0021IMG_0022

Karta Tři poháry znázorňuje svatbu Eróta a Psýché. Psýché stojí na skále uprostřed moře a je oděna do svatebního šatu. Její kyticí jsou neposkvrněné bílé lilie. Za jejími zády se vznáší ženich Erós, oslnivý bůh lásky. Na oslavu svatby se kolem ženicha a nevěsty vznáší a tančí nymfy, které pozvedají nad mořskou hladinu zlaté poháry.

Co  tedy karta Tří pohárů znamená:

 • Trojky Malých Arkán všech barev (symbolů) představují uzavření počátečního stádia vývoje. Začíná se otevírat nová životní etapa, neboť první část cesty mají hrdinové již za sebou. Trojka je proto kartou radosti a velkých oslav, neboť bylo dosaženo citového naplnění a byla uspokojena první touha, která je na počátku každého vztahu.  Erós a Psýché se sobě zaslíbili navzájem.
 • Karta přináší radost, naplnění, příslib šťastné budoucnosti, čas úspěchů a oslav, dosažení cíle, završení něčeho důležitého
 • Je potřeba se ale odkázat na náš příběh. Psýché se stala manželkou muže, kterého však nikdy neviděla. Psýché se doposud se svým manželem nesetkala ve fyzické podobě, doposud neuzřela jeho tvář, nepociťuje tedy pražádné pochyby.  Na počátku radosti jí zatím stačí, že bude žít s Erósem ve stavu podobném snu. On za ní bude chodit pouze v noci, aby skryl svou tvář do temnoty nočních stínů. Tento na první pohled zjevný stav “zamilovanosti” je pro lásku typický. V první fázi lásky mají partneři tzv. růžové brýle, vidí partnera takového, jakého ho chtějí mít, nikoliv jaký je ve skutečnosti.
 • Trojka pohárů zasvěcuje lidskou bytost životu a je příslibem další cesty. Panna se stává nevěstou a navždy opouští svoji panenskou nevinnost. Také tato karta představuje pouze přechodný čas radosti. Pocit štěstí slibuje karta pouze dočasně, jen na chvíli, to nejtěžší teprve přijde.
 • Z hlediska výkladu karta Tří pohárů naznačuje událost, s níž souvisí stav citového naplnění a skvělých nadějí. Může jít o sňatek, začátek milostného vztahu, narození dítěte aj. Ať až půjde o kteroukoli událost, vždy bude spojena se sférou citů. Cesta k objevování vlastního osudu však teprve začíná.

ČTYŘI poháry

IMG_0012IMG_0010IMG_0011_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_15_51

Karta Čtyř pohárů znázorňuje Psýché coby novomanželku v nádherném Erótově paláci. Psýché sedí se svými ošklivými sestrami, z nichž jedna je oděna černě a druhá červeně. Právě jí našeptávají, že její manžel musí být hrozným netvorem, když se vyhýbá slunečním paprskům a přichází k ní pouze zahalen do temné noci. Na tváři Psýché se již značí znepokojení. Před ní stojí čtyři poháry.

Co  tedy karta Čtyř pohárů znamená:

 • Čtyřky Malých Arkán všech barev (symbolů) představují nespokojenost, která má hlubší, duchovní kořeny. Ačkoliv se na první pohled zdá, že je všechno v pořádku, přesto se v duši usadilo podezření a pochyby.
 • Čtyři poháry  představují stav nespokojenosti související s citovým životem. Přes den žije Psýché v blahobytu a v noci ji navštěvuje milující, něžný manžel. A přece není spokojena. Její závistivé a nevzhledné sestry jsou svým způsobem ztělesněnými pochybami její duše. I když jsou plné nenávisti a zloby, dotýkají se skutečného problému. Poukazují totiž na zaslepenost a nevědomost Psýché, neboť ona skutečně dosud nezná podobu svého muže. Se čtyřkou pohárů se rodí první vážné zklamání z lásky. Ona si začíná uvědomovat, že něco není v pořádku, že něco přehlédla, něčemu se vyhnula. Každý v nás má v sobě podobné sestry. Na první pohled to s námi myslí špatně (alespoň jsme o tom přesvědčeni), ale nakonec  se vždy ukáže, že jejich záporné působení přineslo ovoce. Kdyby  Psýché ve své blažené zaslepenosti a ve stavu sladké nevědomosti uvízla, nikdy by ve svém růstu neučinila krok vpřed. Nikdy by nedošla absolutnímu naplnění lásky s Erótem.
 • Čtyřka pohárů je karta citové nespokojenosti a pocitu nenaplněnosti. Předvídá čas vztahové krize. Zatím spíš v náznacích. Zachycuje všechna malicherná podezření a pochyby o partnerovi, semínko nejistoty pomalu začíná klíčit.
 • Období nespokojenosti, nudy a vztahové krize. Pocity, že jsme podváděni, že se s námi přestalo počítat, jsou však často velice mylné. Většinou totiž podvádíme sami sebe svými nezralými a nereálnými očekáváními a představami.
 • Nespokojenost, rozmrzelost a deprese přichází velice pozvolna. Ačkoliv k tomu vlastně není důvod, jsme nenaplněni a zažíváme velice nepříjemný, stísněný pocit. Jakousi předtuchu těžkých chvil, které přijdou.

PĚT pohárů

IMG_0002_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_25_21IMG_0013IMG_0003_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_26_53

Karta Pěti pohárů popisuje nepříznivé důsledky zrady, které se Psýché dopustila na Erótovi. Poslechla svoje sestry, porušila svůj slib, který dala svému muži a rozsvítila v noci lampu, aby se mu podívala do jeho tváře. Pološílená nad tím, co učinila, stojí u osiřelého svatebního lože s lampou v ruce a snaží se ještě nějak Eróta zadržet. To se jí samozřejmě nepodaří, on odchází a ona se ocitá v osamění a zoufalství. Před ní leží čtaři převržené čše a jejich obsah je vylit na chladném mramoru. Jen pátý pohár zůstává nedotčen stát.

Co  tedy karta Pět pohárů znamená:

 • Pět pohárů je obdobím, kdy je vztah podroben zkoušce. Je učiněno něco, čeho se následně lituje (nemusí jít nutně o něco zlého). Zrada někdy nemusí být chápána jako zlo. Ačkoliv je zrada od milovaného člověka velmi bolestná, prorazí začarovaný kruh zaslepenosti a naivní zamilovanosti. Neboť zradit může také znamenat stát se zase sebou samým.
 • Psýché se nedopouští zrady bezmyšlenkovitě, není ani poháněna chtivostí či ziskem. Její skutek je výsledkem její touhy poznat svého partnera. Erós jí nesmyslně odpírá možnost ho zcela poznat. Jde tedy o naprosto čistý, poctivý čin, jež však vyvolá konflikt, který je nicméně nevyhnutelný, ba dokonce nutný, neboť kdyby se  Psýché zachovala jinak, zradila by sama sebe.
 • Zradíme-li druhého v jeho nereálných představách a očekáváních, vztah sice prožije zatěžkávací zkoušku, avšak je-li dost pevný, vede k prohloubená vztahu. Jestliže náš milostný, ať už zákonný či nezákonný, partner volá po tom, abychom se nepokoušeli poznat jeho pravou podstatu, ale abychom jej přijali a milovali jenom prostřednictvím role, kterou pro nás hraje, potom si o zradu zákonitě říká.
 • Jeden pohár z pěti se nepřevrhnul. Zůstal stát nedotčen. Všechno tedy není ještě ztraceno, ještě zbývá něco, na čem se dá stavět. Psýché už ví, kdo je jejím manželem, a je si jistá, že i tak ho nesmírně miluje. Ví už, jaký je ve skutečnosti, už o něm nemusí pouze snít. Teď se sice rmoutí a lituje svého skutku, zůstala sice uvězněna ve své úzkosti a samotě, ale stále má naději. A ta ji žene vpřed získat zpátky to, co ztratila.
 • Z hlediska výkladu popisuje karta Pět pohárů stav, kdy člověk lituje toho, co udělal, ale později dojde k závěru, že to tak být muselo.
 • Karta je to smutná, truchlivá a depresivní. Přináší žal, smutek, zklamání a samotu. Něco v srdci bude moc a moc bolet. Možná musí dojít k rozchodu, odloučení, možná ukazuje karta úplný konec vztahu. Vždy však záleží na tom, jak se člověk k situaci postaví. Zda se postaví výzvě čelem a uvěří naději, či nechá plný pohár bez povšimnutí stát.

ŠEST pohárů

IMG_0015_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_34_19IMG_0014_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_33_28IMG_0016_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_35_13

Karta Šest pohárů znázorňuje Psýché sedící na skále u moře, jehož poklidná hladina sahá až k obzoru. V ruce drží zlatý pohár, do něhož zamyšleně hledí. V druhé ruce má povadlé zbytky své svatební kytice bílých lilií. Na skalisku pod ní stojí na jednotlivých výstupcích dalších pět zlatých pohárů.

Co  tedy karta Šest pohárů znamená:

 • Šest pohárů znázorňuje duši plnou vzpomínek. Psýché zůstala zcela opuštěná, její manžel beze stopy zmizel, stejně tak její nádherný palác. Nezbylo jí vůbec nic, jen krásné vzpomínky. Přesto je nyní již klidná a vyrovnaná. I přes neštěstí, které ji postihlo, získala něco velmi cenného. Spatřila Eróta v jeho skutečné podobě a její láska k němu neuvadla, ale naopak dokonce vzrostla.  Šestka nepopisuje smutné a zvadlé duše. Psýché již není zoufalá jako u Pětky pohárů. Přes bolestivou ztrátu se dozvěděla mnohé o něm i o sobě, pohlédla tak hlouběji do svého nitra. Odtud pramení ten klid a vyrovnanost, kterou karta popisuje.
 • Karta mluví o vzpomínkách na šťastné chvíle, o smíření se s bolestnou ztrátou a stavu vyrovnanosti a nalezení vnitřního míru. I když není tato karta úplně šťastná, není ani úplně špatná. Je to karta duševního odpočinku, meditace a harmonie.
 • Po prožité tvrdé zkoušce přišlo období klidu. Začíná se pomalu rodit semínko naděje, odvahy jít dál a snaha čelit dalším problémům. Pomalu přichází touha získat zpět to, o co jsme přišli.

SEDM pohárů

IMG_0019_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_43_16IMG_0017IMG_0018_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_42_28

Karta sedmi pohárů vypovídá o setkání Psýché s bohyní Afroditou. Psýché před bohyní v úctě pokleká na drsné skále, aby se pokorně vzdala její absolutní božské moci nad všemi věcmi lásky. Afrodita se vznáší nad mořskou hladinou a ukazuje na sedm pohárů  vznášejících se na oblaku před ní. Chce-li Psýché získat Eróta zpět, musí splnit úkoly, které jíi bohyně určí.

Co  tedy karta Sedm pohárů znamená:

 • Karta sedmi pohárů má  dvě možná vysvětlení. První popisuje výhody i nevýhody plynoucí z výběru z příliš mnoha možností řešení v záležitostech lásky a citů. Člověk tak podléhá přehnanému optimismu a začne si stavět vzdušné zámky. Karta ale také může naznačovat  citové iluze, jež lze vnímat jako skutečnost. Mluví o klamu, mámení, citovém opojení.
 • Psýché opouští svou melancholickou náladu karty šesti pohárů a vydává se jednat. Chce svůj osud změnit a touží se znovu setkat s Erótem. Tomu chce obětovat vše. Jde tedy za bohyní Afroditou, která slíbí svoji podporu a pomoc výměnou za splnění tří nesplnitelných úkolů. Duše Psýché se v první chvíli zaraduje, neboť se zdá, že její trápení je u konce a rozřešení na dosah. Začne si v hlavě představovat, jak krásné bude zase žít se svojí láskou. Pak ale začne o tom, co se po ní žádá, intenzivně přemýšlet. Zvažuje všechny své možnosti a přemýšlí, zda je její láska k Erótovi natolik velká, aby pro něj i zemřela. Není si jistá, jak velkou oběť chce přinést.
 • Z hlediska výkladu ohlašuje karta sedmi pohárů situaci, v níž bude třeba učinit rozhodnutí týkající se citů, které určí další vývoj situace. Avšak v nepřeberném množství řešení, která se budou nabízet, musí být zvoleno jen to jediné, to pravé. A to není věru jednoduchý úkol.

OSM pohárů

IMG_0022IMG_0020_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_49_54IMG_0021_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 22_50_40

Jak už víme, Psýché se nakonec rozhodne své úkoly splnit. Karta osmi pohárů ji zachycuje v momentě, kdy vstupuje do podsvětní říše boha Háda. Jde požádat bohyni podsvětí Persefónu o skříňku s krásou pro bohyni Afroditu. Psýché odevzdaně sestupuje po schodech do podzemí a na její tváři je patrný zmatek a strach. Velice intenzivně si uvědomuje, že za tento úkol pravděpodobně zaplatí cenu nejvyšší. Za zády nechává osm plných zlatých pohárů.

Co  tedy karta Osm pohárů znamená:

 • Karta popisuje nejtěžší úsek cesty, na kterou se Psýché vydala, aby zachránila vztah, na kterém ji záleží. Nyní si již plně uvědomuje, že za splnění úkolu bude muset položit svůj život, dát tedy tu nejvyšší oběť, jakou může. Tím se dobrovolně vzdala naděje na další budoucnost, neboť z podsvětí již není cesty zpět. Přesto však ani na okamžik nezaváhá, protože Eróta miluje víc, než svůj vlastní život. Jde o rozhodnutí dalekosáhlého duchovního významu.
 • Karta mluví o odchodu do nejistoty, o změně, kterou lze chápat jako oběť, o placení za předchozí chyby, o strachu z nadcházejících chvil
 • Psýché se dostala do stavu, kdy neviděla před sebou už nic. Tento stav lze popsat výrazem.” Dostat se do slepé uličky”. Měla pocit, že je úplně jedno, co udělá. Vždy to dopadne  špatně.
 • Karta naznačuje, že se budeme sice cítit podobně jako Psýché, ale je potřeba se nevzdat. Je potřeba se podívat na situaci tak, jaká opravdu je. Uvolnit se, přestat lpět na dosavadním životě a odevzdat se vyšší moci. Tento stav často provází stavy deprese, neboť podsvětí je říší temnoty a žalu. Svou budoucnost nemůžeme v této chvíli nijak ovlivnit, musíme jen  kráčet s prázdnýma rukama vpřed k neznámému, ale víra, že to nakonec dobře dopadne nás posune vpřed.

DEVĚT pohárů

IMG_0023_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_00_25IMG_0028_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_05_19IMG_0025_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_03_03

Devět pohárů znázorňuje chvíle velké radosti. Psýché byla zachráněna  a vyvedena ven z podsvětní říše a znovu se setkala s milovaným Erótem. Na skále zvedající se z moře, na sebe Psýché s Erótem zamilovaně hledí a připíjejí si na svou lásku. Psýché je opět oděna do bílých šatů a Afrodita jim na lásku připíjí.

Co  tedy karta Devět pohárů znamená:

 • Devítka pohárů popisuje stav nejvyššího citového uspokojení a naplnění. Sen se splnil. Psýché  a Erós se nakonec v upřímné lásce znovu shledávají. Oba se na druhém dopustili zrady. A oběma byla zkouškou, jíž byl jejich vztah podroben, poskytnuta možnost poznat se navzájem i ve chvílích nejtěžších. Tento stav nejvyššího naplnění, štěstí a lásky je na rozdíl od trojky pohárů zcela zasloužený .
 • Z hlediska výkladu ohlašuje karta Devíti pohárů období radosti a uspokojení, a dokonce splnění velkého přání. Je odměnou za všechno vynaložené úsilí, odhodlání i oddanost.

DESET pohárů

IMG_0026IMG_0027_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_03_56IMG_0024_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_01_58

Deset pohárů znázorňuje povýšení Psýché ze smrtelné ženy na bohyni, aby mohla doprovázet svého božského chotě do společnosti bohů. Znovu se ocitají v nádherném Erótově paláci a drží se za ruce. Oba mají křídla jako symbol božství.

Co  tedy karta Deset pohárů znamená:

 • Deset pohárů představuje stále trvající stav naplnění a uspokojení. Radost ze setkání, kterou popisuje devítka pohárů ještě narostla. Přichází druhý sňatek Psýché a Eróta, tentokrát se však již oba důvěrně znají a jejich vztah již není založen pouze na zamilovanosti, ale na hluboké lásce a oddanosti. Tato láska již není na úrovni erotické a fyzické (sexualita, pudy), ale je na rovině duchovní.
 • Z hlediska výkladu ohlašuje karta Deset pohárů trvající pocit citového uspokojení, radost z hotového. Často zvěstuje svatbu, spojení rodiny, sloučení přátel. Harmonii, uklidnění sporů. Někdy však může naplnění také něco ukončit. Někdy po této šťastné kartě může přijít konec či krach něčeho, co je důležité, protože již bylo vše potřebné splněno. Většinou je však tato karta pozitivní.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *