Eso pentaklů – Desítka pentaklů

Eso pentaklů – Desítka pentaklů

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Daidalos byl athénským sochařem, malířem, stavitelem a vynálezcem, který postavil labyrint pro krétského krále Minóa. Báje o Daidalovi je spletitým příběhem, který svého hrdinu líčí jako složitou bytost. Nebyl totiž ani svatým, ani zlosynem, ale představoval prapodivnou směsici obou extrémů. Jeho genialita na jedné straně a nemravnost na straně druhé dokonale odpovídá symbolice pentaklů, neboli disků či mincí, neboť vypovídá o problémech, překážkách a léčkách, které nás čekají na cestě k dosažení našich ctižádostivých cílů. Pojednává o složitosti mravních zásad, jimiž by mělo být podřízeno naše pozemské usilování a snažení se všemi jeho pády.

Daidalos  pocházel z athénského královského rodu, ačkoli o jeho rodiče se vedou spory. Podle jedné verze byl s největší pravděpodobností synem Athénského umělce Eupalama. Byl vynikajícím kovářem a do umění ho zasvětila samotná Athéna. Své mládí trávil studiem a rozvíjením svého talentu a zručnosti. Dokonce se říká, že vynalezl pilu a sekeru a že byl prvním, kdo dokázal do té doby beztvarým primitivním sochám božstev vytvořit paže a nohy. Lidé mu prokazovali téměř božskou úctu. Avšak ani genialita není zárukou před lidskou slabostí. Když totiž zjistil, že jeho synovec Talós, ačkoli mu bylo teprve dvanáct let, je ve své řemeslné dovednosti nadanější a zručnější, v jeho nitru začala narůstat strašlivá závist. Na jedné straně svého synovce velice miloval, ale na straně druhé mu jeho schopnosti strašně záviděl. Byl jako mezi dvěma mlýnskými koly. Horší vlastnost a strach o svoji pověst nakonec vyhrála a Daidalos se rozhodl svého synovce navždy zbavit. Vyvedl jej na strmé skály, na nichž stála athénská Akropole a z její střechy jej svrhl dolů. Při pohřbívání jeho mrtvoly ho však někdo spatřil. Daidalos byl usvědčen a bez ohledu na své umění a zásluhy byl odsouzen k smrti. Bohové však umělce chrání a dovedou jim někdy prominout i provinění proti nejvyšším lidským zákonům. Z jejich vůle se tedy Daidalovi podařilo uprchnout a umožnili mu, aby doplul až na ostrov Krétu, kde mu král Mínós poskytl azyl. Po nějakou dobu žil v Knóssu, hlavním městě Kréty, a místní lidé ho velice uctívali. Nejenže Daidalos dostal azyl, ale i přiměřenou práci. Vytvářel pro krále rozličné architektonické skvosty a bavil královské děti nejroztodivnějšími hračkami. Na krále Mínóa pak dopadla osudová rána, o níž vypovídá karta Věž. Král Mínós urazil boha Poseidóna, když mu odmítl obětovat bílého býka, kterého si za tímto účelem na bohu vyprosil. Poseidón královu troufalost potrestal tím, že srdce jeho manželky Pásifaé naplnil vůči onomu božskému zvířeti sžíravou erotickou touhou. Pásifé se se svou chlípnou žádostí svěřila právě Daidalovi a prosila jej, aby vymyslel způsob, jak by se potají její sexuální spojení s býkem uskutečnilo. Daidalos se opět ocitl v sevření osudu. Mńós byl jeho ochráncem, příznivcem a přítelem, avšak současně si byl vědom, že to, co postihlo Pásifaé je projevem nejvyšší vůle bohů. Nakonec se Daidalos rozhodl, že splní přání bohů. Vyrobil dřevěnou dutou krávu, v níž se královna skryla a býk se s ní skutečně spojil. Když se ohyzdný Mínótaurus, dítě z tohoto spojení, narodil, všichni byli zděšeni, protože byl napůl člověkem a napůl býkem. Král Mínós si však nebyl vědom zrady Daidala a tak jej požádal, aby pro obludného Mínótaura  vybudoval stavbu , v níž by se mohl před očima  světa skrýt. Daidalos tedy vybudoval ohromný labyrint ve věži, kam byl Mínótaurus uschován. Když doplul na Krétu Théseus, aby zrůdného tvora ze světa sprovodil, zamilovala se do něj Mínóova dcera Ariadna. Opět se obrátila o pomoc na Daidala a ten již podruhé zradil svého krále. Vymyslel totiž způsob, jak by Théseus  do bludiště vnikl a přitom by z něj zase bezpečně našel cestu ven. Vyrobil pro Ariadnu klubko předlouhé zlaté nitě, se kterým Théseus vešel do hrozivého temného bludiště a její konec držela Ariadna venku před bludištěm. Díky tomu se Théseovi opravdu podařilo znovu spatřit sluneční paprsky. Tentokrát však král Mínós na Daidalovu zradu ořišel a milého Daidala v labyrintu uvěznil. Pásifaé ho však dokázala z labyrintu osvobodit. Z Kréty nebylo snadné uniknout. neboť pobřeží bylo velice hlídané a na moři byl Mínós svrchovaným pánem. Daidalos dlouho přemýšlel, jak by unikl a nakonec na to přišel.Vyrobí dvoje křídla a  i se svým synem Ikarem odletí z Kréty jako pták. Jak si řekl, tak i udělal. Sestrojil dva páry křídel z ptačích per, které pracně a důkladně slepil voskem a společně se synem vzlétl nad moře. Ale jeho syn Ikaros byl ještě mladý a nerozvážný, a tak  i přes otcovo varování toužil vyletět výš, až se přiblížil ke Slunci, které vosk roztavilo, křídla se rozpadla a Íkaros se zřítil do moře, kde utonul. Nešťastný Daidalos již neštěstí nedokázal zabránit. Letěl tedy dál na západ, zamířil na Sicílii. Po tisíci kilometrech přistál u jejích břehů a požádal krále Kókala o azyl. Byl přijat. Postavil králi výstavný palác, vyzdobený sochami a obrazy. Také zasvětil svá křídla bohu Apollónovi a postavil mu chrám se zlatou střechou. Král Mínós však nepřestal Daidala intenzivně hledat a pronásledovat. Po čase se  o Daidalově pobytu dozvěděl a vypravil se na Sicílii s válečnou flotilou žádat o jeho vydání. Kókalos se nevyjádřil, jestli Daidala vydá, ale ani obráceně. Nechal však Daidalovi volnou ruku, ten zavedl do koupelny tajné potrubí. Když dcery krále Kókalose zavedly Mínóa do lázně, Daidalos  ve vhodném okamžiku očisty krále Mínóa vpustil vařící vodu a Mínóa tak  usmrtil. Kókalos vraždu tajil, ale zpráva o ní se dostala až k Athéňanům. Ti z vděčnosti, že je zbavil úhlavního nepřítele, Daidalovi poskytli milost. A tak se Daidalos  vrátil do svého rodného města šťastný, že se zbavil svého pronásledovatele, a od té doby žil spokojeně a dosáhl požehnaného věku.

ESO pentaklů

IMG  IMG_0022  IMG_0040

Karta Eso pantaklů znázorňuje boha moří Poseidóna (někde pouze jeho ruku), jehož jsme si již dříve představili prostřednictvím karty Věž. Poseidón byl synem Titána Krona a jeho manželky Rheie, a potkal ho stejný osud jako jeho sourozence. I on byl okamžitě po svém narození spolknut svým otcem a za čas vyvržen z jeho útrob na svobodu poté, kdy dal Kronovi nejmladší z jeho dětí Zeus, vypít jed. Tehdy se rozpoutal boj bohů o vládu nad světem. Nakonec si rozdělili svět na tři díly. První díl světa připadl Diovi (též řečeno Zeusovi), který začal vládnout nad nebesy a současně se stal nejvyšším ze všech bohů. Hádovi připadla temná podsvětní říše a Poseidónovi všechna vodstva, co jich na zemi je (jezera, řeky, moře oceány…). Poseidón mohl vyvolat zemětřesení i bouře. Mezi bohy byl znám svou chtivostí, hamižností a snahou rozšiřovat své území. Byl ale také bohem plodnosti, manželem bohyně Gaie, velké Matky Země, a pánem všeho fyzického bytí. Stává se tak dokonalým ztělesněním drsné, nekultivované síly přírody, která se prostřednictvím Esa pentaklů projevuje jako příval nové tvůrčí energie, určené k tvoření v materiálním světě. Pozvedá nad hlavu minci nebo též pentakl jako znak a symbol veškerého bohatství.

Co  tedy karta Eso pentaklů znamená:

 • Eso pentaklů ohlašuje možnost, že dosáhneme materiálního úspěchu, neboť energie, která je k tomu zapotřebí, se nám nyní dostává v bohaté míře. V tomto období se také často stává, že obdržíme peníze či jiný majetek, buď dědictvím nebo výhrou či z jiného zdroje. Jak jich ale využít zatím nevíme, představa je velice nezřetelná, zahalena v oparu nevědomí
 • Finanční záležitosti stojí na pevných základech, dobré vyhlídky na obchodní podnikání
 • Slibné nové začátky v materiální nebo praktické oblasti, po nichž může být dosaženo uznání a vyšší postavení
 • Příležitost k finančním vkladům, uzavírání obchodů a nových smluv
 • Karta může značit dar, půjčku, hypotéku, finanční investici
 • Karta se nemusí vždy vztahovat pouze k financím a majetku, ale může naznačovat i počátek činností, které ve finále k materiálním záležitostem teprve povedou (např. setkání s novou osobou, nová cesta, nová práce, koupě pozemku ke stavbě nového domu aj.)

DVA pentakly

IMG_0001  IMG_0023  IMG_0041

Karta Dva pentakly znázorňuje Daidala na samém počátku jeho vzestupu. V tomto stádiu Daidalos pilně pěstuje a rozvíjí svůj talent a schopnosti, a jeho pověst zručného řemeslníka a umělce se začíná šířit po celých Athénách. Oplývá nápady, kterým okamžitě dává konkrétní hmatatelnou formu. Vynakládá velké úsilí na přípravu nových projektů, neúnavně zpracovává stále nové podněty a myšlenky a nebojí se vyzkoušet i několik různých věcí najednou. Žádný výsledek jeho projektů však není předem jistý, což vyjadřují i ostatní karty. Žonglér  žongluje se dvěma pentakly a hrozí mu, že je nechytí a mince se mu nenávratně ztratí. Jízda na vysokém kole také moc jistoty nepřináší.  Přesto v sobě mají všichni okázalou důvěru a věří, že to dokážou.

Co  tedy karta Dva pentakly znamená:

 • Karta Dvou pentaklů ohlašuje období, kdy budeme mít pro realizaci svých nových myšlenek a nápadů či projektů k dispozici nejen zdroj finančních prostředků, ale i dostatek vnitřní energie, což může být velkým příslibem úspěchu. Je však potřeba být opatrný a ve střehu zvážit všechna pro a proti.  Ne vše se vždy podaří a pak mohou být ztráty obrovské až fatální. Ano, někdy je risk ziskem, ale pokud to nevyjde…
 • Nejisté a nestabilní finance, proměnlivé finanční záležitosti, nestálost
 • Velká energie na pracovním poli, výsledky jsou však nejisté
 • Počáteční stadia rozvoje vždy provází pocit příslibu a vzrušení, ale také nejistota, zda se to podaří, je tedy cítit také napětí.
 • Nutnost zachovat si zdravý rozum a rovnováhu, předem vše důkladně promyslet

TŘI pentakly

IMG_0002  IMG_0024  IMG_0042

Trojka pentaklů, stejně jako ostatní trojky Malých Arkán, popisuje fázi počátečního ukončení. Daidalos přijímá první odměnu za svou práci. Toto stadium představuje stupeň realizace projektu, jemuž se například podobá dokončení hrubé stavby domu. Teď přichází čas na diskuzi a promyšlení dalšího plánu. První fáze projektu byla sice dokončena, ale zbývá ještě mnoho práce k jejímu úplnému skončení.

Co  tedy karta Tři pentakly znamená:

 • Karta Tří pentaklů ohlašuje období počátečního úspěchu v oblasti materiálního snažení. Přichází první zisky, avšak nejedná se o konečný výsledek, o nynější zisky lze ještě snadno přijít
 • Čas se ohlédnout zpět, zrekapitulovat stávající a pro myslet následující
 • Projekt sice ještě není dokončen, ale přesto na sebe můžeme být právem hrdí. Karta přináší uspokojení z dosaženého výsledku.
 • Cíl se už rýsuje

ČTYŘI pentakly

IMG_0003  IMG_0025  IMG_0043

Čtyřka pentaklů je též nazývána kartou LAKOMCE, neboť popisuje stav úzkostného lpění na penězích, hmotném majetku či společenském postavení. Nitro je zde v křeči, jakémsi pevném sevření, které tvůrčí energii nedovoluje plně proudit. Na této kartě Dadidalos propadne závisti a žárlivosti. Jeho dvanáctiletý synovec je zručnější a nadanější než on. Daidalos přemýšlí, co s tím udělá. Také muž sedící na své truhlici  se zoufale snaží peníze si udržet. Bojí se, aby o ně nepřišel. Není chudý, má drahý oblek, přesto úzkostlivě lpí na svém pozemském bohatství.

Co  tedy karta Čtyři pentakly znamená:

 • Karta čtyři pentakly odráží poněkud komplikovaný stav duše. Pojednává o skrblictví způsobeném úzkostným lpěním člověka na penězích, které mu však zároveň brání postupovat vpřed. Je od svého okolí izolovaný. Tento stav jde však mnohem hlouběji. Takový člověk ztrácí nejenom své blízké, ale taky sám sebe. Ztrácí důvěru v jiné i v sebe, postupně dochází jak k citové, tak i k materiální stagnaci.
 • Strach ze ztráty, přílišné lpění na majetku, zabraňování budoucím ziskům, lakomost
 • Ušetřená koruna – vydělaná koruna. Ale je to tak vždy? Opravdu  platí, že kdo šetří, má za tři? Pokud vám z této situace není úplně dobře, je třeba se nad sebou zamyslet. Tato karty přináší čas na sbírání nových sil, nové energie a nového pohledu na věc

PĚT pentaklů

IMG_0004  IMG_0026  IMG_0044

Karta Pěti pentaklů znázorňuje Daidala zahalené ho do hnědého pláště, jak se v noci krade z města, aby si zachránil holý život, ačkoli ještě včera byl jeho obyvateli pro své nadání veleben. Zanechává za sebou dílnu, která zůstává opuštěná stát. Daidalos nebyl schopen zvládnout svoji osudovou výzvu  (v jeho případě ve formě konkurence) a  nepřijal ji. Místo toho se uchýlil ke zločinu (k vraždě svého talentovaného synovce).  Nyní prchá Daidalos z Athén jako žebrák a zanechává za sebou všechno, co si za ta léta tvrdé dřiny vybudoval a čeho dosáhl. Karta Pěti pentaklů je kartou prohry a ztrát, je chladná, bolestná, smutná a trýznivá. Představuje strádání na materiální úrovni.

Co  tedy karta Pět pentaklů znamená:

 • Karta Pěti pentaklů ohlašuje období, během nějž můžeme zaznamenat finanční těžkosti nebo ztrátu. Je možné, že podobnou změnu může doprovázet i pozbytí víry v sebe sama. Je třeba jít na začátek a přemýšlet, kde se stala chyba
 • Ztráta finanční stability a materiální jistoty a s tím je úzce spojena také ztráta víry, deprese, strach, osamocení
 • Potíže mohou být vyřešeny, je však nutné se po řešení poohlédnout, vrátit se na start a začít znovu a lépe
 • Nebudeme chodit okolo horké kaše, čekají vás těžké časy, opravdu moc těžké časy

ŠEST pentaklů

IMG_0005  IMG_0027  IMG_0045

Karta Šesti pentaklů zachycuje Daidala ve chvíli, kdy skládá slib věrnosti bohatému králi Mínósovi. Ruce má sepjaté  a klečí v pokorné prosbě. Tato karta je harmonickou kartou, která popisuje stav, kdy se duši vrací víra. Daidalos dorazil na Krétu a žádá mocného krále o ochranu. Má šanci začít znovu, od začátku. Má před sebou čistý, nepopsaný list. Dobro, kterého se mu dostává od krále není odměnou za vykonanou práci, ale představuje projev laskavosti a dobrodiní od jiných. To ale není jediná symbolika karty. Váhy, které je vidět na druhých dvou kartách, jsou symbolem spravedlivého rozdělování bohatství světa. Každému se dostane, co si zaslouží, ale ne, co by chtěl.

Co  tedy karta Šest pentaklů znamená:

 • Z hlediska výkladu ohlašuje karta Šesti pentaklů situaci, v níž budeme své finanční prostředky, či hmotné jmění vůbec, dobrovolně sdílet s někým jiným, neboť nás osud povolá, abychom někomu podali pomocnou ruku, zachovali se šlechetně, případně abychom bez zábran přijali velkomyslnou službu či projev náklonnosti od někoho jiného. Důvěra v život i ve své vlastní schopnosti opět začíná naplňovat naše nitro.
 • Dělení bohatství, velkorysost, laskavost, dobročinnost
 • Číslo šest je rovnovážným číslem, které  přináší mír, harmonii a poctivost
 • Šestka pentaklů může přinést finanční bohatství v podobě daru či dědictví, ale i odměn za provedené úsilí

SEDM pentaklů

IMG_0006  IMG_0028  IMG_0046

Sedmička pentaklů popisuje situaci, v níž stojíme před těžkým rozhodnutím. Daidalos je v tomto stadiu obklopen bohatstvím a těší se králově přízni. Prožívá pocit naprostého materiálního zabezpečení. Než se mu však podařilo si tuto skvělou pozici na dvoře krále Mínóa vybudovat, musel vynaložit mnoho úsilí. Může být na to, co postavil z trosek svého osudu (Pět pentaklů), opravdu hrdý. Nyní se však Daidalos dostal na osudovou křižovatku. Od královny Pásifaé dostal životní nabídku, která mu slibuje mnohem větší odměnu, než jaké se mu kdy dostalo. Pokud nabídku přijme, může to skončit mnohem větší a dramatičtější ztrátou, než ta, z níž se teprve nedávno vzpamatoval. Přijme-li ji, zradí svého ochránce a člověka, který mu podal pomocnou ruku, zradí tím krále Mínóa. Pokud nabídku nepřijme, nesplní tím vůli bohů, zradí královnu a nezíská vytouženou odměnu. Jak si s tímto těžkým rozhodnutím poradit?

Co  tedy karta Sedm pentaklů znamená:

 • Karta Sedmi pentaklu přináší čas nelehkého rozhodnutí. Je pořeba zvážit všechna proti i všechna pro.
 • Volby a rozhodnutí týkající se pracovního života. Volba mezi známým a zatím nepoznaným

OSM pentaklů

IMG_0007  IMG_0029  IMG_0047

Osmička pentaklů představuje Daidala ještě jednou ve stadiu nového začátku. Je ve své dílně v sousedství paláce krále Kókola na Sicílii. Znovu tvrdě pracuje na rozvíjení svých schopností. Jedná se o zákonité vyústění Sedmičky pentaklů. Daidalos se ve svých úvahách rozhodl zvolit boha, a v důsledku toho byl potrestán králem Mínóem a musel opustit Krétu. A tak se mu nyní otevírá nové dobrodružství, nový začátek a s ním i nové úsilí opět získat vše, co už podruhé ztratil.

Co  tedy karta Osm pentaklů znamená:

 • Osmička pentaklů ohlašuje období, kdy se znovu stáváme učedníky vynakládajícími obrovské úsilí na získání nových dovedností a znalostí. Tato karta ztělesňuje talent, který jsme v sobě nedávno objevili, o němž jsme doposud neměli tušení a který stojí za to, abychom jej rozvíjeli. Karta může též naznačovat, že  činnost, kterou jsme se zatím zabývali jen jako svým koníčkem, se může stát naší profesí.
 • Nová výzva se nejčastěji objevuje v životním období, kdy máme dojem, že jsme pevně a bezpečně zakotveni ve své tvrdou prací vybudované přítomnosti
 • Láska k učení, zvídaví žák, učednická léta. Adept je však již dospělý a učí se z touhy po změně nebo kvůli zlepšení, ne z nutnosti.
 • Často karta ukazuje, že přichází období, kdy je pro nás změna a touha po vědění důležitější, než získané hmotné jistoty. Může jít o změnu práce, o cestu kolem světa, přestěhování se do cizí země, uzavření prosperující živnosti a odchod do jiného pracovního prostředí, rozvod přinášející hmotnou ztrátu  za účelem získání větší svobody  aj.

DEVĚT pentaklů

IMG_0008  IMG_0030  IMG_0048

Karta Devět pentaklů popisuje stav nejvyššího sebeuspokojení. Jak víme, Daidalos vsadil na nebezpečný podnik a nebál se riskovat ani tvrdě pracovat. Skutečně se mu podařilo přestát všechna nebezpečí a nyní nastala chvíle, kdy může odložit svou obyčejnou tuniku a pracovní zástěru a může se radovat ze zdárného dosažení svého cíle. Požitek z nabytého bohatství a skvělého postavení už není v žádném ohledu závislý na obdivu ostatních. To je významný aspekt této karty a znamená obrovský krok kupředu v jeho vývoji. Svůj úspěch nyní vidí ve svých očích, nikoli v očích druhých. Tím mu narostlo sebevědomí a hlubší pochopení sebe sama.

Co  tedy karta Devět pentaklů znamená:

 • Karta Devíti pentaklů zvěstuje období, kdy budeme prožívat hluboké uspokojení se sebou samými i se svými schopnostmi, jež nám umožňují dosáhnout vytyčeného úspěchu. Nejde zde však o přeceňování vlastních možností. Uspokojení je založeno na reálném zhodnocení vlastních schopností a dovedností.
 • Vychutnání si přepychu a příjemností, které úspěch přináší
 • Sklízení plodů vlastní práce, úspěch dosažený úsilím. Pochutnání si na ovoci, které jsme si sami vypěstovali
 • Na mém místě by chtěl teď být každý, ale za svůj úspěch jsem musel tvrdě platit

DESET pentaklů

IMG_0009  IMG_0031  IMG_0049

Karta Deset pentaklů znázorňuje Daidala jako starého muže. Sedí pohodlně obklopen svými dětmi a vnoučaty jako pravý patriarcha rodu. Daidalos se zde nachází ve stádiu, kdy se mu podařilo upevnit svou pozici, usadit se a založit svůj rod. Nashromáždil velké bohatství a získal moc.

Co  tedy karta Deset pentaklů znamená:

 • Karta Desítka pentaklů ohlašuje období, v němž budeme prožívat trvající uspokojení a pocit vnitřní ukotvenosti. Vytvořili jsme něco, co předáme ostatním. Může se jednat o hmotné dědictví majetku nebo o ukončení tvůrčího procesu, o dokončení nějakého díla (dostavění domu, dopsání knihy, domalování obrazu, …)
 • Položení pevných základů pro budoucí generace
 • Doba zapuštění kořenů, nákupu či zdědění nemovitosti, silná touha po založení rodiny, vytvoření uměleckého díla aj.
 • A žili šťastně až na věky
 • Stabilita a hojnost v životě

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *