Eso mečů – Desítka mečů

Eso mečů-Desítka mečů

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Báje o mykénském králi Orestovi a prokletí domu Átreů je temným příběhem sváru a krveprolití, a bezpochyby patří mezi nejpůsobivější starořecké mýty. Na jeho počátku stojí konflikt mezi dvěma protikladnými principy: mezi právy matky a právy otce. Právě tento střet, jakož i celý příběh, který o něm vypráví, dokonale ilustruje desítku mečů. Charakter mečů je bezmezně tvořivý, ale i nepokojný a svárlivý, a jejich hněv bouřlivý.

Tato báje začíná zločinem lýdského krále Tantala. Tantalos byl synem nejvyššího boha Dia. Těšil se největšímu pozemskému štěstí, jakého může člověk vůbec dosáhnout. Jeho otec, božský Zeus, ho nesmírně miloval, nejvíc ze všech svých pozemských smrtelných synů. Zahrnoval jej bohatstvím a blahobytem. Občas ho zval na Olymp, hodovali spolu, zúčastňoval se různých jednání. Není divu, že Tantalos zpychl, začal se nejprve přirovnávat k bohům, později  se na ně vyvyšovat. Postupně se dopouštěl mnoha prohřešků, ale Zeus mu to vždy odpustil. Jednoho dne však Tantala napadlo, že si prověří boží vševědoucnost. Pozval k sobě na hostinu několik bohů a připravil pro ně hroznou zkoušku. Zabil svého syna Pelopa, rozsekal jeho tělo, upravil z něho vábný pokrm a ten předložil bohům. Bohové okamžitě poznali, co je jim podáváno a jídla se ani nedotkli, jenom bohyně  Démétér, plnou hlavu smutku po nedávno unesené dceři Persefoně, bezmyšlenkovitě snědla kousek ramene. Bohové se strašně rozhněvali. Zeus  za tento hrůzný čin a za jeho pýchu vyřkl krutý ortel: nejenže bude Tantalos svržen do temné podsvětní říše boha Háda, kde bude věčně trpět nejtěžšími mukami, ale prokletí padne i na celé jeho pokolení. Podobně i prokletí rodu Atreů začíná zneužitím moci. Orestes, mladý princ a pozdější král mykénský, byl synem krále Agamemnóna a jeho manželky Klytaimnéstry. Mykénský hrad, který byl jejich domovem, obcházela hrůza ze strašlivých činů, jež páchal Agamemnónův otec a děd již po tři generace lidského rodu Átreů. Orestes sám pochopil, že neunikne temnému prokletí svého rodu, ve chvíli, kdy se ocitl před strašlivou volbou. O tom však později. Agamemnón stál kdysi v čele jako vrchní velitel achajských vojsk v bitvě mezi Řeky a Trójany. Když se však ve své nadutosti v jednom z posvátných hájů zasvěcených bohyni Hékaté chvástal, že k vítězství nepotřebuje přízeň bohů, bohyni hluboce urazil. Rozpoutala tedy v přístavu, kde jeho loďstvo kotvilo, hrozivou bouři, která jeho lodě vynesla na pevninu a tam je držela. I tu pochopil Agamemnón, jak hluboce pochybil a vydal se ho hájku prosit bohyni za odpuštění. Dostal odpověď, že mu bude odpuštěno a bouře se zase utiší a on vyhraje válku teprve až obětuje svoji dceru Ífigeneiu. Pro Agamemnóna znamenalo válečné vítězství víc, než jeho vlastní dcera. Měl přeci ještě jednu dceru Élektru. A tak oklamal svoji manželku, matku Ífigeneii , které řekl, že svou dceru provdá do Aulidy a místo toho ji obětoval bohyni Hékaté. A pak se uskutečnila bitva, ve které Agamemnón zvítězil. S bohatou kořistí se vrátil zpět do své vlasti. Tam na něho již čekala jeho manželka Klytaimnéstra.  Během manželovy nepřítomnosti  zjistila pravdu o vraždě své dcery a rozhodla se mu pomstít. Proto na něj nečekala sama. V nepřítomnosti krále ji svedl králův bratranec  Aigisthos  a teď spolu připravovali plán, jak se Agamemnóna zbavit. Aigisthos ho pozval do hodovní síně a když se hodovalo, dal znamení ukrytým vojákům, kteří ho i s jeho družinou surově zavraždili. Aigisthos dal mrtvého krále pohřbít, oženil se s jeho vdovou a prohlásil se za mykénského krále. Královrah Aigisthos vládl  jenom sedm let. Po vraždě otce  Élektra věnovala sedm let přípravě návratu domů a pomstě za zákeřnou smrt otce. Orestés, syn Agamemnóna a bratr Élektry, kterého poslala matka jako malé dítě před vraždou otce  z Mykén, zatím  dospěl. A  měl zjevení, ve kterém se mu zjevil bůh Apollón, řekl mu o smrti jeho otce a kladl mu na srdce, že musí vraždu svého otce pomstít nebo  propadne doživotnímu šílenství. A tak se mu za pomoci sestry Élektry  a staré chůvy podařilo z vyhnanství uprchnout,  nepoznán se vrátil domů a s pomocí své sestry probodl Aigistha mečem a stejně potrestal i svou zrádnou matku. Pocítil uspokojení nad potrestáním vrahů svého otce a stejně na jeho čin pohlížel i jeho lid. Ne tak bohyně pomsty Fúrie neboli Erínye, pro něž je z hlediska jejich matriarchálních zákonů vražda vlastní matky nejhorším ze všech zločinů páchaných člověkem. Ty ho neúprosně pronásledovaly svýma planoucíma očima a syčením a doháněly ho k šílenství. Zaplnily jeho nitro strašnými vidinami, před nimiž nebylo možné uniknout. Snažil se Orestés uniknout pryč, bloudil po celém Řecku, až přišel, zoufalý a vyčerpán, do chrámu bohyně Athény. Athéna se nad zuboženým mladíkem slitovala, vždyť onen zločin vraždy nespáchal ze špatnosti svého srdce, nýbrž proto, že se ocitl mezi dvěma neúprosnými, destruktivními silami, před nimiž neměl jako smrtelník úniku. Svolala porotu sestávající ze dvanácti soudců – smrtelníků, aby případ rozsoudili. Porota se rozdělila na dva tábory. Prvních šest soudců se postavilo za boha Apollóna a tvrdili, že pomsta byla jediná správná. Druhá polovina stranila Fúriím a tvrdila pravý opak. Kdo měl pravdu? To je těžké posoudit. V našem příběhu spor rozsoudila bohyně Athéna, která se přidala na stranu Orestése a bohyně pomsty si usmířila darováním své svatyně. A tak byl Orestés osvobozen a prokletí domu Atreů bylo nakonec zrušeno.

ESO mečů

IMG IMG_0010 IMG_0020

U Esa mečů se setkáváme s Athénou, bohyní spravedlnosti, s níž jsme se již jednou blíže seznámili na kartě Velké arkány Spravedlnost. A právě spravedlnost, odhalenou pravdu, odkrytou představu a  následnou radikální změnu Athéna touto kartou přináší. Karta Eso mečů ji znázorňuje jako krásnou ženu v plné zbroji. Její meč má oboustranné ostří, jedna strana může léčit, druhá zabíjet. Meč směřuje vzhůru, což symbolizuje skutečné pochopení (a tedy také vítězství), které je nutné pro zformování myšlenky,  k následnému posouzení  situace a k činu.

Co  tedy karta Eso mečů znamená:

 • Eso mečů (podobně jako všechna Esa) symbolizuje výbuch surové, nekultivované energie, která dosud nemá žádnou formu a strukturu. V případě této karty se jedná o téměř výbušné zrození nového pohledu na svět.  Tedy základny, z níž vyvozujeme všechna svá rozhodnutí okolního světa, ať se týkají čehokoli. Nová struktura vnímání ohrožuje však tu původní a tím narušuje starý řád. Proto, ačkoliv je energie Esa mečů ohromná a nabitá velkým tvůrčím potenciálem, ohlašuje počátek závažného konfliktu se sebou samým nebo se svým okolím
 • Barvě mečů přísluší živel vzduchu, který je spojen s intelektem a duševním hodnocením věci.
 • Eso mečů naznačuje blízkou radikální změnu. Na první pohled se může zdát, že vyhlídky nebudou nijak dobré, ale může přijít příjemné překvapení a z něčeho zpočátku nepříliš slibného vznikne něco velice pozitivního.
 • Přichází období sporů, konfliktů a bojů, ve kterých je nutné zaujmout nestranné rozhodnutí. Konflikty, které přijdou, mají za cíl  zajistit nový pohled na svět. Střet sám nakonec nabídne řešení, než však smír nastane, bude zmíněná kolize dvou rozdílných světů, starého a nového, nevyhnutelná, stejně tak jako boj na obhajobu nové myšlenky.
 • Nic není samo o sobě dobré nebo špatné, dokud se do toho nevloží naše myšlení
 • Tato karta přináší příležitost změnit myšlení

DVA meče

IMG_0001 IMG_0011 IMG_0021

Karta dvou mečů znázorňuje krásného mladíka Oresta, který má po levici svojí matku a po pravici svého otce.  Rodiče proti sobě stojí se skříženými meči a chlapec se pokouší zastavit jejich souboj. Za jeho zády se zvedají vrcholky hor, nad nimiž visí zlověstná mračna. Chlapec má zavřené oči, nechce vidět své rodiče v tomto postavení. I na jiných kartách je znázorněna žena (v tomto případě dcera Élektra), která má zavázané oči páskou a své dva meče se snaží držet v dokonalé rovnováze, což není zrovna jednoduché. Je plná emocí a nechce vidět tvrdou životní realitu. Všechny tyto obrazy vyvolávají napětí a strach.

Co  tedy karta Dvou mečů znamená:

 • Karta Dva meče popisuje stav ochromení, jenž nastává ve chvíli, kdy se střetnou dvě protikladné drtivé síly, které nás dostaly do slepé uličky, z níž, jak se zdá, nelze nalézt cestu ven, aniž by se nestalo něco strašného (tak jako v našem příběhu je Orestes  lapen mezi otcem a matkou)
 • Karta popisuje vnitřní napětí a nervozitu při rozhodování se, často jde o uvíznutí ve slepé uličce, nerozhodnost vedoucí ke stagnaci, nejlépe je to vyjádřeno slovy: “Klid před bouří”. Chystá se konflikt, je to cítit ve vzduchu, ale vidět ještě nic není
 • Snaha chránit se před bolestí odmítáním reality (zavřené nebo zavázané oči na kartě)
 • Střet srdce a mysli, citu a rozumu

TŘI meče

IMG_0002 IMG_0012 IMG_0022

Karta Tří mečů znázorňuje vraždu Agamemnóna ležícího v lázni. Je to smutný obraz srdce propíchnutého třemi meči. Bouřková mračna přináší hluboké zoufalství.

Co  tedy karta Tří mečů znamená:

 • Je to karta konfliktu, střetu, odloučení,  bolesti a soužení. Tento bolestivý stav duše je nutný, neboť nám otevírá oči
 • Končí náš sebeklam, který doposud bránil ke změně
 • Pomyslné prasknutí bolavého hnisavého vředu, který velice bolel a sužoval. Bolest teď vyvrcholila, ale již přichází úleva
 • Hrozící střet či konflikt se naplnil. Projevuje se bolestná, citově vyčerpávající situace, neboť došlo k odloučení. Zároveň tím ale došlo k uvolnění napětí a energie, je zde sice smutek, ale též značná úleva
 • Karta Tří mečů učí překonat bolest (především se jedná o bolest citovou), učí  žít se zlomeným srdcem, přijmout ztrátu a podrobit smutku, protože teprve potom je možné vstát a pokračovat v cestě dál

ČTYŘI meče

IMG_0003 IMG_0013 IMG_0023

Karta čtyři meče znázorňuje Oresta a jeho vyhnanství ve fáckém království. Sedí v pozici lotosového květu a medituje nad principem, který zosobňují čtyři meče. Tento obraz nepředstavuje smrt, ani se smrtí nijak nezabývá. Naopak, obraz vyvolává pocity zklidnění a vyrovnanosti, sbírání nových sil, čas samoty potřebné k přemýšlení.  Rány se začínají hojit.

Co  tedy karta Čtyř mečů znamená:

 • Odpočinek, uzavření se do sebe, rozjímání, intenzivní přemýšlení a hodnocení,  zotavování se
 • Karta Čtyř mečů radí se zastavit se, dočasně se uzavřít světu a obnovit sílu

PĚT mečů

IMG_0030 IMG_0014 IMG_0024

Karta Pěti mečů znázorňuje sedícího Oresta, jak naslouchá bohu Apollónovi, který se před ním zjevil, aby mu zvěstoval, jaká je jeho povinnost (zabít vrahy jeho otce). Je to složitá a bolestná situace, s níž se každý dříve či později setká. Porážka i vítězství něco stojí a nikdo z nich nevyjde nepoznamenán. Někdy je pak těžké určit, kdo je vlastně vítěz a kdo poražený.

Co  tedy karta Pěti mečů znamená:

 • Pětka mečů popisuje stav, kdy přistupujeme na omezení, hranice a sevření vlastním osudem a pokorně jej přijímáme
 • Nutnost přijímat hranice a omezení, pokračování v cestě
 • Karta často naznačuje překážky, které nelze překonat, a je tedy nutné se jich vyvarovat. Budete-li bojovat za něco, čeho nemůžete dosáhnout, čeká vás pouze mnoho zbytečných potíží. Někdy je lepším řešením potlačit svou hrdost a odejít
 • Vítězství s příchutí porážky

ŠEST mečů

IMG_0005  IMG_0015  IMG_0025

Karta Šesti mečů znázorňuje Oresta důstojně stojícího v mělkém člunu. Vrací se domů, vstříc Mykénám. Je šťastný, nepřemýšlí o tom, co ho doma čeká. Snaží se pouze užít si tento moment, tento jedinečný okamžik.

Co  tedy karta Šesti mečů znamená:

 • Číslo šest je spojeno s harmonií a klidem, v kombinaci s barvou Mečů však často může naznačovat budoucí možné potíže
 • Únik ze stresové situace, uvolnění napětí, období klidu a míru. Může jít o skutečný odchod z neuspokojivého prostředí do prostředí jiného, nebo o změnu vnitřní.
 • Období hledání vyšších souvislostí, pochopení
 • Nutnost využít pomoci  dostat se z nějaké situace

SEDM mečů

IMG_0006  IMG_0016 IMG_0026

Na této kartě je Orest  zahalen do svého pláště, vkrádá se, nepozorován, do svého rodného paláce. V náručí nese sedmero mečů. Cesta je temná a a vchod do paláce ještě temnější. Karta Sedm mečů  popisuje soustředění veškeré duševní energie na uskutečnění vytyčeného cíle.

Co  tedy karta Sedmi mečů znamená:

 • Význam této karty je dvojsmyslný: buď ukazuje takt a diskrétnost, snahu nikomu neublížit nebo vytáčky a lži
 • Tato karta říká, že nastává období, kdy je třeba k dosažení cíle použít cokoliv: lest, taktiku, diplomacii, důvtip, ale i zastrašování, zvyšování hlasu, vyhrožování
 • Je možné, že budete dosahovat potřebného cíle vy, nebo naopak vy budete pro někoho jiného tím cílem
 • Snaha něco utajit, před něčím se schovat
 • Kdo je tu zloděj a co vlastně krade?

OSM mečů

IMG_0007 IMG_0017 IMG_0027

Karta Osmi mečů znázorňuje Oresta, jak se ustrašeně brání nevyhnutelnému osudu. Po jeho levici stojí bůh Apollón, jeho tvář je krutě vážná a plná zloby. Po jeho pravici se krčí Fúrie, oděny do černých hávů. Apollón zastává patriarchát a Fúrie naopak matriarchát.

Co  tedy karta Osmi mečů znamená:

 • Osmička mečů popisuje stav, kdy je člověk ochromen strachem. Jde o strach odlišný od Dvojky mečů, neboť tehdy ještě Orestes nevěděl, co ho čeká. V této chvíli si je plně vědom celé situace a zná důsledky svojí volby, ať se rozhodne jakkoli. Ví, co se stane, když svou matku zavraždí a co bude naopak následovat, když odmítne násilný čin spáchat. Obě rozhodnutí znamenají prohru. U Dvojky mečů má Orestes strach ze své zlé předtuchy, neví, čeho se vlastně bojí, ale u Osmi mečů má strach už jasnou tvář
 • Omezení a zákazy, strach ze změny, období nerozhodnosti a zmatků
 • Neschopnost svobodně jednat nebo se rozhodovat neboť se obáváme důsledků svých činů a rozhodnutí. Je však přesto nutné toto rozhodnutí učinit
 • Problém se řeší lépe, když ho jasně vidíte
 • Ošemetná situace, nejednoznačné rozhodování, těžká volba.

DEVĚT mečů

IMG_0008  IMG_0018 IMG_0028

Karta Devíti mečů znázorňuje Oresta stojícího na poušti, jak se snaží zacpat si dlaněmi uši, aby se ochránil před pronásledováním Fúrií, bohyň pomsty a kletby.

Co  tedy karta Devíti mečů znamená:

 • Devítka mečů popisuje stav ochromující úzkosti a nesnesitelného strachu. Nitro dusí noční můra, obraz blížící se pohromy a zkázy, která však může být na hony vzdálena reálné skutečnosti. Přesto nepřestává člověka děsit a trýznit, neboť moc lidské představivosti je bezmezná
 • Věci ve skutečnosti nejsou tak zlé, jak by se mohlo zdát. Hrůza a utrpení existují pouze v mysli, nikoli v reálném světě. Proto je karta známa jako karta nočních můr

DESET mečů

IMG_0009  IMG_0019 IMG_0029

Karta Deseti mečů znázorňuje bohyni Athénu stojící před třemi krčícími se Furiemi, je klidná, ale vyzařuje z ní odhodlání zabránit Fúriím v dalším Orestově pronásledování. Trýzeň a muka, kterými Fúrie doposud trápily mladého prince, se drží za hradbou deseti mečů. Orestes padl vyčerpáním do bezvědomí. Blíží se konec jeho útrap.

Co  tedy karta Deseti mečů znamená:

 • Karta Deset mečů popisuje ukončení určité fáze, období či zkušenosti, konec stavu, slibná vidina pozitivní budoucnosti
 • Tato karta má obdobný význam jako karta Smrt ve Velké Arkáně, přináší konec něčeho a zároveň začátek nového
 • Uzavření obtížné životní fáze, konec je sice bolestivý, ale přináší poznání i útěchu
 • Díky bohu už je to za mnou, přichází konec, kapitulace

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *