Eso holí-Desítka holí

Eso holí-desítka holí

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Tato báje vypráví příběh o Iásónovi a Zlatém rounu, což byla kůže s vlnou ze zlatého berana, která se stala symbolem královské moci a později důvodem velké výpravy Argonautů do země Kolchidy. Hlavní hrdina Iáson se musí v boji spoléhat pouze na své vlastní schopnosti, důležitější než síla bude jeho racionální myšlení.

Mocný král Athamás, vládce V Orchomenu v Bojótii, měl se svou manželkou Nefelé, bohyní oblaků, dvě děti:  Frixa a Hellé. Jednoho dne však král svoji manželku zapudil, protože se mu velice líbila krásná  dcera thébského krále Inó. Když se Nefelé vrátila do nebe, otec se znovu oženil. Macecha Inó však byla posedlá nenávistí vůči svým nevlastním dětem. Nenáviděla je a strojila úklady tak dlouho, až Athamás nakonec souhlasil s tím, aby obě děti byly obětovány a země tak uchráněna před hrozbami neúrody a hladu, který hrozil vypuknout. Když  vedl děti k obětnímu oltáři, zasáhla bohyně Nefelé. Poslala do Orchomenu velkého berana se zlatým rounem, jenž byl darem od samotného Dia. Byl obdařen rozumem, mluvil lidskou řečí a uměl létat vzduchem jako pták. I vzal tento kouzelný beran  na záda Frixa a jeho sestru Hellé a odletěl s nimi daleko na východ. Za letu nad mořskou úžinou mezi Evropou a Asií se však Hellé na zádech berana neudržela a spadla do mořských hlubin. Frixos ji nemohl již nijak zachránit, ale na její paměť nazval vody, v nichž zahynula, Helliným mořem. Frixus měl větší štěstí. Na zlatém beranu dorazil až do daleké Kolchidy pod Kavkazem u Černého moře. Tam obětoval berana svému ochránci, samotnému Diovi a zlaté rouno daroval tamnímu králi Aiétovi, který se Frixa po všech strádáních ujal. Aiétés zavěsil rouno na vysoký strom v posvátném háji boha války Area a dal ho hlídat strašnému, nikdy neusínajícímu drakovi. Na stráži byli ještě dva býci s kovovými rohy a ohnivými nozdrami. A proč taková opatření? Protože známý věštec Aiétovi řekl, že bude žít a kralovat pouze tak dlouho, pokud bude vlastnit zlaté rouno. Mezitím Frixův otec Athamás byl z vůle bohyně Héry stižen šílenstvím, v němž zabil svého prvního syna s Inó Learcha. Druhého syna mu Inó  vyrvala a na útěku se s ním vrhla z vysokého útesu do moře. Tam ji přijaly nymfy a Zeus z ní učinil mořskou bohyni. Frixovi se v nové vlasti Kolchidě  nejprve dařilo dobře, byl oblíben a stal se dokonce zetěm krále Aiéta. Oženil se s jeho dcerou Chalkiopé. Spolu pak měli čtyři syny. Po Frixově smrti se však k nim jejich děd Aiétés choval natolik zle a krutě, že se odhodlali k útěku, chtěli se navrátit do Orchomenu, rodiště svého otce. Při plavbě po moři se dostali do bouře a ztroskotali u ostrova Arétie. Tam je našli Argonauté a vzali je zpět do Kolchidy. Vůdce Argonautů byl Iáson, který si od tohoto dobrého skutku sliboval, že mu Frixovi synové pomohou získat zlaté rouno. Proč? Iásón byl synem dědice  iólkského trůnu krále Aisona. Protože se ale narodil krátce poté, kdy byl připraven Peliem, bratrem Aisona, o trůn, prohlásil Aison z obavy o osud svého syna před Peliem, že Iáson je mrtev a tajně ho odnesl do hor, kde jej svěřil moudrému Kentauru Cheironovi , který vychoval před ním již mnoho reků. Cheirón dal chlapci jméno Iáson a naučil ho všemu, co do života potřeboval: zacházet s mečem a kopím, střílet z luku, hrát na lyru a chovat se, jak se na královského syna patří. Když bylo Iásonovi 20 let, vrátil se do Iólku, aby získal zpět vládu. Již v té době mu byla nápomocna bohyně Héra,  která v podobě stařenky požádala, zda by ji přenesl přes vodu. Iásón ji přenesl, ale ztratil přitom jeden sandál.  Od té chvíle se stal Héřiným miláčkem. Peliás se zalekl a v prvním okamžiku slíbil Iásonovi vrátit trůn, protože se bál muže s jednou botou. Takový muž mu měl podle proroctví přinést smrt. Později si však stanovil podmínku, že Iásón musí vykonat hrdinský čin, a to přinést mu zlaté rouno. Domníval se totiž, že jde o zcela nesplnitelný úkol. A tak Iásón shromáždil tehdejší velké řecké hrdiny, bylo jich asi padesát, nechal postavit velkou loď Argó  a odplul skutečně do Kolchidy. A jak už víme, na cestě mimo jiné zachránil vnuky krále Aiéta. Když všichni dosáhli břehů Aiétovy říše, požádal Iásón krále, aby mu rouno daroval. To král samozřejmě udělat nechtěl. Naštěstí pro Iásóna se do něj zamilovala Aiétova dcera, mocná čarodějka Médeia (to Héra podplatila boha lásky Eróta, aby vystřelil svůj kouzelný šíp lásky do srdce krásné Médeie), která mu pomohla přemoci draka i býky střežící rouno. Pak vyzvala Iásona, aby rychle odplul pryč a po chvíli přemlouvání jela s ním.  Cestou se Iásón s Médeiou oženil. Cesta zpět byla snad ještě strastiplnější než cesta pro zlaté rouno. Nakonec se jim však s pomocí bohů podařilo vrátit se do Iólku. Peliás dle očekávání svůj slib nedodržel a opět odmítl Iásónovi vrátit trůn. Iáson navíc zjistil, že právě Pelias zavraždil jeho otce a tak v něm vzrostla touha po pomstě. Požádal o pomoc Médeiu, která svými kouzly přiměla Peliovy dcery, aby svému otci prořízly hrdlo. Iáson měl cestu k trůnu volnou a stal se králem Iólku. Vítězství mu však stouplo do hlavy a on začal toužit po ještě větší moci. Byl natolik posedlý svou ctižádostí, že se rozhodl získat další královský trůn stůj co stůj. Vyhlédl si Kreontovu dceru Galuku a rozhodl se s ní oženit a tím získat  nástupnictví na trůn. Dokonce  získal souhlas Glauky i jejího otce. Když to ale  sdělil Médeii, její láska se proměnila v hlubokou nenávist. Zavraždila nejen Glauku, ale i své dva syny, které mu přivedla na svět, aby Iásóna utrápila žalem nad jejich ztrátou. A Iásón? Báje vypráví, že neštěstí, které jej postihlo, ho zbavilo touhy žít a kralování se pro něj stalo břemenem. Médeia mu jeho vlastní vinou vzala veškerou přízeň i přátelství, zavřela se před ním všechna města i paláce. Stal se psancem, opuštěný bloudil ještě dlouhá léta, dokud si ho nenašla smrt. Jedenkrát spatřil svou bývalou loď Argó vytaženou na břeh. Když se uložil k odpočinku v jejím stínu, aby vzpomínal na zapadlou slávu svého mládí, zetlelá záď lodi se zřítila a Iásona pohřbila pod svými troskami.

ESO holí

IMG_0043IMG_0042_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_53_00IMG_0044_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_54_10

U Esa holí se setkáváme s nejvyšším bohem Diem, jenž nejenže stojí na počátku Iásónovy výpravy za zlatým rounem, ale současně je hybnou silou celého příběhu. Právě Diovo posvátné zlaté rouno si musí hrdina báje vydobýt. Zlaté rouno zde symbolizuje tvůrčí vizi a nespoutaného ducha. Nová idea prozatím nemá přesné obrysy, doposud nebyla jasně zformulována. Jsme na začátku příběhu a  Iásón ještě ani přesně netuší, za jakým cílem se žene, avšak jeho nitro již naplňuje hluboký nepokoj a současně pocit, že se v něm něco nového rodí, že se začíná otvírat životu.

Co  tedy karta Eso holí znamená:

 • Eso je (ostatně jako všechna esa) číslem důležitého začátku, ještě však není vidět jasný obrys, není vytyčen cíl, energie nedostala přesnou formu. Hole souvisejí s elementem  ohně, který je nositelem tvůrčí představivosti a má mnoho podob. Může přinášet světlo a život, nebo může všechno spálit na popel
 • Příslib naplněného úsilí, i když poněkud vzdálený, naděje a cíl, ke kterému je třeba směřovat
 • Mocný příliv energie a nadšení pro nový projekt, nový obchod, nové učení, nové nápady a vize
 • Jakýpak velký třesk – stačí jen maličká jiskřička, která stvoří celý svět. Využít příležitost a vyjádřit svojí vůli
 • Hole představují statečnost, odvahu a odhodlání, lidskou touhu a vůli

DVĚ hole

IMG_0046_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_59_41IMG_0045_PerfectPhoto.cz_2018-01-06 23_59_04IMG_0047

Karta dvou holí znázorňuje mladíka stojícího před jeskyní kentaura Cheiróna. Je připraven vydat se na cestu do Iólku, aby převzal zpět svůj trůn. Vzadu za ním stojí Cheirón a přemýšlí, zda má zastavit mladíka, či ho nechat jít. Iáson se vydává na svojí cestu, ale ještě netuší, co bude jeho úkolem a cílem. Je poháněn vpřed svojí intuicí, rozum je zatím schován v pozadí.

Co  tedy karta Dvě hole znamená:

 • Dvojka holí (ostatně jako všechny dvojky) usměrňuje surovou a poněkud nezkrotnou energii Esa.  Dvojka říká, že energie Esa  začíná dostávat  konkrétnější formu a tvar.
 • Rodí se uvědomění si nového cíle, vize je definována, ačkoliv dosud není zcela jasné, jak bude uskutečněna.
 • Počátek uskutečňování cíle, první fáze projektu byla započata, byl udělán první krok. Cestu provází čisté myšlenky a touha
 • Dvojka naznačuje prvotní váhání, jistou míru nejistoty, ale také silnou vnitřní potřebu vykročit vpřed, i když není jisté, kam jít

TŘI hole

IMG_0001_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_07_29IMG_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_06_26IMG_0002_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_06_56

Iásón dorazil do města. Na noze má jednu botu, druhou cestou ztratil. Tím stvrdil dávnou věštbu. Stojí hrdě a žádá trůn, na který má nárok. Jeho první část pouti byla dokončena. Cítí se být vítězem, je na sebe hrdý. To ale nebude mít dlouhé trvání. Iásón se dozví úkol, který musí splnit, aby získal svůj vytoužený cíl.

Co  tedy karta Tři hole znamená:

 • Trojka (ostatně jako všechny trojky) představuje zakončení počáteční fáze vývoje. Byl dokončen proces, během něhož dostala původní tvůrčí idea své konkrétní obrysy. Je důvod k radosti, neboť vše, jak se zdá, běží podle plánu
 • Prvotní uspokojení se rychle mění v neklid, protože je nutné se brzy vydat na další cestu. Druhá fáze projektu čeká. Nyní je již cíl zcela jasný, úkol má jasné obrysy, plán je jasně vytyčen
 • Dosavadní úsilí je odměněno, ale cíl nebyl dosažen. Během další dlouhé cesty může být vše získáno nebo také ztraceno
 • Hole stále mluví o tvůrčím projektu, takže už víme, co chceme získat (maturita, vysokoškolský diplom, novou prosperující firmu, napsat knihu, uskutečnit cestu kolem světa, postavit dům aj.) a také jak to získat. To samo o sobě je velké vítězství. Teď ale přijde ta těžší fáze. Dokončit cíl.

ČTYŘI hole

IMG_0004IMG_0003IMG_0005_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_12_12

Iásón se svými druhy dokončil stavbu lodi, která mu umožní dosáhnout cíle. Je to okamžik plný radosti a slávy. Je to okamžik sklizně a zasloužené odměny. Teď už hrdinovi nic nebrání si dojet pro zlaté rouno, cíl své cesty.

Co  tedy karta Čtyři hole znamená:

 • Tak jako všechny čtyřky i tato přináší odměnu a odpočinek. Výzva, kterou tvůrčí idea představovala, byla přijata. Sladké ovoce čeká, až bude sklizeno. Podobně jako Trojka pohárů i tato karta má důvod k radosti a oslavám, ale tato karta má mnohem hlubší opodstatnění, neboť zde je více vidět konkrétní snažení a práce. Bylo zde vynaloženo více námahy a úsilí. První velká zkouška dopadla dobře.
 • Karta znamená čas oceňování dosažených úspěchů a čas radostných oslav. Je dobré si tento čas užít a odpočinout si. Je nutné v tento čas nabrat novou sílu. Je potřeba otevřené gratulace a veřejného uznání všem, kteří se na projektu podíleli. Bude všech těchto lidí zapotřebí, protože čas velkého boje ještě nepřišel. A v boji pak bude každé přátelství placeno zlatem

PĚT holí

IMG_0007IMG_0006IMG_0008

Karta Pěti holí znázorňuje velký souboj Iásóna s drakem, který u zlatého rouna drží stráž. Drak je velice silný soupeř, chrlí oheň a jeho mocné tělo pokrývají šupiny jako brnění. Je nepřemožitelný. Iásón se proti němu staví spolu s bojovníky ozbrojen pouze zapálenými holemi, čímž vytváří dojem předem prohraného souboje.

Co  tedy karta Pět holí znamená:

 • Pětka holí zobrazuje boj. Tvůrčí idea se střetla s pozemskou realitou, kterou představuje běsnící drak. Drak je odpradávna považován za symbol prazákladních, primitivních sil země, které vždy a za všech okolností odolávají změně.
 • Karta značí potíže, odklady a frustrace, napjatý a hořký souboj. Tento souboj však není fyzický, není zde prolita žádná krev, hole nejsou ostré zbraně. Pětka holí předpovídá bitvu, kterou je potřeba spíš protrpět a přežít, než skutečně vyhrát. Karta předvídá spíš nespokojenost a frustraci, rozladěnost, nejde však o skutečnou hrozbu či nepřátelství. Život staví naší cestě k cíli překážky, ne však ničivé a zlé. Je to jen velké množství drobností, které se nedaří zdolat a které mohou ve svém konečném výsledku vést ke vzdání se a k předčasnému ukončení cesty.
 • Drak na kartě představuje materiální překážku, skutečnou tvrdou realitu, kterou je potřeba zdolat. Právě proto je potřeba věnovat větší pozornost požadavkům a potřebám našeho materiálního světa.
 • Karta může naznačovat stav hluboké apatie a deprese, neochotu jít dál, neochotu něco měnit

ŠEST holí

IMG_0010IMG_0009_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_22_26IMG_0011

Karta šesti holí znázorňuje vítězství Iásóna nad drakem. Hrdina pozvedá zlaté rouno na znamení svého triumfu. Za ním stojí jeho spolubojovníci, kteří se také radují.

Co  tedy karta Šest holí znamená:

 • Šestka holí představuje vítězství a triumf, uznání a slávu, souboj byl ukončen a vítěz získal svou odměnu (zlaté rouno). Karta však také ukazuje opojné chvíle obdivu ze strany lidí, kteří teprve nyní mohou plně pochopit a pocítit konkrétní tvůrčí myšlenku. Hodně o ní slyšeli a snažili se ji někteří i pochopit, ale teprve nyní ji opravdu vidí, je hmotná v podobě vítězné odměny.
 • Veřejné uznání a úcta, úspěch a obdiv okolního světa, vítěz je sám se sebou spokojený a sám sebe si cení, pocit naplnění, dosažení cíle
 • Všichni provolávejte slávu vítězi

SEDM holí

IMG_0013_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_27_09 (1)IMG_0012IMG_0014_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_30_40

Po opojném vítězství přichází další boj. Karta sedmi holí  znázorňuje bitvu mezi Iásónem a Aiétem, kolchidským králem, z níž musí Iásón vyjít jako vítěz, má-li být zlaté rouno navráceno zpět do Diovy svatyně v Iólku.

Co  tedy karta Sedm holí znamená:

 • Podobně jako karta Pěti holí i Sedmička holí symbolizuje boj. V tomto případě se však jedná o rovnocenný boj muž proti muži, nikoliv o nerovnou konfrontaci s neznámými silami, jejichž ztělesněním byl v našem případě drak. Zlaté rouno  představující ideu bylo vyrváno z dračích drápů, nyní se o ni ale rozpoutal konkurenční boj
 • Soupeření, odpor, napjatá doba, nutnost zachovat si chladnou hlavu a být ostražitý
 • Boj může probíhat na poli osobním i obchodním (pracovním), je nutné si své předchozí vítězství ubránit, nenechat si ho vzít
 • Sedmička holí představuje výzvu, která má prověřit naše schopnosti. Je potřeba ukázat, jak jsme schopni bojovat zato, čeho jsme již dosáhli a co jsme již vytvořili. Nikdo nebude nikdy litovat toho, kdo v konkurenčním boji prohrál jen proto, že měl kdysi dobrý nápad, který sice započal, ale nebyl ho schopen zrealizovat. Vítěz bere vše.

OSM holí

IMG_0017IMG_0015IMG_0016

Karta osmi holí znázorňuje návrat Iásóna a jeho druhů zpět do Kolchidy. Hrdinům se podařilo bezpečně uniknout před pronásledováním krále Aiéta. Loď doprovázejí hrající si delfíni. Také na jiných kartách jsou vystřelené hole do vzduchu symbolem vítězství podobně jako je vystřelen ohňostroj.

Co  tedy karta Osm holí znamená:

 • Pozitivní doba plná energie, vhodná ke konání a k dobrodružství
 • Konec období překážek a frustrace (což symbolizuje karta Pěti holí), plány uzrávají, přichází nápady, jak dokončit dosavadní snažení
 • Uskutečnění plánované cesty, sny se stávají skutečností, optimismus, přichází čas k dokončení velkých věcí
 • Každá vystřelená hůl na kartě symbolizuje tvůrčí nápad, myšlenku a energii, velkou představivost. Je potřeba jen vybrat to pravé. Jakmile se však jednou rozhodneš, vystřelíš šíp (hůl), zmáčkneš spoušť, není již cesty zpět, nelze to vrátit. Je proto nutné nejdříve přemýšlet a teprve pak jednat

DEVĚT holí

IMG_0019IMG_0018_PerfectPhoto.cz_2018-01-07 00_36_25IMG_0020

Karta Devíti holí znázorňuje poslední zkoušku, v níž musí Iásón a jeho druhové obstát. Musí v bouři proplout známou úžinou Bospor, kterou střežily Symplégady, dvě obrovské skály. Teprve pokud se mu podaří dovést loď ke břehu a úspěšně zakotvit, může přinést zlaté rouno před krále Peliase a tím získat vysněný trůn. Pokud však bouří nepropluje, utopí se i se zlatým rounem a cíle nedojde.

Co  tedy karta Devět holí znamená:

 • Těžké období musí být překonáno silou a odhodláním. Skryté síly se projevily právě v momentě, kdy to již nikdo nečekal
 • Boj, který karta ukazuje, není bojem o nová území, o nové cíle. Je to spíš snaha uhájit si již získané. Tentokrát jsou potřeba oprášit již získané zkušenosti a dovednosti (Iásón řídil svoji loď již mnohokrát v bouři a neměl s tím nikdy problém, tak proč by to nezvládl také nyní? Protože teď byl již velice unavený a vyčerpaný. Měl pocit, že už nemůže dál. Že je u konce svých sil. Přesto v sobě musel najít ještě sílu úspěšně zakotvit aby dokončil svoji pouť.  A přesně to karta devíti holí vyžaduje.).
 • Období zkoušek, splácení daní, odražení nepřátel, dokončení cíle
 • Nutnost ovládat se, mít sebekázeň, být silný
 • Devítka holí předpovídá čas nejhlubšího vyčerpání, únavy, pocitu neschopnosti jít dál. Vše (příroda, lidé, zdraví atd.) se spiklo proti tomu, aby byl cíl dokončen.
 • Když už nemůžeš, můžeš ještě třikrát.
 • Než bouře udeří, stihneme sotva zabednit okna a dveře

DESET holí

IMG_0022IMG_0021IMG_0023

Iásón svého cíle dosáhl. Přinesl zlaté rouno a získal trůn. Ale nebyl se svým dílem spokojen, toužil získat víc. A to se mu vymstilo. Je známo, že kdo chce moc, nemá nakonec nic. A tak i Iásón o všechno svojí hloupostí a nenasytností přišel. Karta Deset holí znázorňuje Iásóna sedícího na pláži ve ztrouchnivělém vraku svojí lodi Argó. Sedí  sehnut pod tíhou hořících holí, které svou vahou spočívají na jeho ramenou a zádech.

Co  tedy karta Deset holí znamená:

 • Nutnost přijmout své závazky, pochopit a rozpoznat své hranice, nepropadat zoufalství, ale poprat se se svými zkušenostmi, ať jsou dobré či zlé
 • Karty znázorňují v různém provedení útisk a podřízenost, přitom je ale zřejmé, že se do této situace dostal trpící sám. Nikdo ho k ničemu nenutí ani nenutil, on sám se pro tuto cestu rozhodl, a musí tedy za nastalou situaci přijmout zodpovědnost. Nikdo mu nebrání dané místo opustit, svazky holí odložit
 • Karta Deseti holí naznačuje, že byla překročena hranice, což vyvolalo současnou neúnosnou situaci. Ukazuje, co se stane, pokud odmítneme říci “ne” jiným  nebo sobě. Výsledkem takového jednání je celkové přetížení – fyzické, duševní a emocionální
 • Oheň je živel nadšení a optimismu, který má sklon přehlížet zemské problémy. Takové přehlížení však vede ke zhroucení všeho, čeho jsme dosáhli
 • Karta varuje před tím, zda jsme si nevzali na svá bedra více, než jsme schopni unést. Měli bychom se některých věcí vzdát, aby mohl být obnoven tvůrčí proces lidského ducha. Jedině tím může začít nová životní fáze
 • Karta sice není moc dobrá, ale je poučná. Tíživé období zase pomine, znovu přijde nový začátek. Desítka holí vyzývá k tomu, aby došlo k pochopení událostí a rozhodnutí, jež vedly k současné nepříjemné situaci. Radí, abychom toto poznání využili a svítili si jím na svou další cestu životem
 • Co člověka tíží víc: známá minulost nebo nepoznaná budoucnost?

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *