Malá Arkána

Malá Arkána

Čtyři karetní barvy Tarotu, které jsou symbolizované poháry, holemi, meči a pentakly, popisují různé zkušenosti  ve čtyřech životních sférách. Každá barva Malých Arkán je rozdělena do dvou skupin. Esa až desítky popisují zkušenosti všedního dne. Čtyři královské barvy (Páže, Rytíř, Královna a Král) ztělesňují lidské charakterové typy (struktura lidské osobnosti).

Poháry:

 • odpovídají živlu vody, z níž povstal veškerý život
 • voda neustále plyne, uniká a neustále se mění její tvar- podobně je tomu i s city, které poháry představují
 • city se proměňují v závislosti na situace
 • 14 karet pohárů tedy popisuje vývoj citů během celého lidského života
 • Eso-desítka pohárů popisuje báje o Erótovi a Psyché, což je milostný příběh odrážející všechna stádia a základní zkušenosti ve vztazích

Hole:

 • odpovídají živlu ohně, který vznikl podle bájí z ničeho, aby proměňoval vše, čeho se dotkne
 • oheň je nestálý, neustále mění svou formu
 • hole umí dát svým představám fyzickou formu a jako kouzelná hůl Mága dokážou proměnit sny na předměty hmotného světa
 • 14 karet holí popisuje vývoj představivosti a tvůrčího myšlení
 • Eso-desítka holí vypráví mýtus o Iásonovi a Zlatém rounu, kde musí zvítězit tvůrčí duch nad všemi omezeními hmoty

Meče:

 • odpovídají živlu vzduchu
 • vzduch je neviditelná substance, podobně jako je neviditelný Olymp se svými bohy, a přesto právě zde vznikly všechny zákony světa
 • meče symbolizují mysl, myšlení a různé úrovně rozumu
 • 14 karet mečů popisuje vývoj racionálního myšlení, neboli rozumu, nejen s jeho přednostmi, ale i nástrahami, které mohou o rozum člověka připravit
 • Eso-desítka mečů vypravuje báji o Orestovi a prokletí rodu Átreů, jež je příběhem, který v sobě skrývá lidskou mysl. Jsou zde nastíněny konflikty, hádky i usmíření, je zde konfrontován mravní zákon a nejhlubší lidské principy.

Pentakly:

 • odpovídají živlu země
 • země, to je bájná hlína, ze které podle báje vznikl první člověk a do hlíny se zase každý člověk po smrti vrátí
 • hlína ztělesňuje archetyp veškeré hmoty
 • 14 karet pentaklů popisuje vývoj našeho vztahu k hmotnému světu
 • Eso-desítka pentaklů nás provede mýtem o Daidalovi, který se zrodil do nedokonalého těla a musel se naučit mnoho dovedností ve světe hmotných forem

Jednotlivá čísla Malé Arkány mají tento základní význam:

 • Esa: nové začátky
 • Dvojky: dualita, rovnováha, vztah, volba
 • Trojky: tvořivost, rozvoj
 • Čtyřky: stabilita, struktura, organizace, stagnace
 • Pětky: konflikt, ztráta, chaos, příležitost
 • Šestky: komunikace, řešení problémů
 • Sedmičky: rozjímání, hodnocení
 • Osmičky: pohyb, rychlost, síla
 • Devítky: kompromis, možná stagnace, nasycení
 • Desítky: završení, ukončení díla

Jsou ve výkladu zastoupeny:

 • Esa, Dvojky a Trojky: situace je v rané fázi vývoje
 • Čtyřky, Pětky a  Šestky: situace je v průběhu
 • Sedmičky, Osmičky a Devítky: Situace se blíží ke konci
 • Desítky: Situace je ukončená a završená

 Každá karta má jak kladný, tak i záporný význam. Zde je jen velice stručný význam jednotlivých čísel Malé Arkány spojené s jednotlivými živly:

Eso znamená vždy nějakou příležitost nebo počátek. Jde však spíš o intuici, jakýsi pocit či náznak, protože začátek ještě nemá konkrétní podobu ani směr

 • Eso pohárů znamená touhu navázat nový vztah, najít spřízněnou duši, počátek velké cesty do říše zasvěcené srdci. Někde hluboko uvnitř sebe cítíme změnu, přitažlivost do kohosi (čehosi). 
 • Eso holí znamená tvůrčí představivost, nadšení pro nový projekt
 • Eso mečů znamená zrození nového pohledu na svět, příležitost změnit myšlení
 • Eso pentaklů ohlašuje možnost, že dosáhneme materiálního úspěchu

 Dvojky představují usměrnění počáteční syrové a nezvladatelné energie, kterou zastupují Esa

 • Dvojka pohárů ukáže osobu (cestu, vývoj události), která je příčinou našeho zmatku v nitru
 • Dvojka holí říká, že energie Esa  začíná dostávat  konkrétnější formu a tvar
 • Dvojka mečů  popisuje vnitřní napětí a nervozitu při rozhodování se, střet srdce a mysli, citu a rozumu
 • Dvojka pentaklů přináší nejisté a nestabilní finance, proměnlivé finanční záležitosti

Trojky  představují uzavření počátečního stádia vývoje. Začíná se otevírat nová životní etapa, neboť první část cesty mají hrdinové již za sebou. 

 • Trojka pohárů značí, že se Panna  stává nevěstou a navždy opouští svoji panenskou nevinnost.  Stav citového naplnění a skvělých nadějí. 
 • Trojka holí značí, že první část projektu je úspěšně dokonče dokončena 
 • Trojka mečů přináší konec našeho sebeklamu, který doposud bránil ke změně, jde o kartu konfliktu a střetu
 • Trojka pentaklů zvěstuje, že přichází první zisky, avšak nejedná se o konečný výsledek, o nynější zisky lze ještě snadno přijít

Čtyřky představují nespokojenost, která má hlubší, duchovní kořeny. 

 • Čtyřka pohárů  předvídá čas vztahové krize, zatím spíš v náznacích.
 • Čtyřka holí přináší rekapitulaci a přemýšlení o projektu, zhodnocení získané odměny a odpočinek před další prací
 • Čtyřka mečů přináší čas na uzavření se do sebe, rozjímání a meditaci
 • Čtyřka pentaklů pojednávají o skrblictví způsobeném úzkostným lpěním člověka na penězích

Pětky jsou číslem, které přináší první zkoušku a souboj s něčím, co nemůžeme ovlivnit (vyšší síla)

 • Pětka pohárů přináší krizi ve vztahu, která může vyústit v dočasnou nebo trvalou ztrátu 
 • Pětka holí  říká, že se  tvůrčí idea střetla s pozemskou realitou, což přináší potíže a krizi
 • Pětka mečů zvěstuje vítězství s příchutí porážky
 • Pětka pentaklů ohlašuje období, během nějž můžeme zaznamenat finanční těžkosti nebo ztrátu

Šestky přináší čas na odpočinek před další cestou

 • Šestka pohárů znázorňuje duši plnou vzpomínek na šťastné chvíle, smíření se s bolestnou ztrátou 
 • Šestka holí přináší dočasné vítězství, projekt již není pouhým snem, má jasnou podobu,všichni ho již  vidí, nese první výsledky
 • Šestka mečů zvěstuje únik ze stresové situace, uvolnění napětí, období klidu a míru. 
 • Šestka pentaklů ohlašuje situaci, v níž budeme své finanční prostředky či hmotné jmění  dobrovolně sdílet s někým jiným. Je čas na dobročinnost

Sedmičky podobně jako pětky přináší také boj a zkoušky, ale tentokrát se odehrávají v našem nitru

 • Sedmička pohárů ohlašuje situaci, v níž bude třeba učinit rozhodnutí týkající se citů
 • Sedmička holí  představuje výzvu, která má prověřit naše schopnosti dokončit projekt
 • Sedmička mečů ukazuje buď takt a diskrétnost, snahu nikomu neublížit nebo vytáčky a lži
 • Sedmička pentaklů přináší volbu a rozhodnutí týkající se pracovního života. Volba mezi známým a zatím nepoznaným

Osmičky jsou číslem  změny v našem nitru, které přicházejí na základě předchozích zkušeností a také je do jisté míry číslem naší karmy. Často právě osmička určuje, jak se situace devítek a desítek dovivine

 • Osmička pohárů mluví o nejistotě ve vztahu a o placení za předchozí chyby, o strachu z nadcházejících chvil
 • Osmička holí říká, že plány projektu uzrávají do konečné podoby, je potřeba učinit kroky k jeho zakončení
 • Osmička mečů zvěstuje neschopnost svobodně jednat nebo se rozhodovat neboť se obáváme důsledků svých činů a rozhodnutí
 • Osmička pentaklů  přináší dobu, kdy je pro nás změna a touha po vědění důležitější, než získané hmotné jistoty

Devítky pomalu směřují k cíli, ale ten je zatím pouze vidět v dáli, cesta k němu bude ještě složitá

 • Devítka pohárů popisuje stav nejvyššího citového uspokojení a naplnění, radost ze setkání či (někdy dočasného)
 • Devítka holí přináší skryté problémy projektu právě v momentě, kdy to již nikdo nečekal
 • Devítka mečů popisuje stav ochromující úzkosti a nesnesitelného strachu, který je hluboko v nás, ale věci ve skutečnosti nejsou tak zlé, jak si myslíme
 • Devítka pentaklů přináší vychutnání si přepychu a příjemností, které úspěch přináší

Desítky přináší završení, ukončení, které může být dobré i špatné

 • Desítka pohárů  trvající pocit citového uspokojení, uklidnění sporů a trvalá harmonie ve vztahu, nebo též trvalý rozchod
 • Desítka holí přináší dosažení cíle (projektu) na úkor někoho či něčeho ( rodiny, přátel, zdraví atd.)
 • Desítka mečů zvěstuje uzavření obtížné životní fáze, konec může být sice bolestivý, ale přináší poznání i útěchu
 • Desítka pentaklů zvěstuje touhu pro položení pevných základů pro budoucí generace, doba zapuštění kořenů, nákupu či zdědění nemovitosti, silná touha po založení rodiny, vytvoření uměleckého díla aj.

 Karty královské, mezi něž patří Páže, Rytíř, Královna a Král, se již nezabývají vzorci zkušeností a událostí, ale ztělesňují lidské charakterové typy

 • Pážata: jsou ještě téměř dětmi, zastupují někoho, kdo potřebuje poradit nebo kdo může naopak poskytnout podporu, jež bude hrát určitou roli ve vývoji dané situace. Nemají výrazný či dalekosáhlý vliv, nejsou stálí a spolehliví. Jsou mladí, nezkušení, mají společnou zvědavost, nedůvěru, odvahu i strach.
 • Rytíři: jsou zcela oddaní hledání svatého grálu, kterým se pro ně může stát cokoliv. Jsou to mladí muži, co neustále někam spěchají, neuvěřitelně se soustředí na svůj cíl a jsou téměř slepí k tomu, co se okolo nich děje. Při sledování svých cílů můžou za sebou zanechat pěknou spoušť. Milují akci. Představují rychle probíhající události nebo prudké změny.
 • Královny: ze všech dvorních karet právě královny touží nejvíce pomáhat. Mají k tomu potřebnou moudrost i moc. Signalizují čas vnitřního růstu nebo transformace.
 • Králové: lidé s autoritou či pravomocemi. Jsou ze všech královských karet nejméně ovlivnitelní.

Podrobnější popis karet najdete na stránkách karet Malé Arkány.

Mytický Tarot

Výklad karet

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *