Citáty ve francouzštině

Citáty ve francouzštině

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky. 

“Qu’importe que nous empruntions des itinéraires différents pourvu que nous arrivions au même but.” “Nezáleží na tom, jestli půjdeme různými cestami, pokud dosáhneme stejného cíle.” (Gandhi)
“L’heure qui vous a donné la vie l’a déjà diminuée. “Čas, který vám dal život, se už zmenšil.” (Seneca)
“Il ne faut pas appeler richesses les choses que l’on peut perdre.” “Nesmíme nazývat bohatstvím věci, které můžeme ztratit.”(Leonardo da Vinci)
” Offrir l’amitié à qui veut l’amour, c’est donner du pain à qui meurt de soif. “ “Nabízet přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chléb tomu, kdo umírá žízní.”
“Après la mort, il n’y a rien, et la mort elle-même n’est rien.” “Po smrti není nic a samotná smrt není nic.” (Seneca)
“Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses.” “Všechno, co uděláte, bude směšné, ale je důležité, abyste to udělali.” (Gandhi)
“L’homme a créé des dieux ; l’inverse reste à prouver.” “Člověk stvořil bohy; opak je třeba prokázat.” (Serge Gainsbourg)
“Si j’étais Dieu, je serais peut-être le seul à ne pas croire en moi.” “Kdybych byl Bůh, mohl bych být jediný, kdo ve mne nevěří.”(Serge Gainsbourg)
 “Une petite impatience ruine un grand projet.” “Trocha netrpělivost zničila velký projekt.” (Confucius)
“Moins on possède, moins on désire.” “Čím méně máme, tím méně chceme.” (Gandhi)
“La mort est bien lourde pour celui qui meurt trop connu des autres mais inconnu de lui-même.” “Smrt je velmi těžká pro toho, kdo umírá a příliš dobře známá ostatním, ale neznámá nám samotným.” (Seneca)
“La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents.” “Příroda dělá muže podobné, život je odlišuje.” (Confucius)
“L’une des plus grandes douleurs est d’aimer une personne que tu ne peux pas avoir.” “Jednou z největších bolestí je milovat někoho, koho nemůžete mít.”
“Là où il y a la peur, il n’y a pas de religion.” “Tam, kde je strach, neexistuje žádné náboženství.” (Gandhi)
“La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre.” “Život je tajemstvím, které se musí žít, není problémem, který je třeba vyřešit.” (Gandhi)
“L’erreur n’est pas crime.” “Chyba není zločin.” (Seneca)
“Une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être vécue.” “Život bez zkoušky nemá cenu žít.” (Socrates)
“Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse.” “Všechna špatnost má svůj zdroj ve slabosti.” (Seneca)
“Dieu ne t’apparaît pas en personne mais en action.” “Bůh se vám nezjeví osobně, ale v činu.” (Gandhi)
“Une femme qu’on aime est toute une famille.” ” Žena, kterou milujeme, je rodina.”(Victor Hugo)
“Une vie malheureuse est plus insupportable que la mort.” “Nešťastný život je mnohem nesnesitelnější než smrt.” (Seneca)
“Il est difficile de dire adieu lorsqu’on veut rester, compliqué de rire lorsqu’on veut pleurer, mais le plus terrible est de devoir oublier lorsqu’on veut aimer. “Je těžké se rozloučit, když chcete zůstat, těžké se smát, když chcete plakat, ale nejstrašnější věc je zapomenout, když chcete milovat.” (Antoine De Saint-Exupery)
“La vraie faute est celle qu’on ne corrige pas.” “Skutečná chyba je ta, která není opravena.” (Confusius)
“Seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient. “Pouze ten strom, který utrpěl útoky větru, je opravdu energický, protože v tomto boji posílily jeho kořeny.” (Seneca)
“Ma vie est mon seul enseignement.” “Můj život je mé jediné učení.” (Gandhi)
“L’amitié se finit parfois en amour, mais rarement l’amour en amitié. “Přátelství někdy končí láskou, ale jen zřídka končí  láska přátelstvím.”
“La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents.” “Zlatým pravidlem chování je vzájemná tolerance, neboť nikdy stejně nepřemýšlíme, vidíme jen část pravdy a to z různých úhlů.” (Gandhi)
“C’est la vie qui nous apprend et non l’école.” “Je to život, který nás učí, ne školy.” (Seneca)
“Les gares et les aéroports ont vu plus de baisers sincères que les mariages.” “Letiště a nádraží viděly víc polibků než manželství.”
“L’amour c’est comme la guerre, facile à démarrer, difficile à finir… et impossible à oublier.”Láska je jako válka, je snadné ji začít, těžké ji skončit … a nemožné na ni zapomenout.”
“Le tort commun des malheureux est de ne jamais vouloir croire à ce qui leur est favorable.” “Častou chybou nešťastníka je nikdy nevěřit, co je pro něj příznivé.” (Seneca)
“On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux. “ “Dobře vidíme jen srdcem. To podstatné je pro oči neviditelné.” (Antoine De Saint-Exupery)
“A l’instant où l’esclave décide qu’il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent.” “V okamžiku, kdy se otrok rozhodne, že už nebude otrokem, jeho řetězy padnou.” (Gandhi)
“Un nain a beau se tenir sur une montagne, il n’en est pas plus grand pour cela.” “Trpaslík může stát na hoře, přesto  ale není vyšší.” (Seneca)
“Qui donne vite donne deux fois.” “Kdo rychle dává, dvakrát dává.” (Seneca)
“La haine tue toujours, l’amour ne meurt jamais.” “Nenávisti vždy zabíjí, láska nikdy neumírá.” (Gandhi)
“Parfois on a besoin que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur. “ “Někdy potřebujeme chybějící věci proto, abychom si uvědomili jejich skutečnou  hodnotu.”
“Si quelqu’un s’éloigne de toi, laisse le partir. Ton destin n’est jamais lié à quelqu’un qui te quitte. Ça ne veut pas dire que c’est une mauvaise personne, ça signifie simplement que sa part dans ton histoire d’amour est terminée. “Pokud vás někdo opouští, nechte ho jít. Váš osud není nikdy spojen s někým, kdo vás opouští. To neznamená, že je to špatný člověk, znamená to, že jeho podíl na vaší lásce je u konce.”
“Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux.” “Učení bez myšlení je marné. Myšlení bez učení je nebezpečné.” (Confucius)
“Le coupable est celui à qui le crime profite.” “Vinník je ten, komu zločin profituje.” (Seneca)
“Le mal vient de ce que l’homme se trompe au sujet du bien.” “Zlo pochází z toho, že člověk se v dobru mýlí.” (Socrates)
“Dans un coeur troublé par le souvenir, il n’y a pas de place pour l’espérance. “Neexistuje žádné místo pro naději v srdci, které se trápí vzpomínkami.”(Alfred Musset)
“Homme et femme, aucun d’eux ne peut vivre sans l’aide indispensable de l’autre.” “Muž a žena, žádný z nich nemůže žít bez nepostradatelné pomoci druhého.” (Gandhi)
“Si tu aimes deux personnes en même temps, choisis la deuxième. Car si tu aimais vraiment la première, tu n’aurais pas craqué pour la deuxième.” “Pokud milujete dva lidi najednou, vyberte druhou osobu. Protože pokud by jste opravdu milovali první, nikdy byste se do druhé nezamilovali.“ (Johnny Depp)
“Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.” “Neexistuje příznivý vítr pro ty, kteří nevědí, kam jdou.” (Seneca)
“Le monde est fatigué de la haine.” “Svět je unavený nenávistí.” (Gandhi)
“On doit aimer son prochain comme soi-même ; ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu’il nous fît.” “Člověk musí milovat svého bližního jako sebe samého; nedělej mu proto to, co bys nechtěl dělat sobě.” (Confucius)
“Vivre sans amour n’est pas vivre, et vivre dans l’amour sans souffrir est impossible.”Žít bez lásky není život,  žít v lásce bez bolesti  je nemožné.” (Henri Frédéric Amiel)
“Nous avons les défauts d’autrui dans l’oeil et les nôtres dans le dos.” “Máme v oku vady ostatních a naše máme v zádech.” (Seneca)
“Celui qui sait obéir saura ensuite commander.” “Ten, kdo ví, jak poslechnout, pak bude moci  sám ovládat.” (Confucius)
“La sagesse commence dans l’émerveillement.” “Moudrost začíná v úžasu.” (Socrates)
“La vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail.” “Život bez náboženství je životem bez zásad a život bez principu je jako loď bez kormidla.” (Gandhi)
“La joie est en tout ; il faut savoir l’extraire.” “Radost je ve všem; jen musíte vědět, jak ji extrahovat.” (Confucius)
“Celui qui ne sait pas se taire, il ne sait pas non plus parler.” “Ten, kdo neví, jak mlčet, neví, jak mluvit.” (Seneca)
 “En amour il n’est rien d’impossible, sois patient, parfois indifférent, et l’impossible devient possible.” ” V lásce nic není  nemožné, buďte trpěliví, někdy lhostejní a nemožné se stane možným.”
 “Parfois, je souhaite redevenir un enfant, les genoux écorchés sont plus faciles à soigner qu’un coeur brisé.” Někdy se chci znovu stát dítětem, protože rozbitá kolena se  léčí lépe než zlomené srdce.”
“Le père qui n’enseigne pas ses devoirs à son fils est autant coupable que ce dernier s’il les néglige.” “Otec, který neučí  povinnostem svoje syny, je stejně vinný, jako kdyby je zanedbával.” (Confusius)
“La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur.” “Život je jako příběh; nezáleží na jeho délce, ale na jeho hodnotě.” (Seneca)
 “Il est impossible d’aimer une seconde fois ce qu’on a véritablement cessé d’aimer. “Je nemožné milovat podruhé to, co jsi opravdu přestal milovat.” (Francois De La Rochefoucauld)
“Le vrai démocrate est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays, et finalement celle de l’humanité toute entière.” “Skutečným demokratem je ten, kdo nenásilným způsobem brání svou svobodu, tedy svou zemi a nakonec i celé lidstvo.” (Gandhi)
“L’expérience est une bougie qui n’éclaire que celui qui la porte.” “Zkušenost je svíčka, která osvětluje pouze toho, kdo ji nosí.” (Confucius)
“Un ami peut vous aimer pour votre intelligence, une maîtresse pour votre charme, mais une famille vous aime sans raison, parce que vous êtes né en elle, et morceau de sa chair. “Přítel vás může milovat pro vaši inteligenci, milenka pro vaše kouzlo, ale rodina vás miluje bez důvodu, protože jste se v ní narodili a jste část jejího těla.”
“Le coq est roi sur son fumier.” “I kohout je králem na svém hnoji.” (Seneca)
“Refuser d’aimer par peur de souffrir c’est comme refuser de vivre par peur de mourir.”Odmítnout milovat ze strachu z utrpení je jako odmítnout žít kvůli strachu ze smrti.”
“Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours.” “Žijte, jako kdybyste zítra zemřeli. Učte se, jako byste měli žít navždy.” (Gandhi)
“Le temps ne guérit pas toujours la douleur, mais il t’apprend seulement à vivre avec.”Čas ne vždy vyléčí bolest, ale naučí vás, jak s ní žít.”
“Chaque jour je t’aime davantage, aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain. “Každý den tě miluji víc, dnes více než včera a mnohem méně než zítra.”
“Essayer d’oublier quelqu’un que tu aimes, c’est comme essayer de te rappeler de quelqu’un que tu n’as jamais connu.” ” Snažit se zapomenout na někoho, koho milujete, je jako snažit se zapamatovat si někoho, koho jste nikdy nepoznal.”
“Je suis assez mature pour te pardonner, mais pas assez stupide pour te faire confiance à nouveau.” “Jsem dost zralý na to, abych ti odpustil, ale ne tak hloupý, abych ti znovu věřil.”
“Les misères de la vie enseignent l’art du silence.” “Utrpení života učí umění ticha.” (Seneca)
“Chaque femme mérite un homme qui ruine son rouge à lèvre et non son mascara. “Každá žena si zaslouží člověka, který by jí zničil rtěnku ale ne její řasenku.”
“Nos cicatrices ont le mérite de nous rappeler que le passé n’a pas été qu’un rêve.”Naše jizvy nám  připomínají, že minulost není pouhý sen.”
“Une image vaut mille mots.” “Obrázek stojí za tisíc slov.” (Confucius)
“Quiconque a entendu les cris d’un animal qu’on tue ne peut plus jamais manger de sa chair.” “Každý, kdo slyšel výkřik zabitého zvířete, už nikdy nemůže jíst jeho tělo.” (Confucius)
“De n’importe où on peut s’élancer vers le ciel.” “Odkudkoli se můžete dostat do nebe.” (Seneca)
 “La plus grande erreur est de garder des personnes dans ta vie plus longtemps qu’elles ne le méritent”. Největší chybou je udržet lidi ve svém životě déle, než si zaslouží.”
“Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous.” “Začněte změnou toho, co sami chcete změnit kolem vás.” (Gandhi)
“Loin des yeux, loin du coeur.” “Daleko od očí, daleko od srdce” (u nás známe jako Sejde z očí, sejde z mysli)
 “Il n’y a qu’une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser : la peur de l’échec.”Existuje jen jedna věc, která činí sen nedosažitelným: strach z neúspěchu.”
 “Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées. “ “Existuje mnoho věcí, které se zdají nemožné, dokud je nevyzkoušíš.”
“Si vous voulez que l’on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même.” “Pokud chcete zachovat si své tajemství, nejbezpečnější je udržet si ho sami v sobě.” (Seneca)
“Un homme doit-il se marier ? Quoi qu’il fasse, il se repentira.” “Má se člověk oženit? Cokoliv udělá, bude činit pokání.” (Socrates)
“L’amour c’est comme une cigarette. Ça brûle et ça monte à la tête, ça pique aux yeux, ça fait pleurer, et ça s’envole en fumée. “ “Láska je jako cigareta. Hoří a stoupá do hlavy, štípe do očí, způsobuje, že pláčeš a pak vyletí do vzduchu.”
“J’ai appris à vivre sans toi, mais je ne sais pas comment vivre sans nos mémoires.” Naučil jsem se žít bez tebe, ale nevím, jak žít bez našich vzpomínek.”
“Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidité.” “Na světě je dost všechno, aby to uspokojilo potřeby člověka, ale nestačí to uspokojit jeho chamtivost.” (Gandhi)
“Plus on aime, plus on souffre. “Čím víc milujeme, tím více trpíme.
“Le discours est le visage de l’âme.” “Řeč je tváří duše.” (Seneca)
“Le silence est un ami qui ne trahit jamais.” “Ticho je přítel, který nikdy nezradí.” (Confucius)
“Ne verse jamais de larmes pour quelqu’un qui ne sera pas là pour les essuyer. “ “Nikdy nedávej slzy tomu,  kdo tam nebude, aby je utřel.”
“On dit souvent s’il t’aime il reviendra mais s’il t’aime, il ne part pas. “Často se říká, že pokud tě miluje, vrátí se, ale pokud tě miluje, nikam neodejde.”
“Mieux vaut ton absence que ton indifférence. “ “Je lepší vaše nepřítomnost než vaše lhostejnost.”(Serge Gainsbourg)
“Ça prend une minute pour remarquer quelqu’un, une heure pour l’apprécier, une journée pour l’aimer, mais une vie pour l’oublier.”Trvá jen chvíli, než si někoho všimneme, za hodinu si ho vážíme, za den ho budeme milovat, ale za celý život na něj nezapomeneme.”
“La preuve du pire, c’est la foule.” “Důkazem toho nejhoršího je dav.” (Seneca)
“Il y a deux baisers que je n’oublierai jamais, le premier et le dernier que tu m’as donné. “Jsou dva polibky, na které nikdy nezapomenu, první a poslední, které jsi mi dal.”
“Que faites-vous lorsque la seule personne qui peut vous faire arrêter de pleurer est celle qui vous fait pleurer ?”Co dělat, když jediným člověkem, který vás může utěšit od pláče, je ten, kdo vás rozplakal?”
“Ce qui est possible mérite d’avoir sa chance. “Co je možné zaslouží si šanci.” (Albert Camus)
“Personne ne peut porter longtemps le masque.” “Nikdo nemůže  dlouho nosit masku.” (Seneca)
“Qui commence à aimer, doit se préparer à souffrir.” Kdo začíná milovat, musí se připravit trpět.”
“Aujourd’hui j’ai peur de vivre, demain j’aurai peur qu’on m’oublie. “Dnes se bojím žít, zítra se budu bát zapomenutí.”
“La vie c’est comme la bicyclette…La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.” “Život je jako cyklistika …Život je jako kolo, musíte jet dopředu, abyste neztratili rovnováhu.”(Albert Einstein)
“Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.” “Vyberte si práci, která vás baví a nebudete muset pracovat ani jeden den svého života.”(Confucius)
“La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité.” “Život je růže, kde každý okvětní lístek je iluze a každý trn je skutečností.” ( Alfred de Musset)
“Tout art est une imitation de la nature.” “Všechno umění je napodobenina přírody.” (Seneca)
“Qui a la même vision du monde à vingt ans qu’à cinquante, a perdu trente ans de sa vie.” “Kdo má stejnou vizi světa ve věku dvaceti let i v padesáti, ztratil třicet let svého života.” (Mohammed Ali)
“Dans les romans, l’amour c’est merveilleux, parce que là, le héros a toujours toutes les qualités dont rêvait l’héroïne. Tandis que dans la vie !… Quelle déception !” “V románech je láska nádherná, protože tady hrdina má vždy všechny vlastnosti, o kterých hrdinka snila. Zatímco v životě! … Jaké zklamání!” (Simone Bussières)
“La vie est tout simplement un mauvais quart d’heure composé d’instants exquis.” “Život je prostě špatná čtvrthodina složená z nádherných okamžiků.” (Oscar Wilde)
“Un père n’est pas celui qui donne la vie, ce serait trop facile, un père c’est celui qui donne l’amour.” “Otec není ten, kdo dává život, to by bylo příliš snadné, otec je ten, kdo dává lásku.” (Denis pane)
“Le bon juge condamne le crime sans haïr le criminel.” “Dobrý soudce odsoudí trestný čin, aniž by nenáviděl zločince.” (Seneca)
“Un homme qui a faim n’examine pas la sauce.” “Hladový muž neprohlíží omáčku.” (Socrates)
“Lorsque nous critiquons, il faut le faire avec une humilité et une courtoisie qui ne laisse subsister aucune amertume.” “Když kritizujeme, musíme to udělat s pokorou a zdvořilostí, která nezanechává hořkost.” (Gandhi)
“Le but de notre voyage, de notre quête est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie.” “Účelem naší cesty, našeho úsilí je uspět v odhalení tajemství věcí života.”(africké přísloví)
“Le monde entier est un théâtre, Et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles.” “Celý svět je divadlo a všichni muži a ženy jsou jen herci. A v našem  životě hrajeme každý mnoho rolí.”(William Shakespeare)
“Le langage de la vérité est simple.” “Jazyk pravdy je jednoduchý.” (Seneca)
“Sentir, aimer, souffrir, se dévouer, sera toujours le texte de la vie des femmes.” “Cítění, milování, trpění a věnování se bude vždy textem ženských životů.”(Balzac)
“Rêver, c’est le bonheur ; attendre, c’est la vie.” “Sníst je štěstí; počkat je život.” (Victor Hugo)
“La vie est comme un arc-en-ciel : il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.” “Život je jako duha: je to déšť a slunce co  dělají barvy.”(Ramaiya)
“Il y a deux choses qui abrègent la vie : la folie et la méchanceté.” “Existují dvě věci, které zkracují život: šílenství a zloba.” (Baltasar Gracian)
“Que de fois nous mourons de notre peur de mourir.” “Jak často zemřeme na strach ze smrti.” (Seneca)
“Dans un monde où l’information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous car il détruit les défenses immunitaires de sa victime.” “Ve světě, kde jsou informace zbraní a kde je to dokonce i kód života, chová se pověst jako virus, nejhorší ze všech, protože ničí imunitní systém své oběti.” (Jacques Attali)
“Un pas à la fois me suffit.” “Jeden krok najednou je pro mě dost.” (Gandhi)
“Entre la vie et la mort, il n’y a qu’un pas, entre la tristesse et le bonheur, il y a une route infinie.” “Mezi životem a smrtí existuje jen jeden krok, mezi smutkem a štěstím je nekonečná cesta.” (Michel Linh)
“Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté.” “Když slova ztrácejí svůj význam, lidé ztrácejí  svoji svobodu.” (Confucius)
“Le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix.” “Odvaha je cena, kterou život vyžaduje za mír.”(Amelia Earhartová)
“Y a-t-il une vie après la mort ? Seulement Jésus pourrait répondre à cette question. Malheureusement il est mort.” “Existuje život po smrti? Pouze Ježíš mohl odpovědět na tuto otázku. Bohužel je mrtvý.” (Coluche)
“Ne dis pas toi-même ce que tu ne veux pas entendre d’un autre.” “Neříkejte, co nechcete slyšet od druhých.” (Seneca)
“L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation.” “Nevědomost vede ke strachu, strach vede k nenávisti a nenávist k násilí. To je rovnice.”(Averroes)
“En réalité il existe autant de religions que d’individus.” “Ve skutečnosti existuje tolik náboženství, kolik je jednotlivců.” (Gandhi)
“Le bonheur c’est le plaisir sans remords.” “Štěstí je potěšením bez výčitek.” (Socrates)
“Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au coeur des hommes avec plus d’efficacité que la femme ?” “Pokud je nenásilí lidským právem, budoucnost patří ženám. Kdo může apelovat na srdce lidí účinněji než ženy?” (Gandhi)
“La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée.” “Vítězství dosažené násilím se rovná porážce, protože je momentální.”(Gandhi)
“La crainte de la guerre est encore pire que la guerre elle-même.” “Strach z války je ještě horší než samotná válka.” (Seneca)
“La tendresse est plus forte que la dureté, l’eau est plus forte que le rocher, l’amour est plus fort que la violence.” “Jemnost je silnější než tvrdost, voda je silnější než kámen, láska je silnější než násilí.” (Hermann Hesse)
“La violence est le dernier refuge de l’incompétence.” “Násilí je poslední útočištěm nekompetentnosti.” (Isaac Asimov)
“La violence de la femme est dans ses charmes.” “Násilí ženy je v jejím kouzlu.” (Jean-Jacques Rousseau)
“La violence est une forme de faiblesse.” “Násilí je forma slabosti.” (Dominique Rocheteau)
“Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l’insensé le demande aux autres.” “Moudrý se ptá sám sebe na příčinu svých chyb, blázen se ptá ostatních.” (Confucius)
“Toute la vie n’est qu’un voyage vers la mort.” “Celý život je jen cesta k smrti.” (Seneca)
“Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions.” “Nemůžu dělat nic pro někoho, kdo se neptá.” (Confucius)
“De sa naissance à ses 18 ans, il faut qu’elle ait de bons parents. De 18 à 35 ans, il faut qu’elle ait un physique agréable. De 35 à 55 ans, il lui faut de la personnalité. A partir de 55 ans, il lui faut de l’argent.” “Od narození do věku 18 let musí mít dobré rodiče. Od 18 do 35 let musí mít krásnou postavu. Od 35 do 55 potřebuje být osobnost. Od 55 let potřebuje peníze.” (Sophie Tuckerová)
“On ne devrait jamais se fier à une femme qui avoue son âge. Une femme qui dit son âge est incapable de garder un secret.” “Nikdo by neměl nikdy důvěřovat ženě, která přiznává svůj věk. Žena, která přiznává svůj věk, nedokáže zachovat tajemství.” (Oscar Wilde)
“L’âge est une donnée biologique socialement manipulable et manipulée.” “Věk je biologický údaj, který je společensky manipulovatelný a manipulovatelný.” (Pierre Bourdieu)
“Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon.” “Krutý člověk ke zvířatům nemůže být dobrý člověk.” (Gandhi)
“On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités.” “Velikost národa může být posuzována podle toho, jakým způsobem jsou zde zvířata ošetřována.” (Gandhi)
“Pour qui s’y est préparé et s’y attend le malheur n’a rien de déconcertant.” ” Každý, kdo je připraven a očekává ho, není neštěstí znepokojující.” (Socrates)
“L’homme est le seul des animaux à croire à des dieux.” “Člověk je jediné zvíře, které věří v bohy.” (Plato)
“Les animaux, eux, ont une pureté que l’homme a définitivement perdue.” “Zvířata mají čistotu, kterou člověk určitě ztratil.” (Brigitte Bardot)
“Les animaux sont des amis tellement agréables – ils ne posent jamais de questions, ils ne font aucune critique.” “Zvířata jsou tak pěknými přáteli – nikdy se nevyptávají, nekritizují.”(George Eliot)
“Les animaux sont les anges de cette terre. “ “Zvířata jsou anděly této země.” (Peruánské přísloví)
“J’ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et maintenant je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux.” “Dala jsem své mládí a krásu mužům, nyní dávám svou moudrost a zkušenosti zvířatům.” (Brigitte Bardot)
“De tous les animaux qui s’élèvent dans l’air, Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer, De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome, Le plus sot animal, à mon avis, c’est l’homme.” “Ze všech zvířat, která létají ve vzduchu, která chodí po zemi nebo plavou v moři, z Paříže do Peru, z Japonska do Říma, je nejhloupějším zvířetem, podle mého názoru, člověk.”(Nicolas Boileau)
“L’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible.” “Přátelství je vždy výhodné, láska je někdy škodlivá.” (Socrates)
“La force réside dans l’absence de crainte, et non dans la quantité de chair et de muscle que nous avons dans notre corps.” “Síla spočívá v nepřítomnosti strachu, ne v množství masa a svalů, které máme v našem těle.” (Gandhi)
“Les êtres humains sont les seuls animaux dont j’aie réellement peur.” “Lidé jsou jediná zvířata, kterých se opravdu bojím.” (George Bernard Shaw)
“Ceux qui désirent le moins de choses sont les plus près des dieux.” “Ti, kdo touží po nejmenších věcech, jsou nejblíže k bohům.” (Socrates)
“La non-violence est la loi de notre espèce tout comme la violence est la loi de l’animal.” “Nenásilí je zákonem našeho druhu, stejně jako násilí je zákonem zvířat.” (Gandhi)
“Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.” “Když je člověk hladový, je lepší ho naučit lovit, než mu dát rybu.”(Confucius)
“Le ciel et la terre sont en nous.” “Nebe a země jsou v nás.” (Gandhi)
“Il faut toute la vie pour apprendre à vivre.”Trvá celý váš život, než se naučíte žít.” (Seneca)
“L’hymne de la haine ne profite pas à l’humanité.” “Hymna nenávisti nedává prospěch lidstvu.” (Gandhi)
“Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines.” “Lidé, kteří neznají svou minulost, původ a kulturu, jsou jako strom bez kořenů.” (Marcus Garvey)
“Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère.” “Bůh nemohl být všude, a tak vytvořil matku.” (židovské přísloví)
“Dieu a donné une soeur au souvenir et il l’a appelée espérance.” “Bůh dal sestru vzpomínce a nazval ji nadějí.”(Michelangelo)
“Si dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.” “Pokud  bůh neexistuje, bude muset být vymyšlen.” (Voltaire)
“Souviens-toi qu’au moment de ta naissance tout le monde était dans la joie et toi dans les pleurs. Vis de manière qu’au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie.” “Pamatujte, že v době vašeho narození se všichni radovali a ty jsi plakal. Žijte tak, aby v okamžiku vaší smrti všichni plakali a ty jsi se smál.” (arabské přísloví)
“Quand on ne sait pas ce qu’est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu’est la mort ?” “Když nevíme, co je život, jak můžeme vědět, co je smrt?”(Konfucius)
“Le travail est l’aliment des âmes nobles.” “Práce je jídlo ušlechtilých duší.” (Seneca)
“Colère et intolérance sont les ennemis d’une bonne compréhension.” “Hněv a nesnášenlivost jsou nepřátelé dobrého chápání.” (Gandhi)
“Entre la vie et la mort, il n’y a qu’un pas, entre la tristesse et le bonheur, il y a une route infinie.” “Mezi životem a smrtí existuje jen jeden krok, mezi smutkem a štěstím je nekonečná cesta.”(Michel Linh)
“La mort d’un homme est une tragédie. La mort d’un million d’hommes est une statistique.” “Smrt  jednoho člověka je tragédie. Smrt milionu lidí je statistika.” (Joseph Stalin)
“Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps.” “Zahrada tohoto světa kvete jen na nějaký čas.” (Gandhi)
“La mort est le meilleur moyen de prouver notre existence.” “Smrt je nejlepší způsob, jak dokázat naši existenci.”(Gaëtan Faucer)
“Il ne vaut mieux ne pas commencer que de cesser.” “Raději nezačínat než přestat.” (Seneca)
“La mort n’est peut-être qu’un changement de place.” “Smrt může být pouze změnou místa.” (Marc Aurèle)
“La mort est quelquefois un châtiment ; souvent c’est un don ; pour plus d’un, c’est une grâce.”  “Smrt je někdy trest;  často je to dar;  více než jedenkrát je to milost.” (Seneca)
“Celui qui conduit une moto est celui qui conduit sa mort.” “Ten, kdo řídí motocykl, je ten, kdo řídí svoji smrt.”(Mohamed Hassanle)
“Une main lave l’autre.” “Ruka ruku myje.” (Seneca)
“La parole reflète l’âme.” “Slovo odráží duši.” (Seneca)
“Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort !” “Chcete-li být schopni nést život, buďte připraveni přijmout smrt!” (Sigmund Freud)
“Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde.” “Vy sami musíte být změnou, kterou chcete vidět na tomto světě.” (Gandhi)
“Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle renaissance.” “Co nazývá housenka smrtí, to motýl nazývá svým znovuzrozením.” (Violette Lebon)
“Nul châtiment n’est pire que le remords.” “Žádný trest není horší než lítost.” (Seneca)
“Trois choses entrent dans une maison sans se faire annoncer : les dettes, la vieillesse et la mort.” “Tři věci vstupují do domu bez ohlášení: dluhy, stáří a smrt.” (Proverbe  Allemand)
“Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien.” “Vím jen to, že nic nevím!” (Socrates)
“Ce qui est vérité pour l’un peut-être erreur pour l’autre.” “Co je pravdou pro jednoho, může být chybou pro druhého.” (Gandhi)
“Les maladies de l’esprit sont plus difficiles à guérir que celles du corps.” ” Je těžší léčit onemocnění mysli  než onemocnění těla.” (Seneca)
“Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la Santé ?” “Existuje pro člověka něco mnohem dražšího než zdraví?” (Socrates)
“Connais-toi toi-même.” “Znát sebe.” (Socrates)
“La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu’au plus fort.” “Demokracie by měla poskytovat nejslabším stejné příležitosti jako nejsilnějším.” (Gandhi)
“Vouloir tard, ce n’est pas vouloir.” “Chcete-li později, nebude chtít vůbec.”(Seneca)
Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées.” “Musíme být hrdí na to, že jsme zdědili všechno, co bylo v minulosti  nejlepší a nejvznešenější. Nesmíš zničit toto své dědictví znásobením minulých chyb.” (Gandhi)
“La vérité est dure comme le diamant et fragile comme la fleur de pêcher.” “Pravda je těžká jako diamant a křehká jako broskvový květ.” (Gandhi)
“Quand le soleil s’éclipse on en voit la grandeur.” “Když slunce zmizí, vidíme jeho velikost.” (Seneca)

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *