Citáty v němčině

Citáty v němčině

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky. 

“Wenn auf Erden die Liebe herrschte, wären alle Gesetze zu entbehren.” “Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.” (Aristoteles)
“Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.” “Představivost je důležitější než znalost, protože znalosti jsou omezené.” (Albert Einstein)
“Liebe ist der Wunsch etwas zu geben, nicht etwas zu erhalten.” “Láska je touha něco dát, nikoli něco přijmout.” (Bertolt Brecht)
“Freunde sind die Geschwister, die uns Gott nie gegeben hat.” “Přátelé jsou sourozenci, které nám Bůh nikdy nedal.” (Mengzi)
“Wahlen allein machen noch keine Demokratie.” “Samotné volby nedělají demokracii.” (Barack Obama)
“Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern.” “Přátelství je duše ve dvou tělech.” (Aristoteles)
“Wörter sind Illusionen.” “Slova jsou iluze.” (Budhidharma)
“Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. “ “Jen málokdy myslíme na to, co máme, ale vždycky na to, co nám chybí.” (Arthur Schopenhauer)
“Das wertvollste im Leben ist die Zeit – Leben heißt, mit der Zeit richtig umzugehen.” “Nejcennější věcí v životě je čas – žít znamená správně zvládnout čas.”  (Bruce Lee)
“Nur wer bereit ist, seinem Freund auch dann für einen Rat zu danken, wenn sich dieser als falsch erwies, hat einen guten Charakter.” “Pouze ti, kteří jsou připraveni poděkovat svému příteli za radu, i když  je něco špatně, mají dobrou povahu.”  (Abraham Lincoln)
“Dem Mutigen hilft Gott.” “Bůh pomáhá odvážným.” (Friedrich Schille)
“Wahre Freunde sind eine sichere Zuflucht.” “Praví přátelé jsou bezpečným útočištěm.” (Aristoteles)
“Wirkliche Einsamkeit hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie alleine man ist.” “Skutečná osamělost nemusí nutně mít nic společného s tím, jak jste osamělí.” (Charles Bukowski)
“Einen Menschen lieben, heißt einzuwilligen, mit ihm alt zu werden.” “Milovat člověka znamená souhlasit s tím, že s ním zestárneš.” (Albert Camus)
“Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze.” ” Milovat sám sebe je začátek celoživotní romantiky.” (Oscar Wilde)
“Tue nichts, das nutzlos ist.”  “Nedělejte nic, co je k ničemu.” (Miyamoto Musashi)
„Hab Geduld, alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden.“ “Buďte trpěliví, všechno je těžké, než se to stane snadným.” (Französisches Sprichwort)
“Das Universum ist ein Gedanke Gottes.” “Vesmír je myšlenkou na Boha.”  (Friedrich Schille)
“Wer hohe Türme bauen will, muß lange beim Fundament verweilen.” ” Chcete-li stavět vysoké věže, musíte zůstat dlouho na základech.” (Aristoteles)
“Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken.” “Duše má barvu vašich myšlenek.” (Mark Aurel)
“Das Geheimnis des Glücklichseins ist, Versuchungen nachzugeben.” “Tajemstvím štěstí je vzdát se pokušení.” (Oscar Wilde)
“Wer keinen Sinn im Leben sieht, ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig.”  “Každý, kdo v životě nevidí žádný význam, není jen nešťastný, ale je sotva životaschopný.”  (Albert Einstein)
“Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit.”  “Dobré životní podmínky zvířat jsou vzděláním lidstva.”  (Albert Schweitzer)
“Man muss erst so manches gelernt haben, ehe man über die Handlungsweise eines Anderen richtig urteilen kann.” “Musíte se naučit tolik věcí, než budete moct správně posoudit konání někoho jiného.” (Mark Aurel)
“Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des Anderen zu verstehen.”  “Tajemstvím úspěchu je porozumět pohledu druhého.”  (Henry Ford)
“Sogar das Schweigen ist sinnvoll, wenn die Augen sprechen.” “Dokonce i ticho má smysl, když oči mluví.” (Albert Camus)
“Liebe ist die einzige Macht die im Stande ist einen Feind in einen Freund zu verwandeln.” “Láska je jedinou mocí schopnou změnit nepřítele na přítele.” (Martin Luther King)
“Milch ist für Babys. Wenn du Erwachsen bist, musst du Bier trinken.”  “Mléko je určeno pro děti. Když jste dospělí, musíte pít pivo.”  ( Arnold Schwarzenegger)
“Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.”  “Pokud chcete poznat charakter člověka, dejte mu moc.”  (Abraham Lincoln)
“Die Sklaven von heute werden nicht mit Peitschen, sondern mit Terminkalendern angetrieben.” “Dnešní otroci nejsou poháněni bičem, ale kalendáři schůzek.” (John Steinbeck)
“Freude ist die Gesundheit der Seele.” “Radost je zdraví duše. ” (Aristoteles)
“Du musst verstehen, dass es mehr als einen Weg zur Spitze des Berges gibt.” “Musíte pochopit, že na vrchol hory vede více než jedna cesta.”  (Miyamoto Musashi)
” Doch große Seelen dulden still.” “Ale velké duše jsou tiché.” (Friedrich Schille)
“Das Wissen hat Grenzen, das Denken nicht!” “Znalost má limity, myšlení ne!” (Albert Schweitzer)
“Der größte Feind der Qualität ist die Eile”. “Největším nepřítelem kvality je spěchat.”  (Henry Ford)
“Jahre lehren mehr als Bücher.” “Roky učí víc než knihy.” (Aristoteles)
“Das Schlimmste, das mir passieren kann, ist so zu sein wie alle anderen. Ich hasse das.”  “Nejhorší, co se mi může stát, je být jako všichni ostatní. Nesnáším to.”  ( Arnold Schwarzenegger)
“Der Anfang aller Weisheit ist die Verwunderung.”  “Začátkem veškeré moudrosti je úžas.” (Aristoteles)
“Die Natur macht nichts vergeblich.”  “Příroda nic neudělá zbytečně.” (Aristoteles)
“Die erste und höchste Pflicht der Regierung ist die öffentliche Sicherheit.” “První a nejvyšší povinností vlády je veřejná bezpečnost.” ( Arnold Schwarzenegger)
“Dies ist nicht der Beginn vom Ende der Krise, sondern das Ende vom Beginn.”  “To není začátek konce krize, ale konec začátku.”  (Barack Obama)
“Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.”  “Člověk je opravdu mrtvý, když o něm už nikdo nepřemýšlí.”  (Bertolt Brecht)
“Erst kommt das Fressen, dann die Moral.”  “Nejdřív přijde jídlo, pak morálka.” (Bertolt Brecht)
“Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.”  “Banální loupež je záležitostí diletantů. Praví profesionálové založili banku”.” (Bertolt Brecht)
“Wissen gibt Macht aber der Charakter verschafft Respekt und Anerkennung”. ” Znalost dává moc, ale charakter dává respekt a uznání”. (Bruce Lee)
“Das höchste Ziel der Kampfkunst ist sie nicht einsetzen zu müssen.”  “Nejvyšším cílem bojových umění je nepoužívat je.”  (Miyamoto Musashi)
“Ändere die Welt; sie braucht es.”   “Změňte svět; potřebuje to.”  (Bertolt Brecht)
„Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.” “Musíme zkusit nemožné, abychom dosáhli možného.” (Hermann Hesse)
Wenn du dich weigerst, die Verantwortung für deine Niederlagen zu übernehmen, wirst du auch nicht für deine Siege verantwortlich sein.“ “Pokud odmítnete přijmout zodpovědnost za svoje porážky, nebudete zodpovědní  za svá vítězství .”(Antoine de Saint-Exupére)
„Viele erkennen zu spät, dass man auf der Leiter des Erfolgs einige Stufen überspringen kann. Aber immer nur beim Heruntersteigen.” “Mnozí si uvědomí až příliš pozdě, že mohou vynechat některé příčky na žebříčku úspěchu. Ale pouze při sestupu.” (William Somerset Maugham)
“Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft.” “Žádný pokrok není tak obtížný jako návrat k rozumu.”  (Bertolt Brecht)
„Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche die scheitern.“ “Existuje více lidí, kteří kapitulují, než těch, kteří selhávají.” (Henry Ford)
„Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.“ “Kdo chce, najde způsoby, kdo nechce, najde důvody.”
„Wenn Gott dir ein Geschenk machen will, verpackt er es in ein Problem.“ “Pokud vám chce dát Bůh nějaký dárek, zabalí ho do problému.” (Norman Vincent Peal)
„Der Himmel kann sich auch in einer Pfütze spiegeln.“ “Nebe se také může odrážet v kaluži.” (Charles Tschopp)
“Der Mensch ist ein in sich geschlossenes Universum.” “Člověk je uzavřeným vesmírem.”  (Bob Marley)
„Wenn du Erfolg haben willst, begrenze dich.“ “Pokud chcete být úspěšní, omezte se.” (Augustin Saint-Beuve)
„Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.“ “Muž, který odtáhl horu, byl tím, kdo začal odnášet malé kameny.” (čínské přísloví)
„Mit kleinen Hieben fällt man auch große Bäume.“ “S malými údery  padají velké stromy.” (Benjamin Franklin)
„Fleiß ist die Mutter des Glücks.“ “Pracovitost je matkou štěstí.” (Benjamin Franklin)
“Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“ “Pokud chcete pohnout světem, měli byste se nejprve hýbat sami.” (Sokrates)
” Nur wer sein Alter verleugnet, fühlt sich wirklich alt.” “Pouze ti, kteří popírají svůj věk, jsou opravdu starší.” (Lilli Palmerová)
“Die Frauen verlangen Unmögliches: Man soll ihr Alter vergessen, aber sich immer an ihren  Geburtstag  erinnern.”  “Ženy žádají nemožné: Je třeba zapomenout na jejich věk, ale vždy si pamatovat jejich narozeniny.” (Karl Farkas)
“Altern ist ein hochinteressanter Vorgang: Man denkt und denkt und denkt – plötzlich kann man sich an nichts mehr erinnern.” “Stárnutí je velmi zajímavý proces: člověk si myslí a myslí si a myslí – najednou si člověk nemůže na nic vzpomenout.” (Efraim Kishon)
“Die Altersweisheit gibt es nicht. Wenn man altert, wird man nicht weise, sondern nur vorsichtig.” “Moudrost stáří neexistuje. Jak stárnete, nebudete moudří, ale jen opatrní.” (Ernest Hemingway)
“Weisheit stellt sich nicht immer mit dem Alter ein. Manchmal kommt auch das Alter ganz allein.” “Moudrost se ne vždy přizpůsobuje věku. Někdy dokonce věk přichází sám.” (Jeanne Moreauová)
“Ein Mann mit weißen Haaren ist wie ein Haus, auf dessen Dach Schnee  liegt. Das beweist aber noch lange nicht, dass im Herd kein Feuer  brennt.” ” Muž s bílými vlasy je jako dům, na jehož střeše leží sníh. To ale nedokazuje, že v kamnech není oheň.” (Maurice Chevalier)
“Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden.” ” Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce zestárnout.” (Jonathan Swift)
“Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt.” ” Když jsem byl mladý, věřil jsem tomu, že jsou peníze v životě to nejdůležitější. Dnes, když  jsem starý, vím, že je to pravda.” (Oscar Wilde)
“Wir brauchen viele Jahre  bis wir verstehen, wie  kostbar Augenblicke sein können.” ” Trvá mnoho let, abychom pochopili, jak mohou být okamžiky vzácné.” (Ernst Ferstl)
“Die Erfahrungen sind wie die Samenkörner, aus denen die  Klugheit emporwächst.” “Zkušenosti jsou jako semena, ze kterých vyroste moudrost” (Konrad Adenauer)
“Die Zeit ist ein guter Arzt, aber ein schlechter Kosmetiker. ” Čas je dobrý lékař, ale špatná kosmetička.” (William Somerset Maugham)
“Arbeit ist das beste Mittel gegen Verzweiflung.”  “Práce je nejlepším řešením zoufalství.” (Sir Arthur Conan Doyle)
“Mein Groβvater  sagte mir einst, dass es zwei Sorten von Menschen gäbe. Die, die arbeiten und die, die sich die Lorbeeren für diese Arbeit einheimsen. Er sagte mir, ich solle versuchen in der ersten Gruppe zu sein; es gäbe dort viel weniger Konkurrenz.” “Můj dědeček mi jednou řekl, že existují dva druhy lidí. Ti, co pracují, a ti, kteří za tuto práci sbírají vavříny.  Řekl mi, abych se pokusila být v první skupině; tam bude mnohem menší konkurence.” (Indira Gandhi)
“Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie.” “Geniální lidé skvělou práci začínají, pečliví lidé ji dokončují.” (Leonardo da Vinci)
“Korruption ist  die Autobahn neben dem Dienstweg.” “Korupce je dálnice vedle servisní trasy” (Helmar Nahr)
“Zum Reichtum  führen viele Wege, und die meisten von ihnen sind schmutzig.” “Existuje mnoho způsobů, jak zbohatnout, většina z nich je špinavá.” (Peter Rosseger)
“Es ist Zeitverschwendung, etwas Mittelmäβiges zu machen.” “Je to ztráta času dělat něco průměrného” (Madona)
“Nichts ist so alt wie der Erfolg  von gestern.” “Není nic staršího, než včerejší úspěch.” (Freddy Quinnová)
“Auge um Auge – und die ganze Welt wird blind seim.” “Oko za oko – a celý svět bude slepý.” (Muhatma Gandhi)
” Die Einladung  zum Flirt wird mit den Augen .” “Pozvánka ke flirtu je psaná očima.” (Joanne Moreauová)
“Eine schöne Frau gefällt den Augen, eine gute dem Herzen, die eine ist ein Kleinod, die andere ein Schatz.” “Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Jedna je klenot, druhá poklad.” (Napoleon)
“Liebe auf den ersten Blick  ist die am weitesten verbreitete Augenkrankheit.” “Láska na první pohled  je nejčastějším onemocněním oka.” (Gino Cervi)
“Die Liebe ist einäugig, aber Hass gänzlich blind.” “Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá.”(Berthold  Auerbach)
“Es gibt Augenblick, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot.” “Existují chvíle, kdy je růže důležitější než kus chleba.” (Rainer Maria Rilke)
“Wenn du zwei Menschen zur gleichen Zeit liebst, dann wähle den zweiten Menschen. Denn wenn du den ersten wirklich lieben würdest, hättest du dich nie in den zweiten verliebt.” “Pokud milujete dva lidi najednou, vyberte druhou osobu. Protože pokud by jste opravdu milovali první, nikdy byste se do druhé nezamilovali.” (Johnny Depp)
“Ohne Leiden bildet  sich kein Charakter.” “Bez utrpení se nevytváří žádný charakter.” (Ernst Baron von Feuchtersleben)
“Auch Umwege erweitern unseren  Horizont.” “Také objížďky rozšíří náš obzor.”(Ernst Frestl)
“Wer nichts weiß, muss alles glauben.” “Pokud  nic nevíte, musíte věřit všem.” (Marie von Ebner-Eschenbachová)
“Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden.” “Jakmile se člověk stane mistrem v jedné věci, měl by se stát novým studentem”. (Gerhart Hauptmann)
“Erfahrung  ist der beste Lehrmeister.  Nur das Schulgeld  ist teuer.” “Zkušenost je nejlepší učitel. Pouze výuka je drahá.” (Thomas Carlyle)
“Früh  übt sich, was ein Meister werden will.” “Cvičení dělá mistra”. (Friedrich Schiller)
“Was wir wissen,  ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.” “Co víme, je kapka, co nevíme, je oceán. (Isaac Newton)
“Ich denke, also bin ich.” “Myslím, tedy jsem”. (René Descartes)
“Lernen ohne zu denken, ist eitel; denken, ohne zu lernen, gefährlich.” “Učit se bez myšlení  je marné; myslet bez učení je nebezpečné.” (Konfucius)
“Die gefährlichste Waffe sind die Menschen kleinen Kalibers.” “Nejnebezpečnější zbraní jsou lidé malé ráže (velikosti). (Wieslaw Brudzinski)
“Courage  ist gut, aber  Ausdauer  ist besser.” “Odvaha je dobrá, ale vytrvalost je lepší.” (Theodor Fontane)
“Eine schöne Uhr zeigt die Zeit an, eine schöne Frau lässt sie vergessen.” “Krásné hodiny ukazují čas, krásná žena dovolí zapomenout. ” (Maurice CHevalier)
“Jeder ist überzeugt, er könne Bücher kritisieren, nur weil er lesen und schreiben gelernt hat.” “Každý je přesvědčen, že může kritizovat knihy jen proto, že se naučil číst a psát.”(William Somerset Maugham)
“Lehre tut viel, aber Aufmunterung  tut alles.” “Výuka dělá hodně, ale povzbuzení dělá všechno.” (Johann Wolfgang von Goethe)
“Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht.” “Někteří kohouti věří tomu, že slunce vychází kvůli nim.” (Theodor Fontane)
“Auch das schlechteste Buch hat seine gute Seite: die letzte!” “Dokonce i ta nejhorší  kniha má svou dobrou stránku: tu poslední!” (John Osborne)
“Mir sind alle Bücher zu lang.” “Všechny knihy jsou pro mne příliš dlouhé.” (Voltaire)
“Bei den Frauen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind Engel. Oder sie leben noch.” “U žen existují pouze dvě možnosti. Buď jsou to andělé. Nebo jsou stále naživu.” (Anthony Hopkins)
“Viele Frauen wissen nicht, was sie wollen, aber sie sind fest entschlossen , es zu bekommen.” “Mnohé ženy nevědí, co chtějí, ale jsou pevně odhodlané to dostat.” (Peter Ustinov)
“Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen  der Relativitätstheorie. “ “Někteří muži se snaží celoživotně pochopit povahu ženy. Jiní se zabývají méně složitými věcmi, jako je teorie relativity.” (Albert Einstein)
“Die meisten Frauen setzen alles daran, einen Mann zu ändern, und wenn sie ihn dann geändert haben, mögen sie ihn nicht mehr.” ” Většina žen dá vše do toho, aby muže změnila, a pokud ho změní, už se jí nelíbí.” (Marlene Dietrich)
“Die Frau ist die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert.” “Žena je jedinou kořistí, která pronásleduje svého lovce.”.
“Menn ein Mann zurückweicht, weicht er zurück. Eine Frau weicht nur zurück, um besser Anlauf nehmen zu können.” “Pokud muž ustoupí, ustoupí. Žena prostě ustoupí jen proto, aby získala lepší start.” (Zsa Zsa Gabor)
“Frauen sind immer erstaunt, was Männer alles  vergessen. Männer sind erstaunt, woran Frauen sich erinnern.”  “Ženy se stále diví, co všechno muži zapomenou. Muži jsou ohromeni tím, co všechno si ženy pamatují.” (Peter Bamm)
“Frauen sind weiser als Männer, weil sie weniger wissen und mehr verstehen.” “Ženy jsou moudřejší než muži, protože vědí méně, ale chápou více.” (James Stephens)
“Es gibt nur etwas, was teuerer ist als eine Frau – nämlich eine Ex-Frau.” “Je jen něco dražšího než žena – bývalá manželka.” (Jack Nicholson)
“Für eine Frau ist Schönheit  unbedingt wichtiger als Intelligenz,, denn für Männer  ist Sehen leichter als Denken.” “Pro ženu je krása důležitější než inteligence, protože vidění je pro muže snadnější než myšlení.” (Lil Dagover)
“Solange der Nagellack nicht trocken ist, ist eine Frau wehrlos.” “Dokud nezaschne lak na nehty, je žena bezbranná.” (Burt Reynolds)
“Fast  jede Frau wäre gern treu. Schwierig ist es bloß, den Mann  zu finden, dem man treu sein kann.”  “Ženy by byly rády věrné. Potíž je najít muže, jemuž by mohly být věrné.” (Marlene Dietrich)
“Brüllt ein Mann, ist er dynamisch, brüllt eine Frau, ist sie hysterisch.” “Když křičí muž, je dynamický. Když křičí žena, je hysterická.”(Hildegard  Knef)
“Ein kluger Mann widerspricht  nie einer Frau. Er wartet, bis sie es selbst tut.” “Moudrý muž ženě nikdy neodporuje. Počká, dokud to neudělá sama.” ( Humphrey Bogart)
“Eine Frau ist eine Festung, die sich mit der weißen Flagge wehrt.” “Žena je pevnost, která se brání bílou vlajkou.” (Charles Boyer)
“Das Schönste an den meisten Männern  ist die Frau an ihrer Seite.” “Nejlepší věcí pro muže je žena na jeho straně”.(Henry Kissinger)
“Jeder  Mann tauscht  eine Frau, die Kopfschmerzen hat, sehr gern gegen eine andere, die welche verursacht.” “Každý muž rád vymění ženu, kterou bolí hlava, za tu, která to způsobuje.”(Herry Lewis)
“Eine Frau ohne Geheimnisse ist wie eineBlume ohne Duft.” “Žena bez tajemství je jako květ bez vůně.” (Maurice Chevalier)
“Es kommt nicht darauf an, was eine Frau anzieht, sondern wie sie es auszieht.” “Nezáleží na tom, kdo ženu přitahuje, ale kdo ji získá.” (Libby Jones)
“Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. “ “Myšlení je samomluva duše.” (Platón)
“Zwei Dinge sind unendlich , das  Universum und die menschliche Dummheit.” ” Dvě věci jsou nekonečné, vesmír  a lidská hloupost” (Albert Einstein)
“Eine glückliche Ehe: eine Ehe, in der die Frau ein bisschen blind  und der Mann ein bisschen taub ist.”  “Šťastné manželství : je manželství, v němž je manželka trochu slepá a manžel trochu hluchý.” (Gordon Dean)
“Im ersten Ehejahr strebt ein Mann die  Vorherrschaft  an. Im zweiten kämpft er um die Gleichberechtigung. Ab dem dritten ringt er um die nackte Existenz.” “V prvním roce manželství člověk usiluje o nadvládu. Ve druhém bojuje za rovnost. Od třetího zápasí o svojí existenci.” (George Bernard Shaw)
 “Eine Frau muss schweigen können. Eine Ehe ohne Schweigen ist wie ein Auto ohne Bremsen.”Žena musí umět mlčet . Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd.”(Charles Aznavour)
“Von weitem sieht eine Ehe außerordentlich einfach aus.” “Z dálky vypadá manželství velice snadně.” (Hans Fallada)
“Lass  deine Taten sein wie deine Worte. Und deine Worte wie dein Herz.” “Nechť jsou vaše činy jako vaše slova. A vaše slova jako vaše srdce.” (Ludwig Uhland)

Další citáty zde: 

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A  co si můžete na těchto stránkách kromě citátů ještě přičíst ?

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *