Latinské citáty

CITÁTY V LATINĚ

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky. 

“Citrus vincit pathos”.  “Citron vítězí nad nemocí”
“Salus populi est suprema lex.” “Zdraví lidu je nejvyšším zákonem.“
“Pretiosa quam sit sanitas morbus docet”.  “Nemoc učí,  jak cenné je zdraví”
„O tempora, o mores! ““Jaké to časy, jaké to mravy!“
“Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim”. “Snes to a vytrvej, ta bolest ti prospěje jednou”
“Non hic curatur qui curat”. “Zde se nevyléčí, kdo má starosti”
“Minimum decet libere, cui multum licet.”“Komu je mnoho dovoleno, má si dovolovat co nejméně.“
“Da locum melioribus”.  “Uvolni místo lepším”.
“Claudi vicinus claudicat ipse brevi”. “Soused kulhavého začne zakrátko kulhat sám”.
“Ad virturem una et ardua via est”. “Ke ctnosti vede jediná, strmá cesta”.
“Pede poena claudo”. “Trest kulhá”.
“Ad vitam aeternam”.  “K věčnému životu”.
“Carpet tua poma nepotes”. “Potomci sklidí tvé plody”.
“Carus erit minime, qui quid scit, ventilat omne”. “Nikomu se nezavděčí, kdo všechno, co ví, vyslepičí”.
“Ad vivendum velut ad natandum is melior qui onere liberior”. “Lépe žije i plave ten, koho netíží břemeno”.
“Inter citera”. “Mimo jiné”.
“Non omnia possumus omnes”. “Všichni nemůžeme všechno”.
“In medias res”. “Do středu dění”.
“A cane non magno  saepe tenetur aper”.  “I malý pes často chytí kance”.
“Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina”. “Pod beránčí kůží je často skryta povaha vlčí”.
“A capite usque ad calcem”. “Od hlavy až k patě”.
“Dum spiro, spero… ““Dokud dýchám, doufám…. “.
“Constantia  et fortitudine”. “Vytrvalostí  a silou”.
“Pendere ex ore alicuius”.“Viset někomu na rtech”.
“Consueta vitia ferimus, nova reprendimus”. “Zakořeněné chyby snášíme, nové káráme”.
“Consuetudine levior fit labor”. “Zvyk ulehčuje námahu”.
“Bacchus et argentum mutant mores sapientum”. “Víno a peníze mění mravy moudrých”.
“Gallus in suo sterquilinio plurimum potest”. “Kohout nejvíce zmůže na vlastním smetišti”.
“Multae manus onus levant”.  “Mnoho rukou ulehčuje břemeno”.
“Tanto brevius omne, quanto felicius tempus”. “Čím je která doba šťastnější, tím je kratší”.
“Multo se ipsum quam hostem superare operosius est”. “Je mnohem obtížnější zvítězit nad sebou než nad nepřítelem”.
“Victis honos”. “Čest poraženým”.
“Sapientes abscondunt scientiam”. “Moudří umějí ukrýti, co vědí”.
“Per aspera ad astra”. “Překážkami ke hvězdám”.
“Multa docet fames”.  “Hlad mnohému naučí”.
“Quem dii diligunt, adolescens moritur”. “Koho bohové milují, umírá mlád”.
“Causa latet”.“Příčina je skryta”.
“Causa paupertatis plerisque probitas est”.“Příčinou chudoby mnoha lidí je poctivost”.
„Credo quia absurdum est.” “‘Věřím, protože je to nesmyslné”.
„Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.”“Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen”.
„Deum et animam scire cupio; nihil aliud.” “Toužím poznat Boha a duši, jinak nic”.
„Roma locuta est, causa finita Est”. “Řím promluvil, případ byl uzavřen”.
„Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te.”“Stvořil jsi nás pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v ‘Tobě'”.
“Prior tempore, potior iure”. “Rychlejší v čase, silnější v páru”.
“Multitudo canum mors est leporis”.  “Mnoho psů je zajícova smrt”.
“Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit”. “Koktavý má rád koktavého, protože jeho slovům rozumí”.
“Beatus ille homo, qui sedet in sua domo”.  “Blažený život má, kdo si sedí doma”.
„Non schoale sed vitae discimus.”“Neučíme se pro školu, ale pro život.“.
“A cruce salus”. “Z kříže přichází spása”.
“A deo rex, a rege lex”.  “Od Boha král, od krále zákon”.
“Praevisa minus laedere tela solent”. “Střely,které předvídáš, méně ranní”.
“Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia”. “Opice zůstane opicí, i když nosí zlaté ozdoby”.
“Vae victis”. “Běda poraženým”.
„Veni, vidi, vici.”  “Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem”.
“Melius tacere quam mala verba loqui”. “Je lépe mlčet než hanlivě mluvit”.
 “Praestat invidos habere quam misericordiam”. “Je lepší budit závist než soucit”.
“Preastat otiosum esse quam male agere”. “Lépe je zahálet než pracovat špatně”.
“A latere”. “Ze strany”.
“Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur”.“Válku je třeba začínat tak, aby se zdálo, že se
neusiluje o nic jiného než o mír”.
“Auri sacra fames” ” Proklatý hlad po zlatě”.
„Alea iacta est.”“Kostky jsou vrženy”.
“Praeteritum tempus numquam revertitur.” To, co uplynulo, se nikdy nevrací”.
“Non refert quam multos sed guam bonos habeas libros.”“Nezáleží na tom, jak mnoho máš knih, ale jaké jsou”.
“Bellum est enim sua vitia nosse”.  “Vždyť je to boj, poznat své chyby”.
“Accipe quod tuum alterique sa suum”. “Přijmi, co je tvé a druhému dej, co jeho je”.
“Bellum omnium contra omnes”. “Válka všech proti všem”.
“Quae sunt magnae divitiae? Non desiderare divitias.”“Co je velké bohatství? Po bohatství netoužit”.
“Bene”. “Dobře”.
“A limite”. “Od prahu = od začátku”.
“A magnis maxima”. “Velké příčiny mívají obrovské důsledky”.
“Consilium inveniunt multi, sed docti explicant”. “Úmysl mají mnozí, ale moudří jej uskuteční”.
“Consonans esto lupis, cum quibus esse cupis”. “Chceš-li s vlky býti, musíš s nimi výti”.
“Per analogiím”. “Na základě podobnosti”.
“Consortium omnis vitae”. “Společné sdílení celého života”.
“Post amiciam credentum est ante amicitiam iudicandum.”“Jakmile uzavřeme přátelství, je třeba důvěřovat, posuzovat musíme předtím.“.
“Memento paupertatis in tempore abundantiae”. “Pamatuj na hlad v čase hojnosti”.
“Nunc aut numquam”. “Teď, nebo nikdy”.
“Rumor publicus”. “Veřejné mínění”.
“Talis effectus, qualis causa”. “Jaká příčina, takový následek”.
“Ignis aurum probat miseria fortes viros.”“Zlato se pozná v ohni, stateční lidé v neštěstí”.
“Ligna in silvam ferre”. “Nosit dříví do lesa”.
“Littera non erubescit.” “Písmo se nečervená”.
“Posse taurum tollere qui vitulum sustulerit”. “Kdo ukradne tele, může ukrást i býka”.
“Caseus ille sanus quem dat avara manus”. “Zdravý je ten sýr, jejž dává lakomá ruka”.
“Castigo te, non quod odio habeam, sed quod amem”.“Nekárám tě proto, že tě nenávidím, ale proto, že tě mám rád”.
“Nullus est locus domestica sede iucundior”.“Není milejší místo než vlastní dům”.
“Errores medicorum terra tegit”.“Omyly lékařů kryje zem”.
„Dilige et quod vis fac”. “Miluj a dělej, co chceš”.
“Numquam ubi diu fuit ignis deficit vapor”. “Nikdy neschází kouř tam, kde dlouho hořel oheň”.
“Ridentem dicere verum”.“S úsměvem říkat pravdu”.
“Valere malo quam dives esse”.“Chci být raději zdravý než bohatý”.
“A mari usque ad mare”.“Od moře k moři = nápis ve státním znaku Kanady”.
“Consilio pollet, cui vim natura negativ”. “Důvtipem mnoho zmůže ten, komu příroda odepřela sílu”.
“Fortuna saepe indignis favet”. “Štěstí často přeje těm, co si ho nezaslouží”.
“Consilio melius vincas quam iracundia”. “Rozmyslem dosáhneš svého lépe než hněvem”.
“Consilium abeundi”. “Rozhodnutí a odchodu”.
“Brevissima ad divitias per contemptum divitiarum via est”. “Nejkratší cestou k získání bohatství je bohatstvím pohrdat”.
“Ad primum arbor non corruit ictum”. “Strom se neskácí po první ráně”.
“Bursa vacans aere vetat inter vina sedere”. “Prázdný měšec zakazuje pít víno”.
“A mensa et toro”. “Od stolu a od lože = formule rušící manželské soužití, dnešní rozvod”.
“Nemo autem regere potest, nisi qui et regi.”“Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe”.
“Potentissimus est, qui se habet in potestate”. “Nejmocnější je, kdo sám sebe ovládá”.
“A muliere initium factum est peccati”. “Od ženy stal se počátek hříchu”.
“Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur.” “Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž proto, aby se nestala”.
“Vel strangulari pulchro de ligno iuvat”. “I oběsit se těší na krásném stromě”.
“Montes auri polliceri”.“Slibovat hory zlata”.
„Bis orat qui corde canit”. ” Dvakrát se ‘modlí’, kdo ze srdce zpívá”.
“Causam peccandi nimis aspere dogmata praebent”.“Důvodem provinění bývají příliš tvrdá nařízení”.
“Caute si non caste”.“Obezřetně, když ne čestně”.
“Modicus cibi, modicus sibi”. “Kdo je střídmý v jídle, je sám sobě lékařem”.
“Ianuis clausis”.“Za zavřenými dveřmi”.
 “Circa eversos solitudo est”. “Ty, kdo přišli na mizinu, obklopuje samota”.
“Citius venit periculum, cum contemnitur”. “Nebezpečí, které podceňuješ, přichází rychleji”.
 “Imperare parendo discimus”. “Rozkazovat se učíme tím, že posloucháme”.
“Fas est et ab hoste doceri”. “I od nepřítele je třeba se učit”.
“Fata regunt homines”. “Osud řídí život lidí”.
“Cedendo victor abibis”. “Ustup a odejdeš jako vítěz”.
“Cena comessa venire”. “Přijít po hostině = přijít s křížkem po funuse”.
“Promoveatur, ut amoveatur”. “Ať je povýšen, aby byl odstraněn”.
“Proximus sum egomet sibi”. “Nejbližší je sám sobě”.
“A nihilo”. “Z ničeho”.
“A posteriori”.“Z toho, co přišlo potom”.
“Beatus non est, qui habet, quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet”. “Blažený není ten, kdo má to, po čem touží, ale ten, kdo netouží  po tom, co nemá”.
“Bene ambula”.“Jdi v dobrém = šťastnou cestu”.
“Bene cogitata si excidunt, non occidunt”.“Dobré myšlenky ani potlačeny nezapadnou”.
“Cave canem”.“Dej pozor na psa”.
“A priori”. “Předem”.
“A recta conscientia transversum unguem non oportet discedere”.“Není radno zpronevěřit se čistému svědomí, ani co by se za nehet vešlo”.
“Prodest cautela plus quam postrema querela”.“Víc prospěje být opatrný než si později stěžovat”.
“Simulatio amoris peior odio est”.“Předstíraná láska je horší než nenávist”.
“Tum demum fodit puteum ubi sitis fauces tenet”. “Až tehdy kope studnu, když mu žízeň svírá hrdlo”.
“Ventis verba profundere”.“Pouštět slova po větru”.
“Ille navat leviter, cui mentum sustinet alter”. “Lehounce si plave ten, komu druhý podpírá bradu”.
“A solis ortu usque ad occasum”. “Od východu slunce až na západ”.
“Cornua qui fecit, ne cornua ferre recuset”.“Kdo nasadil parohy, ať se nabrání je sám nosit”.
“A superbia initium sumpsit omnis perditio”. “Z povyšování je zkáza”.
Ante diem = A.D. “Přede dnem”.
“Imberbis senes docet.” “Holobrádek poučuje starce”.
“Corruptissima re publica plurimae leges. ““Nejzkaženější stát má nejvíce zákonů”.
“Imbrem in cribrum gerere.”“Chytat déšť do síta”.
“Habeo quem fugiam,quem sequar non habeo.” “Mám před kým prchat, ale nemám. koho bych následoval”.
“Cuius edis panes, illius et aspice nutum”.“Koho chleba jíš, toho rozkazů dbej”.
“Humiles laborant,ubi potentes dissident”.“Když se mocní neshodnou, trpí obyčejní lidé”.
“Anno domini” = A.D. “Léta páně”.
“Formam populabitur aetas”.“Věk zničí krásu”.
“Cibi condimentum fames est”.“Kořením jídla je hlad”.
“Potius sero quam numquam”.“Lépe pozdě než nikdy”.
“Cicatrix conscientiae pro vulnere est”.“Jizva na svědomí je živá jako rána”.
“Ab altero exspectes,alteri quod feceris”.“Od druhého očekávej,cos sám mu učinil”.
“Ab amico reconciliato cave”.“Dej si pozor na přítele, s nímž ses usmířil”.
“Confessio fidei”.“Vyznání víry”.
“Fere libenter homines id quod volunt credunt”.Lidé rádi věří tomu, co si přejí”.
“Bene valeas”.“Měj se dobře”.
“Silent enim leges inter arma”.“Mezi zbraněmi zákony mlčí”.
“Ab antiquo”.“Odedávna”.
“Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior”.“Život sám je krátký, ale neštěstí jej dělá delším”.
“Certa praestant incertis”.“Jisté má přednost před nejistým”.
“Post  segetem serendum est”.Když setba nevzejde, je třeba znovu zasít”.
“Cessante causa, cessat effectus”.“Ustává-li příčina, ustává i následek”.
“Brevis a natura vita nobis data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna”.“Od přírody je nám dán život krátký, ale paměť života dobře prožitého je věčná”.
“Ab asino lanam quaerere”.“Chtít na oslovi vlnu”.
“Calamitosus est animus futuri anxius”.“Nešťastný je člověk, který má strach z budoucnosti”.
“Ab imo pectore”.” Z hloubi srdce”.
“Dives aut iniquus aut iniqui heres”.“Boháč je buď nepoctivý, nebo dědic nepoctivého člověka”.
“Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.”“Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka”.
“Pauca loquaris, plurima fac”.“Málo mluv, hodně dělej”.
“Lucri bonus est odor ex re qualibet”.“Zisk pěkně voní,ať pochází z čehokoli”.
“Vulnera verborum plus laedunt quam gladiorum”.“Rány zasazené slovem zraní víc než bodnutí meče”.
“Vitia sua confiteri sanitatis indicium est”.“Přiznat své chyby je znamením zdravého rozumu”.
“Quisque fortunae suae faber”.“Každý svého štěstí strůjcem”.
“Foedum inceptu, foedum exitu”.“Co špatně začíná, špatně končí”.
“Vita somnium breve”.“Život je krátký sen”.
“Fidem qui perdit nihil, potest ultra perdere”.“Kdo ztratí důvěru, nemůže ztratit víc”.
“Vita sine litteris mors est”.“Život bez vzdělání je smrtí”.
 “Quieta non movere”.“Co je v klidu, tím nehýbat”.
“Salve”.“Buď zdráv”.
“Ad praesens ova cras pullis sunt meliora”.“Vejce dnes jsou lepší než kuřata zítra”.
“Disce pati, si vincere voles”.“Chceš-li zvítězit, uč se trpět”.
“Canimus surdis”.“Zpíváme hluchým”.
“Locus medius tutus est”.“Střední cesta je bezpečná”.
“Ab improbo debitore quidvis accipe”.“Od nespolehlivého dlužníka přijmi cokoliv”.
“Bene facta male locata malefacta arbitror”.“Dobrodiní prokázané špatnému člověku považuji za špatný čin”.
“Canes plurimum latrantes raro mordent”.”Psi, kteří nejvíc štěkají, málokdy koušou”.
“Beneficium dare est Deum imitari”.“Prokazovat dobrodiní znamená napodobovat Boha”.
“Mala exempla in eos refunfant, qui faciunt”. “Špatné příklady se obracejí proti těm, kteří je dávají”.
“Suaviter in modo, fortitter in re”. “Mírně ve způsobu podání, rázně ve věci samé”.
“Veritatem dies aperit”.“Den odkryje pravdu”.
“Nunc aut numquam”.“Teď nebo nikdy”.
“Alea iacta est”.” Kostky jsou vrženy”.
“Aliena ne cures”.“O cizí věci se nestarej”.
“Horam quam perdis, numquam reperis”.“Ztracenou hodinu už nikdy nenajdeš”.
“Honesta non sunt omnia quae licent”. “Není čestné vše, co je dovoleno”.
“Diligere parentes prima naturae lex est”.“Milovat rodiče je prvním zákonem přírody”.
“Orator fit, poeta nascitur”.“Řečníkem se člověk stává, básníkem se rodí”.
“Cuius regio, eius religio”.“Čí země, toho náboženství”.
“Os quod mentitur, occidit animam”.“Prolhaná ústa zabíjejí duši”.
“Rerum omnium magister est usus”.“Učitelkou všech věcí je zkušenost”.
“Ultra rosse nemo obligatur”.“Nikdo není povinen udělat víc, než může”.
“Abstrahe ligna foco, si vis extinguere flamen”.“Odstraň z ohně dřevo, chceš-li uhasit plamen”.
“Ventis verba profundere”.“Pouštět slova po větru”.
“Osculum fidei”.“Polibek věrnosti”.
“Cum vitia prosunt, peccat qui recte racit”.“Tam, kde se daří špatnostem, je proviněním jednat čestně”.
“Vaticinatio ex eventu”.“Předpověď podle výsledku”.
“Absit invidia verbo”.“Ať je to slovo prosto zloby”.
“Bonitas sine disciplina mater delictorum est”.“Dobrota bez kázně je matkou zločinů”.
“Bonus cum bonis, malus cum malis”.“Dobrý se drží dobrých, špatný špatných”.
“Absit iniuria verbo”.“Ať to slovo neurazí”.
“Omnia mors poscit lex est non poena perire”.Všechno si vyžádá smrt, je zákonem, ne trestem zemřít”.
“Canis caninam non est”.“Pes psí maso nežere”.
“Festinans nimium vir non ascendat asellum”.“Člověk, který spěchá, ať na osla si nesedá”.
“Canis canistri malus est custos”.“Pes špatně hlídá spíž”.
“Absolvere nocentem satius est quam condemnare innocentem”.“Je lépe osvobodit viníka než odsoudit nevinného”.
“Bene ferre magnam disce fortunam”.“Nauč se dobře snášet velké štěstí”.
“Abque argento omnia vana”.“Bez peněz ničeho nedocílíš”.
“Vae homini illi per quem scandalum venit”.“Běda tomu člověku, skrze něhož pohoršení přichází”.
“Da locum melioribus”.“Uvolni místo lepším”.
“Ut ameris, ama! ““Abys byl milován, miluj!”
“Caeca est temeritas, quae petit casum ducem”.“Slepá je odvaha, která si volí náhodu jako vůdce”.
“Bona vincula nuptiarum, sed tamen vincula”.“Dobrá jsou manželská pouta, ale přece jen pouta”.
“Bona leges malis ex moribus procreantur”.”Dobré zákony vznikají ze špatných mravů”.
“Si quis non vult operari, nec manducet”.“Kdo nechce pracovat, ať nejí”.
“Conscientia mille testes”.“Svědomí je jako tisíc svědků”.
“Consequitur quodcumque petit”.“Dosáhne všeho, co chce”.
“Dant animos vina”.“Víno dodává odvahy”.
“E cantu cognoscitur avis”.“Pták se pozná podle zpěvu”.
“Omnia praeclara rara”.“Vše vynikající je vzácné”.
 “Paenitentia sera a raro vera”.“Pozdní lítost zřídkakdy bývá upřímná”.
“Date et dabitur vobis”.“Dávejte a bude vám dáno”.
“Rem cum videas, censeas”.“Věc posuzuj, až ji uvidíš”.
“Cernitur in mundo nullus, qui dicat “abundo”.“Nenajde se na světě člověk, který by řekl :”Mám hojnost všeho”.
“Certa amittimus, dum incerta petimus”.V honbě za nejistým ztrácíme to, co je jisté”.
“Repente dives nemo factus est bonus”.“Žádný dobrý člověk nezbohatl naráz”.
“Servus erit qui ducet pravam uxorem”.“Otrokem bude, kdo si přivede zlou ženu”.
“Si digitum porrexeris, manum invadet”.“Podáš-li mu prst, chytne celou ruku”.
“De caelo in coenum”.“Z nebes do bahna”.
“Bis pueri senes”.“Starci jsou dvakrát dětmi”.
“Bis vincit, qui se vincit in victoria”.“Dvakrát vítězí, kdo zvítězí nad sebou”.
“Cineres eius bene quiescant =C.E.B.Q.”. “Ať jeho popel odpočívá v pokoji”.
“Cacatio matutina est tamquam medicina”.“Ranní stolice je jako lék”.
“Avarus ipse miseriae causa suae”.“Lakomec je sám příčinou své bídy”.
“Avarus nisi cum moritur, nihil recte facit”.“Lakomec činí dobře jen tehdy, když umírá”.
“Si vincere iram non potes, te illa incipit vincere”.“Nedokážeš-li přemoct hněv, přemůže on tebe”.
“Pulvis es et in pulverem reverteris”.“Prach jsi a v prach se navrátíš”.
“Cave tibi ab aquis silentibus”.“Měj se na pozoru před tichou vodou”.
“Cavendum est ne major poena quam culpa sit”.“Je třeba vyvarovat se toho, aby trest byl větší než vina”.
“Turpe est odesse quem laudes”.“Je hanebné nenávidět toho, koho chválíš”.
“Urticae proxima saepe rosa est”.”Růže často roste vedle kopřivy”.
“Sicut mater, ita et filia eius”.“Jaká matka, taková dcera”.
“Pulsate et aperietur vobis”.“Tlučze a bude vám otevřeno”.
“Bis dat qui cito dat”.“Kdo rychle dává, dvakrát dává”.
“Prima frons decipit”.“První strana klame”.
“Revertere ad locum tuum”.“Vrať se na svoje místo”.
“Rex viva lex”.“Král je živý zákon”.
“Bis de eadem re ne sit actio”.“Ať se dvakrát nesoudí táž věc”.
“Bis peccas cum peccanti obsequium commodas”.“Dvakrát chybuješ, když vyhovíš chybujícímu”.
“Vespere laudari debet amoena dies”.“Až večer se  má chválit hezký den”.
“Utiliter servit nemo  duobus heris”.Nikdo nemůže s užitkem sloužit dvěma pánům”.
“Vespere flet crebro, qui risit mane sereno”.Večer často plakal, kdo ráno vesele se smál”.
“Proba  merx facile imptorem reperit”.Dobré zboží si samo najde kupce”.
“Suum cuique“.“Každému, co mu patří”.
“Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis”.Abys měl lehkou noc, večeř skromně”.
“Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur”.“Svorností malé věci rostou, nesvorností se i ty největší rozpadají”.
“Concordia civium murus urbium”.Svornost občanů je hradbou měst”.
“Confessio est regina probationis“.“Přiznání je královna důkazů”.
“Pro  mundi beneficio”.Ku prospěchu světa”.
“Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum”.Co sis nadrobil, to všechno si musíš sníst”.
“Bos bos dicitur terris ubicumque videtur”.Vůl zůstane volem, ať se objeví kdekoliv”.
“Primum  non nocere”.Především neuškodit”.
“Bos cornu capitur, homines sermone ligantur”.Býka chytneš za rohy, člověka za slovo”.
“Preces et lacrimae sunt arma feminae”.Prosby a slzy jsou zbraní ženy”.
“Brevis esse laboro, obscurus fio”.Snažím se být stručný a přestávám být srozumitelný”.
“Ad augusta per angusta”.“Přes nesnáze k vrcholům”.
“Bonae mentis sobor est paupertas”.Sestrou dobromyslnosti je chudoba”.
“Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere”.Dobrý pastýř má ovce stříhat, ne stahovat z kůže”.
“Ad flentem flens numquam  bene veniet consolator”.Plačícímu nikdy nepomůže utěšitel, který sám pláče”.
“Verum est quod pro salutefit mendacium”.Lež, která se pronese pro záchranu života, stává se pravdou”.
“Turbulentam facere aquam”.Kalit vodu”.
“Vertit eo caudam, qua decidit arbore malum”.Ke stromu, jehož je plodem, vždy obrací jablko stopku”.
“Tristis eris, si solus eris”.Budeš-li sám, bude ti smutno”.
“Surdo  narras fabulam”.Vyprávíš příběh hluchému”.
“Veritatis  oratio est simplex”.Řeč pravdy je prostá”.
“Causa perit iusta, si dextera non sit onusta”.Spravedlivá věc přichází vniveč, když pravice nesvírá měšec”.
“Probatum es”.“Je vyzkoušeno”.
“Causae perduntur, quae paupertate geruntur”.Spory, které vede chudoba, bývají prohrané”.
“Utiliter emere et care vendere omnes volunt“.”Všichni chtějí výhodně koupit a draze prodat”.
“Totus mundus agit histriónem“.”Celý svět hraje divadlo”.
“Procul  negotiis“.”Vzdálen všeho ruchu”.
“Vestis virum facit”.”Šaty dělají člověka”.
“Vetera novis augere et perficere”.“Staré věci množit a zdokonalovat novými”.
“Piscis a capite foetet”. “Ryba smrdí od hlavy”.
“Acta est fabula”. “Hra končí”.
“Coniugium absque est quasi dies sine sole”.“Manželství bez dětí je jak den, kdy slunce nesvítí”.
“Ferme  fugiendo in media fata ruitur”. “Zpravidla se člověk řítí do záhuby tím, že se snaží uniknout”.
“Consanguineus leti sopor”. “Spánek je rodný bratr smrti”.
“Maximum remedium irae dilatio est”.“Nejlepším lékem proti hněvu je odklad”.
” Acta non verba”. “Činy, ne slova”.
“Uti, non abuti”.“Užít, nikoliv zneužít”.
“Testis unus, testis nullus”. “Jeden svědek, žádný svědek”.
“Calcanda semel via leti”. “Stezkou smrti jednou půjdeme”.
“Feci, quod potui, faciant meliora potentes”. “Udělal jsem, co se dalo, ať předčí mě, kdo má víc síly”.
“Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium”. “Pleš není vadou, ale znamením moudrosti”.
“Campus habet oculos, silva aures”. “Pole má oči, les uši”.
“Pennas incidere”.“Přistřihnout křídla”.
“Veto”. “Zakazuji”.
“Teneas tuis te”. “Hleď si svého”.
“Accipere praestat quam facere iniuriam”.“Je lepší bezpráví trpět než je páchat”.
“Tempus dolorem lenit”. “Čas tiší bolest”.
“Stultitiam nemo fugit”. “Hlouposti nikdo neuteče”.
“Bibant si edere nolunt”. “Ať pijí, když nechtějí žrát”.
“Compendia sunt dispendia”. “Zisk je i ztrátou”.
“Festina lente”. “Spěchej pomalu”.
“Compesce linguam”. “Drž jazyk za zuby”.
“Propter  speciem mulieris multi perierunt”. “Pro ženskou krásu mnozí zahynuli”.
“Compulsus feci”. “Jednal jsem z donucení”.
“Bis ad eundem lapidem offendere”. Dvakrát zakopnout o tentýž kámen”.
“Tacent , satis laudant”. “Mlčí, tím dostatečně chválí”.
“Ferme  acerrima proximorum odia sunt”.“Nenávist nejbližších bývá zpravidla nejprudší”.
“Tacito consensu”. “S mlčenlivým souhlasem”.
“Per quae peccat, per haec et torqueretur”.“Čím kdo hřeší, tím také bývá trestán”.
“Accipere humanum est,inopi donare deorum”. “Přijímat dary je lidské, podarovat chudáka božské”.
“Bene veniatis”. “Buďte vítáni”.
“Caeci hoc vident”. “To vidí i slepí”.
“Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit”. “Slepé jsou oči, když se duch zaměstnává něčím jiným”.
“Bene vertat”. “Ať to dobře dopadne”.
“Stultum est timere, quod vitare non potes”. “Je pošetilé bát se toho, čemu se nemůžeš vyhnout”.
“Per angusta ad angusta”.“Přes úskalí k vrcholům”.
“Bonis auspiciis”. “Za příznivých znamení”.
“Proximus sum egomet sibi”.“Nejbližší jsem sám sobě”.
“Bonis nocet, quisquis malis pepercit”. “Dobrým škodí, kdo šetrně nakládá se špatným”.
“Perdendi finem nemo nisi egestas facit”. “Konec utrpení neudělá nic jiného než nouze”.
“Acerbum est, pro benefactis cum malli messem metáš”.“Je trpké,když za dobrotu sklízíš špatnou odměnu”.
“Pereat mundus, fiat iustitia”. “Svět ať zhyne, ale ať je nastoleno právo”.
“Bona fide”. “V dobré víře”.
“Bona fides non patitur ut bis idem exigatur”. “Poctivost nedovoluje, aby se táž věc vyžadovala dvakrát”.
“Doloris sopitam recreant volnera viva animam”. “Čerstvé rány bolesti vzpruží pohaslou duši”.
“Irritare canem noli dormire volentem”. “Nedráždi psa, který chce spát”.
“Macilenti pediculi acrius mordent”. “Hubené vši koušou vztekleji”.
“Ergo bibamus”. “Tak tedy pijme”.
“Ad fontes redeunt longo post tempore lymphae”. “Vody se po dlouhém čase zase vracejí k pramenům svým”.
“Propter  hoc dimittit homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una”.“Proto opustí člověk otce a matku svou a přilne k své manželce a ti dva budou jedním tělem”.
“Ad fores fortuna venit, cui propitia est”. “Štěstí přijde až ke dveřím toho, komu je nakloněno”.
“Punitis ingeniis gliscit auctoritas”.“Potrestáním velkých duchů jejich vážnost roste”.
“Ad futuram memoriam”.“Na památku”.
“Gaudia non remanet, sed fugitiva volant”. “Radosti  nezůstávají, ale prchajíce odlétají”.
“Dolus Malus”. “Zlý úmysl”.
“Ubi alium, ibi roma.” “Řím je tam, kde je cítit česnek”.
“Oratio cultus animi est”.“Výřečnost je ozdobou ducha”.
“Elephantem musca facere”. “Dělat z mouchy slona”.
“Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt”. “Často i nejlepší záměr skončí nejhůř”.
“Magni nominis umbra”. “Stín velkého jména”.
“Ad gloriam Dei”. “Ke slávě Boží”.
“Pulvis et umbra sumus”. “Jsme prach a stín”.
“Ad hoc”. “Pro tento případ”.
“Pax hominibus bonae voluntatis”. “Pokoj lidem dobré vůle”.
“Domi  manere convenit felicibus”. “Šťastným lidem vyhovuje  prodlévat doma”.
“Saepe dat una dies, quod totus denegat annus”. “Co nedal celičký rok, často poskytne jediný den”.
“Pede poena claudo”. “Trest kulhá”.
“Gaudia principium nostri sunt saepe doloris”. “Radost znamená často počátek naší bolesti”.
“Quae facta sunt, non possunt mutari”. “Co se stalo, není možné změnit”.
“Rranquillas etiam naufragus horret aquas”. “Trosečník se bojí klidných vod”.
“Bona facile mutantur in peius”. “Dobrá věc se snadno změní v horší”.
“Eminentis fortunae comes invidia”. “Štěstí vyjímečného člověka provází závist”.
“Quae fuerant vittia, mores sunt”. “To, co bývaly neřesti, jsou dnes dobré mravy”.
“Sacrificium intellectus”. “Oběť rozumu”.
“Ad impossibilia nemo teneatur”. “Nikdo nemá být poután nesplnitelnými závazky”.
“Quae nimis apparent retia, vitat avis”. “Sítím, jež zdaleka vidí, vyhne se pták”.
“Ad infinitum”. “Do nekonečna”.
“Ad mala facta malus socius socium trahit”. “Špatný společník svádí svého druha k špatnostem”.
“Ad manum”. “Do vlastních rukou”.
“Quae mala cum multis, leviora videntur”. “Když sdílíme neštěstí s jinými, zdá se snesitelnější”.
“Emminet, non imminet”. “Vyniká, neohrožuje”.
“Transit hora, manent opera”. “Čas míjí, dílo zůstává”.
“Cacus non iudicat de coloribus”. “Slepý nemůže posuzovat barvy”.
“Calamitas virtutis occasio est”.“Neštěstí je příležitostí k prokázání statečnosti”.
“Tu dixisti”. “Ty sám jsi to řekl”.
“Omnis vita supplicimum est”.Celý život je trestem.”
“Ubi amor, ibi dolor”. “Kde je láska, tam je bolest”.
 “Quaecumque quaerit calamitas, facile invenit”. “Neštěstí si snadno najde toho, koho hledá”.
“Qualis pater, talis filius”. “Jaký otec, takový syn”.
“Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia”. “I pod špinavým pláštěm se častonskrývá moudrost”.
“Emitur virtute potestas”. “Moc se vykupuje ctností”.
“Bona res quies”. “Odpočinek je dobrá věc”.
“Errat et in nulla sede moratur amor”. “Láska těká a nikde nečeká dlouho”.
“Est avis dextra melior quam quattuor extra”. “Jeden ptáček v hrsti je lepší než čtyři v povětří”.
“Aliena nobis, nostra plus aliis placent”. “Nám se víc líbí cizí, naše zase jinému”.
“Est incertus exitus et anceps fortuna belli”. “Je nejistý výsledek války, když kolísá válečné štěstí”.
“Eat haec natura mortalium, ut nihil magis placeat quam quod amissum est”. “Je v povaze smrtelníků, že se jim nic nelíbí víc, než to, co ztratili”.
“Ad paenitendum properat,cito qui iudicat”. “Kdo zbrkle soudí, je na nejrychlejší cestě k lítosti”.
“Ad usum proprium”. “K vlastní potřebě”.
“Vultus est index animi”. “Tvář je obrazem duše”.
“Vuples pilum mutat, non mores”.“Liška mění srst, ne zvyky”.
“Qui dedit beneficium taceat narret qui accepit”. “Kdo udělal dobrý skutek, ať mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal.”.
“Tot capita, tot sensus”. “Kolik hlav, tolik názorů”.
“Candida pax homines, trux decet ira feras”. “Šlechetný mír sluší lidem, divoký hněv zvěři”.
“Canes plurimum latrantes raro mordent”. “Psi, kteří nejvíc štěkají, málokdy koušou”.
 “Toto carde”. “Z celého srdce”.
“Suspice, etiam si decidunt, magna conantes”.”Važ si těch, kdo usilují o velké věci, i když neuspějí”.
“Pro foro interno”. “Pro vlastní potřebu”.
“Primo loco”. Na prvním místě”.
“Melle litus gladius”. “Medem potřený meč”.
“Consuetudinis magna vis est”. “Síla zvyku je veliká”.
“Leo a leporibus insultatur mortuus”. “Mrtvému lvovi se zajíci posmívají”.
“Adde parum parvo, magnus acervus erit”. “Přidej trochu k troše a vznikne veliká hromada”.
“Ex abundantia cirdis os loquitur”. “Čím srdce plné, tím ústa přetékají”.
“Multa nocent”. “Všeho moc škodí”.
“Addiscunt iuvenes, quod cecinere senes”. “Mládí se učí tomu, co zpívali staří”.
“Nemo gratis mendax”. “Nikdo nelže bez důvodu”.
“Adhibenda est in iocando moderatio”. “V žertování je třeba znát míru”.
“Communia esse amicorum inter se mnia”. “Přátelé mají vše společné”.
“Navis et mulier numquam satis ornantur”. “Loď a ženu nikdy dost neozdobíš”.
“Communis opinio”. “Obecné mínění”.
“Mus aetatem non cubili uni umquam commottit suam”. “Myš nikdy nevěří život jedné díře”.
“Compedes, quas ipse fecit, ipse gestabit faber”. “Okovy, jež ukoval, bude sám kovář nosit”.
 “Adversum stimulum calces”. “Ostnu nastavit patu”.
“Adversum necessitatem ne dii quidem resistunt”. “S nutností ani bohové nic nezmohou”.
“Nec domo dominus, sed domino domus honestanda est”. “Pán má zdobit dům, ne dům pána”.
“Adificia et lites pauperiem faciunt”. “Domy a spory způsobují chudobu”.
“Aegre reprehendas, quod sinis consuescere”. “Těžko se zbavíš toho, čemu jsi přivykl”.
“Aegrescit medendo”. “Onemocněl léčením”.
“Mutare quod non possis, ut natum est feras”. “To, co nemůžeš změnit, snášej takové, jaké to je”.
“Aegrotanti omnia amara”. “Nemocnému je vše hořké”.
“Aequum est, ut cuius participavit lucrum, participet et damnum”. “Je spravedlivé, aby ten, kdo se podílel na zisku, podílel se i na ztrátě”.
“Aes debitorem leve, gravius inimicum facit”. “Malé peníze dělají dlužníka, velké nepřítele”.
“Naufragium in portu facere”. “Ztroskotat v přístavu”.
“Aetate fruere: mobili cursu fugit”. “Užívej života,pádí jak zběsilý”.
“Affirmanti, non neganti, incumbit probatio”. “Důkaz má podat ten, kdo věc tvrdí, nikoliv ten, kdo ji popírá”.
“Narrare asello surdo fabellam”. “Vyprávět bajku hluchému oslu”.
“Afflictis lentae, celeres gaudentibus horae”. “Zarmouceným se hodiny vlečou, radujícím letí”.
“Mutari nescit inveteratus amor”. “Stará láska nerezaví”.
 “Aliena capella gerit distentius uber”. “Cizí koza má plnější vemeno”.
“Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt”. “Cizí chyby máme na očích, vlastní chyby za zády”.
“Alieni appetens, sui profusus”. “Toužil po cizím, vlastní promrhal”.
“Murilego mures fiunt absente rebelles”. “Když kocour není doma, myši mají pré”.
“Aliquando et insanire iucundum est”. “Někdy je milé udělat i něco bláznivého”.
“Volentem fata ducunt, nolentem trahunt”. “Svolného osud vede,vzpurného vleče.”
“Nemo in amore videt”. “V lásce je každý slepý”.
“Aliquid crastinum dies ad cogitandum dabit”. “Zítra bude o čem přemýšlet”.
“Aliquid esse et non esse non potest simul”. “Žádná věc nemůže zároveň být i nebýt”.
“Aliquid mali est propter vicinum malum”. “Blízko jednoho zla vzniká druhé”.
“Alta cadunt odiis, parva extolluntur amore”. “Láska povznáší nízké, nenávist výšiny boří”.
“Alter  alterius auxilio eget”. “Každý potřebuje pomoc druhého”.
“Centesimus annus”. “Sté výročí”.
“Centum viri unum pauperem spoliare non possunt”. “Sto lidí nedokáže oloupit chudého”.
“Alter frenis eget, alter calcaribus”. “Jednomu schází uzda, druhému ostruhy”.
“Altera manu fert lapidem, panem ostentat altera”. “V jedné ruce nese kámen, v druhé ukazuje chléb”.
“Munera caecant”. “Dary zaslepují”.
“Alteri ne feceris quod tibi fieri non vis”. “Čeho nechceš,aby od jiného dálo se tobě, hleď, abys ty nikdy nečinil jinému”.
“Res publica est consensus iuris et communio utilitatis”.”Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro”.
“Alteri  vivas oportet, si vis tibi vivere”. “Chceš-li žít svůj život, musíš žít pro druhé”.
“Alterius veste  nemo vestitur honeste”. “Kdo cizím šatem se honosí, nikdy jej se ctí nenosí”.
“Nemo esse iudex in sua casua potest”.”Nikdo nemůže být soudcem při vlastní při”.
“Alteruis lucra dolet invidus ut sua damna”. “Cizí zisk závistivce souží jako vlastní škoda”.
“Quaelibet hora brevis discendi longa videtur”.”Jakkoli krátká doba učení se zdá dlouhá”.
“Altior e terra provenit herba mala”. “Plevel roste výš”.
“Altissima quaeque flumina  minimo labuntur sono”. “Nejhlubší řeky plynou neslyšně”.
“Quaelibet vulpes caudam suam laudat”. “Každá liška svůj ocas chválí”.
“Altius  praecepta descendunt quae teneris imprimuntur aetatibus”. “Hlouběji se vtisknou rady, jichž se člověku dostane v mládí”.
“Altum silentium”. “Hluboké mlčení”.
“Quaerite et invenietis”. “Hledejte a naleznete”.
“Nam  non conveniens omnibus omnis erit”. “Bez vzdělání je totiž život takřka obrazem smrti”.
“Amabilis insania”. “Roztomilá ztřeštěnost”.
“Multos timere debet, quem multi timent”. “Mnohých se musí bát ten, koho se mnozí bojí”.
“Amans iratus multa mentitur  sibi.” “Rozhněvaný milenec si mnohé nalhává”.
“Appetitus rationi pareat”.”Touhy ať jsou vedeny rozumem”.
“Amantes  amentes”. “Zamilovaní rozumu zbavení”.
“Favete linguis”. “Zachovej mlčení”.
“Amantium  irae amoris integratio est”. “Hněv milenců  je obnovou lásky”.
 “Amare nihil est aliud nisi eum ipsum diligere quem ames nulla indigentia, nulla utilitate quaesita”. “Milovat není nic jiného, než mít rád toho, koho bys miloval  bez nároků a zištnosti”.
“Amare  et sapere vix Deo conceditur”. “Milovat a neztratit soudnost nemůže ani bůh”.
“Immodica ira gignit insaniam”.”Bezmezný hněv plodí šílenství”.
“Multos onvenias qui numquam gestarint nera”. “Najdeš mnoho oslů. kteří nikdy nenesli břímě”.
“Cogito, ergo sum”. “Myslím, tedy jsem”.
“Coincidentia oppositorum”. “Splývání protikladů”.
“Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege”.”Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů”.
“Amata inquinant, possesa onerant, amissa cruciant”. “Láska plodí svár, majetek je břemenem, ztráta je příčinou žalu”.
“Amotares amant flores”. “Milenci zbožňují květiny”.
“Facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum”. “Dělej něco, aby tě ďábel vždy zastihl v činnosti“.
“Fas est et ab hoste doceri”. “I od nepřítele je třeba se učit”.
“Amicitia nisi inter bonos esse non potest”. “Přátelství může vzniknout jen mezi dobrými lidmi”.
“Amicitia  semper prodest, amor aliquando etiam nocet”. “Přátelství vždy prospívá, láska někdy i škodí”.
“Quaere adulescens, utere senex”. “Ty,mladíku, hledej, ty starče, užívej)”.
“Amicitia vera in calamitate agnoscitur”. “Pravé přátelství se pozná v neštěstí”.
“Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est”.”.Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti”.
“Multo cum  ense calamus parentatur”. “Pero má mnoho společného s mečem”.
“Amicitia, quae desinere potuit, numquam vera fuit”. “Přátelství, které mohlo skončit, nikdy nebylo opravdové”.
“Quidem concessum est rhetoribus ementiri in historiis ut aliquid dicere possint argutius”.”Řečníkům je vskutku dovoleno lhát o historických záležitostech, aby mohli říci něco vybraněji”.
“Fastidium gignit nimium repetita voluptas”. “Opakovaní rozkoš vede k přesycení”.
 “Amicitiae immortales, mortales inimicitiae esse debent”. “Přátelství mají být nesmrtelná, nepřátelství smrtelná”.
“Fata volentem ducunt, nolentem trahunt”. “Osud vede toho, kdo chce a vleče toho, kdo nechce”.
“Amicitiam trahit amor”. “Láska za sebou vede přátelství”.
“Quam bene vivas, refert, non quam diu”. “Nezáleží na tom, jak dlouho žiješ, ale jak ctnostně”.
“Amico laudanti credendum non est, sicut nec inimico detrahenti”. “Není radno věřit příteli, když chválí, ani nepříteli, když pomlouvá)”.
“Amico firmo nihil emi melius potest”. “Není nic lepšího než získat věrného přítele”.
“Facit ipsa occasio furem”. “Příležitost dělá zloděje”.
“Amicos secundae res parant, adversae probant”. “Ve štěstí přítele získáš, v neštěstí vyzkoušíš”.
“Quam facile est alterius luctu fortia verba loqui”. “Je snadné pronášet statečná slova, když má druhý smutek”.
“Amicum in secreto mone, palam lauda”. “Přítele kárej v ústraní, ale chval veřejně”.
“Multi multa, sed nemo omnia novit”. “Mnozí vědí mnoho, ale nikdo neví všechno”.
“Amicum proba, probatum ama”. “Přítele vyzkoušej, až ho vyzkoušíš, měj ho rád”.
“Amicus certus in re incerta cernitur”. “V nouzi poznáš přítele”.
“Amicus est tamquam alter idem”.”Přítel je jakoby druhé já”.
“Amicus omnibus, amicus nemini”. “Přítel všech není přítelem nikoho”.
“Clausis oculis”. “Se zavřenýma očima”.
 “Clavus clavo eicitur”. “Hřeb se vyráží hřebem”.
“Non est magnus pumilio, licet in monte constiterit”. “Trpaslík nevyroste, ani kdyby se na horu postavil”.
“Amittit merito proprium, qui alienum appetit”. “Právem ztratí to, co mu patří, kdo usiluje o cizí”.
“Amor amara  dat tibi satis”. “Láska přinese dostatek hořkosti”.
“Amor amore  complectatur”. “Láska se spojuje s láskou”.
“Amor est caecus”. “Láska je slepá”.
“Amor est conatus amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie”. “Láska je snaha uzavřít přátelství na základě krásy”.
“Amor et melle et felle est fecundissimus”. “Láska oplývá medem i žlučí”.
“Amor fati”. “Osudová láska”.
“Facilius est egestatem ferre in hac natis”. “Chudobu snáze snášejí ti, kdo se v ní narodili”.
“Amor ingenii neminem umquam divitem facit”. “Láskou k umění nikdy nezbohatnete”.
“Amor magister est optimus”. “Láska je nejlepším učitelem”.
“Nisi caste , saltem caute”. “Když ne čestně, tak alespoň patrně”.
“Nolens volens”. “Chtě něchtě”.
“Amor non est sanabilis herbis”. “Lásku bylinami nevyléčíš”.
“Nocet saepe verum dicere”. “Říkat pravdu často škodí”.
“Amor otiosae causa est sollicitudinis”.”Láska je příčinou bezstarostného neklidu”.
“Amor tussisque non celatur”. “Láska a kašel se neutají”.
“Amor ut lacrima: aculis oritur, in pectus cadit”. “Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce”.
“Non capit regnum duos”.”Trůn dva neunese”.
 “Amoris vulnus idem sanat qui facit”. “Ránu v lásce vyléčí ten, kdo ji zasadí”.
“An dives, omnes quaerimus, nemo, an bonus”. “Všichni se tážeme, zda je někdo bohatý,nikdo se neptá, je-li dobrý”.
“Anguem in sinu fovet”.”Chová v náručí hada = hřát hada na prsou”.
“Nam et ipsa scientia potestas est”. “I samo vědění je přece velikou silou”.
“Animae dimidium meae”. “Polovina mé duše”.
“Animo cupienti nihil satis festinatur”. “Roztoužené duši nic neubíhá dost rychle”.
“Legum servi sumus ut liberi esse possimus”. “Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní”.
“Animus aequus optimum est aerumnae condimentum”.”Klidná mysl je nejlepším kořením pro útrapy”.
“Annosa vulpes haud capitur laqueo”.“Stará liška se do oka nechytí”.
“Facilius dissimulatur gaudium quam metus”.”Snáze se skrývá radost než strach”.
“Annus novus faustus felixque tibi sit”.“Kéž je pro tebe nový rok příznivý a šťastný”.
“Lenta ira deorum est”.”Hněv bohů je pomalý”.
“Lenti sed certi vindices di”.”Bohové soudí pomalu, ale jistě”.
“Nil volenti difficile”.”Nic není zatěžko tomu, kdo chce”.
“Ante amicitiam iudicandum, post amicitiam credendum”. “Než se spřátelíš, rozvažuj, když ses spřátelil, důvěřuj”.
“Anus producit, non ager”. “Úrodu dává rok, ne pole”.
 “Ante  circumspiciendum est cum quibus edas et bibas, quam quid edas et bibas”. “Je třeba se dřív rozhlédnout, s kým jíš a piješ, než co jíš a piješ”.
“Ante diem mortis nullus laudabilis exsta”. “Žádný den před smrtí si nezaslouží chválu”.
“Facilius cadimus quam recurgimus”. “Člověk snáze padá, než se zvedá”.
“Ante victoriam ne canas triumphum”.”Dokud nezvítězíš, neohlašuj triumf = nechval dne před večerem”.
“Apparet id etiam caeco”. “To vidí i slepý”.
“Cocus domini debet habere gulam”. “Kuchař musí mít pánovu chuť”.
“Cogere volentem”. “Nutit toho, kdo sám chce”.
“Aqua et panis est vita canis”. “Voda a kus chleba jsou k psímu životu třeba”.
“Nihil vento, sorte, femona infidius”. “Nic není nespolehlivější než vítr, osud a žena”.
“Aquila non captat muscas”. “Orel nelapá mouchy”.
“Longo in itinere etiam palea oneri est”. “Na dlouhé cestě je stéblo břemenem”.
“Arcem facere ex cloaca”. “Dělat ze stoky tvrz = dělat z komára velblouda”.
“Ardua res est regi simul carum esse et gregi”. “Je těžké líbit se zároveň králi i davu”.
“Argumentum  ad crumenam”. “Důkaz podaný s ohledem na peněženku”.
 “Artes discuntur peccando”. “Dovednosti se učíme chybováním”.
“Artificia nova docuit fames”. “Hlad naučil lidi novým pokrmům”.
“Facile omnes, cum valemus, recta consilia aerotis damus”. “Jsme-li sami při dobrém zdraví, snadno se to nemocným radí”.
“Asini exiguo pabulo vivunt”.”Oslům stačí k životu málo píce”.
“Nihil novi sub sole”.”Pod sluncem nic nového”.
“Assidua ei sunt tormenta, qui se ipsut timet”.”Kdo se sám sebe bojí, prožívá neustálá muka.
“Commoditas sequitur metuentem incommoda numquam”.”Prospěch nikdy nekyne tomu, kdo se bojí ztráty.
“Commune periculum concordiam parat”.”Společné nebezpečí vytváří svornost”.
“Facilitas auctoritatem, severitas amorem deminuit”.”Vlídnost oslabuje moc, přísnost lásku”.
“Nihil admirari”. “Ničemu se nedivit”.
“Assidua  eminentis fortunae comes est invidia”. “Neustálým průvodcem výjimečného štěstí je závist”.
“Astute dum celatur, artas se indicat”. “Ačkoliv je chytře utajován, věk se sám hlásí”.
“Assidue addiscens ad senium venio”. “Přicházím do věku starců a jsem stále učedníkem”.
“Vade in pace”. “Jdi v pokoji”.
“Audaces  cogimur esse metu”. “K odvaze nás nutí strach”.
“Inter caecos regnat strabo”. “Mezi slepými je šilhavý králem”.
“Audentes  fortuna iuvat”. “Odvážnému štěstí přeje”.
“Invidia gloriae comes est”. “Závist je průvodkyní slávy”.
“Audento magnus tegitur timor”. “Velký strach lze zakrýt odvahou”.
“Laus propria vilescit”. “Samochvála ponižuje”.
“Audento virtus screscit, tardando timor”. “Odvahou roste statečnost, váháním strach”.
“Nescio quid mihi magis farcimentum esset”. “Nevím, co by mi bylo víc buřt”.
“Audet et lepus exanimo insultare leoni”. “I zajíc má odvahu posmívat se mrtvému lvu”.
“Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur”. “Štěstí je ze skla: když se nejvíc leskne, rozbije se”.
“Heredis fletus sub persona risus est”. “Pláč dědice je maskovaný smích”.
“Audi multa, loquere pauca, et non errabis”. “Hodně poslouchej, málo mluv a neprohloupíš”.
“Laudet te alienus, et non os tuum”. “Ať chválí tě jiná a ne tvoje ústa”.
“Audiatur et altera pars”. “Ať je slyšet i druhá strana”.
“Suum cuique”.”Každému, co jeho jest”.
“Invidiae finis odium”. “Vrcholem závisti je nenávist”.
“Audit, quod non vult, qui pergit dicere, quod vult”. “Kdo spěchá, aby řekl, co chce, uslyší, co nechce”.
“Auro clausa patent”. “Zlatem se otvírají zavřené brány”.
“Laudamus veteres, sed nostris utimur annis”. “Chválíme staré časy, leč žijeme v dnešní době”.
“Auro loquente omnis sermo inanis est”. “Promluví-li zlato, je každá řeč marná”.
“Nihil aliud est ebrietas, quam voluntaria insania”. “Opilství není nic jiného než dobrovolné šílenství”.
“Auro patent cuncta , atque ditis ianuae”. “Zlatem se otevírá vše, i brány podsvětí”.
“Iuxta fluvium puteum fodit”.”Kope studnu vedle řeky”.
“Exire magnus ex tugurio vir potest”. “Z prosté chýše může vzejít velikán”.
“Aut amat aut mulier, nihil  est tertium”. “Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic třetího nezná”.
“Faber est  suae quisque fortunae”.”Každý svého štěstí tvůrcem”.
“Nihil dat fortuna mancipio”. “Štěstěna nic nedává provždy”.
“Fortuna caeca est”. “Štěstí je slepé”.
“Facies tua computat annos”. “Tvář ti tvé roky sčítá”.
“Aut numquam temptes, aut perfice”. “Buď se do ničeho nepouštěj, nebo dokonči, cos začal”.
“Avarus animus nullo satiatur lucro”. “Hrabivý duch se nespokojí se žádným ziskem”.
“Cantabit vacuus coram latrone viator”.”Poutník s prázdnou kapsou si před lupičem bude zpívat”.
“Temeritas est damnare, quod nescias”. “Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš”.
“Cantat avis quaevis, sicus rostrum sibi crevit”.”Zpívá každý pták, jak mu narostl zobák”.
“Leges firmantur cum moribus utentium aprobantur”.”Zákony se osvědčují, když jsou v souladu s mravy těch, kdo jich užívají”.
“Cantilenam eandem canis”. “Zpíváš stále stejnou písničku”.
“Inter nos”. “Mezi námi”.
“Capiti nihil prodest atque aqua frigida”. “Nic nepomůže hlavě tolik jako studená voda”.
“Difficile est dolori convenire cum patientia”. “Bolest s trpělivostí se těžko shodnou”.
“Capiunt vitium ni moveantur aquae”. “Stojaté vody se kazí”.
“Nihil difficile amanti”. “Tomu, kdo miluje, nic není zatěžko”.
 “Capta avis est melior quam mille in gramine ruris”. “Lepší pták zavřený v kleci než volných na poli tisíc”.
“Vera causa”. “Pravá příčina”.
“Dicere non est facere”. “Říci neznamená vykonat”.
“Appetitus rationi pareat”. “Ať touha poslouchá rozum”.
“Leges illae optime quae arbitrio iudicis pauca reliquunt”.”Nejlepší zákony jsou ty, které máloco ponechávají k posouzení soudci”.
“Apud creditorem major quam apud debitorem debiti memoria”. “Věřitel si dluh pamatuje lépe než dlužník”.
“Vi victa vis”.”Moc zdolaná mocí”.
“Carior haud est res, quam quae fuit empta precando”.Není nic dražšího než to, co sis vykoupil prosbami”.
“Nemo potest nudo vestimenta detrahere”. Nikdo nemůže svléci šaty z nahého”.
“Turpis avis,proprium qui foedat stercore nidum”.Hanba ptáku, který kálí do vlastního hnízda”
“Carpe diem”.“Užívej dne”.
“Fortuna opes auferre, non animum potest”.Štěstěna může odejmout majetek, nikoliv odvahu”.
“Vineri gloria sera venit”.Po smrti přichází sláva pozdě”.
“Vivere – Militére est! ““Žít znamená bojovat”.
(Zdroj: Slovník latinských citátů)

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A  co si můžete na těchto stránkách kromě citátů ještě přičíst ?

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

One thought on “Latinské citáty

  1. Báječné, mám však prosbu. Pamatuji si z doby, kdy jsem chodil na latinu, na český překlad tohoto znění : “v jeho duši nebylo kouska citu pro čest”. Bohužel nepamatuji si již latinckou verzi. Pokud jí znáte, prosím o její zaslání na mojí mailovou adresu. Děkuji.
    S úctou
    Milan Češpiva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *