Citáty v italštině

Citáty v italštině

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky. 

“Ti amo. Tre secondi per dirlo. Tre ore per spiegarlo. E una vita intera per provarlo” . “Miluji tě, trvá to říct tři vteřiny, vysvětlit to tři hodiny, ale celý život to dokázat”.
“L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica”. “Přátelství se rodí tehdy, když jedna osoba říká druhé: “Co? Ty také?  Myslel jsem, že jsem jediný. “ (CS Lewis)
“Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco.” ” Pouze praví přátelé vám povědí, že máte špinavý obličej”. (Sicilské přísloví)
“Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce”. “Veškerá rozmanitost, veškerá radost, veškerá krása života jsou tvořeny stínem i světlem”. (L.N.Tolstoj)
“La bellezza non è che una promessa di felicità”. “Krása není příslibem štěstí “. (Stendhal)
“La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri”.Život je příliš krátký na realizování snů ostatních.”  (Oscar Wilde)
“Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita”. Dej každému dni šanci být tím nejkrásnějším ve tvém životě.” (Mark Twain)
 “La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro”.  “Život se neměří počtem dechů, které uděláme, ale počtem momentů, které nám vezmou dech.”  (Maya Angelou)
“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.” “Život je jako ozvěna: pokud se vám nelíbí to, co vám posílá zpět, musíte změnit zprávu, kterou jí posíláte.” (James Joyce)
 “Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei.” “Nedovolte, aby vás rány přeměnily na to, co nejste.”
(Paulo Coelho)
“La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere”.  “Život je krátký. Rychle odpouštěj, líbej pomalu, miluj opravdově, vždy se směj a nikdy nelituj ničeho, co tě přimělo k úsměvu nebo k pláči”. (Sergio Bambarén)
 “La vita è questa. Nulla è facile. Niente è impossibile”.To je život.  Nic není jednoduché. Nic není nemožné”.
“La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere”. “Život je tajemstvím, které je třeba žít, nikoli problém, který je třeba vyřešit”. (Osho)
“La vita si restringe o si espande in proporzione al coraggio di ciascuno”. “Život se zkracuje nebo prodlužuje úměrně k odvaze každého z vás”. (Anaïs Nin)
“Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora”. “Nemůžeš si vybrat způsob, jakým umřeš. Nebo den. Ale  můžeš se rozhodnout, jak žít. Nyní.” (John Baez)
“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto”. “Nebreč, protože je po všem, usmívej se, protože se to stalo”. (Dr. Seuss)
” Quando sono andato a scuola, mi hanno chiesto cosa volessi diventare da grande. Ho risposto “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io risposi che loro non avevano capito la vita”. ” Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.“ (John Lennon)
“Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso”.
“Pamatujte si, že člověk nežije žádný jiný život než ten, který žije v tomto okamžiku, ani neztrácí jiný život než ten, který ztrácí právě nyní”. (Marcus Aurelius)
“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”. “Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.(Dalajlama )
“Cosa cerchi?” “Cerco un attimo che valga una vita”. “Co hledáš?””Hledám chvíli, která stojí za život.”(Casanova)
“La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi”.  “Život je skvělé velké plátno a měli by jste ho pomalovat všemi barvami, jakými můžete”.  (Danny Kaye)
“Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi”. “Sni, jako bys musel žít navždy. Žij, jako bys měl dnes zemřít”. (James Dean)
“La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti”. “„Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky.“ (Soren Kierkegaard)
“Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere”. “Těm, které milujete, dejte křídla k rozletu, kořeny, aby se vrátili, a důvod, proč zůstat”. (Dalajláma)
“Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo”. “Smyslem života je najít svůj talent, svůj dar. Cílem života je rozdat ho ostatním.” (Pablo Picasso)
“Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza”. „Žiješ jen jednou, ale když žiješ správně, jednou to stačí”. (Mae West)
“La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo” . “Život je jako zrcadlo, usměje se na vás, když se do něj s úsměvem podíváte”. (Jim Morrison)
“Se nella tua vita qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti”. “Pokud se vám něco nelíbí, změňte to. Pokud to nemůžete změnit, změňte svůj postoj. Nestěžujte si”. (Maya Angelou)
“Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita”. “Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života, (Robert Louis Stevenson)
“Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto”. “Potřebujeme tři životy, jeden, abychom dělali chyby, druhý, abych opravovali chyby a třetí, abychom vše ochutnali”. (Alberto Jess)
“La paura della vita è la principale malattia del ventesimo secolo”. “Strach ze života je hlavní nemocí dvacátého století”. (William Lyon Phelps)
“E’ amico chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lui”. “Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. ( Jules Renard)
“L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime”. ” Přátelství je jediná duše, která žije ve dvou tělech, srdce, které bije ve dvou duších”. (Aristoteles)
“Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci”. “Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. ( Elbert Hubbard)
“Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità”. “Najděte si čas být přítelem: je to cesta ke štěstí”.(Matka Tereza z Kalkaty)
” Siamo tutti impostori in questo mondo, noi tutti facciamo finta di essere qualcosa che non siamo”. ” Všichni jsme na tomto světě podvodníci, všichni předstíráme, že jsme něco, čím nejsme. (Richard Bach)
“Noi siamo ciò che fingiamo di essere, quindi dobbiamo essere attenti a ciò che fingiamo di essere”.Jsme to, co předstíráme, že jsme, a tak musíme být na to, co předstíráme, že jsme, opatrní. – Kurt Vonnegut
“Abbiamo due tipi di morale fianco a fianco: una che predichiamo, ma non pratichiamo, e un’altra che pratichiamo, ma di rado predichiamo”. “Máme dva druhy morálky : tu, kterou kážeme, ale nepraktikujeme a pak tu, kterou praktikujeme, ale zřídka kážeme. (Bertrand Russell)
“A letto, la maggior parte delle donne finge di aver avuto un orgasmo. Al bar, la maggior parte degli uomini, finge di aver avuto un rapporto”. “V posteli většina žen předstírá, že má orgasmus. V baru většina mužů předstírá, že má vztah. (Twitter)
“La falsa indignazione è la più ripugnante forma d’ipocrisia”. “Falešné rozhořčení je nejodpornější formou pokrytectví”. (Henry de Montherlant)
“L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni”Láska je, když nemůžete spát, protože konečně je realita lepší než vaše sny” (Dr. Seuss )
“Il perdono libera l’anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente” ” Odpuštění osvobozuje duši, odstraňuje strach, a proto je odpuštění  silná zbraň ” ( Nelson Mandela)
“Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati” “” Jsme andělé s jediným křídlem a  můžeme létat pouze tak, že držíme jeden druhého “.
“San Valentino è per quelle persone che non hanno abbastanza immaginazione per essere romantiche per tutto il resto dell’anno” ” Den svatého Valentýna je pro ty lidi, kteří nemají dostatek fantazie na to, aby byli i po zbytek roku romantičtí “
“Il sorriso, permette all’anima di respirare”.“Úsměv umožňuje duši dýchat”. (Fabrizio Caramagna)
“Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce”.“Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla”.
 “Ridi, e il mondo riderà con te; piangi, e piangerai da solo”.“Směj se a svět se bude  s tebou smát; plač a budeš plakat sám”. (Ella Wheeeler Wilcox)
“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”. Den bez úsměvu je ztracený den”. (Charlie Chaplin)
“Ogni volta che un uomo ride aggiunge un paio di giorni alla sua vita”.“Pokaždé, když se člověk usměje, přidá si pár dní do svého života”. (Curzio Malaparte)
“Tutti sorridono nella stessa lingua”.“Všichni se usmívají ve stejném jazyce”. 
“Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per l’umanità”.”Čím je sluneční svit pro květiny, tím je úsměv pro lidi”.(Joseph Addison)
“A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma a volte il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia”. Někdy je radost zdrojem tvého úsměvuale někdy může být tvůj úsměv zdrojem tvé radosti”. (Thích Nhat Hanh)
“Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi”. “ Vrásky by měly pouze naznačovat, kde býval úsměv.” Mark Twain
“Le rughe mostrano che si è vecchi, decrepiti, oppure che si è abituati a sorridere sempre”. “Vrásky ukazují, že jste buď starý, zchátralý, nebo že jste zvyklý se vždycky usmívat”. (Carlos Santana)
“Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici”. “Čas od času je dobré přerušit naši snahu získat štěstí a prostě být šťastní”. (Guillame Apollinaire)
“La più grande vendetta è la felicità: niente manda in bestia le persone più che vederti fare una fottuta bella risata”. “Největší pomstou je štěstí: nic nenaštve lidi víc, než vidět vás, jak se smějete. (Chuck Palahniuk)
“L’uomo più felice è quello nel cui animo non c’è alcuna traccia di cattiveria”. “Nejšťastnější člověk je ten, v jehož duši není žádná stopa zlosti” (Platón)
“Cercare la felicità fuori di noi è come aspettare il sorgere del sole in una grotta rivolta a nord”.”Hledání štěstí mimo nás je jako čekání na východ slunce v jeskyni směřující na sever”. (Tibetské přísloví)
“Non ci può essere felicità se le cose in cui crediamo sono diverse dalle cose che facciamo”. “Nemůže být šťastní, pokud to, v co věříme, se liší od toho, co děláme”.(Freya Starková)
“La felicità è interiore, non esteriore; infatti non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo”. “Štěstí je vnitřní, nikoli vnější; ve skutečnosti nezávisí na tom, co máme, ale na tom, čím jsme”. (Henry van Dyke)
“Non è quello che hai, o chi sei, o dove sei, o cosa stai facendo che ti rende felice o infelice. E’ quello che pensi”. Není to TO, co máš, nebo kdo jsi, nebo kde jsi, nebo co děláš, že jsi šťastný nebo nešťastný. Je to TO, co si myslíš”. (Dale Carnegie)
“La vera felicità costa poco: se è cara, non è di buona qualità”. “Pravé štěstí je levné: je-li drahé, není kvalitní”.  (François-René de Chateaubriand)
“Se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa”. “Pokud bychom chtěly postavit dům štěstí, největší místností by byla čekárna”. (Jules Renard)
“Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa”. “Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš”. (Lev Tolstoj)
“L’uomo vuole essere felice anche quando vive in modo da rendersi impossibile la felicità”. “Člověk chce být šťastný, i když žije takovým způsobem, že být  šťastný je nemožné”. (St. Augustine)
“Scegli la strada in salita, è quella che ti porterà alla felicità”. ” Vyber si cestu do kopce, je to ta, která tě dovede ke štěstí”. (Jean Salem)
“La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi – mai!” “Jazyk může skrýt pravdu, ale oči – nikdy! ” (Michail Bulgakov)
“Il primo bacio non è dato con la bocca ma con gli occhi”. “První polibek není dán  ústy, ale  očima”. (Tristan Bernard)
“L’occhio è il punto in cui si mescolano anima e corpo”.” Oko je místem, kde se mísí duše a tělo”. (Christian Friedrich Hebbel)
“Di occhi belli ne è pieno il mondo ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore ce ne sono pochi”. “Svět je plný krásných očí, ale oči, které se na vás dívají s upřímností a láskou, je málo. (Bob Marley)
“Non avere mai paura di tentare qualcosa di nuovo. Ricorda: dei dilettanti costruirono l’arca mentre il Titanic fu costruito da professionisti”.” Nikdy se nebojte zkusit něco nového. Nezapomeňte: amatéři postavili archu, zatímco Titanic postavili odborníci”. (Dave Barry)
“Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni”. “Nikdy nezměníte svůj život, pokud nezměníte něco, co děláte každý den”. (Mike Murdock)
“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”.” Svět je kniha a ti, kteří necestují, stále čtou pouze jednu stránku.  (Agostino d’Ippona)
“Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco”.Když žijete na nějakém místě na dlouhou dobu, stanete se slepou, protože už nevidíte nic. Nechci se stát slepým.” (Josef Koudelka)
” I tuoi clienti più insoddisfatti sono la tua principale forma di conoscenza”. “”Vaši nejvíce nespokojení zákazníci jsou vaší největší znalostí”. Gates
“Se compri cose di cui non hai bisogno, presto sarai costretto a vendere cose di cui hai bisogno”.“Pokud si koupíte věci, které nepotřebujete, budete brzy nuceni prodat věci, které potřebujete”. Warren Buffett
“L’onestà – E’ un dono molto prezioso. Non aspettartela da persone mediocri”. “Poctivost – je to velmi vzácný dar. Neočekávejte ho od průměrných lidí”.
“Alcuni luoghi sono un enigma. Altri una spiegazione”. “Některá místa jsou záhadou. Jiné vysvětlením”. (Fabrizio Caramagna)
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. “Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů”. (Eleanor Roosevelt)
“Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta”. “Existují dvě věci, které se nikdy nevrátí: vystřelený šíp a zmešká příležitost”. (Jim Rohn)
“Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire”. “Jen jedna věc dělá sen nemožným: strach z neúspěchu”. (Paulo Coelho)
“La logica vi porterà da A a B.  L’immaginazione vi porterà dappertutto”.“Logika vás vezme z bodu A do bodu B.  Fantazie vás vezme všude “.(Albert Einstein)
“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”.“Pokud chcete mít něco, co jste nikdy neměli, musíte udělat něco, co jste ještě nikdy neudělali”. (Thomas Jefferson)
“Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare”.“Úspěch není definitivní a selhání není fatální. Jediné, na čem opravdu záleží, je odvaha pokračovat”. (Winston Churchill)
“Ben fatto” è meglio che “ben detto”. Dobrá práce” je lepší než “dobře řečeno”. (Benjamin Franklin)
“Se vuoi realmente fare qualcosa troverai il modo… Se non vuoi veramente troverai una scusa”. “Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá příčinu”. (Jim Rohn)
“Il sorriso, permette all’anima di respirare”. “Úsměv umožňuje duši dýchat”. (Fabrizio Caramagna)
“Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza”. “Měli bychom se probouzet  jako květiny, s očima obrácenýma k obloze a s úsměvem plným naděje”. (Linda Reale Ruffino)
“Per essere felici bisogna allenarsi tutti i giorni”. “Abyste byli šťastní, musíte každý den trénovat”. (Alberto Casiraghy)
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. “Den bez úsměvu je ztracený den”. (Charlie Chaplin)
“Dio non ha una religione”.“Bůh nemá náboženství”. (Mahatma Gándhí)
“Credo nel Dio che ha creato gli uomini, non nel Dio che gli uomini hanno creato”. ” Věřím v Boha, který stvořil lidi, ne v Boha, kterého vytvořili lidé”. (Alphonse Karr)
“Dio ha creato così tanti tipi differenti di persone. Perché avrebbe dovuto consentire un solo modo per servirlo?” “Bůh vytvořil tolik různých typů lidí. Proč by měl dovolit pouze jediný způsob, jak mu sloužit? (Martin Buber)
“La religione è ciò che trattiene i poveri dall’assassinare i ricchi”. “Náboženství je to, co chudým brání v zabíjení bohatých” (Napoleon Bonaparte)
“La fede comincia là dove la ragione finisce”. “Víra začíná tam, kde rozum končí”. (Soren Kierkegaard)
“E’ possibile che un miracolo non sia solo qualcosa che ti è successo, ma anche qualcosa che non ti è successo”. “Je možné, že zázrak není jen něco, co se vám stalo, ale také něco, co se vám nestalo”. (Jodi Picoult)
“Molte persone sono vive, ma non percepiscono il miracolo di essere vive”. “Mnoho lidí je naživu, ale nevnímají zázrak života”. (Thich Nhat Hanh)
“La morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare”. “Smrt je zvyk, který musí každý dříve nebo později respektovat”. (Jorge Louis Borges)
“La morte o è un ponte o un abisso: un passaggio verso qualcosa d’altro oppure un precipizio nel nulla. Spero la prima. Ma temo la seconda”. “Smrt je buď mostem nebo propastí: průchodem k něčemu jinému nebo prokletím nicoty. Doufám v to první. Ale obávám se toho druhého. (Roberto Gervaso)
“Noi eravamo come voi, voi sarete come noi”. “Byli jsme jako vy, budete jako my”.
“La vita è un sogno da cui ci sveglia la morte”. “Život je sen, ze kterého nás probouzí smrt”. (Hodjviri)
“Un bambino è un angelo le cui ali diminuiscono man mano che le sue gambe si allungano”. “Dítě je anděl, jehož křídla se zmenšují, když se jeho nohy prodlužují”.
“Quando ero bambino credevo in un angelo custode accanto a me. Ora credo di avercelo dentro”. “Když jsem byla dítětem, věřila  jsem, že je strážný anděl vedle mě. Teď si myslím, že ho mám uvnitř sebe”. (Erri De Luca)
“Io ho visto e incontrato angeli camuffati da persone ordinarie che vivono vite ordinarie”. Viděl jsem a setkal jsem se s anděly maskovanými jako obyčejní lidé, kteří žijí obyčejný život. (Tracy Chapmanová)
“Quando il cuore piange per ciò che ha perso, l’anima ride per quello che ha trovato”. “Když srdce pláče pro to, co ztratilo, duše se směje, pro to, co našla. (Řekl Sufi)
“La morte non è una luce che si spegne. E’ mettere fuori la lampada perché è arrivata l’alba”. “Smrt není světlo, které zhasne. Vypíná lampu, protože přišlo svítání”. (Rabindranath Tagore)
“La vita è l’infanzia dell’immortalità”.“Život je dětstvím nesmrtelnosti”. (Johann Wolfgang Goethe)
“Vedere la morte come la fine della vita è come vedere l’orizzonte come la fine del mare”.“Vidět smrt jako konec života je jako vidět horizont jako konec moře”. (David Searls)
“All’inferno il diavolo è un eroe positivo”. “V pekle je ďábel pozitivní hrdina”.(Stanislaw Jerzy Lec)
“Così mi disse una volta il diavolo: “Anche Dio ha il suo inferno: è il suo amore per gli uomini”. “A tak mi ďábel jednou řekl: “Bůh má také své peklo: je to jeho láska k lidem”. (Friedrich Nietzsche)
“È Dio che ha creato il mondo, ma è il diavolo che lo fa vivere”. “Je to Bůh, který stvořil svět, ale je to  ďábel, který ho živí”. Tristan Bernard)
“Dio fece il cibo, il diavolo il condimento”. “Bůh udělal jídlo, ďábel koření”. (James Joyce)
“Ci dobbiamo ricordare che anche Satana ha i suoi miracoli”. “Musíme si pamatovat, že Satan má také své zázraky”.(Giovanni Calvino)

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

3 thoughts on “Citáty v italštině

  1. Musím souhlasit s Evou, ze jsou to moudré citáty a ještě v krásné italštině.
    Ve vší skromnosti bych přidal jeden mnou napsaný citát. I když tuším, že něco podobného již někdo moudrý už v minulosti napsal:

    Žijeme a milujeme se s těmi co nás nemilují. Milujeme ty co milují jiné a čekáme že budeme jednou jimi milováni, ale nechceme vidět ty co nás opravdu milují. Mezitím nám život proteče mezi prsty

    Petr L

  2. Děkuji za úžasné stránky a ještě úžasnější citáty, ke všemu, v mé milované italštině. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *