Citáty v angličtině

Citáty v angličtině

“Be careful about reading health books. You may die of a misprint”. “Buďte opatrní při četbě knih o zdraví. Mohli byste zemřít na chybu tisku.” (Mark Twain)
“This first panacea for a mismanaged nation is inflation of the currency; the second is war. Both bring a temporary prosperity; both bring a permanent ruin. But both are the refuge of political and economic opportunists.”  ” Prvním všelékem pro špatně spravovanou  zemi je inflace měny; druhým je válka. Oba přinášejí dočasnou prosperitu, oba přinášejí permanentní zmar.  Ale oba jsou útočištěm politických a ekonomických prospěchářů”. (Ernest Hemingway )
“There is no friend as loyal as a book.” “Není věrnějšího přítele, než je kniha”. (Ernest Hemingway )
There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.” “Psaní je jednoduchá věc. Stačí se posadit k psacímu stolu a krvácet”.  (Ernest Hemingway )
“It takes two years to learn to speak and sixty to learn to keep quiet.” “Trvá dva roky, než se člověk naučí mluvit a šedesát, než se naučí mlčet.”  (Ernest Hemingway )
“Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil”. “Vzdělání bez mravních hodnot, ať už je jak chce užitečné, spíše dělá z člověka chytřejšího ďábla”. (C.S.Lewis)
“Be glad of life because it gives you the chance to love, to work, to play and to look up at the stars. “ “Buď vděčný životu, protože ti dává šanci milovat, pracovat, hrát si a dívat se na hvězdy.” (Henry Van Dyke)
“It´s as useful as handlebars on a surfboard. “ “Je to užitečné jako držadla na surfovacím prkně.”
“It´s as useful as an ashtray on a motorbike”. “Je to užitečné jako popelník na motorce.”
“It´s as useful as chocolate teapot”. “Je to užitečné jako čokoládová konvice”.
“It´s as useful as a screen-door on a submarine”. “Je to užitečné jako moskytiéra (síťové dveře) v ponorce.”
“Failures are finger posts on the road to achievement”. “Nezdary jsou ukazatele na cestě k úspěchu”. (C.S.Lewis)
“Long before history began we men have got together apart from the women and done things”. “Dávno předtím, než začaly dějiny, jsme se my muži scházeli bez žen a konali jsme věci. Měli jsme na to čas.” (C.S.Lewis)
“Remember – stars can’t shine without darkness.” “Pamatuj – hvězdy bez tmy zářit nemůžou.” (autor neznámý)
“If you wish to forget anything on the spot, make a note that this thing is to be remembered.” “Jestliže si přejete na něco okamžitě zapomenout, napište si poznámku, že toto je věc k zapamatování. (Edgar Allan Poe)
“Science has not yet taught us if madness is or is not the sublimity of the intelligence.” “Věda doposud nezjistila, jestli šílenství je, nebo není vrcholem inteligence.”(Edgar Allan Poe)
“Stupidity is a talent for misconception.” “Hloupost je talent na mylné představy”. (Edgar Allan Poe)
“Poetry is the rhythmical creation of beauty in words.” “Poezie je rytmické tvoření krásy slovy.”(Edgar Allan Poe)
“To be, or not to be; that is the question”. “Být či nebýt; toť otázka. (William Shakespeare)
“We know what we are, but know not what we may be. “ “Víme, co jsme, ale nevíme, čím bychom mohli být.” (William Shakespeare)
“A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.” “Hlupák si o sobě myslí, že je moudrý, ale moudrý člověk o sobě ví, že je hloupý.”(William Shakespeare)
“Expectation is the root of all heartache.” “Očekávání je základem veškerého zármutku.” (William Shakespeare)
“Listen to many, speak to a few. “ “Naslouchej mnohým, hovoř k nemnohým.” (William Shakespeare)
“Nothing can come of nothing.” “Nic nemůže vzejít z ničeho”. (William Shakespeare)
“The robbed that smiles, steals something from the thief.” “Okradený, který se usmívá, okrádá zloděje.” (William Shakespeare)
“Life is uncertain. Eat dessert first.” ” Život je nejistý. Sněz nejdříve moučník.” (Ernestine Ulmer)
“Always laugh when you can. It is cheap medicine.” “Vždy se směj. Je to levná medicína.” (Lord Byron)
“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.” “Laskavost je jazyk, který hluší slyší a slepí vidí.”(Mark Twain)
“Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen.” “Život by byl nekonečně šťastnější, kdybychom se mohli narodit jako osmdesátiletí a postupně se blížili k osmnácti.”(Mark Twain)
Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it.” “Odpuštění je vůně, již zanechá fialka na podrážce, která ji rozdrtila.”(Mark Twain)
“Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know becaouse I´ve done it thousands of times. “ “Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě, kterou znám. Vím to, protože jsem to udělal už tisíckrát.”(Mark Twain)
“If the world comes to an end, I want to be in Cincinnati . Everything comes there ten years later.”  “Jestli nastane konec světa, chci být tou dobou v Cincinnati. Tam všechno přichází o deset let později.” (Mark Twain)
“A person who won´t read has no advantage over one who can´t read.” “Člověk, který nechce číst, nemá žádnou převahu nad tím, kdo neumí číst.”(Mark Twain)
“A birthday is the first day of a new trip around the sun. “ “Narozeniny jsou prvním dnem nového výletu kolem slunce.” (anglické přísloví)
“Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.” “Vždy odpouštějte svým nepřátelům – nic je tak nerozčílí.” (Oscar Wilde) 
“A man´s face is his autobiography. A woman´s is her work of fiction.” “Mužova tvář je jeho autobiografie. Ženina tvář je její dílo klamu.” (Oscar Wilde) 
“A true friend stabs you in the front. “ ” Opravdový přítel vás bodne zepředu”. (Oscar Wilde) 
“Every saint has a past and every sinner has a future.” “Každý svatý má minulost a každý hříšník budoucnost.”(Oscar Wilde) 
“I am not young enough to know everything.” “Nejsem dost mladý na to, abych věděl všechno.” (Oscar Wilde) 
“I sometimes think that God in creating man somewhat overestimated his ability.” “Občas  si myslím, že Bůh při tvoření člověka trochu přecenil své schopnosti.”(Oscar Wilde) 
“Men always want to be woman´s first love – women like to be a man´s last romance.” “Muži vždycky chtějí být ženinou první láskou – ženy chtějí být posledním mužovým románkem.” (Oscar Wilde) 
“Pessimist: One who, when he has the choice of two evils, chooses both.” “Pesimista je ten, kdo si, když má na výběr ze dvou špatných věcí, vybere obě.”(Oscar Wilde) 
“The world is a stage, but the play is badly cast.” “Svět je jeviště, ale hra je špatně obsazená.”(Oscar Wilde) 
“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.” “Změna je v životě zákonitá. A ti, kdož se dívají pouze do minulosti či přítomnosti, určitě propásnou budoucnost.” (John F. Kennedy)
“Forgive your enemies, but never forget their names.” “Odpusťte svým nepřátelům, ale nikdy nezapomeňte jejich jména.”(John F. Kennedy)
“Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.” ” Přizpůsobivost je žalářník svobody a nepřítel růstu.”(John F. Kennedy)
“Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. “ “Nemodlete se za snadný život.Modlete se, abyste byli silnější.”(John F. Kennedy)
“A nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.” “Národ (stát), který se bojí nechat své vlastní lidi otevřeně posuzovat  pravdu a faleš, je národ, který se bojí svých vlastních lidí.” (John F. Kennedy)
“Mankind must put an end to war before war puts an end to makind.” “Lidstvo musí ukončit válku dřív, než válka ukončí lidstvo.”(John F. Kennedy)
“I have decided to stick with love. Hate is too great a burden  to bear.” “Rozhodl jsem se, že se budu držet lásky. Nenávist je příliš velké břemeno, než aby se dalo unést.”(John F. Kennedy)
“A man can´t ride your back unless it´s bent.” “Člověk vám nemůže rajtovat po hřbetě, jestliže nemáte ohnutý hřbet.” (John F. Kennedy)
“A man who won´t die for something is not fit to live.” “Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, si nezaslouží žít.”(John F. Kennedy)
“A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual doom.” “Národ, který rok co rok vydává více peněz na vojenskou obranu než na programy na zlepšení sociálních podmínek, spěje k duchovní zkáze.(John F. Kennedy)
“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” “Nějaký čas můžete tahat za nos všechny lidi, některé lidi neustále, ale nelze nepřetržitě tahat za nos všechny lidi.” (Abraham Lincoln)
“It is better to remain silent and be thought a fool than to open one´s mouth and remove all doubt.” “Je lepší zůstat zticha a být považován za hlupáka, než otevřít ústa a zcela vyvrátit všechny pochybnosti.” (Abraham Lincoln)
“The best way to destroy an enemy is to make him a friend.” “Nejlepší způsob, jak zničit nepřítele, je spřátelit se s ním.” (Abraham Lincoln)
“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.” “Nemůžete uniknout odpovědnosti za zítřek tím, že ji dnes budete ignorovat.” (Abraham Lincoln)
“Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a men´s character, give him power.” “Skoro všichni lidé vydrží nepřízeň osudu, ale jestli chcete otestovat charakter člověka, dejte mu moc.”(Abraham Lincoln)
“No man has a good enough memory to be a successful liar.” “Žádný člověk nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem.”(Abraham Lincoln)
“I don´t know who my grandfather was; I am much more concerned to know what his grandson will be.” “Nevím, jaký byl můj dědeček. Mnohem víc mě zajímá, jaký bude jeho vnuk.”(Abraham Lincoln)
“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who  conquers that fear.” “Zjistil jsem, že odvaha neznamená absenci strachu, ale vítězství nad ním. Statečný člověk není ten, kdo necítí strach, ale ten,  kdo strach přemůže.” (Nelson Mandela)
“A good head and a good heart are always a formidable combination.” “Dobrá hlava a dobré srdce jsou vždy impozantní kombinace”.(Nelson Mandela)
“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.” “Když člověk vyšplhá na jeden vysoký kopec, jen zjistí, že je spousta dalších kopců, na které je třeba vyšplhat.”(Nelson Mandela)
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk  to him in his language, that goes to his heart.” “Pokud mluvíte na člověka jazykem, kterému rozumí, leze mu to do hlavy. Když s ním mluvíte jeho vlastní řečí, prostupuje to k jeho srdci.”(Nelson Mandela)
“In my country we go to prison first and then become President.” “V mé zemi se nejdřív chodí do vězení, než se stanete prezidentem.”(Nelson Mandela)
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” “Největší ctností v životě není nikdy neupadnout, ale vstát, kdykoliv upadneme.” (Nelson Mandela)
“Money is not the only answer, but it makes a difference.” “Peníze nejsou jediným řešením, ale dokážou dost změnit.”(Barac Obama)
“I ask you to judge me by the enemies I have made.” “Žádám vás, abyste mě posuzovali podle nepřátel, které jsem si udělal.” (Franklin D.Roosevelt)
“Take a method and try it. If it fails, admit it frankly, and try another. But by all means, try something.” “Vyberte si metodu a vyzkoušejte ji. Pokud selže, na rovinu si to připusťte a vyzkoušejte jinou. Ale na každý pád něco vyzkoušejte.”(Franklin D.Roosevelt)
“Whoever seeks to set one religion against another seeks to destroy all religion.” “Kdokoli se snaží poštvat jedno náboženství proti druhému, snaží se zničit veškerou víru.”(Franklin D.Roosevelt)
“We should not look back unless it is to derive useful lessons from past errors, and for the purpose of profiting by dearly bought experience.” “Neměli bychom se ohlížet zpět, pokud to není kvůli ponaučení z předchozích  chyb a kvůli užitku z draze vykoupené zkušenosti.”( George Washington)
“It is better to offer no excuse than a bad one.” “Je lepší nenabízet žádnou omluvu než špatnou omluvu.”( George Washington)
“It is  better to be alone than in bad company.” “Je lepší být sám než ve špatné společnosti.”( George Washington)
“When you win, say nothing, when you lose say less”. “Když vyhrajete, neříkejte nic, když prohrajete, řekněte toho ještě méně.”(Wayne Gretsky)
“My one regret in life is that I am not someone else. “ “Jedné věci ve svém životě lituji, že nejsem někým jiným.” (Woody Allen)
“Not only is  there no God, but try getting a plumber on weekends.” “Nejenže není Bůh, ale zkuste sehnat o víkendu instalatéra.” (Woody Allen)
“I am not afraid of death, I just don´t want to be there when in happens.” “Nebojím se smrti, jen nechci být u toho, až se to stane.”(Woody Allen)
“I believe there is something out there watching us. Unfortunately, it´s the government.” “Věřím, že je něco nad námi, co nás sleduje. Bohužel je to vláda.”(Woody Allen)
“If you  want to make God laugh, tell him about  your plans.” “Jestli chcete rozesmát Boha, povězte mu o svých plánech.”(Woody Allen)
“I am astounded by people who want to know the universe when it´s enough to find your way around Chinatown.” “Udivují mě lidé, kteří chtějí poznat vesmír, jelikož je už dost těžké vyznat se v čínské čtvrti.” (Woody Allen)
“If only God would give me some clear sing! Like making a large deposit in my name in a Swiss bank.” “Kdyby mi jen Bůh dal nějaké jasné znamení! Třeba vysoký vklad na mé jméno ve švýcarské bance.”(Woody Allen)
 “Eternity is a very long time, especially towards the end.” “Věčnost je velmi dlouhá doba, obzvlášť ke konci.”
(Woody Allen)
“Sex between a man and woman can be absolutely wonderful – provided you get between the right man and the right woman.” “Sex mezi mužem a ženou může být úžasný – za předpokladu, že se dostanete mezi toho pravého muže a pravou ženu.” (Woody Allen)
“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. “ “Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné.” (Antoine De Saint-Exupery)
 “I would rather entertain and hope that people learned something than educate people and hope they were entertained.” “Raději bych bavil a doufal, že se lidé při tom něčemu přiučili, než  bych vzdělával a doufal, že se bavili.” (Walt Disney)
“All our dreams can come true if we have courage to pursue them. “Všechny naše sny se mohou vyplnit, pokud máme odvahu za nimi jít.” (Walt Disney)
“I only hope that we don´t lose sight of one thing – that is was all started by a mouse.” “Jen doufám, že nespustíme ze zřetele jednu věc – žo to všechno začalo myší.” (Walt Disney)
“The way to get started is to quit talking and begin doing.” “Způsob, jak něco začít, je přestat mluvit a začít konat.”(Walt Disney)
“You don´t need a weather man to know which way the wind  blows.” “Nepotřebujete meteorologa, abyste věděli, kterým směrem vane vítr.” (Bob Dylan)
“People seldom do what they believe in. They do what is convenient, then repent.” “Lidé málokdy dělají to, v co věří. Dělají, co je pohodlné, a pak toho litují”. (Bob Dylan)
„A hero is someone who understands the responsibility that dones with his freedom.„ Hrdina je ten,kdo chápe odpovědnost související se svobodou.(Bob Dylan)
 „There is nothing so stable as change.“ „Nic není tak stabilní jako změna.“ (Bob Dylan)
„This lan dis your land and this lan dis my land, sure, but the world is run by those that never to music anyway. „ „Tato země je vaše země a tato země je má země, ale světu stejně vládnou ti, kteří nikdy neposlouchají hudbu.“ (Bob Dylan)
 „Remember, if you ever need a helping hand, it´s at the end of your arm, as you get older, remember you have another hand: The first is to help yourself, the second is to help others.““ Pamatujte si, pokud někdy budete potřebovat pomocnou ruku, že je na konci vaší paže. Až budete starší, vzpomeňte si, že máte ještě jednu ruku. Tou první pomáháte sobě, tou druhou ostatním.“ (Andrey Hepburnová)
 „I herd a definition once: Happiness is health and a short memory! I wish I´d invented it, because i tis very true.“ „Kdysi jsem slyšela jednu definici: Štěstí, to je zdraví a krátká paměť! Kéž bych to vymyslela sama, protože je to úplná pravda.“ (Andrey Hepburnová)
 „You can tell more about a person by what he says about others than you can by what others say about him.“ „Člověka lépe poznáte podle toho, co on říká o ostatních, než podle toho, co ostatní říkají o něm.“ (Andrey Hepburnová)
 „Success is like reaching an important birthday and finding you´re exactly the same.“ „Úspěch, to je jako když se dožijete důležitých narozenin a zjistíte, že jste stále úplně stejní.“ (Andrey Hepburnová)
 „I probably hold the distinction of being one movie star who, by all laws of logic, should never have made it. At each stage of my career, I lacked the experience.“ „Zřejmě jsem vyjímečná v tom, že jsem filmovou hvězdou, která se podle všech pravidel logiky neměla hvězdou stát. V každé fázi mé kariéry mi chyběla zkušenost. (Andrey Hepburnová)
“In 100 years, all new people. “ “Za 100 let tady budou samí noví lidé.”(Stacey Boltz)
„If everyone demanded peace instead of another television set, then there´d be peace.“ „Kdyby se každý dožadoval míru místo dalšího televizoru, byl by mír.“ (John Lennon)
 „A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.“ „ Sen, který sníte sami, je jen sen. Sen, který sníte společně, je realita.“.(Joh Lennon)
 „When you´re drowning, you don´t say ; I would be incredibly pleased if someone would have the foresight to notice me drowning and come and help me; you just cream.“ „Když se topíte, neřeknete; Byl bych nesmírně potěšen, kdyby si někdo prozíravý všimnul, že se topím a přišel mi pomoci; jen křičíte.“ (John Lennon)
 „Will the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you´ll just rattle your jewerly.“ „Mohli by lidé na levnějších místech tleskat rukama? A ten zbytek, jestli byste jen mohli chrastit šperky.“ (John Lennon)
 „The problem with people who have not vices is that generally you can be pretty sure they´re gong to some pretty annoying virtues.“ „Problém s lidmi, kteří nemají žádné neřesti, je ten, že obecně si můžete být dost jistí, že budou mít dost protivné ctnosti.“ (Elizabeth Taylor)
 „Big viros need big diamonds.“ „Velké holky potřebují velké diamanty.“ (Elizabeth Taylor)
 „It is strange that the years teach us patience; that the shorter our time, the greater our kapacity for waiting. „ „Je zvláštní, že nás roky učí trpělivosti. Čím je náš čas kratší, tím větší je naše kapacita čekat.“ (Elizabeth Taylor)
 „If someone´s dumb enough to offer me a million dollars to make a picture, I´m certainly not dumb enough to turn it down.“ „Když je někdo dostatečně hloupý, aby mi nabídl milion dolarů za natočení filmu, nejsem já rozhodně dost hloupá na to, abych to odmítla.“ (Elizabeth Taylor)
 „Be thankful for what you have; you´ll up having more. If you concentrate on what you don´t have, you will never, ever have enough.“ „Buďte vděční za to, co máte, nakonec budete mít víc. Když se soustředíte na to, co nemáte, nikdy nebudete mít dost.“ (Oprah Winfrey)
 „The empty vessel makes the greatest sound. „ „Prázdná nádoba dělá největší hluk”(William Shakespeare)
 „I’ve always believed that if you put in the work, the results will come.“ „ Vždycky jsem věřil, že když se dáte do práce, výsledky přijdou.“ (Michael Jordán)
„Show me a thoroughly satisfied man and I will show you a failure.“ „ Ukažte mi absolutně spokojeného člověka a já vám ukážu neúspěch.“(Thomas A. Edison)
 „A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.“Pesimista vidí potíže v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé obtížnosti.“( Winston Churchill)
„All great deeds and all great thoughts have a ridiculous beginning. Great works are often born on a street corner or in a restaurant’s revolving door.“ Všechny velké činy a všechny skvělé myšlenky mívají směšný začátek. Velká díla se často zrodí na rohu ulice nebo v otáčivých dveřích restaurace.“( Albert Caus)
 „Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.“ “ Nesnažte se stát se úspěšným člověkem, ale spíše se snažte, aby jste se stal člověkem váženým.“ (Albert Einstein)
 „To climb steep hills requires a slow pace at first.“ „Stoupání do strmého kopce vyžaduje na prvním místě pomalé tempo.“ (William Shakespeare)
„Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.“ „ Trpělivost, vytrvalost a pot tvoří bezkonkurenční kombinaci úspěchu.“ (Napoleon Hill)
„I don´t believe in failure. It is not failure if you enjoyed the process,“ „Nevěřím na neúspěch. Není to neúspěch, pokud vás bavil samotný proces.“ (Oprah Winfrey)
 „I still have my feet on the ground, I just wear better shoes.“ „Stále ještě mám nohy na zemi, jenom nosím lepší boty.“ (Oprah Winfrey)
 „Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.“ „Spousta lidí s vámi chce jet limuzínou, ale vy chcete někoho, kdo s vámi pojede autobusem, když se limuzína porouchá. (Oprah Winfrey)
 „The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.“ „ Největším objevem všech dob je to, že člověk může změnit svou budoucnost pouhou změnou svého přístupu.“ (Oprah Winfrey)
“Even a fall into an abyss will pall, if it lasts too long .” “I pád do propasti omrzí, trvá-li příliš dlouho.” (Michal Čagánek)
 „How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.“ „Jak je důležitá budoucnost pro přítomnost, když je člověk obklopen dětmi.“(Charles Darwin)
 „A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life“. „Člověk, který si troufne promarnit jedinou hodinu, neobjevil hodnotu života.“ (Charles Darwin)
 „Animals, whom we have made our slaves, we do not like to consider our equal.“ „Zvířata, ze kterých jsme si udělali otroky, neradi považujeme za sobě rovné.“ (Charles Darwin)
 „It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.“ „Nepřežijí ty nejsilnější druhy, ani ty nejinteligentnější. Jsou to ty, které se dokáží adaptovat na změnu.“ (Charles Darwin)
 „I haven´t failed, I´ve found 10,000 ways that don´t work.“ „Nebyl jsem neúspěšný. Jen jsem našel 10 000 způsobů, které nefungují.“ (Thomas Alva Edison)
 „Discontent is the first necessity of progress.“ „Nespokojenost je prvním předpokladem pokroku.“ (Thomas Alva Edison)
 „Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.“ „Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.“ (Thomas Alva Edison)
 „I am proud of the fact that I never invented weapons to kill.“ „Jsem pyšný na to, že jsem nikdy nevynalezl zbraně na zabíjení.“ (Thomas Alva Edison)
 „I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world.“ „Mám přátele v montérkách, jejichž přátelství bych nevyměnil za přízeň žádného krále na světě.“ (Thomas Alva Edison)
 „Just because something doesn´t do what you planned it to do doesn´t mean it´s useless.“ „To, že něco nefunguje tak, jak jste si představovali, neznamená, že je to zbytečné.“ (Thomas Alva Edison)
 „What you are will show in what you do.“ „To, co jste, vyjde najevo tím, co děláte.“ (Thomas Alva Edison)
 „Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.“ „Naše největší slabost spočívá v tom, že to vzdáme. Nejjistější cestou k úspěchu je vždycky vyzkoušet to ještě jednou.“ (Thomas Alva Edison)
„I shall make elektricity so cheap that only the rich can afford to burn candles.“ „Udělám elektřinu tak levnou, že jen bohatí si budou moct dovolit svítit svíčkami.“ (Thomas Alva Edison)
„The devil has put a penalty on all things we enjoy in life. Ether we suffer in health or we suffer in soul or we get fat. „Ďábel uložil trest na všechny věci, které nás v životě baví. Buď máme problémy se zdravím, trpíme psychicky nebo tloustneme.“ (Albert Einstein)
„A person who never made a mistake never tried anything new.“ „Člověk, který nikdy neudělal chybu, nezkusil nikdy nic nového.“ (Albert Einstein)
“Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. “Ne vše, co se dá spočítat, se počítá; ne vše, co se počítá, se dá spočítat.”(Albert Einstein)
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” “Problémy nevyřešíme tím, že budeme myslet stejně jako tehdy, když jsme je vytvořili.”(Albert Einstein)
„I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.“ „Nevím, jaké zbraně se budou používat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“ (Albert Einstein)
 „If you can´t explain it simply, you don´t understand it well enough.“ „Pokud něco neumíte jednoduše vysvětlit, tak tomu příliš nerozumíte.“ (Albert Einstein)
„Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.“ „Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás dostane všude.“ (Albert Einstein)
“The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.” “Rozdíl mezi hloupostí a genialitou je ten, že genialita má své hranice.” (Albert Einstein)
“The hardest thing to understand in the world is the income tax. “ “Na světě je nejtěžší k pochopení daň z příjmu”. (Albert Einstein)
“The world is dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don´t do anything about it.” “Svět je nebezpečné místo; ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají.” (Albert Einstein)
“We are just an advanced breed of monkeys on a monir planet of very average star. But we can understand the universe. That makes us something very special.” “Jsme jen pokročilý druh opic na menší planetě jedné velmi průměrné hvězdy. Ale rozumíme vesmíru. To  nás činí výjimečnými.”(Stephen Hawking)
“God not only plays dice, He also sometimes throws the dice where they cannot be seen.” “Nejen, že Bůh hraje kostky. On je také občas hodí tam, kde nejsou vidět.” (Stephen Hawking)
“I have noticed even people who claim everything is predestined, and that we can do nothing to change it, look before they cross the road.” “Všiml jsem si, že i lidé, kteří tvrdí, že všechno je předem dané a my s tím nemůžeme nic udělat, se rozhlédnou, než začnou přecházet vozovku.” (Stephen Hawking)
“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” “Nezáleží na co se díváte, ale jak se na to díváte.” (Henry David Thoreau )
“Have no fear of perfection – you’ll never reach it. “ “Neměj strach z dokonalosti – nikdy jí nedosáhneš.”(Salvador Dali)
“I was like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.” “Byl jsem jako chlapec,co si hraje na pobřeží a tu a tam se baví hledáním hladšího oblázku nebo hezčí mušle, než jsou ty obyčejné, zatímco obrovský oceán pravdy ležel přede mnou zcela neobjevený.” (Isaac Newton)
“We build too many walls and not enough bridges.” “Stavíme příliš mnoho zdí a nemnoho mostů.” (Isaac Newton)
“To every action there  is always opposed an equal reaction.” ” Po každé akci vždycky následuje srovnatelná reakce.”(Isaac Newton)
“Tact is the art of making a point without making an enemy.” “Takt je umění, jak si prosadit svou, aniž byste si udělali nepřátele.”(Isaac Newton)
“I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people.” “Dokážu vypočítat pohyb nebeských těles, ale nikoliv lidské bláznovství.”(Isaac Newton)
“I´ll help you as long as you pay me.” “Pomůžu vám, když mi zaplatíte.” (Henry Ford)
“Don´t find fault, find a remedy.” “Nehledejte chybu, hledejte nápravu.” (Henry Ford)
“Exercise is bunk. If you are healthy, you don´t need it; if you are sick, you should not take it.” “Cvičení je kravina. Pokud jste zdraví, nepotřebujete ho; pokud jste nemocní, neměli byste ho dělat.”(Henry Ford)
“Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.” “Neúspěch je jednoduše možnost začít znovu, tentokrát inteligentněji.”(Henry Ford)
“If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person´s point of view and see things from that person´s angle as well as from your own.” “Pokud existuje jedno tajemství úspěchu, vězí ve schopnosti pochopit názor druhého člověka a vidět věci z jeho úhlu pohledu stejně tak jako ze svého.(Henry Ford)
“When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.” “Když se vám zdá, že je všechno proti vám, vzpomeňte si, že letadlo vzlétá proti větru, ne po větru.”(Henry Ford)
“If money is your  hope for independence you will never have it. The  only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability.” “Pokud jsou peníze vaší nadějí, že získáte nezávislost, nezískáte ji. Jediná jistota, kterou člověk na tomto světě má, je poznání, zkušenost a schopnosti.”(Henry Ford)
“If you can´t make it good, at least make it look good.” “Pokud to neumíte dobře vyrobit, alespoň ať to dobře vypadá.”(Bill Gates)
“Be nice to nerds. Chances are you´ll  end up working for one.” “Buďte k počítačovým bláznům milí. Může se stát, že nakonec pro nějakého budete pracovat.”(Bill Gates)
“Intellectual property has the shelf life of a banana.” ” Duševní vlastnictví má trvanlivost jako banán.”(Bill Gates)
“Life is not fair; get used to it.” “Život není fér; zvykněte si na to.”(Bill Gates)
“Television is not real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.” “Televize není skutečný život. Ve skutečném životě lidé musejí odejít z kavárny a jít do práce.”(Bill Gates)
“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don´t let yourself be lulled into inaction.” “Vždycky přeceníme změnu, která se objeví v následujících dvou letech a podceníme změnu, která přijde za deset let. Nenechme se ukolébat do nečinnosti.”(Bill Gates)
“Until we´re educating every kid in a fantastic way, until every inner city is cleaned up, there is no shortage of things to do. “ “Dokud nebudeme výborně vzdělávat každé dítě, dokud nebude každá chudinská čtvrť uklizená, pořád bude co dělat.”(Bill Gates)
“Before you were born, your parents weren´t as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you thought you were. So before you save the rain forest from the parasites of your parent´s generation, try delousing the closet in your own room.” “Než jste se narodili, nebyli vaši rodiče tak nudní, jako jsou teď. Stali se takovými placením složenek za vás, praním vašeho oblečení a nasloucháním tomu, jak si myslíte, že jste skvělí. Takže předtím, než zachráníte tropický deštný prales od parazitů generace vašich rodičů, zkuste si uklidit skříň ve svém vlastním pokoji.”(Bill Gates)
“In China when you´re one in a million, there are 1300 people just like you.” “Když jste v Číně jeden z miliónu, je tam 1300 lidí vám navlas podobných.”(Bill Gates)
“Wives are young men´s mistresses, companions for middle age, and old men´s nurses.” “Manželky jsou pro mladé muže milenkami, pro muže ve středním věku společnicemi a pro starce ošetřovatelkami.” (Francis Bacon)
“A prudent question is one half of wisdom.” “Prozíravá otázka je polovina moudrosti.”(Francis Bacon)
“Fortitude is the marshal of thought, the armour of the will, and the fort of reason.” “Síla ducha je maršálem myšlenky, brněním vůle a pevností rozumu.” (Francis Bacon)
“I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am.” “Nikdy nebudu starý. Pro mě je starý věk vždycky o 15 let více, než kolik je mně samotnému.”(Francis Bacon)
“Imagination was given to man to compensate him for what he is not; a sense of humour to console him for what he is. “ “Představivost byla člověku dána jako kompenzace za to, čím není; smysl pro humor jako útěcha pro to, čím je.”(Francis Bacon)
“In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present.” “Aby světlo tak jasně zářilo, musí být přítomna tma.”(Francis Bacon)
“Money is like manure, of very little use except is be spread.” “Peníze jsou jako hnůj, nejsou k ničemu, pokud se nerozhází.”(Francis Bacon)
“We have first raised a dust and then complain we cannot see.” ” Nejdříve jsme rozvířili prach a teď si stěžujeme, že nevidíme.” (George Berkeley)
“We must all obey the great law of change. It is the most powerful law of nature.” “Všichni musíme poslouchat velký zákon změny. Je to ten nejmocnější zákon přírody.” (George Berkeley)
“The first and simplest emotion which we discover in the human mind, is curiosity.” “První a nejjednodušší emoce, kterou objevíme v lidském vědomí, je zvědavost.” (George Berkeley)
“Bad laws are the worst form of tyranny.” ” Špatné zákony  jsou nejhorší formou tyranie.” (George Berkeley)
“Patience will achieve more than force.” “Trpělivost toho dokáže víc než síla.”  (George Berkeley)
“Good order is the foundation of all  great things.” “Dobrý řád je základem všech velkých věcí.” (George Berkeley)
“Happiness is like a jam – you can’t spread even a little without getting some on yourself.” “Štěstí je jako marmeláda – nemůžete ji rozetřít ani trochu, aniž byste měli i trochu na sobě.
“Just as a flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not.” “Stejně zbytečná jako květina, která vypadá krásně  a má barvu ale nevoní, jsou i slova muže, který je vysloví, ale nevykoná.”(John Dewey)
“Education is not preparation for life; education is life itself.”  “Vzdělání není příprava na život, vzdělání je život sám.”(John Dewey)
“We only think when are confronted with problems.” “Přemýšlíme jen tehdy,když čelíme problémům.”(John Dewey)
“Failure is instructive. The person  who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.” “Neúspěch je poučný. Člověk, který opravdu přemýšlí, se ze svých neúspěchů poučí stejně jako ze svých úspěchů.”(John Dewey)
“New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not already common.” “Nové názory jsou vždy podezírány a obvykle napadány z jediného důvodu, totiž,  že nejsou běžné.” (John Locke)
“The dread of evil is a much more forcible principle of human actions than the prospect of good.” “Obava ze zla je mnohem přesvědčivější podstata lidských činů než vyhlídka na dobro.”  (John Locke)
“There is frequently more to be learned from the unexpected questions of a child than the discourses of men.” “Často se dá více poučit z nečekaných dětských otázek než z promluv mužů.” (John Locke)
“Where there is no property there is no injustice.” “Kde není majetek, není nespravedlnost.” (John Locke)
“I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.” “Vždycky jsem považoval činy lidí za nejlepší výklad jejich myšlenek.”  (John Locke)
“Disturb us, Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true because we have dreamed too little, when we arrive safely because we sailed too close to the shore.”  “Vyruš nás, Pane, když budeme se sebou příliš spokojeni, když se naše sny stanou skutečností, protože byly příliš malé, když bezpečně doplujeme, protože jsme pluli příliš blízko břehům.” (Francis Drake)
“The world itself is but a large prison, out  of which some are daily led to execution.” ” Svět samotný není nic než  obrovské vězení, ze kterého je denně někdo odveden na popravu.” (Walter Raleigh)
“Hatreds are the cinders of affection.” “Nenávist je popelem lásky”. (Walter Raleigh)
“Speaking much is a sign of vanity, for he that is lavish with words is niggard in deed.” “Přílišné mluvení je znakem ješitnosti, protože ten, kdo nešetří slovy, je lakomý na skutky.”(Walter Raleigh)
“Keep your faith in God, but keep your powder dry.” “Držte víru v Boha, ale také udržujte střelný prach suchý.” (Oliver Cronwell)
“Do not trust the cheering, for those persons would shout as much  if you or I were going to be hanged.” “Nevěřte provolávání slávy, protože ti lidé by volali stejně, kdyby vás nebo mě vedli na popravu.”(Oliver Cronwell)
“He who stops being better stops being good.” “Ten, kdo se přestane zlepšovat, přestane být dobrým.”(Oliver Cronwell)
“Nature can do more than physicians.” “Příroda toho dokáže víc než lékaři.”(Oliver Cronwell)
“Necessity has no law.” “Nezbytnost se neřídí žádným zákonem.”(Oliver Cronwell)
“What counts is not  necessarily the size of the dog in the fight – it´s the size of the fight in the dog.” “To, co se počítá, není nezbytně velikost psa v boji. Je to míra bojovnosti v psovi.”(Dwight Eisenhower)
“Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.” “Vůdčí schopnosti jsou umění jak donutit někoho jiného, aby udělal, co chcete, protože to chce on.” (Dwight Eisenhower)
“Desperate affairs require desperate measures.” “Zoufalé situace vyžadují zoufalé činy.” (Horatio Nelson)
“Gentlemen, when the enemy is committed to a mistake we must not interrupt him too soon. “ “Pánové, když se nepřítel dopouští chyby, nesmíme ho přerušit příliš brzy.” (Horatio Nelson)
“I cannot command  winds and weather”. “Nemohu  poručit větru a počasí.”  (Horatio Nelson)
“Time is everything; five minutes make the difference between victory and defeat.” “Čas znamená všechno. Pět minut dělá rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. (Horatio Nelson)
“A pint of sweat saves a gallon of blood.” “Pinta (cca 0,57l) potu ušetří galon (cca 4,5l) krve.” (George Patton)
“A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.” “Dobrý plán realizovaný nadivoko ihned je lepší než perfektní plán realizovaný příští týden.” (George Patton)
“Better to fight for something than live for nothing.” “Je lepší bojovat za něco než žít pro nic.” (George Patton)
“If you tell people where to go, but not how to get there, you´ll be amazed at the results.” “Pokud lidem řeknete, kam mají jít, ale neřeknete jim, jak se tam dostanou, budete překvapeni výsledkem.”(George Patton)
“No bastard  ever won a war by dying for his country. He won in by making the other poor dumb bastard die for his country.” “Nikdy žádný parchant nevyhrál válku tím, že pro svou vlast zemřel. Vyhrál ji tím, že dohnal toho druhého pitomce (nepřítele), aby zemřel pro tu svou .”(George Patton)
“May God have mercy upon my enemies, because I won´t.” “Ať se Bůh smiluje nad mými nepřáteli, protože já se nesmiluji.”(George Patton)
“Courage is fear holding on a minute longer.” “Odvaha je strach, který trvá o minutu déle.”(George Patton)
“Don’t let yesterday use up too much of today.” “Nedovol včerejšku spotřebovat příliš mnoho z dneška. “(Will Rogers)
“Bad news isn´t wine. It doesn´t improve with age.” “Špatná zpráva není jako víno. S věkem se nezlepší.” (Colon Powell)
“A dream doesn´t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.” “Sen se nestane skutečností mávnutím kouzelného proutku; chce to pot, odhodlání a dřinu.”(Colon Powell)
“Avoid having your ego so close to your position that when your position falls, your ego goes with it.” “Snažte se, aby  se vaše ego nedostalo tak blízko k vašemu postavení, že když o své postavení přijdete, ego půjde s ním.” (Colon Powell)
“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure.” “Úspěch není žádné tajemství. Je to výsledek přípravy, tvrdé dřiny a poučení z neúspěchu.”(Colon Powell)
I try to be same person I was yesterday.” “Snažím se být stejným člověkem, jakým jsem byl včera.”(Colon Powell)
“You are never given a dream without also being given the power to make it true.” “Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.” (Richard Bach)
“Don’t go backwards, you have already been there.” “Nejdi pozpátku, tam už jsi byl. ” (Ray Charles)
“A satisfied customer.We should have him stuffed.”Spokojený zákazník. Toho bychom si měli dát vycpat.” (Basil Fawlty)
“Manuel will show you to your rooms – if you´re lucky.” “Manuel vám ukáže pokoje – když budete mít štěstí.” (Basil Fawlty)
“Every new beginning comes from some other beginning’s end.” “Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.” (Seneca)
“I am hungry. Therefore I am.” “Mám hlad.Tedy jsem.” (Garfield)
“Love me, feed me, never leave me. “Milujte mě, krmte mě, nikdy mě neopouštějte.” (Garfield)
“If you want to look thinner, hang around people fatter than you.” “Pokud chcete vypadat štíhlejší, družte se s lidmi, kteří jsou tlustší než vy.” (Garfield)
“Good times are ahead! Or behind. Because they sure aren´t here.” “Dobré časy jsou před námi! Nebo za námi. Protože rozhodně tu nejsou teď.”(Garfield)
“You can bet it wasn´t an exercise freak who invented power steering.” “Můžete se vsadit, že ten, kdo vynalezl posilovač řízení, nebyl fanda na tělocvik.”(Garfield)
“The most active thing about me is my imagin a on.” “To nejaktivnější na mně je má představivost.”  (Garfield)
“I cannot promise I´ll try, but I´ll try to try.” ” Nemůžu slíbit, že to zkusím, ale pokusím se to zkusit.” (Bart Simpson)
“Keep good mood. Good mood will not solve your problems admittedly, but it sucks so many people around, it’s worth it to enjoy it.” “„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ (Jan Werich)
“Be the Change you wish to see in the World.”  “Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě ( Gándhí)
zdroje:
kniha “Slavné anglické citáty 44 osobností a jejich nezapomenutelné výroky.” , autory jsou Lucie Poslušná a Petr Špirko
http://www.quotationspage.com/
http://www.quoteland.com/
http://www.bonalingua.cz/anglofil/

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Citáty ve španělštině

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A  co si můžete na těchto stránkách kromě citátů ještě přičíst ?

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

3 thoughts on “Citáty v angličtině

  1. Dobrý den, mohl by mi někdo pomoct přeložit tento citát? “Neplač když zajde slunce, protože kvůli slzám neuvidíš krásu hvězde.” Moc by mi to pomohlo, děkuji

  2. Dobrý den, potřebuji přesný překlad citátu ,,naděje umírá poslední,, do anglického jazyka, protože všude na webu je pokaždé něco jiného a já nevím jak je to správně. Předem děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *