Kombinovaný těhotenský test

KOMBINOVANÝ TĚHOTENSKÝ TEST

Co je to kombinovaný test:  V desátém týdnu těhotenství je mamince odebrána krev, ze které v laboratoři změří hodnoty dvou látek. Jde o takzvané PAPP – A a free BetaHCG. Ve dvanáctém týdnu těhotenství provede lékař ultrazvuk zaměřený na některé konkrétní míry a struktury v těle miminka. Měří se hlavně takzvané projasnění šíje (zkratka NT) a přítomnost nosní kosti plus další ukazatele. Ze všech zjištěných hodnot je pak spočítáno výsledné riziko postižení miminka. Dobrý výsledek znamená, že všechny sledované hodnoty jsou v normálu a riziko postižení miminka je minimální. Lékař zpozorní při riziku větším než 1/100 a doporučí další,nejčastěji invazivní typ vyštření. Na většinu pracovišť, kde se kombinovaný test provádí, budete potřebovat doporučení od gynekologa. Často vám ale tento typ vyšetření nabídne sám váš lékař. Pokud vám jej sám nenabídne, můžete si o něj říct, ale v dnešní době se prozatím nejedná o vyšetření, které hradí pojišťovna (i když už některé pojišťovny na testy určitou částkou přispívají, např.VZP přispívá 500 Kč). Cena testů se na většině pracovišť pohybuje okolo 1000 -1500 Kč. Protože je objednací lhůta i několik týdnů, je potřeba si o tento typ testu říct prakticky hned v samém začátku těhotenství, aby mohly být dodrženy předepsané termíny vyšetření.

Co tento kombinovaný test zjišťuje? Z krve hodnotí hladinu dvou markerů. Jednak je to beta hCG hormon a Pappalysin-1 PAPPA. Dále se provádí ve 12.–14. týdnu těhotenství (nejčastěji ve 12.týdnu) podrobné ultrazvukové vyšetření, kde se měří spousta parametrů. Někde Vám může být nabídnut i Triple test (ten je doposud hrazený pojišťovnou) v kombinaci s těmito. Je možné si také nechat udělat kombinovaný test ve specializovaném zařízení a Triple test u vašeho lékaře,nebo si můžete zvolit pouze kombinovaný test a od Tripple testu úplně upustit, ale to záleží jen na Vás,co všechno, kde a za kolik si necháte zjistit. Je prokázáno, že kombinovaný test dokáže zachytit až 80%-90 % genetických odchylek. To je jeho nesporná výhoda oproti doposud prováděnému triple testu (schopnost zachytit 50-60 % gen. odchylek) v 16. týdnu.Ovšem v Triple testu se testuje Alfa-fetoproteinu (AFP), jehož vyšetření je vhodné zvláště pro ženy, které mají diabetes, ženy, které používají možné škodlivé látky nebo léky během těhotenství, ženy které jsou starší 35 let a které mají v rodinné anamnéze vrozenou vadu.

A nyní informace ke krevnímu kombinovanému testu:

Beta hCG hormon (ten se zjišťuje i u triple testu,ale zde se vyšetření více soustředí na jednu složku hormonu hCG). Hormon hCG má dvě podjednotky: alfa a beta. Podjednotka Α (alfa) je složena z 92 aminokyselin, podjednotka Β (beta) hCG gonadotropinu (hCG beta), obsahuje 145 aminokyselin, které jsou kódované v šesti vysoce homologních genech, které jsou uspořádány v tandemu (páru) na chromosomu 19q13.3 – CGB. Lidský choriový gonadotropin LHCG vzniká ve vaječníku a podporuje udržování žlutého tělíska v průběhu začátku těhotenství. To umožňuje žlutému tělísko vylučovat hormon progesteron v prvním trimestru. Progesteron je důležitý pro vytvoření tlusté výstelky dělohy s množstvím cév a kapilár, aby bylo možné udržet rostoucí plod. LHCG a hCG jsou si svým složením podobné, ale LHCG se tvoří při ovulaci ve vaječníku, kdežto hCG je těhotenský hormon tvořený plodem v placentě (podrobně jsem o něm již několikrát psala v předchozích tématech). Někdy však právě jejich podobné složení může způsobit falešný poplach ve výsledku vyšetření. Zkoumat hladinu hCG lze několika možnými způsoby. Většina běžných metod je založena na sledování protilátek proti hCG, k jejich zobrazení se používají barviva. Tato metoda se používá i u Triple testu. U kombinovaného testu je to sice obdobné, ale používají se protilátky, které jsou specifické pro β-podjednotky hCG.Běžné testy hCG s LH a FSH totiž mnohdy nadělají falešný poplach, při sledování pouze β-podjednotky hCG bývají mnohem jistější výsledky a tudíž méně falešných poplachů.

Druhým zjišťovaným markerem kombinovaného testu je Pappalysin-1 také známý jako těhotenský plazmatický A protein, který je u lidí kódován genem PAPPA. Pappalysin-1 se používá u screeningových testů pro zjištění Downova syndromu. Tento gen kóduje secernovaný metaloproteinázy, které štěpí inzulínu podobný růstový faktor, jež váže proteiny (IGFBP) důležité pro hojení ran a modelaci kostí. Zjistilo se,  že nízké plazmatické hladiny tohoto proteinu se vyskytují u aneuploidních plodů (např. Downův syndrom).  Nízké hladiny mohou alternativně předpovídat problémy s placentou, což následně vede k nepříznivým komplikací, jako je intrauterinní růstová retardace, preeklampsie, odtržení placenty, předčasný porod, nebo smrt plodu. PAPP-A je zkratka pro těhotenskou plazmatickou bílkovinu. Jedná se o protein produkovaný placentou během těhotenství hodně podobným způsobem, jako beta-Choriogonadotropin (beta-hCG). Použití PAPP-A spolu s beta-hCG, v kombinaci s ultrazvukovým nálezem prosáknutí záhlaví a chybějících nosních kosti odhalí až v 95% postižení Downovým syndromem a to většinou bez falešného poplachu. Ukázalo se, že nízké hodnoty PAPPA mohou signalizovat i spoustu dalších problémů, které nejsou o nic méně horší, než zmíněný Downův syndrom. Běžná hodnota PAPPA je 1 MOM nebo vyšší, patologická úroveň je definována jako PAPP-A <0,5 MOM. Studie ukázaly, že právě nízká hodnota často stojí za samovolnými potraty, fetálním úmrtím (smrt) v děloze, intrauterinní růstovou retardací (IUGR), předčasným porodem, úmrtím novorozence a mozkovou obrnou. Víme, že PAPP-A je produkován choriovými klky plodu. Tyto choriové klky obsahují specializované buňky, které regulují funkci placenty a produkci mnoha hormonů nezbytných pro zdravé těhotenství. Pokud se produkuje snížené množství PAPP-A, pak dochází s největší pravděpodobností k selhání ve všech oblastech, která jsou spojena s placentou a jejími poruchami. To pak způsobuje výše popsané komplikace. Je bohužel smutné, že i když lékaři vědí, co tyto problémy způsobuje, neumí je nijak léčit. Žádná náhrada za chybějící PAPPA bohužel zatím není. A nyní několik statistik z poslední doby. 46% žen s nízkým PAPPA mělo předčasně narozené dítě; více než polovina z nich byly narozeny velmi předčasně. Extrémní nezralost dítěte narozeného před 32 týdnem těhotenství způsobuje, že dítě trpí těžkými dlouhodobými (často i trvalými) fyzickými a vývojovými poruchami. 22% dětí s nízkou hladinou PAPPA utrpělo těžkou retardaci růstu (IUGR). 17% dětí zemřelo ještě v děloze a o 3% více bezprostředně po porodu. Lékaři z celého světa nyní intenzivně hledají způsob, jak chybějící PAPPA nahradit, ale je to běh na dlouho trať.

Ultrazvukové vyšetření : provádí se většinou jeden týden po krevních testech,tedy okolo 12. týdne těhotenství (ne však později než ve 14. týdnu těhotenství.). Během tohoto vyšetření se podrobně hodnotí velké množství parametrů,jako je velikost a stáří plodu, jsou prohlédnuty základní anatomie plodu (končetiny, hlava, obličej atd.), sleduje se srdeční akce plodu. Nejdůležitější je ale zhodnocení tzv. šíjového projasnění neboli NT (nuchální translucence). Jedná se o kožní řasu, která je přítomna u všech plodů. Tato řasa se měří vždy v oblasti záhlaví plodu. Jedná se o prostor v zadní části hlavy dítěte v blízkosti krku. NT byl shledán jako klíčový ukazatel genetických odchylek (např.děti s Downův syndromem mají tendenci mít větší množství tekutiny v tomto prostoru.). Nadlimitní hodnoty (více jak 3 mm) však ještě sami osobě žádný problém nenaznačují.

Vyhodnocení testu : do speciálního počítačového programu se zanesou jak výsledky ultrazvukového vyšetření, tak výsledky krevních testů. Doplní se informace jako je věk matky, stáří plodu, o kolikáté těhotenství se jedná atd. Program poté následně vyhodnotí míru rizika postižení dítěte.

Hlavní přínos tohoto typu testů v prvním trimestru spočívá zejména v brzkém odhalení vážných vývojových vad miminka. Určitě velkou výhodou je jeho vysoká citlivost. Zejména kvůli ní jsou kombinované testy v prvním trimestru u maminek sále více oblíbenější. Nespornou výhodou kombinovaného testu je daleko menší procento falešně pozitivních výsledků oproti tripple testu. Také to, že se ženy dozvědí výsledek už na konci první třetiny těhotenství, je pro mnohé maminky velice důležité. Pro potvrzení či vyloučení podezření se ale nedoporučuje provádět v tomto období odběr plodové vody. Ve 12. týdnu je jí málo a odebrání množství dostatečného k jasnému výsledku by mohlo vyvíjející se plod ohrozit. Odebírají se proto takzvané choriové klky, základ budoucí placenty. To je mnohem náročnější výkon oproti amniocentéze, a to jak pro maminku, tak pro lékaře. Udává se větší rizikovost. Takže je zase na mamince, aby se rozhodla, o jaké vyšetření má zájem, a zda by podstoupila odběr choriových klků v případě nejasného výsledku.

Načasování těhotenských testů

Tripl test

Rh faktor

Odběr choriových klků

Amniocentéza

Kordocentéza

Detekce volné DNA plodu

Mohlo by vás ještě zajímat:

Těhotenský test

Prenatální testy

Časné příznaky těhotenství

Emoce v těhotenství

Stravování v těhotenství

Očkování v těhotenství

Sex v těhotenství

Zdravotní problémy v těhotenství

Výpočet data porodu

Pověry o těhotenství

Potrat

Antikoncepce

Neplodnost

Genetika:

Vrozené vývojové vady

Historie genetiky

Trizomie (Downův, Edwardsův a Patauův syndrom)

Syndrom fragilního X

Roberts syndrom

Marfanův sndrom

Hemofilie

Cornelia de Lange syndrom

Příklady genetických sluchových vad:

Pendredův syndrom

Waardenbugův syndrom

Usherův syndrom

Sticklerův syndrom

Treacherův Collinsův syndrom

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.  Kromě informací z oboru genetiky najdete na těchto stránkách také tyto obory
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *