Nádory ucha

Nádory ucha

Problematika nádorů ucha se nijak neliší od jakýchkoliv jiných nádorů. Nádor (rakovina) je zhoubné bujení některých buněk. Poškozené buňky se vymknou kontrole organismu a začnou rychleji růst a množit se. Za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci (poškození) najít a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit (sami se zničit). U nádorových onemocnění k opravě ani seberozložení nedochází, naopak jsou nádorové buňky  typicky charakterizovány svou schopností růst bez přítomnosti většiny růstových faktorů a nejsou schopny odpovídat na signály pro ukončení růstu. Mají  omezenou citlivost vůči programu organismu k naprogramované buněčné smrti a mají neomezenou schopnost dělení se a šíření se do okolních, ale vzdálených tkání (metastázy). Některá buněčná bujení mohou být zcela neškodná (benigní nádor), ale některá mohou mít i fatální následky (maligní). Benigní (nezhoubná) ložiska nezakládají dceřiná ložiska a rostou omezeně, ale při růstu mohou utlačovat okolní tkáně. Více se podobají svojí původní tkáni. Jsou  obvykle dobře opouzdřeny, a proto se snadno  určí hranice pro jejich chirurgické odstranění. Maligní (zhoubná) ložiska  při růstu ničí okolní tkáně a zakládají dceřiná ložiska = metastázy. Mikroskopicky připomínají nezralé tkáně. Právě proto, že často prorůstají do okolí, je  hranice chirurgického výkonu obtížně určitelná. Také existují intermediární (též semimaligní, borderline tumory), které jsou na  rozhraní mezi zhoubnými a nezhoubnými nádory, někdy tvoří metastázy. Nádory se mohou projevovat komplikacemi v místě svého růstu, např. tlakem, bolestí, krvácením nebo poruchou funkce orgánu. Projevy bývají charakteristické podle svojí lokalizace.

A/ Nádory zevního ucha: většina nádorů zevního ucha se nijak neliší od kožních nádorů. Výskyt je dáván do souvislostí se slunečním zářením, proto jsou ohroženější skupinou lidi se světlou pokožkou a lidé, kteří pracují venku (v létě na sluníčku). Na zevním uchu se nejčastěji setkáváme s KARCINOMEM BAZOCELULÁRNÍM, vzácně s KARCINOMEM SPINOCELULÁRNÍM. Karcinom bazocelulární je nejčastějším kožním typem nádorů a přestože je zařazen mezi maligní nádory, málokdy metastazuje a nebo dokonce usmrcuje. Jeho největším problémem je, že způsobuje zdegenerování a znetvoření orgánu ( v tomto případě ušního boltce či zvukovodu) a rád se šíří do okolí krku a obličeje. Někdy se tomuto nádoru říká také bazaliom. Spinocelulární karcinom (dlaždicový karcinom) patří také mezi zhoubné nádory vycházející z epitelové tkáně. Často je nazýván spinaliom. Tento typ nádoru je mnohem rychlejší a agresivnější než bazaliom, málokdy však metastazuje. Chirurgická operace by však měla být mnohem  radikálnější než u bazaliomu, protože pokud se začne šířit, prorůstá více do hloubky. Třetím typem nádorů zevního ucha je MALIGNÍ MELANOM, který je jedním z nejzhoubnějších kožních nádorů. Jeho výskyt celosvětově stoupá. Má sklon k rychlému vytváření metastáz především krevní, ale  někdy i lymfatickou cestou. Zpočátku se projevuje jenom jako malé znaménko (piha), ale pokud se začne rozrůstat, umí být “pekelně ” rychlý. Je značně odolný na ozařování i chemoterapii, proto je velice důležitý co nejrychlejší chirurgický zákrok.

B/ Nádory středního a vnitřního ucha: zahrnují jak nádory benigní, tak maligní. Z maligních nádorů jsou časté tři:

  • Dlaždicobuněčný karcinom je často doprovázen chronickým zánětem, proto je na něj potřeba myslet při dlouhodobé externí otitidě, při nálezu snadno krvácejících granulací, při obrně lícního nervu a krutých nočních otalgiích (bolestech ucha). Diagnóza je určena jednak z CT vyšetření a potom z histologického vyšetření tkáně (probatorní excize). Někdy je však potřeba odběr vzorku tkáně opakovat i z jiných lokalit. Léčba je chirurgická, spočívá v resekci (odstranění) pyramidy. Pokud není operace již možná, přichází na řadu aktinoterapie (ionizující ozařování). Prognóza onemocnění bohužel nebývá příliš dobrá, protože se na nádor přijde až v době, když destruuje větší část pyramidy a šíří se do okolí.
  • Adenokarcinom často vzniká v mazových žlázách kůže zevního zvukovodu a nebo ve strukturách sliznice středouší. Příznaky jsou podobné dlaždicovému karcinomu. Nejčastěji se šíří z místa vzniku do čelistního kloubu a do mastoidu. Léčba je opět chirurgická a aktinoterapie. Prognóza závisí na velikosti tumoru, ale bývá obdobná jako u dlaždicového karcinomu.
  • Rabdomyosarkom je velice vzácný tumor, který postihuje především děti. Je to velice agresivní, místně invazivní nádor, který velice rychle metastazuje. Prorůstá především do nitrolebí  a nosohltanu. Klinicky se projevuje náhle vzniklým krvavým výtokem z ucha, poruchou sluchu a nálezem křehkých polypů v zevním zvukovodu. Léčba je chirurgická + ozařování + chemoterapie, ale přesto je prognóza velice závažná.

Z benigních (nezhoubných) nádorů je nutné zmínit tyto:

  • Chemodektom neboli glomus tumor: je to nádor, který pochází z glomových tělísek uložených podél Arnoldova  nebo Jacobsonova nervu a protože tento nádor netvoří metastázy, patří mezi benigní. Přesto však roste poměrně rychle a agresivně. Nejčastěji zasahuje buď dutinu bubínkovou nebo bulbus v. jagularis (žíla pod lební bazí). Chemodektom se projevuje pulsujícím šelestem (pocit pulsujícího ucha) a smíšenou vadou sluchu. Otoskopicky je vidět útvar podobný polypu a za  bubínkem prosvítá pulsující růžová masa. Někdy se šíří chemodektom hlavovými nervy dál a simuluje mozkové nádory. Diagnoza je určena CT vyšetřením, MR a především angiografií. Probatorní excize (odběr kousku tkáně) se zpravidla neprovádí z důvodu velkého prokrvení nádoru, což by způsobilo velké krvácení do středouší. Léčba je opět chirurgická, spočívá v tympanomastoidektomii u malých nádorů a resekci pyramidy u nádorů již velkých. U nádorů, které již nelze operovat se přistupuje k aktinoterapii (ozařování). Prognóza bývá vzhledem k tomu, že se jedná o benigní nádor, relativně dobrá.
  • Neurofibromy jsou též benigní nádory, které nemetastazují. Rostou velmi pozvolna především v oblasti pyramidy. Často zasahují nervy vedoucí od uší do mozku. Projevují se zvoněním či bzučením v uších, problémy s rovnováhou a poruchami sluchu až postupnou ztrátou sluchu. Léčba je především chirurgická.
  • Neurinom lícního nervu je nezhoubný nádor, který se projevuje typicky obrnou lícního nervu a smíšenou poruchou sluchu, tinnitem (šelesty či ostré pískání)) a  někdy závratí. Tento nádor roste většinou velice pomalu a postupuje především starší osoby (není to ale pravidlem). Léčba spočívá v chirurgické resekci a v rekonstrukci nervu volným štěpem.

Existuje skupina nádorů, které jsou v zásadě benigní, ale mohou přejít do stavu maligních (mohou začít tvořit metastázy). Z této skupiny bych jmenovala tři:

  • Primární cholesteatom je nepravý nádor z tukových buněk, cholesterolu, mastných kyselin a keratinizovaných epitelií. Na povrchu má enzymy, které destruují okolí. Nacházíme jej nejčastěji ve středním uchu nebo v oblasti processus mastoideus.  Roste lokálně a destruktivně. Utlačuje okolní struktury a způsobuje jejich atrofii až nekrózu. Vyskytuje se v pyramidě. Je podobný sekundárnímu choleteatomu, ale na rozdíl od něj nebývá produktem ušní infekce. Projevuje se percepční poruchou sluchu, která může přejít až v hluchotu, déle obrnou lícního nervu a někdy i neurologickými příznaky (např. bolest hlavy). Roste velice pomalu, ale postupně způsobí destrukci pyramidy. O existenci primárního cholesteatomu se pacient dozví často až ve chvíli, když růst cholesteatomu způsobí prasknutí blány ušního bubínku. Diagnózu určí především CT. Léčba je pouze chirurgická.
  • Cholesterolový granulom opět postihuje především pyramidu. Způsobuje poruchu drenáže středoušní dutiny, tím vzniká hypoventilace. Nádor roste ve formě cholesterolových krystalů a granulomů, které mohou krvácet. Projevuje se především převodní poruchou sluchu a otoskopicky je vidět modravé zabarvení za bubínkem. Někdy může infiltrovat také vnitřní ucho a následně způsobit úplnou hluchotu. Léčba je především chirurgická.
  • Histiocytóza X (granulomatóza z Langerhansových buněk) je onemocnění, kdy se abnormálně hromadí velké histiocyty (Langerhansových buněk), které mnohdy střádají různý fagocytovaný materiál. Existuje několik typů  tohoto nádorového onemocnění (např. Abtova-Lettererova-Siweova nemoc, Handova-Schüllerova-Christianova nemoc, eozinofilní granulom) postihující různé orgány (plíce, kosti atd.). Některé z nich mohou postihnout větší počet orgánů a mohou mít zhoubný charakter. Příčina není známa. V oblasti ucha se nejčastěji setkáváme s Eozinofilním granulomem, který postihuje nejčastěji děti ve věku 1-3 roky, ale mohou jím onemocnět i děti starší a mladí dospělý. V uchu dochází následkem nádoru k destruktivní sekundární infekci, která může způsobit i úplnou ztrátu sluchu. Diagnóza se stanoví především na podkladě histologie. Léčba spočívá v chirurgické resekci ložisek a ozařování.

Statoakustický nerv je  VIII. hlavový nerv, (n. statoacusticus ), který je zodpovědný za rovnováhu a sluch. Také se mu někdy proto říká vestibulokochleární.  Vestibulární schwannom (chybně též neurinom akustiku) je nádor postihující právě tento osmý hlavový nerv a tvoří víc jak polovinu všech nádorů mostomozečkového úhlu a zhruba 9% všech intrakraniálních tumorů. Klinicky se projevuje nejčastěji mezi 30. a 40. rokem života. Nádor začíná růst  ve vnitřním zvukovodu a odtud se poměrně rychle šíří do mostomozečkového úhlu až postupně zasáhne mozkový kmen.  Většinou bývá jednostranný, ale jsou známé případy i oboustranného nádoru. Nejčastějšími příznaky jsou tinnitus, porucha sluchu a závratě. Později se přidávají nauzea, zvracení, cefalea (bolest hlavy) a hydrocefalus (zvýšená hladina tekutin mozkomíšního moku v dutinách mozku ). Diagnóza se opírá o komplexní soubor vyšetření, která zahrnují mimo jiné audiologické vyšetření (porucha sluchu převodního typu s převahou ve vyšších frekvencích, při řečové audiometrii je snížená diskriminace řeči), nadprahové testy ( svědčí pro retrokochleární lézi), zobrazovací metody CT a MR, BERA a další. Léčba je opět především chirurgická s následnou radioterapií.

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *