Meniérova choroba

Meniérova nemoc

Morbus Meniére je onemocnění vyznačující se především klasickou triádou příznaků : tinnitem, nedoslýchavostí a vertigem (závratí).

Choroba je tvořena náhlou (akutně vzniklou i během několika sekund) nebo až několik minut nastupující funkční poruchou labyrintu  vnitřního ucha s částečnou nedoslýchavostí, ušními šelesty a rotační závratí. Nástup počátečních příznaků je rozdílný. Ačkoliv je závrať příznakem, kterého se postižení obávají nejvíce, sama meniérská ataka většinou nezačíná přímo závratí. Mnoho lidí si před vlastním záchvatem závrati stěžují na pocit plnosti, napětí a tlaku v uchu. Mnoho nemocných udává bolesti uvnitř ucha nebo těsně nad boltcem na planum mastoideum (kost za uchem). Jindy to bývá bolest hlavy (dosti krutá) nebo tlak v záhlaví nebo na temeni či pocit nejistoty. Často se před závratí objeví tinnitus v postiženém uchu. Tyto příznaky se dostavují před vlastní atakou v různě dlouhém intervalu od několika minut k jedné až dvěma hodinám. Tato předpověď nebo aura je tedy jakýmsi varovným příznakem. Záchvat závratí sám přichází v různých okamžicích, ať už je to v klidu a pohodě (při sledování TV, poslechu hudby čtení knihy…) nebo při náhlé akci (ranní vstání z postele, při rychlém předklonu, běhu ze schodů…). Bývá také popisován po intenzivním smrkání nebo intenzivním čichovém vjemu.

Rozeznáváme v podstatě dva typy Meniéra :

1) častější : náhlá rotační závrať s těžkým vegetativním doprovodem (nauzea, zvracení a pocení).Ta je zapříčiněna akutní paralýzou polokruhovitých kanálků, tzv. kinetického labyrintu.

2) méně častý typ: je to tzv. otolytická katastrofa. Pacient náhle ztrácí sílu v dolních končetinách a padá na stranu postiženého ucha. Zde jde o postižení sakulu a artikulu, statického labyrintu, fistulací nebo rupturu. Rotační závrať trvá nejčastěji několik hodin, ale při otolytické katastrofě jde pouze o minuty (5-10-15 minut), pacient brzy vstává bez nejmenších nepříjemných potíží.

Závrať: je u Meniérovy choroby typická svým rotačním charakterem. Tento pocit je různého stupně, od nejsilnějších pocitů silné rotace celého těla (dalo by se to přirovnat k pocitu na atrakci „centrifuga“) nebo jen hlavy či pouze rotuje okolí. V lehčích případech jsou to pocity otáčení pouze při zavřených očích (při otevřených je pacient bez závratě). Méně častý je pocit houpání, valivý pocit, pocit plavání nebo nejistota pohybů vzhledem k okolí. Nemocní musí ulehnout a vyhledávají kategoricky vždy jednu určitou úlevovou polohu, při níž je závrať menší. V této poloze zůstávají i několik hodin a sebemenší pohyb hlavně hlavou závrať zhoršuje. Během ataky závratí nejsou mimo nystagmus (rychlé tikání očí ze strany na stranu) žádné neurologické příznaky.

Poruchy sluchu: bývají senzoneurálního typu , nejčastěji jednostranně, až v pozdějším vývoji choroby se objevuje oboustranná porucha (většinou až po pátém roce nemoci, někdy i později). Porucha sluchu začíná náhle (někdy jí může předcházet tinnitus). Na audiogramu se křivka mění podle délky choroby. Nejčastěji začíná porucha tak, že jsou na křivce ztráty v hlubokých tónech na frekvencích 250 Hz a 500 Hz, na frekvenci 1000 Hz pak je již relativně normální. Pokles bývá zpočátku o 30-50 db. Druhým typem může být křivka obráceného U (tedy asi takto ∩) s poklesem v hlubokých a vysokých tónech. A třetím, nejméně častým případem je křivka ve tvaru písmene U. Během vývoje choroby se sluch zhoršuje a křivka se postupně vyrovnává do plochého tvaru (pankochleární typ) s poklesem o 50-60 db. Nejčastěji se sluch trvale zhorší mezi 5-10. rokem onemocnění. Zajímavé jsou také subjektivní pocity nemocných při vnímání zvuků a řeči v postiženém uchu. Samohlásky jsou čisté, ale souhlásky jsou špatně rozlišitelné (jako když mluví Kačer Donald). Jiní mají pocit při poslechu hudby řinčení plechu nebo slyší hudbu falešně. Častý je také pocit, že má pacient postižené ucho ucpané nebo že je za stěnou. Šelest v uchu předchází mnohdy vlastní ataku závratí. Šelest je většinou vnímán přímo v uchu, jen málokdy je vnímán v hlavě. V záchvatu obvykle zesílí a po něm opět slábne. Obvykle je tinnitus v hlubších tónech, nejčastěji na frekvencích 250 a 500 Hz. Nemocní popisují šelest nejčastěji jako hučení moře, vrčení motoru, praskání, burácení, tlukot kladiv, v pozdějších stádiích jej popisují spíš jako šumění lesa nebo bzučení včel.

Vegetativní příznaky:  první ataky Meniérovy choroby se objevují nejčastěji v plné dospělosti, v období maximálního profesionálního zatížení. Pocit odpovědnosti vůči rodině, společnosti, zaměstnání apod. Někdy spustí onemocnění nějaké další závažné onemocnění ( otitidy, katary dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci, nemoci pohybového ústrojí, virová onemocnění, alergie, diabetes aj.). V prvních letech pozorujeme silnější záchvaty se značným vegetativním doprovodem (nauzea, zvracení) a mnohdy výraznou neurotickou reakcí. V tomto počátečním stádiu se poruchy vestibulárního ústrojí a sluchu poměrně rychle upravují (dny, týdny) a často i tinnitus brzy zcela vymizí. Remise však netrvají dlouho a do půl roku se často objevují další ataky. Tento stav s reverzibilními změnami trvá zpravidla jeden až tři roky, jen výjimečně pět let a déle. Později se objevují remise sice delší, ale změny se stávají ireverzibilními (trvalými), především kochleární funkce. Dráždivost vestibulárního ústrojí je snížená, závratě již nebývají tak intenzivní, ale dlouho přetrvává pocit nejistoty, větší či menší tinnitus zůstává, obtěžuje nemocné a vzdoruje urputně veškeré léčbě. Po pěti letech se často objevuje postižení i druhého ucha a je to zase hlavně tinnitus, který značně neerotizuje nemocné, a proto se doporučuje v této fázi úzkou spolupráci s psychologem a psychiatrem. Po 10., 15., až 20. letech onemocnění se dostaví až areflexie vestibulárního ústrojí a praktická hluchota, někdy však s úporným šelestem. Toto stadium je charakterizováno vymizením závratí, může zůstat jakási nejistota a trvalý šelest. Zpravidla však jen zřídkakdy dojde onemocnění až do posledního stadia, postupuje jen velmi zvolna vpřed a může se v kterémkoliv období samo úplně zastavit.

Rozeznáváme pět stádií:

 1. závratě a tinnitus bez známek trvalého poškození, také porucha kochleární funkce je reverzibilní (vratná, schopná zpětného procesu)
 2. tinnitus s vestibulárními poruchami, změny se stávají ireverzibilními (nevratné, neschopné zpětného procesu) buď v kochleární nebo vestibulární části vnitřního ucha
 3. přibývá šelestů, poruchy vestibulárního systému i sluchové funkce se stávají ireverzibilní
 4. vznik hluchoty nebo vestibulární areflexie, stupeň úplné ztráty jedné funkce vnitřního ucha
 5. vyhasnutí všech funkcí vnitřního ucha s vymizením závratí, jen někdy trvalým šelestem

Diagnóza:

 1. anamnéza ( osobní, rodinná, obecná = podrobný popis příznaků, vzniku onemocnění atd.)
 2. otorinolaryngologické vyšetření (ORL)
 3. vyšetření sluchu (klasická zkouška sluchu, subjektivní vnímání, tónová audiometrie, řečová audiometrie, tympanometrie)
 4. orientační vyšetření mozkových nervů a mozečkové funkce
 5. vestibulární vyšetření (vyš. vestibulárních reflexů, zkoušky kalorické, galvanické, rotační, pozorování nystagmu)
 6. pomocná vyš. (RTG, laboratorní testy, oční, neurologické a interní vyšetření)

léčba: je jiná během atak a jiná v období relativního klidu mezi ataky. Je především konzervativní a léčí příznaky (symptomatická). V době ataky se podávají alkaloidy, antihistaminika, diazepam, antivertiginózní čípky. Mezi atikami se podávají především vitamíny ( řada A,E a B), doporučuje se dietní režim s omezením kofeinu, tuků a solí, zákaz kouření a alkoholu. Pomáhá fyzikální terapie (masáže, rehabilitace …), antialergická léčba, sedativa, neuroleptika, akupunktur či homeopatická léčba. Ve výjimečných případech i chirurgická léčba.

Meniérova choroba je pojmenovaná po francouzském lékaři Prosper Meniére (1799- 1862), který jako první již v roce 1861 uvedl ve francouzském lékařském časopise příznaky onemocnění vnitřního ucha. Popsal : “Je to nepříjemný záchvat, po kterém mohou zůstat trvalé následky v podobě ušních šelestů nebo zhoršení sluchu. Onemocnění vnitřního ucha se projevuje záchvaty závratě (silné a nepříjemné rotující točení hlavy), které jsou spojeny s nedoslýchavostí a ušními šelesty. Mnoho pacientů trpí během záchvatu i nevolností až nucením na zvracení a mají pocit tlaku v uchu. Délka i síla záchvatu jsou rozlišné, mohou trvat pár minut i několik hodin. Po záchvatu jsou postižení sice vyčerpaní, ale jejich potíže většinou zcela vymizí.”

U pacientů s Morbus Meniére jsou uši pravidelně pod tlakem, protože lymfatická tekutina (endolymfy) se nahromadí ve vnitřním uchu, jehož ucpání způsobuje poruchy a výpadky  rovnovážného a sluchového ústrojí. Příčiny zmnožení tekutiny nejsou dosud jednoznačně objasněny, přestože byla nemoc poprvé popsána před více jak 140 lety. Odborníci se domnívají, že by mohly souviset s hormony a látkovou výměnou. K onemocnění zřejmě přispívá stres poruchy krevního oběhu a psychické faktory. Je důležité si uvědomit, že zdaleka ne každé závratě doprovázené dalšími příznaky signalizují Meniérovu chorobu. Závratě mohou mít mnoho jiných příčin. Proto je vždy nutné  projít na ORL řadou speciálních testů (během těchto testů má pacient pocit, že s ním lékař cvičí aerobik, protože to je samé sedněte si, lehněte si, na pravý bok a na levý bok a předklonit a zaklonit…ale to je soubor speciální testů, které právě určují původ záchvatů ).

Jak má vypadat první pomoc při záchvatu:

 •  okamžitě si lehněte kamkoliv, třeba i na zem (hrozí totiž nebezpečí pádu a s ním spojeného úrazu), nejděte si svoji úlevovou polohu (pro většinu lidí to je na boku)
 • nenechte  sebou manipulovat, protože jakýkoliv pohyb záchvat jenom zhoršuje
 • vezměte si okamžitě léky  proti zvracení a nevolnosti (tyto léky by jste měli mít neustále u sebe, protože ataka může přijít naprosto kdykoliv a kdekoliv = to se samozřejmě týká lidí, kteří již toto onemocnění mají nějaký čas. U lidí s prvním záchvatem  je většinou okolí vystrašeno a volá záchranou službu, která léky pacientovi po příjezdu dodá)
 • snažte se být v klidu, zhluboka dýchat a po skončení hlavního záchvatu se nechte převézt  do nemocnice na další pozorování a vyšetření
 • mezi záchvaty dodržujte dietní režim a užívejte pravidelně léky (nejčastěji je to lék Betaserc)

Vertigo – závrať

Tinitus

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

10 thoughts on “Meniérova choroba

 1. ahojky všem, 4,5 roku mně léčili na problémy s krční páteří, než mladá paní doktorka na neurologii diagnostikovala Meniera, nyní jsem zkusmo požádala o invalidní důchod, kde mi sdělili, že jsem vlastně jako rybička a nic mi není, kdo to nezažil, vůbec si neumí představit ten děs a hrůzu, vyjdu z domu, chci jít doprava a ono to nejde a táhne mně to doleva, neustálé motání hlavy, zvracení, omezuje to jak v soukromém, tak i v pracovním životě ………………tak se budu odvolávat …………..ale nemáte někdo s tímto zkušenosti?

 2. Několik let trpím náhlou závratí, která trvá 3-5 hodin. Letos, kdy se tyhle stavy zhoršily a záchvat mívám každý týden, někdy i 2x do týdne jsem se rozhodla s tím něco dělat. Hlavně proto, že mi nemoc značně komplikuje život po všech stranách. Od záchvatu, který jsem měla koncem května a musela jsem kvůli tomu odejít domů z práce jsem v pracovní neschopnosti. Všechny manévry při kterých se prokazuje BPPV mám negativní. Jsem naprostý abstinent, nekouřím, začala jsem užívat různé vitamíny, krom toho užívám Betaserc a stejně mám závratě. Mám si na radu doktorky z ORL doma provádět jakési cviky, kterými si mám vyvolávat závrať a tím by se to mělo urovnat. Jenže ať dělám co dělám, kdybych si utrhla hlavu, stavěla se na ní, závrať ne a ne vyvolat. Ona pak přijde nečekaná, jen tak z ničeho nic, třeba mě probudí v noci, nebo jen tak když sedím v klidu v křesle. Někdy není tak intenzivní a jsem schopna při ní i uvařit, nebo vyžehlit, ale jindy přijde v takové síle, že se neudržím na nohách. Hlavně pořád nevím co mi vlastně je, CT mozku v pořádku, RTG krční páteře taky. Nevím už kam se obrátit. Je to k uzoufání.

 3. Před dvěma léty jsem měla první záchvaty maniérovy nemoci.Ataky jsem měla 2krát do týdne.V práci jsem nebyla schopná normálně fungovat.Musela jsem si brát dovolenou.Někdy jsem musela nadělávat promeškané hodiny v práci.Nepochopení okolí mě ještě více trápilo a stresovalo.Paní doktorka na foniatrii mi napsala léky Betahistin,pak čípky a navíc Omeprazol(na žaludek).Brala jsem je dva měsíce.Abych si nezatížila navíc játra.A ataky ustaly.Až ted po dvou letech jsem si musela nečekaně zavolat záchranku.Záchvat trval 2hodiny.Sama nevím co dělat aby se ataky neobjevovaly.

  1. Dobrý den všem, kteří se potýkáte s Menierovou chorobou. Trpím tímto onemocněním více jak 15 let a stavy při záchvatech byly opravdu hrozné, člověk často vypadal pro okolí jak opilý :-(. Léčím se na ORL, ale od závratí mi pomohla moje neuroložka, která mě odeslala do poradny pro závrativé stavy v nemocnici v Motole. Viz odkaz – http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/neurologicka-klinika-uk-2lf-a-fn-motol/ambulance/centrum-pro-zavrative-stavy/. Zde mi nasazením kombinace vybraných léků pan docent Jeřábek pomohl tak, že již 5 let jsem bez záchvatů. Jen se mi občas motá tělo :-), ale proti motání hlavy je to pohoda. Tak zkuste tuto cestu!!!

 4. bohužel mně nic nepomáhá, mám Meniéra skoro 4 roky, bral jsem až 240 mg Betasercu, akorát jsem ještě ze spaní zvracel, čípky proti zvracení se nevyrábí, léky jsou k ničenu, protože je stejně vyzvrátíte, před 2 měsíci jsem skoro ohluchl – ztráta sluchu na obě uši 80%, odvoz sanitkou je k ničemu-1,5 hodiny se mnou otáčeli a já jenom zvracel i celou cestu do Plzně, skoro každý den mám mám malé záchvaty, před nemocí jsem měl 2 silné záchvaty v práci , v Plzni mi zbytečně udělali operace nosních dutin, které stejně nepomohli, v uších mi zní šílené šumění, moje okolí je naštvaný, že je neslyším, po půlce března jdu na schůzku na foniatrii, jestli mám nárok na sluchadla a co mi pomáhá? sedět na posteli s přikrytou hlavou a čípky 2 ks, však víte kde, proti zvracení, modlím se a čekám až to přejde, ta úleva, když to konečně přejde, ale zase je člověk totálně vyždímaný a bez energie, jinak nejsilnější záchvat trval 14 hodin, druhý den jsme se nemohl nadechnout, jak mě bolela pohrudnice od zvracení a záchvaty byli každý druhý den, doktoři už věděli, když jsem nepřišel na konzolu, že jsem doma a zvracím, shrnuto – pomáhá jenom silná vůle a pomoc od nejbližšího okolí, jinak nic

 5. Pozdravujem vsetkych trpiacich pocitom vertiga ,nutkania na vracanie,nevolnost,tlak v usiach,tlak v zahlavi neistota v chodzi a ine symptomy.Predovsetkym je potrebna presna kvalitna diagnostika a potom liecba. Mne pomaha prednison, betahistin a jyperbaricka oxygenoterapia.Vsetkym zelam zlepsenie zdravia

 6. Prosím, potřebuji vyšetření, moje nemoc se letos rozvinula, mám stále velkouz závrať. Bojím se vycházet , četla jsem, že ve Střešovicích mají výborná zařízení na vyšetření nemoci Meniéra, nedávno jsem zkolabovala v obchodě, odvezli mne do nemocnice a pomocí kapačky stav zklidnili. Nyní opět záchvat s těžkým zvracením a závratí. nemohu nic dělat, pocit plně natlakovaného ucha, šumot, rachot, tepot do plechu, nedá se to vydržet, hlava bolavá, oči zatěkají a už se zvedá žaludek. Nemám chuť ani jíst ani pít. Beru Betahistin 24 3xdenně a nic nepomáhá. Pomozte mi, prosím.

  1. Dobrý den,zajimalo by mě zda Vám zabrala nějaká léčba a jaké léky berete.Já mám třetí den zachvat,který doprovází zvracení,pocení a velké závratě.Děkuji za odpověď Eva

  2. Dobrý den p. Jano, obávám se že vám nikdo nepomůže, moje žena se potýká s Meniérovou chorobou už 20. roků S příznaky vlastně bojuje denně, nemůže jezdit ani autobusem, dívat se na TV, PC, apd.
   Každý rok 2x kapačky při záchvatu a tím to končí. Bohužel nemůže nikde pracovat, ale to při této nemoci nikoho nezajímá.
   Hodně štěstí. Bedřich

  3. Chce to trpělivost, já například po dvou letech úplně přestala brát léky a zatím jsem v pořádku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *