Nádory horních cest dýchacích

Nádory horních cest  dýchacích

Nádor ( rakovina), je nekontrolovatelné  bujení tkáně. Může být benigní (nezhoubné) nebo maligní (zhoubné).  Benigní nádory se vyznačují  tím, že rostou pomalu, kompaktně a nešíří se. Bývají ostře ohraničené od okolí, často jsou opouzdřené, pouzdro vzniká v důsledku roztlačení okolních tkání. Nezakládají metastázy.  Nádory maligní se obvykle vyznačují  tím, že jsou neostře ohraničené, šíří se, v parenchymu (vlastní funkční tkáň některých orgánů, která je pro každý orgán specifická) se častěji objevují nekrózy. Jejich růst bývá častěji překotný, histologicky se s rozvojem nádorového onemocnění může postupně ztrácet podobnost s výchozí tkání. Typickými vlastnostmi těchto nádorů jsou: rychlý růst, šíření se do okolí, často recidivují (vrací se), zakládají metastázy (tvoří druhotná ložiska) a mají kachektizující vliv (pacient hubne).

A/ Benigní nádory horních cest dýchacích

Nezhoubné benigní nádory horních cest dýchacích se vyskytují poměrně zřídka a jejich dělení vyplývá z histologické skladby.

 1. Fibrom:  je nezhoubný nádor, který vzniká nejčastěji v pojivové tkáni. Většinou se vytváří na kůži, ale je možné jej najít v jakékoliv lokalizaci (např. na jazyku, v dutině ústní atd.). Obvykle se nijak neprojevuje, působí pouze kosmetické potíže.  V nosní dutině se vyskytuje zcela zřídka.
 2. Hemangiom: je nezhoubný nádor krevních cév.  Vyskytuje se ve formě kapilární nebo kavenórzní a může se nacházet na nosním septu, na lasturách či spodině nosní dutiny. K jejich léčbě můžeme použít konzervativní léčby pomocí kryalizace (zmrazení tekutým dusíkem) či termoregulace. Chirurgicky lze nádor odstranit vcelku.
 3. Papilom je benigní nádor epitelu. Může se vyskytovat jak v nosní dutině, tak i v paranazálních dutinách. Léčba je radikální, chirurgická. V dospělém věku může dojít i  k malignizaci.
 4. Osteom je benigní nádor kostí. Je nejčastějším benigním nádorem paranazálních dutin (nejvíce frontálních, méně často v ethmoidálních). Roste pomalu celé roky a postupně vyplňuje celou frontální dutinu = odlitkový tumor. Její léčba je chirurgické odstranění, které musí být provedeno opatrně, protože osteom svým tlakem může způsobit destrukci kosi baze lební a nezřídka bývá obnažena tvrdá plena mozková.
 5. Chondrom je nezhoubný nádor vycházející z chrupavky. Patří mezi méně časté nádory horních cest dýchacích. Vyrůstá z nosní přepážky nebo z ethmoidální kosti. Nádor roste pomalu a způsobuje nejčastěji zhoršení nosní průchodnosti. Léčba je klasicky chirurgická.

B/  Maligní nádory horních cest dýchacích

Mezi zhoubné nádory zevního nosu řadíme bazaliomy kůže, karcinomy a melanomy.

 1. Basocelulární karcinom se vyskytuje v oblasti obličeje velmi často a z toho asi v 25% na nose. Nejčastěji se vyskytuje mezi 60. – 70. rokem života lokalizován na nosním křídle buď jako nerovná ohraničená tkáň, nebo jako ulcerace (vřed). Je charakterizován pomalým růstem a nemetastazuje. Odstraňuje se chirurgicky excizí s následnou plastickou úpravou přenosem stopkatého nebo volného kožního laloku. U nemocných ve vysokém věku lze v případě menších nádorů použít i kryalizaci (zmrazení tekutým dusíkem).
 2. Spinocelulární karcinom zevního nosu tvoří často hluboké ulcerace (vředy), agresivně roste do okolí a v pokročilém stádiu může destruovat (rozpadnout) téměř celý nos včetně chrupavčité i kostěné kostry. Léčba je chirurgická, radikální odstranění tumorozní tkáně až do zdravého okolí. Při recidivě nebo při neoperabilním stadiu je indikována aktinoterapie.
 3. Maligní melanom se vyskytuje v oblasti zevního nosu více u žen, nejvíce jsou postiženy věkové kategorie 30 – 60 let. Léčba je radikální chirurgická s následnou chemoterapií. Pro nebezpečí rozsevu je probatorní excice ( vynětí části orgánu pro histologické vyšetření kontraindikována.

Maligní nádory nosní dutiny a paranazálních dutin se vyskytují nejčastěji ve formě dlaždicobuněčných karcinomů. Ostatní typy (adenokarcinomy a adenoidně cystické karcinomy) jsou méně časté. V dané oblasti se nacházejí zřídka i sarkomy, maligní lymfomy a u dětí eosinofilní granulomy a rhabdomyosarkomy.

 1. Spinocelulární karcinom nosní nebo čelistní dutiny prorůstá do okolních struktur (tvrdého patra, tváře a orbit). Zpočátku nebývají jeho příznaky nijak nápadné. Později dochází k bolesti tváře, zhoršení nosní průchodnosti, epistaxi ( krvácení z nosu), bolesti zubů a změnám v poloze očního bulbu. Diagnóza se tvoří z klinického vyšetření a z histologického vyšetření probatorní excize. Léčba tohoto onemocnění je chirurgická, provádí se částečná nebo totální resekce maxily někdy i exenterací (vynětí) orbity. Po těchto silně mutilujících (znetvořujících)  výkonech je nutná následná protetická péče. Nemocnému se před i po operaci sejme otisk obličeje a vytvořený defekt se překrývá snímatelnou epitézou (náhradou), někdy i vícedílnou. Prognóza tohoto onemocnění  hlavně u mladších věkových skupin je přesto špatná.
 2. Karcinom ethmoidálního labyrintu se projevuje zpočátku nenápadnými příznaky, později nemocný přichází s omezením nosní průchodnosti, epistaxí (krvácením z nosu), bolestí v dané oblasti. Diagnóza se tvoří pomocí Rtg vyšetření, s výhodou i CT. Probatorní excize určí typ tumoru a jeho mitotickou aktivitu. Terapie je chirurgická, radikální resekce tumoru i s přilehlými postiženými  částmi skeletu. Recidivy jsou časté, prognóza onemocnění je špatná.

Primární karcinomy čelní a klínové dutiny jsou méně časté. Jako první příznak se objevují bolesti hlavy. V případě čelní dutiny může nádor prorůstat do okolních struktur: orbity ( dochází ke změně polohy bulbu a ke zhoršení jeho pohyblivosti a k dvojitému vidění – diplopii), do nitrolebí a do nosní dutiny. V případě karcinomu klínové dutiny nádor prorůstá do nitrolebí, do nosohltanu a do zadních ethmoidálních sklípků. Diagnóza se vytváří na podkladě klinického vyšetření , Rtg. diagnostiky včetně CT. Terapie je chirurgická, v pokročilých stádiích paliativní ozařování, cytoregulace a chemoterapie. prognóza onemocnění je špatná.

Všechny uvedené zhoubné nádory mají sklon k metastazování  do krčních mízních uzlin a pak do plic. při nálezu vzdálené metastázy je operační výkon kontraindikován (vyloučen). Při metastazování do krčních uzlin je možno provést při operaci základního tumoru též exenteraci (vynětí) krčních mízních uzlin tzv. blokovou resekci (neck dissection).

Zhoubné mesenchymální nádory (sarkomy) paranazálních dutin mají podobné příznaky jako karcinomy, jsou však citlivější na aktinoterapii, které je možno s úspěchem využít. Při recidivách onemocnění  se citlivost k ozáření snižuje. tyto tumory často metastazují. Obecně lze říct, že čím je tumor ve vyšší etáži , tím  je jeho prognóza horší.

Nádory Orbity:

Lze je rozdělit na primární a sekundární.

 • nádory primární: vyrůstají v prostoru orbity ohraničené periorbitou. Vedoucím příznakem je jednostranný exophtalmus – protruze ( vysunutí bulbu dopředu).  Z benigních nádorů jsou nejčastější hemangiomy kapilární ( v dětském věku) a kavernózní (v dospělosti), adenomy a meningeomy. Zvláštní skupinu tvoří benigních nádorů tvoří pseudotumory, což jsou mnohdy neohraničené útvary, které ustupují po podání kortikoidů. Mezi nejčastější maligní primární nádory patří lymfomy a rhabdomyosarkom. Pro diagnostiku tumorů orbity je rozhodující vyšetření ultrazvukové, CT a MR. Terapie primárních nádorů je chirurgická.
 • nádory sekundární jsou ty, které vyrůstají vně prostoru ohraničeného orbitou (okolí orbitální struktury jako je obličejový skelet, paranazální dutiny, kůže, nitrolebí)  a do orbity prorůstají. Jejich chirurgické řešení je spojeno s odstraněním základního tumoru nejčastěji v otolaryngologické oblasti s následnou protetickou pomocí protéz a epitéz  (druh náhrady určité části těla). Řešení nádorů orbity je velice složité a vyžaduje celý tým odborníků (oftalmologa , otolaryngologa , rentgenologa, čelistního chirurga a neurochirurga).

 Anatomie nosu 

Vyšetření nosu 

Vývojové poruchy nosu   

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Nosní polypy

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Úrazy nosu paranasálních dutin

Poruchy čichu

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *