Encefalitida

Encefalitidy

Jde o infekční postižení nervového systému. Tato infekce může postihnout všechny části nervového systému. Nejčastěji to jsou:

 • mozkové blány (pleny) ⇒ meningitidy
 • méně často mozková parenchym (mozek) ⇒ encefalitidy
 • vzácně mícha ⇒ myelitidy
 • kombinace plen a mozku ⇒ meningoencefalitidy
 • kombinace mozku a míchy ⇒ encefalomyelitidy
 • všechny varianty s postižením periferních nervů

Většinou nejde jen o izolované postižení CNS, ale o celkové onemocnění organismu.

původci zánětu mohou být:

 • bakterie (pyogenní infekce)
 • viry
 • plísně
 • houby

Výsledný klinický obraz je určován nejen druhem infekce, jejím množstvím a virulencí, ale závisí i na celkovém stavu organismu, především jeho obranných imunitních schopnostech.

Záněty mohou být primární ( s prvotním napadením CNS) nebo sekundární (kdy došlo k přenosu zánětu do CNS z jiných oblastí organismu).

cesty průniku vlastního agens do oblasti CNS  mohou být tři:

 1. cesta metastatická = krví či lymfatycky
 2. cesta per continuitatem = šíření z okolí zánětlivé tkáně (středouší, paranazální dutiny)
 3. průnik z vnějšku = při otevřených a penetrujících poraněních

1/   Absces mozku: jde o lokalizovanou encefalitidu (někdy se také označuje jako cerebritis) se zánětlivou nekrózou (odumření tkáně) a ložiskovou septickou trombózou cév, kde došlo ke zkapalnění, vzniká dutina vyplněná hnisem, která se později opouzdřuje. Průběh je většinou subakutní (mírnější než akutní) až chronický. Tento absces často vzniká ze zánětlivé plicní infekce,  embolicko -mykoticky u srdečních vad, šířením infekce z ucha nebo vedlejších dutin nosních, průnikem infekce při úrazech či traumatech nebo po operacích, někdy se zdroj infekce nikdy nezjistí (abscesy kryptogenní). V akutním stádiu dominují projevy celkové infekce (horečka, leukocytóza, zvýšená sedimentace), bolesti hlavy, zvracení, meningeální dráždění a poruchy vědomí. Ložiskové příznaky nebývají výrazné. V subakutním a chronickém stádiu celkové infekční příznaky  již nebývají výrazné, ale mohou být subfebrilie, lehce zvýšená sedimentace a leukocytóza. Rozvíjí se syndrom nitrolební hypertenze a ložiskové příznaky podle lokalizace léze. Abscesy mohou být i vícečetné. pro určení diagnózy je nutné vyšetření CT ev. MR. Lumbální punkce je při podezření na mozkový absces  kontraindikována (nedoporučena), protože je značné riziko zhoršení stavu rozvojem mozkového konusu (vtlačení části mozku do otvoru, resp. zúženého místa, při zvýšení nitrolebního tlaku při otoku mozku popř. též při expanzivním procesu). Léčba  je v akutním stádiu antibiotiky podle citlivosti, ve stádiu chronickém je operační. prognóza je dána časností diagnózy a chirurgické léčby. Následkem mozkových abscesů bývají často epileptické paroxysmy.  Vzácněji může vzniknout i subakutní empyém (nahromadění hnisu v lebeční dutině).  Dochází k poruše vědomí a k epileptickým záchvatům. Léčba je neurochirurgická. Epidurální spinální absces je velice závažnou komplikací, která vzniká přenosem infekce z furunklu na zádech, někdy po operaci, úrazu či při osteomyelitidě.

2/ Klíšťová encefalitida:  jedná se o relativně časté sezónní onemocnění (jaro, léto) vyvolané virem ze skupiny arbovirů a  přenášené klíšťaty (Ixodes ricinus) na člověka. Onemocnění má přírodní ohniskovost, přenašeči viru jsou hlavně hlodavci, zajíci nebo lišky, ale i větší zvířata. Maximum výskytu je v období od května do října. Inkubační doba je obvykle 7-14 dnů. Onemocnění má často dvoufázový průběh. V počáteční fázi bývají subfebrilie (zvýšená teplota), bolesti hlavy, malátnost a únava. po několika dnech přechodné úlevy se rozvíjí stadium nervových příznaků, kdy se znovu dostavují horečky, bolesti hlavy, nauzea (pocit na zvracení), zvracení a meningeální syndrom (soubor příznaků, které se rozvíjejí v důsledku dráždění mozkových plen a kořenů mozkových nervů patologickým procesem. Syndrom je charakteristický těmito symptomy: prudké bolesti hlavy, nauzea až zvracení, poruchy vědomí, patologický nález v likvoru, který vytéká při lumbální punkci pod zvýšeným tlakem, přecitlivělost na všechny podněty světlo, hluk, dotyk aj., bradykardie, tonický spasmus svalstva, hlavně šíjového. Pacient zaujímá fixovanou polohu hlavy a trupu v záklonu). Podle charakteru a intenzity příznaků se mohou rozvinout různé klinické formy infekce:

 • aborativní = nemoc proběhne jen pod obrazem prvního virémického stadia
 • meningitická = nemoc má klinický obraz syndromu aseptické meningitidy: Aseptická meningitida (anglicky aseptic meningitis) je zánět mozkových blan, který má obvykle mírný průběh, ale v některých případech může být život ohrožující. Může nastupovat během několika hodin po nakažení virem nebo se může vyvíjet pomaleji v průběhu několika dní, obvykle během 3-6 dnů. Příznaky: bolest hlavy, horečka, zatuhlý krk (ztížená schopnost předklonu hlavy), ospalost, bolest svalů, fotofobie (světloplachost), nauzea, zvracení, bolest břicha, někdy vyrážka, někdy zmatenost a zrakové halucinace a někdy také meningeální syndrom.
 • encefalitická: objevují se mozkové příznaky. Dochází k psychickému útlumu, poruchám spánku, někdy i k amentním stavům ( poruchy vědomí, chování, vnímání, zhoršuje se soběstačnost a zvyšuje se úmrtnost). Časté jsou projevy extrapyramidové (snížená hybnost a pohyblivost, často třes jazyka, brady a rukou) a mozečkové (ataxie-porucha koordinace pohybů, adiadochokinéza – svalová nekoordinovanost, nystagmus -rytmický kmitavý pohyb očních bulbů). Mohou být poruchy mozkových nervů (okohybné,VII.,VIII.,postranní smíšený systém), spastické příznaky a vzácněji i lehké hemiparézy (částečné ochrnutí jedné poloviny těla).
 • encefalomyelitická: dochází k postižení předních míšních rohů, někdy i kořenů, hlavně v krčním, ale i lumbálním zduření. To se projeví bolestmi a postupným rozvojem chabé parézy (obrny) s atrofií ( zmenšením normálně vyvinutého orgánu) především proximálních kořenových svalů.

Diagnóza se stanovuje lumbální punkcí, kdy je v likvoru zvýšené množství bílkovin. Dále se provádí vyšetření virologické, je důležitý především serologický nález  protilátek. Léčba je symptomatická (léčí příznaky), důležitý je klid na lůžku. Prognóza je většinou dobrá, i když velice záleží na průběhu a tíži onemocnění. Po těžkých formách onemocnění mohou zůstávat rezidua (následky). Nejčastěji zůstává porucha hybnosti končetin.

3/ Herpetická encefalitida (opar na mozku): je těžké onemocnění způsobené virem herpes simplex (HSV) typu I ( u novorozenců i typem II) . Jde o vzácné, ale těžké onemocnění se zánětlivou, někdy hemoragickou nekrózou hlavně ve frontálním a temporálním laloku, kterou je možno prokázat na MR. Rozvíjí se psychické poruchy, frontální syndrom, poruchy vědomí, záchvaty epileptických křečí.  Prudce rostou vysoké teploty a jsou různé příznaky ložiskové (poruchy řeči, hybnosti). Dochází k výraznému otoku mozku, který může být smrtelný. Onemocnění má hodně vysokou úmrtnost, ale i  přeživší pacienti mají většinou  trvalé následky (nejčastěji postižením intelektu). Někdy však nemusí být příznaky příliš výrazné, jedná se o benigní formu, která je většinou jenom lehká. Diagnóza se určuje z likvoru lumbální punkcí (přítomny bílkoviny, erytrocyty) a MR. Vždy je potřeba urychleně zahájit léčbu antivirovou chemoterapií aciklovirem (Zovirax, Herpesin) a tím zmírnit následky onemocnění.

Je osm typů herpetických virů způsobujících různá onemocnění. Herpes simplex virus (HSV) má dva typy – 1 a 2. Typ 1 způsobuje dobře známé opary na rtech. Typ 2 způsobuje opar na genitálu, další herpetické viry (typ 3) – Varicella zoster virus pásový opar, EB virus infekční mononukleózu atd. Typ 8 pak způsobuje Kaposiho sarkom u nemocných AIDS. Jednoznačně odlišit jednotlivé typy lze pouze laboratorními testy. Herpetickou encefalitidu způsobují : herpes simplex virus 1, který je nejčastější u dětí a mladých dospělých. Napadá frontální a temporální laloky, což způsobuje poruchy nálady, paměti a chování. V lalocích dochází ke krvácení a nekróze (odumření tkáně). U novorozenců se pak může vyskytnout nakažení virem herpes simplex 2, k infekci dochází přenosem infekce od matky během porodu. Téměř vždy se jedná o velice těžké onemocnění.

4/ HIV encefalitida: je nejčastější formou postižení nervového systému při AIDS. Projevuje se převážně psychickými změnami a rozvojem demence (AIDS – demence komplex). Jako demence se označuje úbytek intelektových schopností s poruchami paměti, úsudku, orientace, myšlení a chování. Ložiskovými příznaky jsou poruchy hybnosti a koordinace pohybů.

 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *