Královské karty pentaklů

Královské karty pentaklů

Páže pentaklů

IMG_0014  IMG_0018  IMG_0050

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

prostřednictvím karty Páže pentaklů se setkáváme s bájnou postavou asi dvanáctiletého chlapce Triptolema, jenž byl synem eleusínského krále Kelea. Jednoho dne vyhnal hoch se svými bratry králův dobytek na pastvu. Sám pásl krávy, zatímco jeho bratři se starali o stádo ovcí a prasat. Pojednou se otevřela země a všechna pasoucí se prasata pohltila. Za chvíli nato se vynořil kočár tažený koňským spřežením, černým jako uhel a řítil se zpět do temně zející propasti. Tvář vozky byla neviditelná, avšak byla vidět jeho silná paže, která pevně svírala tělo křičící dívky. Bratři se stali svědky podivného dramatu. kterým byl únos mladičké Persefony do podsvětí. Oním tajemným, hrůzu mahánějícím vozatajem nebyl nikdo jiný než samotný bůh podsvětí Hádés, s nímž jsme se již blíže seznámili prostřednictvím karet Císařovny a Velekněžky. Persefonina matka, bohyně Démétér, bloudila po zmizení své jediné milované dcery po světě v marné snaze získat o ní nějaké zprávy. Když dorazila v převlečení do Eleusíny, malý Triptolemos ji poznal a vyprávěl jí vše, co spatřil. Aby odměnila hochovu laskavou pomoc, svěřila mu Velká Matka, jak byla někdy Déméter nazývána, mystéria života a smrti obsažená v přírodě, která se odehrávají v pravidelných cyklech. Kromě toho bohyně darovala Triptolemovi pšeničná zrna a dřevěný pluh a jako prvního člověka na světě ho naučila pěstovat obilí. Podle jejího přání se stal Triptolemos učitelem zemědělství a rolnictví všech národů.  Na kouzelném voze taženém okřídlenými draky, který byl rovněž jejím darem, létal pak ze země do země a učil lidi orat a sít.

Páže pentaklů jako Triptolemos zosobňuje archetyp raných a nezralých pokusů seznámit se světem hmoty prostřednictvím tělesných smyslů. Tato počáteční fáze musí zákonitě předcházet snaze významněji se uplatnit v materiálním světě.

Co  tedy karta Páže pentaklů znamená:

 • Podobně jako všechna ostatní pážata Malých Arkán, je i Páže pentaklů na začátku své materiální cesty. Toto páže symbolizuje počínající zájem o nový koníček (objev, činnost…), který se zrodí jako nenápadná myšlenka, ale vytrváme-li u něj a budeme-li jej rozvíjet a věnovat se mu, může se z něj stát vysoká odbornost.
 • Karta představuje vážného, mladého člověka, který pilně pracuje, aby dosáhl svých cílů. Je to člověk připravený vyzkoušet něco nového, co se týká fyzického světa nebo zdrojů či finanví
 • Je to karta nových, malých začátků, v tomto případě praktických, materiálních
 • Přichází období tvrdé práce a úsilí při započetí nového projektu. Ačkoli je projekt teprve v počáteční fázi a nepřináší zatím žádné výsledky, má velké možnosti růstu a zrání. Malý obnos peněz se může prací zmnohonásobit. Je však nutné dobře plánovat a nebát se práce

Rytíř pentaklů

IMG_0015  IMG_0019  IMG_0051

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Karta Rytíře pentaklů nám představuje bájného Aristia, jenž byl také nazýván  „Strážcem včel“. Byl synem boha Apollóna a smrtelné ženy Kyrény. Když byl Aristaios malým chlapcem, pečovala o něj Gaia a krmila ho nektarem a ambrosií. Dryády a lesní nymfy jej naučily vyrábět z mléka sýr, stavět včelí úly a kultivovat plané olivy. Těmto užitečným dovednostem pak Aristaios, ještě jako mladík, učil lid na svých cestách po severní Africe a Řecku, a získal si tak velkou úctu. Když dospěl, ujaly se ho Múzy a naučily ho léčitelskému a věšteckému umění a on se za to staral o stáda jejich ovcí pasoucích se na Athamantské pláni Pthie. Zde se také Aristaios zdokonalil v loveckém umění. Jednoho dne se rozhodl, že se na svůj osud zeptá v delfské věštírně, zasvěcené jeho božskému otci Apollónovi. Věštba pravila, aby se vypravil na ostrov Keos , kde ho čekají velké pocty. Aristaios ihned vyplul, a když dorazil na místo, zjistil, že ostrov postihla morová rána jako trest jeho obyvatelům zato, že mezi sebou skrývají vrahy. Aristaios vrahy dopadl a nechal nad nimi vykonat rozsudek smrti. Mor z ostrova skutečně zmizel a ostrované Aristaia zahrnuli obrovskou vděčností. Poté se hrdina vypravil do Arkádie a později do Tempé. V Tempé však začala hynout všechna jeho včelstva. Jeho matka mu proto poradila, aby vyhledal stařičkého mořského  boha Prótea, který byl vyhlášeným věštcem, a přinutil ho, aby mu vysvětlil důvod, proč jeho včely umírají. Arisaios poslechl, Prótea vyhledal a přiměl ho k pomoci. Dověděl se, že nemoc včel byla trestem za to, že svým milostným poblouzněním zavinil smrt dívky, do níž se zamiloval. Bohové jej trestají zato, že ji pronásledoval proti její vůli. Na znamení pokání obětoval rozhněvaným bohům obětní zvířata a jejich mrtvoly nechal ležet na místě. Z jejich hnijících kůží se za nějakou dobu zvedl roj včel, který Aristaios chytil a uložil do včelínu. Nato pokračoval ve svém putování, cestoval do Libye, na Sardinii a Sicílii. Když se nakonec dostal do Thrákie, jeho nitro ještě stále naplňoval nepokoj a touha zdolávat další výzvy osudu. Tou nejvýznamnější bylo jeho rozhodnutí založit vlastní město. A stalo se. Aristaios založil město Aristaion, kde konečně našel vnitřní klid, usadil se a zemřel, oslavován pro svou moudrost.

Aristaios jako Rytíř pentaklů zosobňuje archetyp, který je pilný v práci a jeho usilovná práce je spojena se službou druhým. Aristaios není typickým hrdinou, který bojuje s draky a podniká výpravy za nebezpečím. Největším dobrodružstvím, které podstoupil, byla cesta související s onemocněním jeho včelstev. Přesto je však neuvěřitelně vnitřně silným člověkem s bohatým tvůrčím potenciálem.

Co  tedy karta Rytíř pentaklů znamená:

 • Karta Rytíř pentaklů se může v našem životě projevit jako setkání se skutečnou fyzickou osobou, mladíkem, u nějž se nám může zdát, že se mu nedostává představivosti, ale jeho dobrotivé srdce a lakavost, stejně jako spolehlivost, pracovitost a pokora, na nás může hluboce zapůsobit. Jestliže se v našem životě někdo takový objeví, pak bychom měli toto setkání považovat za příležitost, jak se s touto stránkou osobnosti, která je také součástí našeho vlastního nitra, seznámit a vědomě ji přijmout.
 • Klíč k úspěchu tkví ve vytrvalosti a v respektování detailů. Pokroku bude dosaženo důsledným promýšlením všech podrobností. Trpělivost, vytrvalost a tolerance
 • Když se Rytíř pentaklů do něčeho pustí, odmítá se vzdát. Na straně druhé se pouští pouze do projektů, které mají šanci na úspěch. Je sice trochu nudný, ale vždy spolehlivý
 • Ve válkách se stejně jako v životě bojuje o zdroje. Rytíř pentaklů o ně bojuje především. Jeho činy jsou motivovány fyzickým světem, zdroji a financemi

Královna pentaklů

IMG_0016  IMG_0020  IMG_0052

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Královnu pentaklů zosobňuje bájná postava královny Omfalé, jejíž jméno znamená řecky „pupek“ ( ve starém  Řecku se centrum lidské vášně nacházel právě v pupíku). V bájích nefiguruje pro své osobní osudy, ale jako krutá vládkyně a nymfomanka. Omfalé se objevuje v příbězích o hrdinovi Héraklovi, jenž byl předtím, něž se proslavil činy, odvezen do Asie, kde byl prodán jako bezejmenný otrok, aby se očistil z vraždy. Zabil totiž Ífita, syna oichalského krále Euryta.  V tomto stadiu měl ještě Héraklés  daleko k oslnivému hrdinovi, s nímž jsme se seznámili prostřednictvím karty Síla. Koupila jej tehdy královna Omfalé, lýdská královna, která vždy měla cit pro výhodnou koupi. Héraklés po tři roky sloužil Omfalé a zbavil za tu dobu Malou Asii loupežných band, které plenily tamní venkov. Omfalé své království zdědila po manželovi jménem Tmólos. Vládla obratně, a to nejen díky své silné osobnosti, ale i díky svému věcnému a praktickému založení. Královna však byla také zlá, domýšlivá a krutá žena s maskulinními sklony, která muže ráda týrala a ponižovala. Hérakla si koupila spíše jako milence než jako silného bojovníka. A jako milenec jí poskytoval nejhlubší uspokojení. Stal se dokonce otcem jejích tří synů. Jednoho dne se Héraklés a Omfalé vydali na obhlídku královských vinic, když je z vrcholku hory zahlédl bůh Pan, s nímž jsme se již setkali prostřednictvím karty Ďábel. Bůh s kozlíma nožkama se do Omfalé okamžitě zamiloval. Rozloučil se se svými nymfami a přísahal na svou věčnou lásku k lýdské královně a žádné jiné. Omfalé si po celou dobu jejich procházky byla vědoma, že je Pan sleduje. Když se uchýlili do osamělé jeskyně na noc, navrhla proto Héráklovi, aby si spolu vyměnili šaty. Jakmile padla půlnoc, přiblížil se bůh Pan, a jak ve tmě šátral, nahmatal hedvábí. Domníval se tedy, že je u cíle své cesty a že jemná tkanina patří Omfalé. S třesoucíma rukama se jal spící tělo hladit. Jak se však vyděsil, když zjistil, že byl podveden. Od té doby se Pan vyhýbá šatům, jak může, a ke svým obřadům svolává své sbory nahé.

Omfalé jako Královna pentaklů zosobňuje archetyp ženskosti a smyslnosti, jejíž moc je tak velká, že hravě zkrotí i takového siláka jako byl Héraklés. Nejde však o smyslnost čistě ženskou, tato erotická tělesnost je vlastní oběma pohlavím. Omfalé je velice komplikovaná osoba. Umí být velice zlá a krutá, ale také laskavá a štědrá na toho, koho miluje a potřebuje. Umí být štědrá, pracovitá a praktická. Její účelnost se projevuje především při vládnutí. Vždy chce mít jen to nejlepší.

Co  tedy karta Královna pentaklů znamená:

 • Karta Královny pentaklů představuje člověka s vlastnostmi Omfalé. Ona je praktický, materiálně založený, někdy i velkorysý přítel. Reprezentuje lásku k přepychu a materiálnímu bohatství. Je osobou, která miluje ukojení smyslů dobrým jídlem, dobrou hudbou, kvalitními materiály, krásou kolem sebe a také sexem. Naznačuje, že přichází čas, kdy je nutné se zaměřit na své fyzické a smyslové potřeby.
 • Karta vyzývá k tomu, abychom se naučili udržet si své finanční prostředky, učí nás hospodařit. Královna je pro dosažení svého potěšení ochotna udělat cokoli. Umí tvrdě pracovat
 • Královna pentaklů moc dobře ví, jak si užít život a má nos na opravdovou kvalitu. Karta radí: „Zatančete si s touto královnou, uvolněte se a vplujte do její náruče a ona vás mnohému ze svého umění naučí“.

Král pentaklů

IMG_0017  IMG_0021  IMG_0053

Příběh ze starořeckých bájí a pověstí:

Seznamte se s Králem pentaklů, kterého představuje v našem bájném vyprávění Midás. Midás vládl moudře a svou hlavu pokorně skláněl před božími zákony. Dokonce si získal velkou vděčnost boha Dionýsa, když se laskavě ujal jeho vychovatele a učitele z dětství, prostopášníka a opilce satyra Siléna, který opilý opustil Dionýsovu družinu a zatoulal se do zahrad Midova paláce. Dionýsos mu za jeho péči slíbil splnit jakékoli přání. Midás bez váhání vyřkl svou prosbu, aby se všechno, čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Zpočátku byl Midás nadšením celý bez sebe. Utrhl ze stromu větvičku a ona se proměnila na zlatou, zdvihl ze země kámen a hned držel v dlaních kus zlata. Když usedl ke stolu a vzal do ruky chléb, nemohl ho sníst, protože se rovněž změnil ve zlato, které se nedalo jíst. Zlato mu skřípalo mezi zuby, i když dal do úst kus masa, napil se vína nebo i vody. Král proto začal svého neuváženého rozhodnutí litovat. V zoufalství požádal boha Dionýsa, aby ho přání, tedy spíš kletby, kterou na sebe sám uvalil, zbavil, neboť začal pomalu umírat hlady a žízní. Dionýsa to velmi pobavilo, ale měl s hamižným ubožákem soucit. I poslal jej k prameni Paktólu, kde se měl Midás umýt. Král uposlechl, umyl se a skutečně jeho prokletí skončilo. Kouzlo se však neztratilo beze stopy. Od té doby písek této řeky dodnes září zlatem.

Midás jako Král pentaklů zosobňuje archetyp lidských ambicí a ctižádostí. Je zosobněním naší touhy po společenském postavení a pozemském úspěchu, představuje naši touhu dosáhnout materiálních úspěchů a znání, zosobňuje přání jevit se v očích ostatních lidí jako člověk, který má moc. Ztělesňuje také lidskou potřebu materiální stability a pocitu bezpečí, který dává.

Co  tedy karta Král pentaklů znamená:

 • Když se karta Krále pentaklů objeví mezi kartami ve výkladu, nastává období, kdy je potřeba chopit se výzvy, která nám říká, že je čas věnovat se věcem pozemským a hmotným
 • Je možné, že dojde k setkání s člověkem, který bude představovat fyzickou osobu podobnou králi Midásovi, nebo může jít o upozornění na to, že se sami dostáváme do pozice (tedy do vlastností) krále Midáse
 • Přichází čas na tvrdou práci, uskutečňování ambicí, na vytrvalost a s tím spojený i úspěch
 • Karta Krále pentaklů ukazuje na lásku k bohatství a k moci a na vůli pro dosažení takového postavení tvrdě pracovat
 • Obě karty, Královna i Král pentaklů jsou si svým významem dost podobné. Královna je však krásná žena, která upřednostňuje k získání své moci a k bohatství ženský instinkt, taktiku, rafinovanost a tělo jako sexuální nástroj. Král pentaklů je naopak silný muž, který jde na věc přímo, bez okolků si bere vše, co je mu nabízeno. Při výkladu je třeba se zamyslet nad vlastnostmi ženy – královny Omfalé- a nad vlastnostmi muže -krále Minóse.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář