Vrozené vady zevního, středního a vnitřního ucha

Vrozené vady zevního, středního a vnitřního ucha

A/ Vrozené vady vnějšího ucha:

  • vrozené vady boltců se týkají jejich velikosti, tvaru a postavení. Nejčastější vrozenou vadou je OTAPOSTASIS= odstálé ušní boltce (odstálé uši). Podstatou deformity je vyhlazený záhyb anthelixu. Ostálé boltce mohou pro postiženého představovat psychický problém. Korekce této vady je plasticko- chirurgická a je celá řady způsobu jejího provedení. Základním proncipem všech je však vytvoření nového anthelixu, ať už vytnutím srpku chrupavky nebo kekím ztenčením a vytvořením nového úhlu. Nejvodnější doba k operaci je mezi 5.-6. rokem věku, ještě před započetím školní docházky. (Více o této operaci v tématu operace uší). Další anomálií tvaru a velikosti boltce je zmenšený boltec = MIKROCIE, která se podle míry postižení rozděluje do tří stupňů. U druhého a třetího stupně je boltec kromě velikosti též tvarově deformován. Při anocii není boltec vůbec vyvinutý. Přívěsky boltce, appendices preuriculares, jsou obvykle jednostranné a mají podobu hrbolků a stopkatých lalůčků vyrůstajících přes tragem. Další anomálií vnějšího ucha jsou  VROZENÉ UŠNÍ PÍŠTĚLE, které mají podobu kanálku, jež je nejčastěji lokalizován v ascendetní části helixu. Vzácnější jsou koloaurikulární píštěle, které začínají v zevním zvukovodu a mohou vyúsťovat na krku v linii předního okraje kývače. Píštěle se odtraňují chirurgicky, protože se často senudárně infikují (tvoří záněty).
  • Vrozené vady zvukovodu způsobují nejčastěji zúžení (STENÓZA ZVUKOVODU) nebo zcela úplnou neprůchodnost (ATRÉZIE ZVUKOVODU). Atrézie může být buď vazivová nebo kostěnná. Poruchy vývoje zvukovodu se nezřídka sdružují  s poruchami tvaru a postavení boltců, současně bývá postiženo středouší a lícní nerv. Při kompletní atrézii zvukovodu je přítomna převodní porucha sluchu, která dosahuje (v případě, že je vnitřní ucho v pořádku) 50-60 dB. Léčba je chirurgická. Spočívá v kanalizaci zvukovodu a případně v rekonstrukčním výkonu ve středním uchu, který může zahrnovat vytvoření umělého bubínku a obnovu nebo nahrazení převodního aparátu. Předpokladem dobrého výsledku operace je však vytvořená bubínková dutina a funkční Eustachova trubice.

B/  Vrozené vady středního ucha: zahrnují poruchy a malformace spojené s převodním aparátem středního ucha. Patří sem především otoskleróza nebo  chybějící bubínková dutina. Zevní a střední ucho se z hlediska embryonálního vývoje vyvíjí odděleně od vnitřního ucha. Vrozené vady ucha se vyskytují nej zřídka izolovaně, častojde o komplexní anomálie (oko,ledviny, kardiovaskulární systém aj.)

C/ Vrozené vady vnitřního ucha: poruchou vývoje vnitřního ucha vznikají různé typy hypoplazie labyrintu (neúplné vyvinutí). Nejčastější je MONDINIHO ANOMÁLIE = vytvoření jediného závitu hlemýždě (normálně má 2,5 závitu). Typů vrozených postižení labyrintu existuje celá řada. V jejich diagnostice má význam především CT s vysokým rozlišením. Léčba těchto malformací neexistuje, lze pomoci pouze sluchadly (je-li to možné) nebo kochleárním implantátem.

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Typy vad a poruch sluchu

Vyšetření sluchu

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluchadla pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Ušní operace

Rovnováha

Onemocnění vnitřního ucha

Ototoxicita

Nitrolební komplikace otogenního původu

Zajímavosti o lidském těle

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *