Co je tarot

Původ Tarotových karet

IMG_0043

Tarot patří mezi nejstarší stolní hry, jehož počátky sahají pravděpodobně (nepotvrzeno) již do doby okolo roku 1200. Původ Tarotových karet je neznámý.  Historicky je plně doložen a potvrzen až od přelomu 14. a 15. století. Nicméně právě na přelomu 15. století se dostal do Evropy (především do Itálie) a začal být k dispozici každému, kdo si tarotové karty mohl dovolit a kdo měl chuť vynaložit úsilí na jejich studium. Neznáme přesně účel, proč vlastně Tarot vznikl, byl zřejmě zprvu jenom zábavnou karetní hrou, ale později začal být využíván ke kartomancii, tedy k věštění z karet.

Co je to Tarot

Tarot tak, jak ho známe dnes, vznikl až okolo roku 1600 (dřívější sady karet měly jiný počet karet). Současná verze Tarotu pracuje s 22 kartami Velké Arkány a  56 kartami Malé Arkány. Arkána znamená „tajemství“. Velká Arkána odhaluje velká, tedy důležitá tajemství, karty Malé Arkány odkrývají tajemství menšího významu.

Velká Arkána

Prvním dvaadvaceti kartám Tarotu se dostalo souhrnného označení „Velká Arkána“. Zachycují obrazy o cestě duše a stupni jejího vývoje. Ve vnějším světě má tato cesta podobu životní pouti, na niž my, lidské bytosti, nastupujeme v momentě zrození. Je-li nám dáno, projdeme dětstvím s mocným vlivem rodičů, obdobím dospívání s jeho romantickými vzplanutími, bolestnými konflikty a vzpourami. Poté přichází tzv. dospělost, kdy je třeba, abychom prošli zkouškami pozemské existence a osvědčili hodnotu lidství. Zažíváme tak ztráty a krize, beznaděj a zoufalství a  z něj povznášející hlubokou transformaci duše s novou vírou a nadějí, že cíle, ke kterým směřujeme, bude přes všechny překážky dosaženo. Velká Arkána vypovídá o této cestě jako o vzorci s univerzální platností, protože cykly této cesty se neustále opakují.

Pouť Velké Arkány je poutí Blázna, jež je prvním z dvaadvaceti dvou obrazů vnitřní cesty. Člověk ve svém nitru Blázna sleduje a v archetypálním smyslu slova se jím i sám stává, kdykoliv se jako on vynořuje z temnoty mateřského lůna, aby se beze strachu vydal do neznáma. Zkušenosti dětství, které musí Blázen zvládnout, popisují karty  Mága, Císařovny, Císaře, Velekněžky a Velekněze. S konflikty a vášněmi typickými pro období dospívání se setkáváme u Zamilovaných a karty Vůz.  Zkoušky na úrovni vnějšího světa spolu s výzvami, v nichž máme osvědčit hodnotu svého lidství popisuje Střídmost, Spravedlnost, Síla a Poustevník. Kolo Štěstí nás provází krizemi, ztrátami a nečekanými ranami osudu, zatímco Viselec a Smrt vypovídají o utrpení postávajícím z bezmoci a zoufalství. Blázen je nadále konfrontován se svým údělem a je později velice překvapen, že oním neviditelným strůjcem osudu je on sám. A o tom vypráví karty Ďábel a Věž. Odtud se v zastřeném vědomí rodí jiskřička naděje, která se rozvíjí v symbolice Hvězdy, Měsíce a Slunce. Konečné vítězství nad temnotou ducha a smíření se se životem přináší karta Soud a Svět (Vesmír).

Každá karta je ztělesněním určitého duchovního principu jako celku a má jak pozitivní, tak i negativní rozměr. Žádná z karet Velké Arkány není tedy jen „špatná“ nebo jen „dobrá“. Všechny karty představují nějakou zkušenost, se kterou může být někdy těžší a jindy lehčí se vyrovnat. Z tohoto důvodu nepoužívám metodu tzv. otáčení karet (tedy nehledím na to, zda je karta v normální pozici či je nohama vzhůru). Všechny karty Velké Arkány ztělesňují spíše stádium cesty než její cíl.

Malá Arkána

Malou Arkánu charakterizují čtyři barvy, které symbolizují poháry (živel vody a pocity), hole (živel ohně a intuice), meče  (živel vzduchu a myšlení) a pentakly (živel země a tělesné a materiální vnímání). Každý ze symbolů popisuje prostřednictvím obrazů různorodé zkušenosti ve čtyřech životních sférách. Každá  z karetních barev Malých Arkán se soustřeďuje na specifickou úroveň nahlížení či prožívání této vše zahrnující cesty a podrobně ji zkoumá na různých stupních vývoje. Všechny barvy Malých Arkán jsou rozděleny do dvou skupin:

  1. karty označované čísly od Esa až po desítku, které popisují události a životní zkušenosti všedního dne, kterými dříve nebo později projdeme na své pozemské pouti všichni
  2. karty královské, mezi něž patří Páže, Rytíř, Královna a Král, se již nezabývají vzorci zkušeností a událostí, ale ztělesňují lidské charakterové typy

 

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Co je to Tarot

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Velká Arkána

zdroje , ze kterých tento článek čerpal jsou:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *